up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ساختمانهاي باغباني PDF
QR code - ساختمانهاي باغباني

ساختمانهاي باغباني

تاسيسات و ساختمانهاي باغباني

ايجاد محلهاي تحت کنترل و پوشيده به منظور نگهداري و پرورش گياهان باغي مخصوصا براي مناطقي که خطر عوامل نامساعد جوي وجود دارد الزامياست. اين موضوع اهدافي را به دنبال دارد که مهمتر از همه ميتوان توليد خارج از فصل يا پيش رس کردن بسياري از محصولات و بدست آوردن محصولات در غير موطن اصلي را نام برد. خوشبختانه در کشور ما با وجود تنوع آب و هوايي اهميت ساختمانهاي باغباني آنچنانکه براي ديگر ممالک مطرح است، آشکار نيست با اين وجود در چند سال اخير حداقل در بخش گلکاري پيشرفتهاي چشمگيري ملاحظه ميشود و بر همين مبنا تاسيسات مختلفي بوجود آمده است که مهمترين آنها به شرح زيراند:
▪ خزانه هواي آزاد
خزانه هواي آزاد عبارتست از کرت يا باغچهاي به اندازههاي مختلف که داراي خاک اصلاح شده و با زهکشي مناسب ميباشد که ابتدا بذور در آن کاشته شده و پس از رشد کافي نشاهاي حاصله به محل کشت اصلي انتقال مييابند. از خزانه براي بدست آوردن پايههاي پيوندي در خصوص درختان ميوه استفاده ميشود.
▪ شاسي سرد
شاسي سرد ساده ترين وسيله براي حفاظت گياهان حساس به سرما است. ساده ترين شاسي سرد جعبه چهارگوشي است که ارتفاع ديواره جلوئي آن کوتاهتر از ديواره عقبي است اين جعبه بدون ته بوده و روي آن با شيشه يا پلاستيک پوشيده ميشود. از شاسيهاي سرد براي بدست آوردن نشاء و براي مقاوم کردن قلمههايي که در گلخانه ريشه دار شده اند استفاده ميشود.
▪ شاسي گرم
شاسي گرم مانند شاسي سرد است با اين تفاوت که در آن وسيلهاي براي تامين حرارت استفاده ميشود. منبع حرارتي شاسيهاي مدرن امروزي از سيستم آب گرم و يا جريان هواي گرم و يا کابلهاي حرارتي تامين ميشود.
▪ تونل پلاستيک
امروزه با بهره گيري از تونلهاي پلاستيک اقدام به کشت و بدست آوردن محصولات غير فصل ميکنند. نکته مهم در ساختن تونلهاي پلاستيک ، دقت در مقاومت لولههاي بکار گرفته شده تحت عنوان اسکلت و مقاومت پلاستيک در برابر عوامل نامساعد جوي است.
▪ گلخانه
گلخانه فضاي محدود مسدودي است که عوامل موجود در اطراف گياهان داخل آن قابل کنترل بوده و با کنترل شدت و مدت تاثير فاکتورهاي محيطي (حرارت - رطوبت - تهويه - نور) ميتوان محصولاتي را در غير فصل و يا در غير از موطن اصلي توليد و عرضه نمود.
● انواع گلخانه ها از نظر ساختمان
▪ گلخانه يکطرفه
ديواره شمالي اين گلخانه از مصالح ساختماني و ديوارههاي شرقي و غربي تا نصف يا تماما از آجر و ديواره جنوبي آن تا نصف يا تماما پنجره خواهد بود. بايد سعي کرد نور بطور عمود به گلخانه يکطرفه بتابد.
▪ گلخانه نيمه دو طرفه
در اين نوع ، سقف از دو طرف شيبدار است و ديوراه شمالي آن بلندتر از ديواره جنوبي است.
▪ گلخانه دو طرفه
جهت اين گلخانه شمالي - جنوبي است و ارتفاع ديوارههاي جانبي در تمام جهات با هم مساوي است. سقف گلخانه از دو طرف هم شيب و هم اندازه است.
▪ گلخانه دو جداره
در مواقعي که به دماي ثابت و رطوبت اشباع نياز است از اين نوع گلخانه استفاده ميشود. پوشش اين گلخانه دو لايه شيشهاي است که به فاصله ۵ سانتيمتر از هم قرار گرفتهاند.
● انواع گلخانه ها از نظر حرارتي
▪ گلخانههاي سرد
دماي اين گلخانهها بين ۱۰ - ۶ درجه سانتيگراد است و براي نگهداري نخلهاي زينتي - ياس - رازقي - کاغذي - کاکتوسها و مرکبات ساخته ميشوند.
▪ گلخانه معتدل
دماي اين گلخانه بين ۱۵ - ۱۴ درجه سانتيگراد است و براي نگهداري بگونيا - فيلودندرون و … استفاده ميشوند.
▪ گلخانه گرم
دماي اين گلخانهها بين ۲۵ - ۱۸ درجه سانتيگراد است و براي نگهداري و پرورش گياهان گرمسيري استفاده ميشود.
▪ گلخانه گرم و مرطوب
از اين نوع گلخانهها براي ازدياد بذر گياهان گرمسيري و پيوند انواع درختان در زمستان و گاهي جهت ريشهدار کردن قلمهها استفاده ميشود. کف اين نوع گلخانهها به اندازه ۱۰۰ - ۷۵ سانتيمتر پائينتر از زمين قرار دارد تا تغييرات حرارتي محيط خارج اثر کمتري به آن داشته باشد.
● ارتباط با ساير علوم
▪ اکولوژي: به مطالعه چگونگي سازش گياهان با محيط و ارتباط آنها با يکديگر ميپردازد.
▪ مورفولوژي: تنوع ريختي گياهان مطالعه ميشود. به عبارتي مطالعه ريختي گياهان باعث ميشود تا بدانيم که با شرايط متفاوت در زيستگاههاي مختلف سازگاري اين گياهان چگونه صورت ميگيرد.

● کشت گلخانه اي هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک د ...

اگر شما يک گلدان در آپارتمان يا باغچه اي کوچک در حياط منزلتان داريد مي توانيد از باغباني لذت ببريد. براي اين که به طور اصولي باغباني را بياموزيد به کم ...

اگر شما يک گلدان در آپارتمان يا باغچهاي کوچک در حياط منزلتان داريد ميتوانيد از باغباني لذت ببريد. براي اينکه بهطور اصولي باغباني را بياموزيد به کمي اط ...

پيدايش باغباني به 3000سال قبل از ميلاد در مصر بر مي گردد . مدارک و شواهد تاريخي نشان مي دهد که در آن زمان بسياري از گياهان باغي مانند انگو , خرمالو , ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

ايجاد محل هاي تحت کنترل و پوشيده به منظور نگهداري و پرورش گياهان باغي مخصوصا براي مناطقي که خطر عوامل نامساعد جوي وجود دارد الزامي است. اين موضوع اهدا ...

● بيوسنتز اکسين ساخت اکسين عمدتا در بخشهاي مريستمي گياه بخصوص ، جوانه هاي راسي و برگهاي جوان صورت مي گيرد. در پژوهشهاي اوليه در مورد اکسين گفته شده بو ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

دانلود نسخه PDF - ساختمانهاي باغباني