up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله زيان آفت بيد سيب زميني PDF
QR code - زيان آفت بيد سيب زميني

زيان آفت بيد سيب زميني

بيد سيب زميني

● مشخصات ظاهري آفت:
۱) حشره کامل: اين حشره پروانه کوچکي است با دو جفت بال کم عرض به رنگ قهوه اي تا خاکستري روشن که روي بالهاي جلوي نقطه هاي تيره ديده مي شود. بال ها مخصوصاً بال زيري در کناره ها به دسته اي از موها ختم مي شده است. عرض بال پروانه با بالهاي باز ۱۴- ۱۵ ميلي متر است. حشره داراي يک جفت شاخک نسبتاً بلند و کشيده است که معمولاً آنرا در امتداد شکم نگه مي دارد، شکم در حشره بالغ ماده متورم ولي در حشره نر باريک و کشيده و در انتها قدري پهن شده که به اين وسيله مي توان حشره بالغ نر و ماده را از همديگر تشخيص داد.
۲) تخم: تخم تقريباً تخم مرغي شکل و اندازه تقريبي آن ۵ ۰ ميلي متر است، رنگ تخم در ابتدا کرم روشن مي باشد، محل تخم ريزي روي بوته در زير برگها و گاهي روي برگ و ساقه و معمولاً گودي هاي روي غده سيب زميني ديده مي شود.
۳) کرم يا لارو:
کرم که عامل اصلي خسارت مي باشد در اندازه کامل به ۱۰- ۱۲ ميلي متر مي رسد رنگ آن در صورتي که از غده تغذيه کرده باشد سفيد متمايل به زرد کمرنگ با هاله اي صورتي و درصورتي که از برگ و ساقه تغذيه کرده باشد، سبز، سر و سينه اول قهوه اي تيره، پاهاي سينه تيره رنگ مي باشد.
۴) شفيره: در ابتدا قهوه اي روشن ولي بتدريج به رنگ قهوه اي براق و تيره در مي آيد. شفيره در داخل محفظه اي که از ذرات خاک بهم چسبيده درست شده است قرار دارد.
زيان آفت:
اين آفت يکي از زيان آورترين آفات سيب زميني مي باشد. کرم هاي اين آفت در فصل بهار و تابستان، برگها و دمبرگ ها و ساقه سيب زميني را مورد حمله قرار داده و سبب خشک شدن برگ و ساقه مي شود. در اواخر تابستان و اوايل پائيز پس از تشکيل و رشد غده هاي سيب زميني حمله آفت متوجه غده ها مي شود. کرم هاي حشره از طريق سوراخ کردن غده وارد سيب زميني مي گردند. معمولاً ورود آنها از محل گودي هاي روي غده سيب زميني مي باشد. کرم در محل ورود خود مقداري فضولات که به تدريج خشک و قهوه اي مي شوند، باقي مي گذارد که اين خود به تشخيص غده هاي آلوده کمک مي کند.
کرم پس از ورود همراه با تغذيه خود از محتويات غده سيب زميني دالان هايي در داخل غده مي سازد که اين دالان ها که ممکن است داراي پيچ و خم و يا مستقيم درست شوند درتشخيص آلودگي بسيار کمک مي کند.
بديهي است که خسارت آفت در داخل چنين غده هايي سبب از بين رفتن سيب زميني مي شود. معمولاً غده هاي آلوده به دليل ورود و رشد عوامل بيماري زا پوسيده و فاسد مي شوند که به اين ترتيب ميزان خسارت افزايش مي يابد، اين آفت علاوه بر سيب زميني که ميزبان اصلي آفت به شمار مي رود به محصولات ديگري از جمله بادمجان – توت – گوجه فرنگي آسيب مي رساند.
● زيست شناسي و رفتار حشره:
اين آفت حشره اي است شب پرواز، پروانه ها در طول روز غيرفعالند حشرات بالغ ماده پس از جفت گيري تخم خود را بصورت تک تک يا چند عددي پشت برگ هاي سيب زميني و گاهي روي برگ ها يا ساقه قرار مي دهند. کرم هاي تازه ظاهرشده از اين تخم ها با ايجاد سوراخ در برگ و دمبرگ و يا ساقه شروع به فعاليت مي کنند، آثار تغذيه اي کرم با ظهور لکه هاي سفيد و روشن روي برگها يا ظهور سوراخ هايي روي غده سيب زميني و خشکيدگي ساقه در همان محل مشخص مي شود. غده هاي سبز تشکيل شده در سطح خاک، محل مناسبي براي تخم ريزي حشرات مي باشد. کرم هاي توليد شده از تخم خارج شده وبا سوراخ کردن غده ها وارد آن مي شوند و شروع به تغذيه از سب زميني مي نمايد.
کرم پس از تغذيه کامل از غده بيرون آمده و معمولاً روي غده يا در محل ديگر انبار نظير کيسه هاي سيب زميني يا ديوارهاي انبار، تبديل به شفيره مي شوند. شفيره پس از مدتي که بستگي به درجه حرارت انبار دارد به حشره کامل تبديل مي شود و مجدداً پروانه ها ظاهر شده پس از جفتگيري روي غده هاي سالم تخم ريزي کرده و در صورتي که هواي انبار نسبتاً گرم باشد اين زاد و ولد تا آخر زمستان در انبار ادامه مي يابد.
انتقال حشره از سالي به سال ديگر به شيوه هاي زير انجام مي شود:
۱) به وسيله غده هاي آلوده به کرم باقي مانده در مزرعه
۲) به وسيله شفيره هاي تشکيل شده در فصل پائيز
۳) به وسيله غده هاي آلوده در انبار
اين حشره به دليل زندگي در مزرعه و انبار و نداشتن دوره استراحت اجباري تعداد نسل زيادي که گاهي به ۱۲ نسل هم در سال مي رسد توليد مي کند.
انتشار اين حشره از مناطق اوليه خود به ديگر مناطق دنيا از طريق حمل غده هاي سيب زميني صورت مي گيرد و نحوه ي انتشار و گستردگي آن درايران نيز عمدتاً به همين صورت بوده است.
● مديريت تلفيقي و راهکارها:
از آنجايي که اين حشره در مزرعه، بوته و در انبار غده ها سيب زميني را آلوده مي کند لذا بايد براي حفظ بوته هاي سيب زميني در مزرعه و غده ها در انبار، روش هاي زير اعمال شود. و از طرفي با توجه به تعداد نسل زياد و جمعيت فراوان و وجود ميزبانهاي مختلف و پوشيده بودن محل تغذيه و خسارت آفت اعمال يک روش به تنهايي در مقابله با اين آفت کارساز نبوده و قطعاً بايستي با اعمال روشهاي مختلف در زمانهاي معين با اين آفت خطرناک مقابله نمود.
الف) اقدام هايي که بايد در مزرعه سيب زميني انجام گيرد.
۱) اجراي عمليات صحيح وبه موقع زراعي شامل شخم و اجراي عمليات زمستان ( ازبين بردن بقاياي سيب زميني و يخ آب دادن مزرعه ) و کشت به موقع.
۲) کشت غده هاي سالم و بدون آلودگي در عمق کافي ( حداقل ۱۵سانتي متر)، نظربه اينکه کشت غده هاي آلوده يکي از راههاي انتشار آفت است لذا بايستي در فصل برداشت از انبار کردن اين غده ها اجتناب و در فصل کشت از طريق معاينه غده ها، فقط غده هاي سالم و بدون آلودگي کشت گردند.
۳) خاک دادن در ۲مرتبه، مرتبه اول ۶هفته پس از کشت و مرتبه دوم زمان گلدهي.
۴) آبياري منظم براي جلوگيري از ترک خوردگي خاک و عدم امکان نفوذ پروانه و کرم به داخل خاک و آلوده سازي غده ها.
۵) در مناطق با آلودگي زياد مبارزه شيميايي با يکي از سموم فسفره.
۶) برداشت به موقع با شروع زرد شدن برگها و انتقال سريع غده از مزرعه به انبار.
۷) نابود کردن غده هاي کوچک باقي مانده در سطح خاک.
۸) شکار حشره بالغ از طريق تله هاي فرموني و نوري.
۹) برقراري تناوب با محصولات غيرميزبان و عدم کشت سيب زميني پشت سرهم.
۱۰) ازبين بردن بقاياي سيب زميني يا ديگر محصولات و علف هاي هرز خانواده بادمجانيان.
ب) اقداماتي که بايد در انبار انجام گيرد:
۱) روش صحيح انبار کردن غده سيب زميني.
۲) تميزنمودن و ضدعفوني انبار قبل از انبار کردن سيب زميني.
۳) پرهيز از انتقال غده هاي آلوده به انبار.
۴) ايجاد موانع بر سر راه نفوذ پروانه به انبار از قبيل نصب توري بر درب و پنجره انبار.
۵) تامين رطوبت کافي.
۶) بکارگيري تله هاي نوري و فرموني در انبار جهت شکارپروانه در داخل انبار.
۷) پوشاندن غده هاي سيب زميني با شاخ و برگ خشک بعضي از گياهان که در اين مورد خاص، استفاده از شاخ و برگ خشک شده درخت اکاليپتوس به شرط در دسترس بودن آن توصيه مي شود. و درصورت عدم امکان مي توان از کاه و کلش خشک به ضخامت ۲سانتي متر استفاده نمود.
۸) درصورت بالابودن آلودگي استفاده از حشره کش ميکروبي B.t به مقدار ۳ کيلودرتن و در صورت عدم دسترسي به حشره کش ميکروبي استفاده از گرد سوميسيدين ۱ ۰% به مقدار ۲ کيلو در تن قبل از انبار کردن.

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

سيب ( دقيقا يک ميوه شفتدار) ميوه درختي ازطبقه Malus است که عضوي از خانواده گل سرخيان بوده ( روزاسيا) و در طول تاريخ کشت مي شده است . بيشتر گروه سيبها ...

رازيانه گياهي است معطر ، علفي و دوساله که ارتفاع آن تا 2 متر مي رسد ساقه آن داراي شيارهاي هم دريف و موازي مي باشد برگهاي آن نازک و نخي مانند شود است . ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي ...

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

● واژگان ▪ آبزي: به موجوداتي که تمام و يا بخشي از زندگي خود را در درون يا سطح آب سپري مي کنند (در ارتباط با جانداراني که بخش کوتاهي از زندگي خود را در ...

دانلود نسخه PDF - زيان آفت بيد سيب زميني