up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله زونگاريپتروس PDF
QR code - زونگاريپتروس

زونگاريپتروس

● آناتومي:
زونگاريپتروس، پتروزاري بود که بالهاي عريض چرمي به عرض ۱۰فوت(۳متر)داشت. اين جانور، تاج استخواني غيرعادي اي داشت که در امتداد پوزه اش قرار مي گرفت و آرواره اي بلند، باريک و منحني شکل با دندانهاي نوک تيز داشت. اين تاج، به هنگام پرواز، به عنوان وسيله هدايت کننده عمل مي کرده است يا داراي ويژگيهاي جنسي بوده است. اين دايناسور، در عقب آرواره اش، دندانهايي مسطح داشت که احتمالا براي خردکردن پوسته شکارش از آن استفاده مي کرده است. زونگاريپتروس، دايناسور نبوده است بلکه گونه منقرض شده اي از خزندگان پرنده مي باشد.
زونگاريپتروسها، سبک وزن با استخوانهاي توخالي، گردن بلند و منحني شکل، جمجمه اي بلند و بدني کوچک بودند. آنها مغزي بزرگ و بينايي بالايي داشتند.
بالهاي زونگاريپتروس با پوستي چرمي پوشيده مي شد. اين پوست نازک اما سخت و محکم بين بدنش، بالاي پاهايش و چهار انگشت بلندش کشيده شده بود و ساختار بال را مي ساخت. چنگالها جلوتر از انگشتان ديگر قرار داشتند.
● طبقه بندي:
زونگاريپتروس، نوعي تروداکتيلوييد بود. اين جانور نوعي خزنده بود اما دايناسور نبود. در تعريف، همه دايناسورها خزندگان دياپسيد با وضعيت ايستايي راست و ايستاده هستند. احتمالا وضعيت ايستايي پتروزارها نيمه راست بوده است و دايناسور نبوده اند. تعداد کمي از ديرينه شناسان معتقدند که وضعيت ايستايي پتروزارها راست بوده است و بنابراين بايد پتروزارها را جزء دايناسورها قرار داد(از تروپودها مشتق شده اند). به هر حال، مطمئنا دايناسورها و پتروزارها بسيار به هم نزديک هستند.
● پتروداکتيلوييدها متعلقندبه:
· مهره داران
· تتراپودا
· دياپسيدها دياپسيدها شامل همه خزندگان(به استثناي لاک پشتها)و پرندگان مي باشند. از ويژگيهاي آنها وجود دو حفره در بخش پشتي و بالايي جمجمه و دو حفره پشت چشمهاست.
· آرکوزارها اين گروه شامل دايناسورها، تمساحها، پتروزارها، پرندگان و غيره است.
· پتروزارها خزندگان پرنده. دو نوع پتروزار وجود دارد:
° رامفورينکوييدها(منقاردماغي) پتروزارهاي اوليه که در دوره ترياس ظهور کردند و در انتهاي دوره ژوراسيک منقرض شدند و داراي دم بلند، گردن کوتاه و بالهاي بلند و باريک بودند. آنها نخستين مهره داران پرنده بودند. نمونه هاي آنها عبارتند از ديمورفودون، رامفورينکوس و سوردس.
° پاروداکتيلوييدها(بال انگشت دار) اولاد آنها که در اواخر ژوراسيک ظهور کردند و در انقراض کرتاسه ترشياري، ۶۵ ميليون سال قبل، از بين رفتند و دم کوتاهتري داشتند. نمونه هاي آنها عبارتند از پتروداکتيلوس، زونگاريپتروس، پترانودون و کوئتزالکواتلوس.
● زمان زيست:
زونگاريپتروس، در دوره کرتاسه پيشين زندگي مي کرد.
پرندگان در دوره ژوراسيک تکامل يافتند و احتمالا رقيب پتروداکتيلوييدها، که شامل زونگاريپتروسها مي باشند، بوده اند.
● تغذيه:
زونگاريپتروس گوشتخوار بود و احتمالا ماهيها (که در سطح اقيانوسها آنها را مي گرفته است)، حلزونها، خرچنگها، احتمالا پلانکتونها(بعضي گونه ها)، حشرات و لاشه مرده جانوران ديگر روي زمين را مي خورده است.
● تحرک:
احتمالا زونگاريپتروس، با استفاده از بالهاي بزرگ و سبکش، تا مسافتهاي دور پرواز مي کرده است.
● کشف فسيلها:
فسيلهاي زونگاريپتروس، در چين کشف شده اند. زونگاريپتروس در سال ۱۹۶۴، توسط يانگ نامگذاري شد.

به نام الهه پردار آزتک، کوئتزالکواتل، نامگذاري شده است. ● آناتومي: کوئتزالکواتلوس، خزنده پرنده اي بود که طول بالهايش ۳۶فوت(۹۶ ۱۰متر)بود. کوئتزالکواتلو ...

● آناتومي: تروداكتيلها(يا تروداكتيلوييدها) گروهي از خزندگان پرنده مانند بودند كه اندازه آنها متغير بود و طول بالهايشان از چند اينچ(تروداکتيلهاي اوليه) ...

● آناتومي: پتروزارها، راسته اي از خزندگان پرنده بود که در زمان دايناسورها مي زيستند. اندازه تروزاروس، از چند اينچ تا بيش از ۴۰فوت در تغيير بود. اين جا ...

● آناتومي: پتروزارها، راسته اي از خزندگان پرنده بود که در زمان دايناسورها مي زيستند. اندازه تروزاروس، از چند اينچ تا بيش از ۴۰فوت در تغيير بود. اين جا ...

دانلود نسخه PDF - زونگاريپتروس