up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله زوال گلابي PDF
QR code - زوال گلابي

زوال گلابي

زوال گلابي pear decline

عامل آن فيتوپلاسما است وناقل آن پسيل گلابي مي باشد. علائم به دو صورت است :
زوال تدريجي
زوال سريع
▪ کنترل:
براي معالجه درختان از تتراسايکلين به ميزان۱۰۰گرم در ليتر استفاده کرده اند وبه درخت۴تا۸ ليترازآن راتزريق کرده اند و علائم محو شده است. زمان تزريق بعداز برداشت ميوه مي باشد
● بيماري سنگريزه اي گلابي Pear stony pit
علائم روي ميوه بصورت لکه هاي تيره است که ميوه در قسمت لکه دار رشت نمي کند ودر نهايت در آن قسمت فرورفتگي ايجاد مي گردد. بافت زير قسمت فرورفته به علت تجمع زياد سلولهاي اسکلرانشيم سفت وسنگي مي شود . عامل بيماري ويروسي است رشته اي وجزء closterovirus ها مي باشد. برخي معتقدند اين علائم بوسيله ويروس ساقه آبله سيب(apple stem piting virus) که آن هم رشته اي وجزء closterovirus ها است ايجاد مي شود .
● زنگ دانه دارها Rusts
زنگ دنه دارها درايران اهميت چنداني ندارد. در شمال روي سيب وگلابي وبه و زالزالک ديده شده است. اين زنگ دو ميزبانه است وميزبان ديگر سرو کوهي ( اُرسي ) ميباشد. زنگ بدون ميزبان دوم دوام نمي آورد. قارچ عامل Gymnosporangium sp مي باشد.روي دانه دارها مراحل پيکنيم وايسيم ديده ميشود. بروي سرو کوهي مرحله تليوم تشکيل ميگردد. در سيب روي ميوه برگ و شاخه ميزند.
کنترل:
۱) ريشه کني يکي از ميزبانها
۲) محافظت از برگها وميوه هاي جوان تا رشد کامل بوسيله مواد شيميايي مانند دي تيوکارباماتها ( زينب، مانکوزب ، تيرام و...)
● کپکهاي دوده اي وفضله مگسي sooty mold & fly speck
Schizothyrium pomi با پريتيسي دروغي و آنامورف Zygophiala jamaicinsis عامل فضله مگسي مي باشد. Gloides pomigena قارچي پيکنيدار نيز باعث کپک دوده اي مي گردد. اينها پارازيت نيستند ولي پاتوژن هستند. از ترشحات قندي وعسلک حشرات تغذيه مي کنند وچون در فتوسنتزاختلال ايجاد مي کنند، پاتوژن محسوب مي شود. قارچهاي دوده اي شرايط مرطوب وخنک را دوست دارند و بيشتر از نظر بازار پسندي مهمند.
● آتشک سيب وگلابي fire blight
بيماري در ايران علاوه برسيب وگلابي روي ازگيل، زالزالک، گل سرخ و به نيز ديده مي شود. بين اين درختان به از همه حساستر است. عامل باکتري تاژکدار گرم منفي Erwinia amylovora مي باشد.علائم اوايل فصل روي گلها وشاخه هاي يکساله ظاهر مي شود که تيپيک ترين علامت آن سرعصايي شدن شاخه هاي يکساله است. روي شاخه ها وتنه هم ايجاد شانکر مي نمايد و در همين شانکرها هم زمستانگذراني مي کند.
بيماري ۲ فاز دارد :
۱) فاز بهاره که باعث آلودگي گلها و برگها مي شود. ۲- فاز پاييزه که باعث آلودگي شاخه ها مي شود. گسترش بيماري در باغ توسط حشرات گرده افشان است .
کنترل شيميايي:
۱) ترکيب بردو ۲%
۲) اکسي کلرورمس (کوپراويت ) wp۳۵% و ۳-۲ در هزار
همچنين در فصل بهار با آنتي بيوتيک سولفات استرپتومايسين سمپاشي مي گردد.
▪ زمان مبارزه: نوبت اول هنگام تورم جوانه ها ، نوبت دوم هنگام باز شدن ۵% از گلها ، نوبت سوم هنگام باز شدن ۵۰%از گلها ونوبت چهارم پس از باز شدن ۱۰۰% گلها .
توصيه ها :
۱) انهدام در ختاني که بيش از ۵۰% آلودگي دارند.
۲) در آلودگيهاي کمتر قطع شاخه ها در ۳۰-۲۵ سانتيمتري پايينتر از محل آلودگي و سوزاندن آنها در فصل خواب درخت .
۳) ضد عفوني وپوشاندن محل زخم و بريدگيها با چسب پيوند .
۴) استفاده از ارقام مقاوم (پايه گلابي در گزي به بيماري مقاوم است)
۵) اعمال مقررات قرنطينه اي
۶) عدم استقرار کندوي زنبور عسل
● Apple chlorotic leaf spot virus
بيماري گسترش جهاني دارد. در ايران نيز وجود دارد.علائم بيماري دير ظاهر مي شود. گاهي دو تا سه سال بعد از آلودگي علائم ظاهر مي شود و به همين دليل به آنApple larent virus هم مي گويند.حالت کلروز روي برگها ايجاد مي شود در نهايت درخت دچار زوال مي شود.
عامل ويروسي رشته اي از جنس Trichovirus است ،که در بسياري از ارقام تجاري سيب بدون علائم است. اما در بعضي از ارقام توليد لکه هاي روشن مي کند ونيز با بيماري سرشاخه کاري سيب (Apple top working disease)همراه است . بيماري سرشاخه کاري سيب در ژاپن ديده شده است. ويروس از گروه Closterovirus مي باشدکه فقط با پيوند منتقل مي شود.
● موزائيک سيب Apple mosaic virus
بيماري بصورت لکه هاي کلروتيک روي برگها واندامهاي جوان ديده مي شود. بيماري در ايران وجود دارد . با پيوند وبصورت مکانيکي قابل انتقال است. ناقل بيولوژيکي براي آن شناخته نشده است. عامل آن ويروسي از جنس Ilarvirus است
● سفيدک حقيقي(پودري) سيب Apple powdery mildew
بيماري ناشي از قارچ podosphaera leucotricha است. اين قارچ به شاخ وبرگ جوان، گل وميوه ميزند واغلب باعث خشکيدن شاخه هاي جوان ميشود. بروي برگ نيزايجاد پيچيدگي مينمايد. گلهاي آلوده چروکيده وحالت گوشتي پيدا ميکند. اغلب آلودگي روي پاجوشها ديده ميشود. بيماري در تمام مناطق کشت سيب ديده ميشود ولي اهميت آن در خزانه است . روي ميوه ايجاد زنگار ميکند . عامل انگل اجباري است پس از سلول زنده تغذيه مي نمايد و ريسه هاي قارچ درجوانه هاي درحال خواب زمستانگذراني ميکند.
کنترل شيميايي:
۱)دينوکاپ wp۱۸.۲۵% يک درهزار
۲) دينوکاپ Ec۳۵ % يک درهزار
۳) بنوميل wp۵۰ % نيم در هزار
۴) سولفور wp۸۰-۹۰% و ۳-۴ درهزار
۵) نوآريمول Ec ۹% و ۰.۷۵ درهزار
▪ توصيه : مبارزه شيميايي رابه محض مشاهده بيماري با توجه به پيش آگاهي شروع مي کنيم. درصورتي که سابقه آلودگي داشته باشيم هرس شاخه هاي آلوده در اواخر پاييز انجام داده و آنها رامي سوزانيم.
● پوسيدگي سياه سيب apple black rot
پوسيدگي در تمام اندامهاي هوايي(برگ .ميوه وشاخه) ديده مي شود. عامل قارچ Botryosphaeria obtuse است.
● پوسيدگي سياه ريشه سيب apple black root rot
پوسيدگي ناشي از Xylaria mali در سيب ممکن است باعث فساد کامل ريشه شود. معمولاً قشر سياه رنگي از اندامهاي قارچ سطح ريشه را مي پوشاند. پوسيدگي خشک است وپوست به قسمتهاي زيرين چسبيده است
● سرطان طوقه سيب apple crown gall
بيماري ناشي از باکتري Agrobacterium tumefaciens است.علائم آن تشکيل گال در محل طوقه وندرتا ريشه وساقه است.
اين بيماري بيشتر در نهالستانها ديده مي شود. گالها به علت رشد و تکثير سرطاني ياخته هاي آلوده ايجاد مي شوند. تبديل ياخته هاي عادي به ياخته هاي سرطاني بر اثر ورود پلاسميد مولد غده ((Ti- plasmid به ياخته، ادغام DNA مولد غده در کروموزم هسته صورت مي گيرد.
توصيه: انتخاب نهالهاي سالم يکي ازبهترين روشهاي کنترل بيماري است. ضدعفوني ابزار هرس وجلوگيري از زخمي شدن شاخ و برگ نيز توصيه مي شود

عامل آن فيتوپلاسما است وناقل آن پسيل گلابي مي باشد. علائم به دو صورت است : زوال تدريجي زوال سريع ▪ کنترل: براي معالجه درختان از تتراسايکلين به ميزان۱۰ ...

مقدمه اسم علمي عامل بيماري Venturia pirina Adena ، اسم انگليسي pearscab مي‌باشد. اين قارچ براي اولين بار توسط مادام لابيرت در بلغارستان ( 1832) مشاهده ...

عامل بيماري:inaequalis Venturia علايم بيماري: علايم بيماري ابتدا به صورت لکه هاي زيتوني در زير کاسبرگيا برگهاي جوان ظاهر مي شوند وسپس به رنگ ...

از نظر قرآن، انسان به طور طبيعي و فطري حق طلب است و گرايش به حق دارد، زيرا کمال گرايي و نقص گريزي در انسان، فطري و طبيعي است و از آنجايي که کمال تنها ...

کنه تاولي گلابي کنه تاولي گلابي در دنيا ابتدا در سال 1870 ميلادي از اروپا گزارش شده است . در ايران نيز اولين بار در سال 1328 دواچي اين کنه را تحت نام ...

وضع اتم هاي عناصر راديواکتيو پس از صدور ذره آلفا ، ذره بتا و اشعه گاما چه مي شود دانشمندان ثابت کرده اند که هسته اتم ها در اثر اين تشعشع تغيير کرده و ...

جلبک ها (algae) گروه بزرگي از موجودات ساده هستند که مانند گياهان، حاوي کلروفيل هستند و قابليت فتوسنتز دارند، اما برخلاف آنها فاقد ريشه، ساقه، برگ و گل ...

در ايران علاوه بر مرکبات به ساير درختان منجمله بادام، زردآلو، گيلاس، اوکالپتوس و … پسته، انار، توت، حمله مي کند. ولي بيماري در همه گياهان اهميت ندارد، ...

دانلود نسخه PDF - زوال گلابي