up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله زنگ برگي PDF
QR code - زنگ برگي

زنگ برگي

بيماري زنگ برگي (قهوه اي) گندم wheat leaf rust

زنگ برگ يک بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيکاله وبسياري از گندميان است که توسط قارچ Puccinia recondita ايجاد ميشود. پاتوژن روي جو، قدرت پارازيتي ضعيفي دارد، اما يولاف را آلوده نميکند. گونه ديگري از قارچ به نام P.hordei وجود دارد که اغلب به جو حمله ميکند. علائم بيماري به صورت جوشهاي بيضي شکل کوچک و پراکنده با رنگ سياه متمايل به قرمز ، در سطح پهنک و روي غلاف برگ ظاهر ميشود. بر خلاف زنگ ساقه گندم، توده يوريديوسپور بيشتر در بافت ميزبان فرو ميرود و باعث از هم پاشيدن اپيدرم نمي شود. يوريديوسپورهاي Puccinia recondita قرمز پرتقالي تا سياه مايل به قرمز، خاردار ، کروي و معمولاً به قطر ۲۰- ۲۸ ميکرون هستند. تليوسپورها سياه مايل به قهوهاي، دو سلولي با ديواره ضخيم هستند. قسمت انتهايي اسپور ممکن است گرد يا پهن باشد. تليا در طول مراحل نهايي رشد گياه به صورت جوشهايي روي غلاف برگها و يا در سطح پهنک برگ به وجود ميآيند. تليوسپورها در بافت برگ باقي ميمانند و به وسيله اپيدرم پوشيده ميشوند. گونههاي جنسهاي تاليکتروم و آنچوسا Thalictrum وAnchusa ، به عنوان ميزبانهاي واسط پوکسينيا رکونديتا معرفي شدهاند و وجود آنها در بعضي از مناطق اروپا گزارش شدهاست، اما در ايجاد نژاد جديد اين قارچ نقشي ندارند. در مناطق معتدل، پاتوژن از سالي به سال ديگر به صورت ميسليوم يا مناطق گرم نيز تابستانگذراني قارچ در ارتفاعات بلند و در مناطق خنکتر انجام ميشود. زنگ برگ با استفاده از ارقام مقاوم غلات يا کشت مولتي لاين بخوبي کنترل ميشود.
● کنترل زنگ قهوه اي گندم:
قارچکشهايي مثل ترياديمفون (بايلتون) وبوتريزول( ايندار) در کنترل زنگ قهوهاي مؤثر هستند و در صورت وجود اپيدمي، مصرف آنها اقتصادي است.
سايپروکونازول(آلتو) SL ۱۰% نيم ليتر در هکتار
تبوکونازول(فوليکور) EW ۲۵% يک ليتر درهکتار
فلوتريافول(ايمپکت) SC ۱۲.۵% يک ليتر در هکتار
پروپيکونازول(تيلت) EC ۲۵% نيم ليتر درهکتار.
زنگ سياه ساقه گندم wheat black stem rust
زنگ سياه ساقه يکي از بيماريهاي شناخته شده غلات است. تقريباً در تمامي مناطقي که اين محصول کشت ميشوند وجود دارد. Puccinia graminis tritici گندم، پوکسينيا P. g. avenae يولاف، و گونه پوکسينيا P.g.secalis چاودار را آلوده ميکند. علائم بيماري بيشتر روي ساقه وغلاف برگها ظاهر ميشود پهنک برگ و خوشهها نيز ممکن است آلوده شوند. اسپور روي ميزبانهاي مختلف غلات توليد ميشود. يوريديوسپورها در داخل تاولها يوريديا توسعه يافته پس از مدتي اپيدرم را پاره کرده، تودهاي از اسپورهاي قهوهاي مايل به قرمز آشکار ميشوند. تاولهاي زنگ نواري بزرگتر است.
يوريديا بيضي شکل يا کشيده وبافت اپيدرم در اطراف آنها پاره شده است. تاولها ممکن است در هر دو سطح زيرين و رويي برگ ظاهر شوند. يوريديوسپورهاي P.graminis قهوهاي مايل به قرمز، تخم مرغي شکل، با زوايد خار مانند هستند. توليد اسپور تا زماني که گياه به مرحله رسيدن نزديک ميشوند ادامه مييابد. با شروع مرحله رسيدن گياه توليد يوريديوسپور کاهش مييابد. در اين زمان تليوسپورها درون تليا که در محل يوريديها در ساير قسمتها تشکيل ميشود، به وجود ميآيند. تليوسپورها دو سلولي، تقريباً سه گوش وبه رنگ قهوهاي تيره هستند. تليوسپور قسمتي از پايه خود را همراه داشته، داراي ديواره ضخيم است. سلول انتهايي گرد يا نسبتاً نوک دار است. تليوسپورها اغلب اپيدرم را پاره کرده از آن خارج ميشوند. در طول زمستان تليوسپورها در بافت گياهي باقي مانده يا ممکن است با توليد بازيديوسپور، به صورت اولين مرحله توليد مثل جنسي به سربرند. زرشک معمولي Berberis vulgaris گونههاي جنس ماهونيا Mahonia ميزبانهاي واسط براي Puccinia graminis هستند.
باد يوريديوسپورهاي زنگ سياه غلات را به مناطق دور دست منتقل ميکند. در طي دوره رشد گياهان ميزبان ، چرخههاي توليد يوريديا هر ۱۴-۲۱ روز تکرار شده، موجب پخش سريع بيماري در مناطق وسيع ميگردد. اين بيماري به همراه زنگ قهوهاي شديداً مورد توجه متخصصان بيماري شناسي گياهي، اصلاح نباتات وساير دانشمندان است. در گذشته پيدايش نژادهاي فيزيولوژيک جديد از طريق توليد مثل جنسي، روي ميزبان واسط، زرشک، باعث کاهش شديد محصول ميشد و کارايي ارقام مقاوم را کاهش ميداد . جود اپيدمي در مرحله سنبله مبارزه انجام شود.
● کنترل زنگ سياه ساقه:
ريشه کني زرشک و کار حساب شده روي ارقام مقاوم ، از جمله عوامل مهم در افزايش پايداري مقاومت به زنگ ساقه و کاهش اپيدمي زنگهاست.
سايپروکونازول(آلتو) SL ۱۰% نيم ليتر در هکتار
تبوکونازول(فوليکور) EW ۲۵% يک ليتر درهکتار
فلوتريافول(ايمپکت) SC ۱۲.۵% يک ليتر در هکتار
پروپيکونازول(تيلت) EC ۲۵% نيم ليتر درهکتار.
کنترل شيميايي به محض مشاهده اولين علائم کانون کوبي شود. درصورت وجود اپيدمي در مرحله سنبله مبارزه انجام شود.
● بيماري زنگ برگي( قهوهاي )جو Barley leaf rust
وجود اين بيماري به طور وسيع در بسياري از مناطق دنيا که جو کاشته ميشود، گزارش شدهاست. قدرت بيماري زايي قارچ به جو و خويشاوندان نزديک آن محدود ميشود. بعضي از نژادهاي P.recondita نيز قادرند تا حدودي جو را آلوده کنند.
يوريديهاي P.hordei کوچک بيضوي متمايل به گرد و زرد پرتقالي است. يوريديها منحصراً روي پهنک و غلاف برگها تشکيل ميشوند. يوريديوسپورها تخم مرغي مايل به کروي، زرد نسبتاً بزرگ با ابعاد ۲۴-۲۸*۲۸-۳۶ ميکرون هستند. پس از رسيدن گياه، تليا به رنگ قهوهاي تيره در بافت برگ تشکيل ميشود که در ابتدا توسط اپيدرم پوشيده شده است. ميزبان واسط زنگ گياهي، اورنيتوگالوم آمبلاتوم Ornithogalum umbellatum در مناطق اروپا به عنوان يک منبع آلودگي مطرح است، اما در مناطق شمال آمريکا که آلودگي وجود دارد، مشاهده نميشود؛ بنابراين به نظر نميرسد که اين گياه نقش اساسي در بقاي قارچ و توليد نژادهاي فيزيولوژيک جديد داشته باشد.
شرايط گرم و مرطوب براي رشد، توسعه و انتشار بيماري زنگ قهوهاي جو بسيار مناسب است . در مناطق معتدل يوريديهاي قارچ روي جوهايي که در پاييز کاشته شدهاند، زمستانگذراني ميکنند.
در حال حاضر استفاده از ارقام مقاوم، اقتصاديترين شيوه کنترل بيماري است
● بيماري زنگ نواري يا زنگ زرد گندم Wheat strip rust
زنگ زرد يا زنگ نواري(سرخو)Puccinia striiformis يکي از بيماريهاي مهم گندم و جو است و تا حدودي تريتيکاله و چاودار و بعضي از گرامينههاي ديگر را تحت تاثير قرار ميدهد. به نظر ميرسد يولاف نسبت به اين بيماري مصون باشد. تا کنون ميزبان واسطي براي آن شناخته نشده است. اين بيماري در درجه حرارت پايينتر از درجه حرارت مناسب براي توسعه زنگ ساقه و برگ صورت ميگيرد. يوريديها به صورت نوارها يا خطوط زرد باريک عمدتاً روي برگها و سنبلچهها تشکيل ميشوند. زماني که خوشهها آلوده ميشوند تاولها در سطح داخلي پوشينهها و پوشينکها ظاهر شده، در بعضي مواقع دانههاي درحال تشکيل را مورد حمله قرار ميدهند. يوريديوسپورهاي دو سلولي ، به رنگ قهوهاي تيره و از نظر شکل و اندازه شبيه به P.recondita است. تليوسپورها نقش چنداني در چرخه زندگي قارچ ندارند. تلياها بر روي سطح غلاف وبرگ به صورت نوارهاي قهوهآي تيره که به وسيله اپيدرم پوشيده شدهاند، به وجود ميآيند. در مناطقي که درجه حرارت خيلي پايين نيست ، قارچ به صورت يوريديوسپور وميسليوم روي غلاتي که در پاييز کشت شدهاند، زمستانگذراني ميکند. شيوع وتهاجم ثانوي در شرايط خنک بهار آغاز ميشود هستند.
▪ کنترل زنگ زرد:
استفاده از ارقام مقاوم و يا متحمل در اولويت قرار دارد.
سايپروکونازول(آلتو) SL ۱۰% نيم ليتر در هکتار
تبوکونازول(فوليکور) EW ۲۵% يک ليتر درهکتار
فلوتريافول(ايمپکت) SC ۱۲.۵% يک ليتر در هکتار
پروپيکونازول(تيلت) EC ۲۵% نيم ليتر درهکتار.
کنترل شيميايي به محض مشاهده اولين علائم کانون کوبي شود. درصورت وجود اپيدمي در مرحله سنبله مبارزه انجام شود.
زنگ تاجي يولاف Crown rust
زنگ تاجي يک بيماري يولاف است که توسط قارچي موسوم به Puccinia coronata ايجاد ميشود. صرف نظر از تعداد بسيار معدودي از گرامينهها، ساير غلات زراعي را مورد حمله قرار نميدهد. اين بيماري در هر جا که يولاف کشت ميشود، شايع است. تنوع در نژادهاي فيزيولوژيک قارچ؛ بويژه مناطقي که ميزبان واسط يعني سنجد تلخ Rhamnus cathartica و گونههاي مشابه آن وجود دارد، خيلي زياد است.
جوشهاي يوريديها غالباً در سطوح برگ توسعه مييابند؛ اما ممکن است در غلافهاي برگ وسنبلهها نيز ديده شوند. يوريديها به صورت تاولهاي کوچک و پراکنده و تخم مرغي شکل با يوريديوسپورهاي نارنجي رنگ ظاهر ميشوند. اپيدرم در نواحي اطراف تاولها مختصراً برآورده ميشود. يوريديوسپور کروي يا تخم مرغي، خاردار، به رنگ زرد نارنجي است. زماني که رسيدن گياهان نزديک ميشوند، تلياها در برگها آلوده توسعه مييابند. جوشهاي تليا ممکن است به صورت خطوط سياه روشن در اطراف يوريديها رشد کنند، اما به وسيله اپيدرم پوشيده شوند. تليوسپورها از نظر شکل، از تليوسپورهاي گونههاي ديگر کاملاً مشخص هستند. نوک سلولهاي انتهايي تليوسپورها پهن و چندين برآمدگي روي آن وجود دارد که به اسپور شکل تاج ميدهد. وجه تسميه قارچ نيز اسپورآن است.
قارچ در آب وهواي گرم با توليد مداوم يوريدسپور از فصلي به فصل ديگر منتقل ميشود. در مناطق خنکتر، بيماري به وسيله اسپورهايي که توسط اسپورهايي که توسط جريان باد از مناطق گرم حمل ميشوند. يا ايسيوسپورهايي که روي سنجد تلخ تشکيل ميشوند، آغاز ميشود.
در بسياري از مناطق توليد يولاف مثل آفريقا، آمريکاي جنوبي و مکزيک، به تناسب پيدايش نژادهاي فيزيولوژيک جديد پاتوژن، اقدامات لازم جهت اصلاح ارقام مقالوم صورت نگرفته است؛ بنابراين توليد يولاف در اين مناطق به دليل خسارت زنگ تاجي، زنگ ساقه و ويروس کوتولگي زرد جو کاهش يافته است
● هيپرپارازيت زنگ Rust hyperparasite
Darluca filum يک پارازيت اجباري قارچهاي مولد زنگ است که غالباً در آب و هواي گرم ديده ميشود. قارچ اندامهاي باردهي سياهرنگ خود ( پيکنيدها) را در داخل جوشهاي زنگ تشکيل ميدهد.
اندامهاي باردهي قارچ به صورت گروههاي متعدد، شامل پيکنيد کروي سياه در داخل جوشهاي زنگ ظاهر ميشود. کنيديها به صورت توده ژلهاي به رنگ سفيد تا خاکستري روشن، از طريق منفذ پيکنيدم آزاد ميشوند. کنيديها، بي رنگ ، دو سلولي ، بيضي شکل وکشيده هستند. اندازهکنيديها۳-۴*۱۴-۱۶ ميکرون است. در دو انتهاي اسپور چند سيخک کوتاه ديده ميشود. رشد آهسته قارچ D.filum مانع از آن شده است که اين قارچ به عنوان يک عامل مؤثر در کنترل بيولوژيکي زنگها مطرح شود
● کوتولگي زبر ذرت Maize Rough Dwarf virus
اولين بار در سال ۱۳۶۲ توسط دکتر ايزدپناه از فارس گزارش گرديد. در سالهاي اخير بيماري در شهرستان مرودشت مشکل ساز شده است.
علائم بيماري در مزرعه عبارت است از کوتاه ماندن فاصله ميان گره ها وکوتولگي شديد بوته ها، راست ايستادن برگها، وجود برجستگيها يا گالهاي ريزي روي دمبرگ و در پشت برگ وهمچنين روي غلاف ميوه، اين برجستگيها به پشت برگ حالت زبري مي دهد. گاهي براي تشخيص گالها نياز به ذره بين مي باشد. در برگهاي جوان انتهائي ممکن است حالت رنگ پريدگي ديده شود.
عامل بيماري(MRDV) ويروسي از گروه Reoviridae که داراي دو لايه کاپسيد مي باشد. در طبيعت فقط زنجره Laodelphax striatellus به عنوان ناقل شناخته شده است.
▪ کنترل:
۱) تناوب زراعي که در اين تناوب غلات بايد حذف شود.
۲) استفاده از علف کشها براي نابودي علفهاي هرزي که ويروس در روي آنها زمستانگذراني مي کنند.
۳) مبارزه با ناقل بوسيله حشره کشهاي ديازينون و فوزالن
۴) کاشت لاينهاي متحمل اينبريد، هيبريد و واريته هاي مقاوم
● سياهک آشکار جو و يولاف Crown & barley loose smut
يولاف و جو نسبت به فرم گونههاي مختلف قارچ U.nigra حساسند. اين گونه نيز داراي دو نوع است که يک نوع آن تنها به جو حمله ميکند و نوع ديگر آن تنها به يولاف. علائم بيماري کاملاً شبيه علائم سياهک آشکار U.nuda است. ريشکها و گلومهاي گياه آلوده در بعضي موارد بويژه در جو رشد ميکند؛ اما اين خصوصيت با توجه به شرايط محيطي و رقم گياه ممکن است تغيير کند. توده اسپور به رنگ قهوهاي شکلاتي تيره تا کاملاً سياه است. غشايي که تودههاي اسپور را احاطه کرده است، معمولاً سختتر از غشايي است که در U.nuda ديده مي شود. زمان پخش اسپورها نيز بسته به ميزان دوام غشاي پوششي به تأخير ميافتد.
تليوسپورها پس از آزاد شدن پخش ميشوند و در سطح خاک و پوسته بذرهاي گياهان مجاور قرار گرفته، به صورت غيرفعال تا زمان کاشت مجدد بذر باقي ميمانند. پس از کاشت بذر، تليوسپورهاي موجود در سطح بذر يا خاک اطراف آن، جوانه زده، پس از توليد اسپوريدي، هيف مستقيماً وارد بافت گياهچه ميشود.
تليوسپورها قهوهاي تيره تا سياه، کم و بيش با قطر ۶-۵ ۷ ميکرون هستند. تعداد خار موجود در سطح اسپورها متفاوت است. اين تليوسپورها قبل از جوانه زني عملاً از تليوسپورهاي قارچ يوستيلاگونودا قابل تشخيص نيستند. پس از جوانه زني، تليوسپور توليد يک ميسليوم اوليه و اسپوريديهاي کشيده ميکند. اسپوريديهاي ثانويه نيز ممکن از طريق جوانهزني (شبيه مخمر) ايجاد شود. تشکيل اسپوريديها وسيله تشخيص مناسبي است.
ضدعفوني بذرها با قارچکش مناسب ميتواند از آلودهشدن گياهچه جلوگيري کند. استفاده از ارقام مقاوم با ضدعفوني بذر معمولاً بيماري را تحت کنترل قرار ميدهد
۱) ديفنوکونازول(ديويدند) DS۳% ۲در هزار
۲) تبوکونازول(راکسيل) DS۲% ۵ ۱ درهزار
۳) کاربوکسين تيرام FL۴۰% ۵ ۲ درهزار
۴) دي نيکونازول(سومي ايت) WP ۲% ۲در هزار : سيستيميک دو منظوره
ازسموم فوق براي ضد عفوني بذر قبل از کشت استفاده مي کنيم
● سياهک سخت جو Barley covered smut
بيماري سياهک سخت (پوشيده) Ustilago hordei، تنها در جو و يولاف باعث کاهش شديد محصول ميشود. قارچهاي مولد بيماري سياهک سخت در جو و يولاف، از نظر خصوصيات مرفولوژيک مشابهند؛ اما از نظر ايجاد بيماري در يولاف و جو با يکديگر تفاوت دارند؛ يعني يک نوع تنها جو را و نوع ديگر تنها يولاف را آلوده مي کند.
کاربوکسين تيرام wp ۷۵% يک تادو در هزار ضد عفوني بذر
مانکوزب wp ۸۰% يک تا دو در هزار ضد عفوني بذر قبل از کشت
● سياهک نيشکر Sugarcane smut
اين بيماري به قسمتهاي هوايي گياه بخصوص برگ حمله ميکند برگ پاره پاره (رشته رشته) شده و آويزان مي شود، همچنين بجاي گل آذين هاگينه دراز وشلاق مانندي بوجود مي آيد. تليوسپور Ustilago scitaminea جوانه زده و بازيديوسپور توليد مي کند. بازيديوسپورروي گياه مي افتد و جوانه نيشکر (در غلاف) (جوانه جانبي) را آلوده ميکند. سال بعد که قلمه کاشته ميشود گياهچه آلوده توليد ميکند و سياهک در اواخر فروردين ديده ميشود. جايي که هوا خشک است اسپورها سريع پخش ميشوند و در جاهاي مرطوب اسپورها به هم مي چسبند و کمتر(ديرتر) پخش ميشوند. بازيديواسپورها با تشکيل پل لقاح توليد ريسه ديکاريون ميکنند. در ايران سه رقم تجارتي نيشکر به نامهاي ۳۱۰- Nco ، ۴۸-Cp و۷- Cps کاشته ميشود. ۳۱۰- Nco خيلي به اين بيماري حساس است ولي دو رقم ديگر مقاوم هستند. البته اين رقم مناسب ترين رقم است. چون نيشکر را بايد به محض برداشت به کارخانه برد و پروسه کرد، ارقام زودرس را زودتر و ارقام ديررس را ديرتر برداشت ميکنند. بنابراين با توجه به کمبود کارخانه رقم ديررس لازم داريم که ۳۱۰- Nco ديررس است، پر محصول است و به گرماي حدود ۵۰ درجه سانتيگراد و نيز به سرما مقاوم است.به بيماريهاي مهم و بعضي آفات مثل سزاميا (کرم ساقه خوار) نيز مقاوم است. فعلاً اين رقم را حذف کرده اند ولي مزارع مخلوط شده (ارقام گوناگون) و اين باعث شده مزارع آلوده و سالم و را مخلوط در هم ببينيم.
اين سياهک بسيار گرمادوست است. تليوسپورها در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد به خوبي جوانه نمي زنند. بهترين دما براي جوانه زني يک تليوسپور ۳۵ درجه سانتيگراد است. در تليوسپورزياد دوام ندارد بخصوص وقتي خاک مرطوب باشد. بقاي قارچ در قلمه هاست. بنابراين اگر قلمه سالم داشته باشيم ،سياهک را نخواهيم داشت. ورود قلمه بسيار مشکل است چون گران است و ورود دو قلمه خوب حدود۱۵-۱۰ دلار است بنابراين رقم را نميتوان تغيير داد. اصلاح نژاد هم در ايران صورت نمي گيرد.
● سيستمهاي سالم سازي قلمه :
۱) استفاده از آب گرم. حرارت حدود ۵۲ درجه سانتيگراد براي مدت کوتاه(حدود ۱۰تا۲۰ دقيقه) و دماي ۵۰ درجه سانتيگراد براي مدت طولاني(حدود۲ساعت). متأسفانه دماي۵۰درجه سانتيگراد موزاييک را از بين نمي برد. اين روش با امکانات کشور ما ممکن نيست.
۲) استفاده از قارچ کش ها (تيلت): متأسفانه قارچ کشها فقط براي سال اول خيلي موثرهستند. سال دوم بيماري ظاهر ميشود و سال سوم کاملاً زياد ميشود. مشخص نيست که سياهک از کجا مي آيد و گياه از طريق ريشه آلوده ميشود و يا نه بلکه قارچ کش Fungistatic است و از بين مي رود و بنا براين قارچ ظاهرمي گردد. گياه سال اول را Plant و سالهاي بعد به تر تيبRatoon I، II Ratoon، ........وRatoon IV مي نامند. درخوزستان تا Ratoon IV پيش ميروند. در جاهاي سياهک دار بخا طر سياهک و در جاهاي ديگر بخاطر متراکم شدن خاک. روش ديگر مبارزه کندن بوته هاي سياهک زده است . اين راهي است که رقم را خالص مي کند.
▪ کنترل:
۱) ضد عفوني قلمه با پروپيکنازول EC۲۵% دو در هزار
۲) ارقام مقاوم
۳) عدم استفاده از راتون بالا
۴) سوزاندن قلمه هاي آلوده
● ويروس موزائيک نيشکر sugarcane mosaic virus
مزارع نيشکرخوزستان آلودگي شديدي دارد. بسته به رقم بين۱۰۰-۰ درصد آلودگي ديده مي شود . بيشتر رقم۳۱۰-Nco کشت مي شود که آلودگي دراين رقم %۵۰ -۴۰است. عامل بيماري
Sugarcane mosaic Virus(ScMv)ازجنس Potyvirusاست که در حدود۷۵۰nmطول دارد وتوسط گونه هاي Ropalosiphum انتقال مي يابد. يکي از راههاي انتقال وپايداري ويروس در قلمه ها است. در شمال ايران مقدارکمي نيشکر کشت مي شود که احتمالاً نيشکر از جنوب به شمال برده شده است. در شمال شکر قهواي توليدمي کنند. در ساري بوته سالم وعاري از ويروس ديده نشده است،شايد به اين دليل است که شرايط براي شته ها مناسب است. آلودگي در ذرت خيلي کم است.
پايداري ويروس در خود بوته هاي نيشکر مي باشد.
▪ کنترل:
۱) قلمه سالم (سالم گزيني قلمه): باروشELISA مي توان تا حدود زيادي بيماري را در قلمه ها تشخيص داد. براي اين کار جوانه هاي واقع در بند قلمه راگرفته وتست سرولوژيکي انجام مي دهند. برادشتن اين جوانه ها صدمه اي به قلمه نمي زند
● پوسيدگي باکتريائي ساقه maize bacterial stalk rot
اين بيماري در سال ۱۳۶۵ از منطقه دشت ناز مازندران توسط بناپور و اماني گزارش گرديد. در سال ۱۳۶۷ توسط معصومي و ايزدپناه در فارس مشاهده شد.
علائم بارز بيماري لهيدگي و قهوهاي شدن ساقه، قاعده برگها و ميوه (بلال) ميباشد. پژمردگي يا خشک شدن قسمتهاي انتهائي يا تمام بوته، پيچخوردگي و تيره شدن قسمتهائي از ساقه و شکسته شدن و افتادن بوتهها در بسياري از موراد مشاهده شده است.
عامل بيماري يک باکتري به نام Pectobacterium chrysanthemi pv.zeae ميباشد که همنام آن Pectobacterium carotovora var.zeae sabet ميباشد(در بعضي منابع عامل بيماري راErwinia chrysanthemi pv. Zeae ذکر کرده اند). اين باکتري در محيط کشت Nutrient Agar در ۲۸ درجه سانتيگراد کلنيهاي گرد و صاف، به رنگ سفيد مايل به خاکستري يا کرم تشکيل ميدهد و روي محيط YDC (يک درصد عصاره مخمر، ۲درصد کربنات کلسيم و ۲درصد دکستروز) بعد از ۵ روز توليد رنگ آبي خاکستري تا آبي تيره مينمايد. باکتري مزبور گرم منفي، متحرک و داراي بيش از ۴ تاژک غير طبيعي (Peritrichus) ميباشد.
حساسيت باکتري جدا شده به اريترومايسين، توليد گلوکز، ذوب ژلاتين، توليد رنگ آبي در محيط YDC، رشد در دماي ۳۶ درجه سانتيگراد و عدم توانائي توليد اسيد از لاکتوز با خصوصيات Pectobacterium chrysanthemi تطبيق داشته و آن را از بقيه گونههاي مولد پوسيدگي از جنس Pectobacterium نظير Pectobacterium carotovora متمايز ميسازد.
▪ کنترل:
کاشت ارقام مقاوم و کشت صحيح ذرت و عدم غرقاب زمين در کاهش بيماري مؤثر است
● سياهک معمولي ذرت Common corn smut
سياهک معمولي ذرت در شهريور ماه سال۱۳۶۰ در مزرعه کوچکي در سمنان مشاهده گرديد و در سال ۱۳۶۲ در گرگان و ورامين نيز از چند مزرعه بوته هاي آلوده به اين بيماري جمعآوري شد. در حال حاضر اين بيماري در مزارع ذرت شهر ري، کرج و ورامين خسارت وارد مي کند.
▪ علائم: اين سياهک روي کليه اندامهاي هوائي ذرت از قبيل برگها، ساقه، خوشه و ريشکها ديده ميشود. نشانههاي بيماري به اين طريق است که روي اندامهاي مختلف نبات ميزبان برجستگيهائي با گالهاي شفاف و براق در اندازههاي مختلف از ۰.۶ تا ۱۵ سانتيمتر تشکيل ميشوند. بزرگترين و بيشترين گالها روي بلال و گل نر تشکيل ميگردند. گالها توسط غشاء با پوسته سفيد براق (نقرهاي) پوشيده شده که در داخل اين غشاء و پوسته تودههاي اسپور قارچ به رنگ قهوهاي تيره و به صورت پودري شکل قرار دارند. اين گالها بندرت روي برگها نيز تشکيل ميشوند. گالهاي روي برگ سفت و خشک هستند و حاوي تعداد کمي اسپور ميباشند. گال ابتدا نرم و سبز است و سرانجام سخت شده و در آن بافت ليفي تشکيل ميشود که در آن مناطق سياه ديده ميشود که آغاز تشکيل اسپورها را نشان ميدهد. قارچ عامل بيماري با فعاليت و رشد و نمو خود بخش دروني گالها را از بين برده و در نتيجه گالها با غشاء نازک و شفافي پوشانده ميشوند که با پاره شدن آنها اسپورها آزاد ميگردند. بافتهاي جوان نسبت به اين سياهک حساسيت بيشتري دارند و به همين علت در بعضي موارد اين سياهک باعث مرگ گياهان جوان ميشود ولي اين حالت عموميت ندارد
عامل بيماري قارچي است به نامDC) Ustilago maydis )که از خانواده Ustilagaceae و راسته Ustilaginales ميباشد.
تودههاي اسپور پودري شکل و به رنگ قهوهاي تيره يا سياه هستند. کلاميدوسپورها قهوهاي روشن و کم و بيش کروي تا بيضي شکل هستند.
● زيستشناسي
انتقال اين بيماري اغلب از طريق خاک و گاهي هم به مقدار کمي از طريق بذر صورت ميگيرد. زمستانگذراني قارچ توسط تليوسپور در خاک و روي بقاياي گياهي ذرت صورت ميگيرد.
کنترل سياهک ذرت:
۱) بهترين و مطمئنترين راه کنترل اين بيماري کشت ارقام مقاوم است.
۲) از بين بردن و نابود ساختن خوشهها و بوتههاي آلوده قبل از پاره شدن پوسته گالها و پخش اسپورها

1- مقدمه: رمزنگاري از دير بازبه عنوان يك ضرورت براي حفاظت ازاطلاعات خصوصي در مقابل دسترسي - هاي غير مجاز درتجارت و سياست و مسايل نظامي وجود داشته است ...

زنگ برگ يک بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيکاله وبسياري از گندميان است که توسط قارچ Puccinia recondita ايجاد مي شود. پاتوژن روي جو، قدرت پارازيتي ضعيفي ...

خصلت اصلي فولادهاي استنلس مقاومت در برابر زنگ خوردگي است (داشتن کرم بيش از ۱۲% مويد همين مطلب است).نيکل موجود در اين فولادها حتي به مقدار زياد هم نميت ...

خصلت اصلي فولادهاي استنلس مقاومت در برابر زنگ خوردگي است (داشتن کرم بيش از ۱۲% مويد همين مطلب است).نيکل موجود در اين فولادها حتي به مقدار زياد هم نميت ...

مقدمه زنگ لوبيا (Uromyces phaseoli) براي اولين بار در سال 1795 از آلمان گزارش گرديد و در هر کشور که رطوبت نسبي براي مدت 8 تا 10 ساعت بالا باشد، ديده م ...

● زنگ زرد گندم Yellow=Stripe Rust عامل بيماري زنگ زرد گندم قارچي است به نام puccinia striiformis که از رده بازيديوميست ها راسته اوردينا ل هاي و خانواد ...

چكيده تاكنون مطالب زيادي درخصوص بهره وري، اهميت و تعاريف آن، انواع واهداف بهره وري نگاشته شده است. آنچه اين گفتار درپي آن است، گذر از اين مفاهيم و پرد ...

گل مژه يا هوردئولوم (hordeolum) به التهابات غدد لبه پلک چشم اطلاق مي شود که غالباً به صورت توده اي متورم، قرمزرنگ و دردناک در مجاورت لبه پلک ظاهر مي ش ...

دانلود نسخه PDF - زنگ برگي