up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله زن نصف جامعه انساني PDF
QR code - زن نصف جامعه انساني

زن نصف جامعه انساني

حکم کار کردن زن در خارج خانه

● سوال : حکم شرع در مورد کار کردن زن چيست؟ منظور من کار کردن خارج از منزل است (مانند مرد ) آيا جايز است که ز ن هم در توليد ، رشد و توسعه جامعه سهيم باشد؟ يا اينکه محکوم به زنداني شدن در منزل است و نبايد جز در چهار ديوار منزل خود کار کند ؟ بارها شنيده ايم که دين اسلام ، احترام خاصي نسبت به زن دارد قرنها قبل از ادعاي غرب در رابطه با حقوق زن ، اسلام حقوق انسانيت را به او ، عطا نموده است . آيا کار کردن که به وسيله آن ا ز تحقير شخصيت خود و از اينکه آبرويش به کالاي تجارتي تبديل شود که نياز و ضرورت آن را کم قيمت و ارزان کنند جلو گيري کند ، جزو حقوق او شمرده نمي شود ؟
چرا زن مسلمان هم مانند زن غربي در عرصه زندگي وارد نشود تا صفاي شخصيت خود را دريابد و حقوق خود را کسب کند، روي پاي خودش بايستد و در ترقي و پيشرفت جامعه خود سهيم گردد ؟
ما مي خواهيم حکم و حدود شرعي کار زن مسلماني را که بدون ضرر و زيان به دين خود ، براي دنيايش کار مي کند بدانيم . البته حکمي که ا ز نظريه تند روها و سختگيراني که مي خواهند زن در س نخواند و کار نکند و از خانه خود حتي براي مسجد هم خارج نگردد و همچنين از نظريه کساني که مي خواهند زن را ا زهر قيدي آزاد کرده و او را بي بند و بار بار آورند و چون کالاي بي ارزشي در بازار عرضه گردد کاملا دور باشد . آنچه ما مي خواهيم حکم شرعي صحيح و عاري از هر گونه افراط و تفريط است .
▪ جواب: زن همچون مرد ، يک انسان است و همانطور که قرآن بيان مي دارد زن از مرد و مرد از زن است .
((بعضکم من بعض )) [ آ ل عمران ۱۹۵.]
انسان هم موجود زنده اي است که فکر و عمل جزو سرشت او است و گرنه انسان نيست. خداوند متعال انسان را به خاطر کار کردن آفريد و اصلا آنها را جز براي اينکه آنان را بيازمايد که چه کسي نيکو کار تر است نيا فريده است .
پس زن هم همچون مرد مکلف به کار کردن و به ويژه کارهاي نيک است . لذا زن هم مانند مرد بر طبق عمل خودش مستوجب اجر و ثواب از طرف پروردگار است .همانطور که خداوند متعال مي فرمايد :[ پس خداوند دعاهاي ايشان را اجابت کرد و فرمود البته من عمل هيچ کسي از مرد وزن را بي مزد نمي گذارم ] (آ ل عمران ۱۹۵.)
زيرا همه در نظر خداوند يکسا نند و بعضي بر بعضي ديگر برتري ندارند .
زن در مقابل اعمال نيکش در قيامت جزاي نيک ، و در دنيا هم پاداش داده مي شود .[هر کسي از مرد وزن کار نيکي به شرط ايمان به خدا به جاي آورد ما او را در زندگي خوش و با سعادت ابدي قرار خوا هيم داد ] ( النحل ۹۷.)
باز همانطور که همواره گفته مي شود ، زن نصف جامعه انساني است . از اسلا م بعيد است که نصف جامعه خود را ناديده بگيرد و او را به جمود و فلج بکشاند . به طوري که اين دسته از زندگي دنيا فقط گيرنده باشد نه بخشنده ، مصرف کننده نعمتهاي آن باشد ، اما چيزي را براي آن توليد نکند .
البته نبايد فراموش کرد که نخستين و مهم ترين کار زن که درآن هيچگونه شک و ترديدي نيست همانا تربيت و پرورش فرزندان است که خداوند او را از لحاظ جسمي ، رواني و عاطفي براي آن مهيا کرده است و لازم است که هيچ نوع فعاليت مادي و دنيوي ديگري او را از اين رسالت مهم باز ندارد ؛ زيرا در اين کار بزرگ ( تربيت اولاد ) که آينده امت وابسته به آن است و عظيم ترين ذخائر بشري از آن منبعث مي گردد هيچ کسي جاي زن را نمي گيرد . خداوند شاعر نيل ، حافظ ابراهيم را بيا مرزد که فرموده است :« مادر مدرسه اي است که اگر او را خوب آماده کني ، ماتي نيک نهاد را آماده ساخته اي .»
مراقبت و سرپرستي خانه ، سعادتمندي همسر ، و ايجاد يک خانواده خوشبخت ، بر پايه آسايش، آرامش، الفت و مهرباني نمونه هايي از کار ساختن آن مدرسه به شمار مي آيد . روايت است که رفتار و کردار نيک زن ، با شوهر به عنوان جهاد در راه خدا به حساب مي آيد . و اين بدان معني نيست که کار زن در خارج از منزل خود ،شرعا حرام باشد . هيچ کس نمي تواند بدون نص شرعي اي ، که صحت و صراحت آن به اثبات رسيده باشد ، چيزي را حرام گرداند . در حالي که اصل در اشيا و رفتارها و کارهاي معمولي ( همانطور که معلوم است ) بر اباحه است .
بر اين اساس مي توان گفت کار زن در حد ذات خود جايز است و گاهي در صورت نياز به مطلوب استحبابي و يا وجوبي انتقال مي يابد . مانند اينکه زن بي سرپرستي و يا مطلقه اي که فاقد هيچ گونه درامدي است به خاطر اجتناب از مذ لت و گدائي و منت ديگران ، در صورت توانا ئي ، کار کند .
گاهي هم خود خانواده نيازمند کار و کوشش است . مانند تعاون همکاري با شوهر خود ، يا تربيت فرزندان ، يا تربيت برادران و خواهران کوچک خود و يا کمک به پدر کهنسال خود (همچون کار دو دختر حضرت شعيب که در قرآن در سوره قصص داستان آنان را بيان مي کند که چگونه به چوپاني گوسفندان پدرشان اقدام مي نمودند .
((قالتا لانسقي حتي يصدر الرعا ء و ابونا شيخ کبير )) [ القصص ۲۳.]
آمده است که اسماء دختر ابوبکر (مشهور به ذات النطاقين) شوهر خود ، زبير ابن عوام را در پرورش و رام کردن در اعمال مربوط به اسبها و خرد کردن هسته هاي خرما براي شتران آبکش ، کمک و ياري مي کرد تا جايي که ايشان از باغ بسيار دور شوهرش از مدينه ، هسته هاي خرما را بر روي سر حمل مي نمود و به شهر مي آورد .
گاهي جامعه خود نياز مبرم به کار زن پيدا ميکند . مانند طبابت و پرستاري زنان، آموزش دختران و کارهاي ديگر که مخصوص زنان هستند . پس بهتر است ( در صورت کار خارج از منزل به هر علتي که باشد ) با زنان رابطه کاري داشته باشد تا مردان .
پذيرش مرد در همکاري با زن در بعضي حالات به خاطر ضرورت است و بايد به مقدار آن ضرورت از آن استفاده گردد و نبايد به عنوان يک قانون ثابت قلمداد شود . اگر چه کار زن را در خارج از منزل روا و مجاز دانسته ايم ، اما واجب است که آن اجازه مقيد به چند شرط باشد از جمله :
۱) بايد آن کاري که زن انجام مي دهد ، ذاتا خود مشروع باشد . يعني في نفسه حرام و يا منجر به ارتکاب حرام نگردد . مانند خدمت کردن به يک مرد مجرد ، يا کار منشي گري مخصوص ،براي مديراني که حرفه اش خلوت با مدير را اقتضا نمايد ، يا رقاصه اي که موجب تحريک شهوات و غرائز دنيوي گردد ، يا گارسون ... رستوران که براي مهمانان ساقي شراب باشد . در حالي که رسول خدا (ص) ساقي ، حامل و فروشنده آن را لعنت کرده است ، يا ميهمان دار هواپيما باشد که به حکم وظيفه شغلي مسکرات را به مسافران تقديم نمايد و يا کار در سفرهاي طولاني بدون محرم که مجبور شود در شهرها و کشورهاي تنها و غريب بماند و امثال اين نوع کارها ي ديگر که اسلام آنها را مخصوصا نسبت به زنان و يا بر زنان و مردان به طور عموم حرام کرده است .
۲) زن بايد هنگام خارج شدن از منزل در لباس ، راه رفتن ، سخن گفتن و حرکات ديگر آداب يک زن مسلمان را رعايت کند .(( به زنان با ايمان بگو : ديدگان خود را از هر نامحرمي فرو ببندند و پاکدامني ورزند و زيورهاي خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا ار آن پيداست .))[النور ۳۱.]
(( و پاهاي خود را به گونه اي به زمين نکوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مي دارند معلوم گردد .)) [ النور ۳۱]
۳) کار زن نبايد موجب ترک و يا اهمال در وظايف مهم ديگر او گردد مانند وظايف او در قبال همسر و فرزندانش که وظيفه نخستين و کار اصلي او شمرده مي شود .

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

مخازن اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و ...

طب سوزني (به انگليسي: ACUPUNCTURE) که به زبان چيني به آن جن جيو (ZHEN JIU) گفته مي‌شود روشي است که با فروکردن سوزن هاي بسيار نازک به نقاط خاصي از بدن ...

ازدواج، يکي از مهم ترين وقايعي است که در زندگي هر انساني رخ مي دهد. با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده و تأثير آن در تداوم و استحکام خانواده، ترب ...

تاثير ازدواج بر سلامت زوجين، يکي از مباحث مورد توجه محققان است. يک بررسي عمده در ميان ۱۲۷ هزار و ۵۴۵ بزرگسال آمريکايي نشان مي دهد که مردان متاهل، سالم ...

شايد بتوان گفت که به طورکلي، مردان متاهل از مردان مجرد سالم ترند اما در خصوص زنان، منافع ازدواج براي سلامت کاملا بستگي دارد به سلامت ازدواج. بررسي هاي ...

▪ زن و شوهري که نوزادي را به عنوان فرزند خوانده مي پذيرند هنگامي که وي به سن بلوغ مي رسد؛ نحوه محرميت او با ناپدري و نامادري چگونه است؟ با ساير بستگان ...

دانلود نسخه PDF - زن نصف جامعه انساني