up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله زندگي انگلي PDF
QR code - زندگي انگلي

زندگي انگلي

هر حيوان ، گياه يا موجود زنده اوليه‌اي که بخشي يا تمام زندگي خود را به همراه موجود ديگر از جنس ديگري را مي‌گذراند و يک سيمبونت يا سيمبيوت مي‌نامند و به اين نوع زندگي ، زندگي انگلي يا سيمبيوزيس گويند.
ديد کلي
انگل شناسي در واقع يکي از چهار جنبه مختلف از سيمبيوزيس است. فورزيس ، کومنساليسم ، پارازيتيسم ، موچوآليسم اشکال مختلف آن است. انگلها با اشکال مختلفي با ميزبان خود رابطه برقرار مي‌کنند که مي‌توان انگل اجباري يا اختياري ، موقتي يا دائمي ، خارجي يا داخلي ، اتفاقي يا سرگردان بيماري‌زا يا غير بيماري‌زا و زئونوزا را نام برد. به علاوه ميزبانها نيز اشکال مختلفي دارند از جمله ميزبان واسط يا نهايي ، ناقل مکانيکي يا ناقل ترانسفر ، مخزن و بالاخره هايپرپارازيستم را مي‌توان نام برد.
تاريخچه رشد و تکامل انگلها
در مورد خاستگاه انگلها از اجداد آزادزي همه نظريات توافق دارند که انگلها بطور اتفاقي وارد بدن ميزبان شده و پس از انجام موتاسيونهاي مختلف براي محيط جديد سازش يافته و اين سازشها يکباره حاصل شده و تطابق اوليه در حد يک عنصر و سپس ساير عوامل و در نهايت به تغيير مسير زندگي آنها منجر شده است. مقايسه انگلها با هم خانواده‌هاي آزاد آنها از نظر نقص در دستگاهها از جمله دستگاه گوارشي نشان دهنده حد مشترک آنهاست. تعداد بيشتر ميزبانها نشان دهنده تکامل زيستي بيشتر انگل است.
طبقه بندي انگلها
* کرمها
* تک‌ياخته‌ها
* بندپايان
شرايط محيطي
مهمترين محيطهاي مناسب انگل در بدن مهره‌داران ، دستگاه گوارشي ، خون ، ريه‌ها ، حفره عدسي و بافتها مي‌باشد و احتمالا مواد غذايي متنوع از جمله قندها ، پروتئينها ، چربيها و آنزيمها با PH مناسب و عدم اکسيژن ، وضع ساختمان اندامها در ايجاد شرايط مساعد نقش دارند. گاهي انگلها محيط بدن ميزبان را به نفع خود تغيير مي‌دهند. مثلا آلودگي به سستدها ، باعث کاهش PH اسيدي روده مي‌شود. از محيطهاي مناسب ديگر براي انگلها ، خون و روده مي‌باشد.
مراحل زندگي انگلي
تماس انگل با ميزبان
* کموتاکسي
* تماس تصادفي تماس غيرفعال
استقرار انگل در بدن ميزبان
* انتخاب محيط و اتصال موفقيت آميز
* غالب شدن بر مکانيزمهاي طبيعي ميزبان
* انجام تغذيه از مواد غذايي موجود
* ارتباط به سيستم آنزيمي ميزبان
* فراهم کردن عوامل محرک
* تغييرات بيماري‌زا در ميزبان
خروج
خروج از مرحله انگلي به اشکال تخم ، لارو به صورت فعال يا غيرفعال و يا ترکيبي از آن دو مي‌باشد.
نيازهاي غذايي انگلها
در امر ذخيره و مصرف گليکوژن چرخه گليکوليز الگوي عمل است که شامل دو مرحله و هر يک پنج پله است که حاصل کار اکسيداسيون و احياي گلوکز مي‌باشد. متابوليسم چربيها در سيتوپلاسم انجام مي‌گيرد که پس از طي مراحل مختلف به توليد اسيد پيروويک ختم مي‌شود. اسيد پيرويک حاصله نيز از مسير گليکوليز به چرخه کربس منتقل مي‌شود. متابوليسم پروتئينها به توليد پيروات و استيل کوآ منجر مي‌باشد. انگلهايي مانند تريپانوزومالويسي ، لشمانيا برازيليس ، تينا ميداتي ژينا ، اکينوکوکوس گرانولوزوس آمکاريس و ليتوموزوئيدس کاريني را مي‌توان نام برد که وابستگي زيادي به متابوليسم قندها نشان مي‌دهند.
دستاورد انگل شناسي
اين علم زمينه بهره مندي از جنبه‌هاي مختلف از جمله فيلوژنيک ، اکولوژي ، مورفولوژي ، فيزيولوژي ، درمان ، ايمونولوژي و تغذيه و هم چنين در مطالعه زمينه‌هاي بيولوژي سلولي و مولکولي ، بيوشيمي و شيمي گامهاي بلندي برداشته است.
نقش و تاثير در زندگي
آشنايي با زندگي انگلي و انگلها نه تنها از نقطه نظر رشد و توسعه علوم بلکه از نظر کاربردهاي علمي آن بسيار مهم است. در سالهاي اخير سازمان بهداشت جهاني اعلام کرده است که شش بيماري مهم انساني در جهان منتشر است. پنج بيماري از شش بيماري از نوع انگلي است. در نتيجه انگل شناسي پزشکي در بين شاخه‌هاي علوم پزشکي اهميت زيادي پيدا کرده است. همچنين با پيشرفتهاي روز افزون علوم دريايي) ، توليد و تکثير انواع غذاهاي دريايي مانند ميگو و ماهي که يکي از مهمترين منابع غذايي براي مردم دنياست نياز به شناسايي و کنترل انگلها دارند.

زندگي پدرش (سيد عباس معزالسلطنه) و مادرش (گوهرشاد حسابي) هر دو اهل تفرش بودند. او چهار سال اول دوران کودکي‌اش را در تهران سپري نمود. سپس به همراه والد ...

بارزترين اختلاف زندگي در زمين و فضا بي وزني است، که بر کليه شئون زندگي مسافر تاثير مي گذارد. برخي ميگويند که محدود بودن در مکان کوچکي نظير ايستگاه مير ...

● تعريف : توکسوپلاسموز بيماري انگلي انسان و حيوان مي باشد که عفونت اوليه آن ، بدون علايم باليني است . شکل حادبيماري ممکن است با تب و بزرگي غدد لنفاوي ...

زندگي در سايه قرآن نعمتي است . نعمتي که ارج و ارزشش را نمي شناسد جزکسي که آن را خود چشيده باشد. نعمتي است که بر عمر مي افزايد و پاکيزه و مبارکش مي گرد ...

جالب است بدانيد که ستارگان هم مانند موجودات زنده متولد مي شوند، زندگي مي کنند و سپس مي ميرند، ولي طول زندگي آنها بسيار طولاني است. متاسفانه عمر کوتاه ...

جالب است بدانيد كه ستارگان هم مانند موجودات زنده متولد مي‌شوند، زندگي مي‌كنند و سپس مي‌ميرند، ولي طول زندگي آنها بسيار طولاني است. متاسفانه عمر كوتاه ...

جالب است بدانيد كه ستارگان هم مانند موجودات زنده متولد مي‌شوند، زندگي مي‌كنند و سپس مي‌ميرند، ولي طول زندگي آنها بسيار طولاني است. متاسفانه عمر كوتاه ...

● سرطان پستان سرطان پستان شايع ترين سرطان زنان است که آمار آن در کشور ما بالاست. اگر اين بيماري زود تشخيص داده شده و به سرعت درمان شود، طول عمر و کيفي ...

دانلود نسخه PDF - زندگي انگلي