up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله ساختار مقاله علمي PDF
QR code - ساختار مقاله علمي

ساختار مقاله علمي

آشنايي با ساختار مقاله علمي

نقشي که علم بر عهده دارد اين است که قوانين و اصول کلي را در زمينه چگونگي وقايع و پديده هايي که به علم مورد بحث ارتباط دارد ايجاد کند و از اين رهگذر ما را قادر سازد تا دانستني هاي خود را پيرامون مسائل مختلف به يکديگر مرتبط سازيم و نسبت به وقايعي که هنوز برايمان ناشناخته است، به درستي و به طور قابل اعتمادي پيش بيني نماييم.
مطمئنا آموزش و پرورش هر چه با تحقيق و مطالعه و مباحث علمي و اطلا ع يافتن از ساختارهاي علمي آميخته شود، مسير بهتري را در جهت تحقق اهداف خود پيدا خواهد نمود، تدوين مقاله علمي براي انتشار در مجله هاي علمي به ويژه در محيط هاي دانشگاهي شيوه متعارضي براي توليد کنندگان و دست اندرکاران مسائل علمي است. صرف نظر از آثار حقوقي، اداري و استخدامي مقالا ت علمي، هر نويسنده اي علا قه مند است حاصل کار خود را در مجله يا نشريه اي منتشر کند و آن را به اطلا ع علا قه مندان برساند.
ضمن اين که غالبا محققان، اعم از دانشجويان تحصيلا ت تکميلي يا مجريان پروژه ها... ناگريزند از کار خود مقاله اي ارائه دهند.
● انواع مقالا ت علمي:
مقالا ت علمي را مي توان به دو دسته کلي تقسيم نمود: پژوهشي و مطالعاتي
۱) مقالا ت پژوهشي:
اين مقالا ت اعم از بنيادي يا کاربردي، مستخرج از يک پروژه تحقيقاتي مي باشد که معمولا به توليد علمي منجر مي شود، بنابراين، داراي نوآوري علمي است و در مجله هاي معتبر علمي- پژوهشي داخل يا خارج از کشور منتشر مي شود. بنابراين، داراي نوآوري علمي است و در مجله هاي معتبر علمي- پژوهشي داخل يا خارج از کشور منتشر مي شود.
مجله هاي معتبر داخلي در شکل فصلنامه شامل آن دسته از مجله هايي است که «کميسيون بررسي نشريات علمي کشور» در وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري به آن ها ارزش و درجه علمي پژوهشي اعطا مي کند.
مجله هاي علمي که از طرف مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي داخل و خارج از کشور انتشار مي يابند، به دليل اين که داراي هيات تحريريه هستند و مقالا ت منتشره در آن ها پس از داوري از سوي صاحبنظران پذيرفته مي شود اعتبار علمي دارند.
۲) مقالا ت مطالعاتي و ترويجي:
اين مقالا ت بر پايه جابه جايي، تلفيق و ترکيب دانش موجود تهيه مي شوند و معمولا به روشن شدن زواياي مساله اي کمک مي نمايند، ولي ارزش و اعتبار مقالا ت پژوهشي را ندارند. از اين گونه مقالا ت مي توان به مقالا ت مروري، تدويني، ترجمه اي، تحليلي اشاره کرد. در اين مقاله هاي تحليلي ارزش و اعتبار بالا تري دارند.
ساختار مقاله علمي:
ساختار مورد بحث در اين جا ساختار يک مقاله علمي- پژوهشي است که منبع از گزارش تحقيق يک پروژه تحقيقاتي است، بنابراين شامل مقالا ت مطالعاتي نمي شود، هر چند تعدادي از عناصر ساختاري آن ها نظير چکيده، واژگان کليدي، مقدمه، نتيجه و فهرست منابع، با يکديگر مشترک است. ساختار يک مقاله علمي- پژوهشي با حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلمه داراي عناصر زير است:
۱) مشخصات مقاله:
شامل عنوان مقاله که بايد رسا و مختصر و معرف مقصود نويسنده و محتواي مقاله باشد. نام نويسنده يا نويسندگان، زمان و مکان تهيه مقاله، نام دانشگاه يا موسسه مربوطه، عنوان و رتبه نويسندگان و در نهايت نام نويسنده عهده دار مکاتبات و آدرس پستي، الکترونيکي و نمابر وي در صفحه عنوان ذکر مي شود.
۲) چکيده:
در حد نيم صفحه (۱۰۰ تا ۲۰۰ کلمه) با خط ريزتر و در فضاي محدودتر از متن اصلي مقاله آورده مي شود چنان چه مقاله به زبان فارسي باشد لا زم است چکيده انگليسي آن نيز تهيه شود. در پايان چکيده واژگان کليدي بين ۳ تا ۵ واژه درج مي گردد. چکيده و واژگان کليدي براي درج در بانک هاي اطلا عاتي الکترونيکي کاربرد دارند. چکيده مقاله بايد شامل مطالبي درباره ضرورت پرداختن به موضوع، فرضيه يا سوال تحقيق، روش تحقيق و تجزيه و تحليل و نتيجه گيري باشد.
۳) مقدمه:
در مقدمه به مباني نظري موضوع مقاله، قلمرو جغرافيايي يا موضوعي مقاله پرداخته مي شود و بر اهميت مساله و موضوع و ابعاد آن تاکيد مي شود.
۴) روش تحقيق:
در اين قسمت سوال يا سوالات تحقيق، فرضيه ها، جامعه آماري نمونه گيري، روش هاي گردآوري اطلاعات و روش تجزيه و تحليل اطلاعات و ساير مسائل مربوط توضيح داده مي شود.
۵) اطلاعات و داده ها:
در اين يافته هاي آماري و غيرآماري تحقيقي که مواد خام تجزيه و تحليل را تشکيل مي دهد ذکر مي شود.
۶) تجزيه و تحليل:
در اين قسمت اطلاعات و داده ها که در راستاي هدف تحقيقي و تست فرضيه ها مورد تجزيه و تحليل يا بحث قرار گرفته است بيان مي شود.
۷) نتيجه گيري:
نتايج حاصل از ارزيابي و تست فرضيه يا فرضيه ها مورد بحث قرار مي گيرد و شناخت حاصل از پژوهش يا به عبارتي دستاورد تحقيق در جهت کشف جديد بيان مي شده و در نهايت گزاره علمي تحقيق تدوين و ارائه مي شود.
۸) شناسايي و تصديق:
در اينجا نام و مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي که از تحقيق حمايت و پشتيباني کرده يا هزينه آن را متقبل شده اند ذکر مي شود و به نحوي از آنها تشکر و قدرداني به عمل مي آيد.
۹) منابع:
منابع شامل فهرستي از کتاب ها و مقالاتي که پژوهشگر در انجام پژوهش خود از آنها استفاده کرده است که آنها را به صورت الفبايي تهيه و تنظيم مي کند. در تهيه و تنظيم اين فهرست بايد کليه اطلاعات کتابشناسي گنجانده شود. فهرست منابع و ماخذ به يکي از اشکال که در طرح تحقيق شماره (۱) ذکر شده است تهيه مي شود. نويسنده مقاله بايد توجه داشته باشد که مجله هاي علمي گاه سبک خاصي درنحوه ارجاع دهي دارند; بنابراين بايد هنگام نگارش مقاله سبک و شرايط آنها را که معمولا در صفحه راهنمايي در داخل مجله به همين منظور درج مي شود رعايت نمايد. در ضمن چنانچه نويسنده يادداشت هايي دارد مي تواند آنها را جداگانه و قبل از فهرست منابع درج کند و اگر تعداد آنها اندک است مي تواند در پاورقي به ذکر آنها بپردازد.
۱۰) ضمائم: اين قسمت عبارت است از برخي اشکال و اسناد ضروري نظير نقشه، آمار، تصوير و نمودار که بر غناي مطلب مي افزايد و محقق مي تواند آنها را ضميمه مقاله بنمايد. ولي چنانچه محل درج آنها در ميان مطالب مقاله است بايد جاي آنها را مشخص کند.
در تدوين مقاله علمي توجه به نکات زير بر اعتبار مقاله مي افزايد:
۱) در مقاله به اصل موضوع آن توجه شود و از حاشيه روي و پرداختن به موضوعات فرعي و غيرضروري پرهيز شود.
۲) از تکرار غيرضروري مطالب خودداري شود.
۳) از منابع و ماخذ به روش موردنظر مجله استفاده شود و منابع و ماخذ (ترجيحا دست اول) مربوط به آمارها، نقل قول ها، تعاريف، مدل ها و قضاياي کلي ذکر شود.
۴) آداب نگارش رعايت و در صورت امکان مقاله ويرايش شود.
۵) از تصاوير، جداول، نمودارها و اشکال به خوبي و مرتبط با بحث استفاده شود و محل مناسب درج آنها مشخص شود.
۶) مقاله از ظاهر فيزيکي تميز، شکيل و زيبا برخوردار باشد.
۷) فاصله خطوط، ترازبندي، فاصله از حاشيه ها و نظاير آن رعايت شود.
۸) از چاپ مقاله در بيش از يک مجله خودداري شود.
۹) ديسکت متن تايپ شده مقاله همراه آن براي مجله ارسال شود و تايپ آن به زبان، قلم و فونت موردنظر مجله انجام پذيرد.
۱۰) عنوان کتب و مقالات مورد استفاده در فهرست منابع با حروف کچ تايپ شود (يا کمي بزرگتر)
۱۱) مقياس ها، تاريخ ها و نشانه ها در سراسر مقاله يکدست شده و در صورت ضرورت استفاده از تنوع در آنها، معادل آنها در پرانتز ذکر شود. همچنين استفاده از سمبل ها و مقياس هاي بين المللي يا رايج در رشته علمي توصيه مي شود.
۱۲) معادل لاتين واژه هاي تخصصي و نيز اسامي افراد، جايها و... در پاورقي صفحه مربوطه درج شود.
۱۳) الگوي رايج در مجله هاي معتبر علمي جهان در ارجاع دهي، الگوي بين متن (نام نويسنده، سال نشر: صفحه صفحه) و فهرست انتهايي مکمل آن است.
اهميت چگونه نوشتن، از چه نوشتن کمتر نيست. يک مقاله علمي، آموزشي داراي شش بخش اصلي مي باشد.
۱) عنوان
۲) مقدمه
۳) پيکره
۴) نتيجه
۵) منابع
۶) جدول ها، نمودارها و عکس ها مقدمه خوب خواننده را جذب مي نمايد ۱:
يک مقدمه خوب به خواننده کمک مي کند تصميم بگيرد آيا براي خواندن آن وقت بگذارد يا نه؟
● ويژگي هاي يک مقدمه خوب
۱) به طور خلاصه، موضوع اصلي مقاله را مشخص کند: براي مثال مقدمه يک مقاله آموزش علوم را مي آوريم: همه دانش آموزان به خصوص آناني که با طبيعت کمتر ارتباط دارند، بايد فرصت مشاهده گياهان و جانوران مختلف را در کلاس درس و زمين مدرسه داشته باشند. موضوع اصلي: ارتباط دانش آموزان با طبيعت است.
۲) نوع مقاله اي که نوشته شده است را مشخص کند: ديدگاه آموزشي، روش تدريس، فعاليت يا طرح درس براي مثال: طرح هاي ساده اي که در اين مقاله پيشنهاد شده است ماده اوليه خاصي نمي خواهند.
سه فعاليت که بر دانش آموزان در يادگيري درباره طبيعت کمک مي کنند و هر سه مورد براساس استانداردهاي آموزش علوم طراحي مي شده اند. نوع مقاله: معرفي فعاليت
۳) روي جالب ترين، خاص ترين و چشمگير ترين نقطه مقاله تاکيد کند. براي مثال: کشاندن کنجکاوي علمي به حياط مدارس بر هيجان درس ها مي افزايد و احساس لذت بردن از
فضاي بيرون را در دانشآموزان پرورش مي دهد. نقطه ثقل مقاله: استفاده از فضاهاي شهري براي تقويت ارتباط دانشآموزان با طبيعت
۴) توضيح دهيد که شرح درس يا فعاليت پيشنهادي مقاله در کجاي برنامهآموزشي قرار مي گيرد: براي مثال استانداردهاي آموزش علوم، دانشآموزان را به کنجکاوي علمي فرا مي خواند و نويسنده مشخص مي نمايد که کدام استانداردهاي آموزشي رادر فعاليت هاي پيشنهادي خود پوشش مي دهد و در جاي جاي پيکره مقاله به اين استانداردها اشاره مي کند براي مثال: آزمايش ساده اي طرح ريزي و اجرا کنيد. دانشآموزان را به چهار گروه تقسيم کنيد وهر گروه محلي از محوطه مدرسه را براي مطالعه خود انتخاب مي کند در اين مطالعه، هر گروه انواع الگوهاي رنگي موجود و تعداد پرندگان مشاهده شده با هر نوع الگوي رنگي را ثبت مي کند.
۵) مشخص کند که چه چيزي باعث شده است نويسنده مقاله آن فعاليت يا طرح درس را انتخاب کند.
مقدمه خوب چند ويژگي ديگري نيز بايد داشته باشد:
نه زياد کلي و نه زياد مشروح باشد ودر واقع هدف هايي را که از آن انتظار مي رود در کم ترين جمله ها پوشش دهد.
بينش خاص شما در آن مطرح شده باشد و با ارجاع دادن به پژوهش هاي ديگران پرنشده باشد.
به زبان عاميانه يا بسيار تخصصي نوشته نشده باشد.
گيرا باشد و در صورت نياز از تشبيه، ضرب المثل يا خاطره براي جذاب کردن آن استفاده شده باشد.
با چند جمله مناسب به پيکره مقاله مرتبط شده باشد.
پيکره مقاله، تصوير کاملي را در معرض ديد قرار مي دهد.
در پيکره مقاله بايد به صورت منطقي توصيف کاملي از طرح، فعاليت يا مطالعه پژوهشي خود عرضه کنيم. براي اين که پيکره مناسبي براي مقاله خود فراهم کنيد بهتر است، پيش از آماده کردن دست نوشت خود به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.
▪ طرح من درباره چيست؟
▪ اين طرح چگونه به ذهن من آمد؟
▪ طرح از مرحله اي به مرحله ديگر چگونه پيشرفت کرد؟
▪ چگونه به دانشآموزان آموزشگران معرفي شد؟
▪ آموخته ها چگونه ارزشيابي شد؟...
اگر پاسخ اين گونه سوالا ت را داشته باشيد راحتي بيشتر مي توانيد مقاله خود را بنويسيد.
● نتيجه مقاله
نتيجه کار خود را بنويسيد: نتيجه مقاله از بخش هايي است که کمتر مورد توجه قرار مي گيرد نتيجه مقاله بايد بازگو کننده آن چه باشدکه شما از تجربه خود آموخته ايد مهم است که از بازگو کردن دوباره آنچه در پيکره مقاله آمده است پرهيز کنيد.
هنگامي که نتيجه را مي نويسيد پرسش هاي زير را مورد نظر داشته باشيد:
۱) پيامدهاي اين تجربه چه بود.
۲) آيا همه چيز آن گونه که برنامه ريزي شده بود پيش مي رفت؟
۳) آيا براي گسترش تجربه خود پيشنهادي داريد؟

خاک توده‌اي از مواد طبيعي با شرايط مناسب براي پرورش گياهان که تحت تاثير عوامل تخريبي (اثر عوامل جوي و موجودات ذره بيني) و عوامل سازنده (تشکيل مواد سمي ...

● ساختار سطوح ▪ سطوح صيقلي سطوح مماس با محصول بايد کاملاً صيقلي شده و داراي انديس زبري ( Ra ) ( Roughness Value) قابل قبول و بدون عيب از جمله حفره ، چ ...

پروسه تغير شکل، ريختها و ترکيبهاي مختلفي از سنگها را در مقياسهاي متفاوت ايجاد ميکند. در يک سمت کوههاي عظيم کره زمين قرار دارند و در سوي ديگر تنشهاي مو ...

اين مقاله به بحث و بررسي پيرامون انواع پل ها و ساختارشان پرداخته است. شما در اين مقاله با انواع پل هاي تيري, پل هاي قوسي, پلهاي زيرقوسي و پل هاي معلق ...

خاک توده اي از مواد طبيعي با شرايط مناسب براي پرورش گياهان که تحت تاثير عوامل تخريبي (اثر عوامل جوي و موجودات ذره بيني) و عوامل سازنده (تشکيل مواد سمي ...

مقدمه قارچها موجوداتي هتروتروف بوده، فاقد ريشه ، ساقه و برگ هستند و در يکي از پنج سلسله موجودات زنده قرار داده شده‌اند. اين موجودات به علت فقدان کلروف ...

در اين تحقيق بررسي ابعاد ساختاري و سازماني و نرم افزاري مديريت شهري که از مباحث اساسي مديريت کلان کشور است پرداخته شده است. در ابتدا رويکرد هاي مديريت ...

عنوان مقاله: حسابداري محيط زيست مولف مترجم: داريوش لطفي موضوع: حسابداري وضعيت: تمام متن مقدمه: در عصر حاضر باتوجه به وجود برخي از محدوديتهاي زيست محيط ...

دانلود نسخه PDF - ساختار مقاله علمي