up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله زندگينامه دانشمندان PDF
QR code - زندگينامه دانشمندان

زندگينامه دانشمندان

زندگينامه دانشمندان فيزيک قبل از سال ۱۹۰۰

● رابرت هوک
هوک فيزيکدان انگليسي گرچه در سراسر عمر از بيماري رنج مي برد ليکن يک لحظه از کار و کوشش و خدمت باز نايستاد. هوک نه فقط از تيزهوشي و نيروي کار خود بهره گرفت بلکه پيوند او با بزرگان دانش سبب شد که با سرعت به درجه سازندگي برسد و آثار مهمي را به تنهايي با مشارکت آن ها به انجام رساند. هوک در سال ۱۶۶۳ ميلادي به عضويت انجمن سلطنتي انگليس در آمد و سال ها منشي انجمن بود. هوک در تلسکوپ ها و ديگر ابزارهاي نجومي و ساعت هاي آن عصر اصلاحات بسياري به عمل آورد. او مي دانست که حرکت سيارات به دور خورشيد را بايد يک مساله مکانيکي در نظر گرفت و براي نيروي گرانشي قانون عکس مجذور فاصله را پيشنهاد کرد. امام آنچه بيشتر دليل معروفيت هوک است استخراج رابطه تجربي F=KX است. او براي نخستين بار توانست با آزمايش هاي زياد و دقيق آن را بدست آورد.
● رنه دکارت
▪ تولد : ۱۵۹۶ تورن - فرانسه
▪ فوت : ۱۶۵۰ هلند
(((چهار دستور آينده مرا بس است به شرط آن که عزم دائم راسخ کنم بر اينکه هرگز از رعايت آن ها تخلف نورزم. نخست اينکه هيچ گاه هيچ چيز را حقيقت نپندارم جز آن که درستي آن بر من بديهي شود. يعني از شتابزدگي و سبق ذهني سخت بپرهيزم و چيزي را به تصديق نپذيرم مگر آن که در ذهنم چنان روشن و متمايز گردد که جاي هيچ گونه شکي باقي نماند. دوم آنکه هر يک از مشکلاتي را که به مطالعه در مي آورم تا مي توانم و تا اندازه اي که براي تسهيل حل آن لازم است تقسيم به اجزا نمايم سوم آن که افکار خويش به ترتيب جاري سازم و از ساده ترين چيز ها که علم به آن ها آسانتر باشد آغاز کرده و کم کم به مرکبات برسم و حتي براي اموري که طبعا تقدم و تاخر ندارد ترتب فرض کنم . چهارم آن که در هر مقام شماره امور و ساده کردن را چنان کامل نمايم و بازديد مسائل را به اندازه کلي سازم که مطمئن باشم چيزي فروگذار نشده است.))) نقل از رساله گفتار در روش راه بردن عقل -- نوشته دکارت -- ترجمه محمد علي فروغي
رنه دکارت رياضيدان و دانشمند بزرگ که با کمک فرنسيس بيکن فلسفه جديد را پي ريزي کرد. در لائه در تورن فرانسه به دنيا آمد. سالهاي کودکي را در يک مدرسه مذهبي در لافلش از شهر هاي فرانسه به تحصيل پرداخت و در ۱۶ سالگي در پاريس به آموختن هندسه مشغول شد و در آن جا با رياضيدانان بزرگ زمان آشنا شد. پس از تحصيل رسمي وارد ارتش فرانسه شد ولي به زودي از ارتش کناره گرفت و مدت چهارسال به کشورهاي سويس - هلند - آلمان - ايتاليا و دانمارک سفر کرد و در اين مسافرتها با بزرگان دانش پيوند يافت. در سال ۱۶۲۸ در هلند ساکن شد و در آنجا از مردم گسست و جز با فضلا و بزرگان با کسي معاشرت و مکاتبه نکرد و سرانجام در همان کشور درگذشت.
● از آثار علمي او:
۱) گفتار در روش راه بردن عقل : رساله بسيار مشهوري است که درباره روش علمي نوشته است.
۲) رساله ديوپتريک : در اين کتاب اکتشاف خود را درباره انعکاس و انکسار نور توضيح داده و قوانين اين دو پديده را ذکر کرده است.
۳) رساله کائنات جو : در اين کتاب از جو زمين و پديده هاي مربوط به شکست نور از جمله رنگين کمان بحث شده است.
۴) رساله هندسه : اين کتاب نخستين اثر در هندسه تحليلي است.
۵) تفکرات در فلسفه اولي
۶) اصول فلسفه
۷) رساله در انفعالات انساني
۸) رساله در انسان و تشکيل جنين
دکارت آن بخش از آگاهي ها و دانش انسان را علم مي دانست که مسلم باشد و با استدلال به دست آيد و از اين رو رياضيات را نمونه کامل علوم مي شمرد و مي کوشيد تا روشهاي رياضي را در کليه رشته هاي دانش بشري به کار برد. او روش فيلسوفاني را که براي اثبات يک موضوع به گفته ها و شنيده هاي اين و آن متوسل مي شوند کنار زد و بنا را بر اين نهاد که بايد در همه چيز شک کند تا مطمئن شود که عملش تقليدي نيست.
دکارت مي گويد : ((( يک چيز هست که در آن شک نتوان کرد و آن اين که شک مي کنم. چون شک مي کنم فکر دارم و مي انديشم. پس کسي هستم که مي انديشم))) و يا به عبارت معروف او (( مي انديشم - پس هستم )))
● مايکل فارادي
▪ تولد : ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۱ حومه لندن
▪ فوت : ۲۶ اوت ۱۸۶۷ لندن
زندگينامه:
امروز در جهان هر کجا در اثر تغيير ميدان مغناطيسي جريان القايي به وجود مي آيد و مولد الکتريسيته اي کار مي افتد و جريان الکتريسيته توليد مي کند اثري از فارادي ديده مي شود. مايکل فارادي پسر نعلبند انگليسي است که در حومه لندن به دنيا آمد. او به سبب فقر و اينکه از همان اوان کودکي متکفل مخارج خانواده اش بود، تحصيلات ابتدايي را تمام نکرد و از سيزده سالگي مشغول به کار شد. کارش صحافي و توزيع روزنامه و به طور کلي شاگردي يک مغازه کتابفروشي بود. دستهاي او در اثر کار صحافي، در حرکت و سازندگي مهارت يافت و انديشه او سبب خواندن هر کتاب پيش از صحافي و هر روزنامه پيش از توزيع ، رشد يافت.
تصادف چنين بود که همفري ديوي، فيزيکدان مشهور انگليسي، تهيه کارت دعوت براي سخنرانيهاي علمي خود را به اين کتابفروشي سفارش دهد و فارادي، زرنگي کرد و کارت دعوت چند جلسه رانيز براي خود نوشت و در جلسات حاضر شد. پس از سه يا چهار جلسه، موقعي که فارادي در جلسه سخنراني رفت، کتابي جلد شده و مرتب همراه تقاضاي کار به همفري ديوي داد. اين کتاب سخنراني هاي ديوي بود که آنها را به صورت ماهرانه اي تنظيم کرده بود. درخواست فارادي قبول شد مشروط بر آنکه به عنوان کارگر در آزمايشگاه شيمي و فيزيک به کار نظافت بپردازد. اما او با تکيه بر دستهاي سازنده و انديشه پويا و جسجوگر خود، با سرعت به دستياري ديوي برگزيده شد و موقعي که در آن زمان ديوي را براي سخنرانيهاي علمي به کشورهاي اروپايي دعوت کردند. مايکل فارادي نيز همراه ديوي بود و حاصل اين سفر سي ماهه، براي او آموختن چند زبان زنده دنيا و آشنايي با دانشمندان معروف زمان و اطلاع از تجارب علمي آنها گرديد.
در سال ۱۸۱۵ پس از پايان اين مسافرت فارادي به کار پرداخت و پس از مدتي به رياست آزمايشگاههاي علمي انجمن سلطنتي انگليس رسيد. فارادي به عنوان يکي از بزرگترين دانشمندان آزمايشگر علوم تجربي ، به قوانين و اکتشافات بسيار مهمي دست يافت، به طوري که در همان زمان نيز ارزش کارش معلوم شد و همفري ديوي به همکاري با او افتخار مي کرد و مي گفت : « بزرگترين کشف من کشف وجود فارادي است.»
● از آثار علمي او:
۱) مطالعه در آثار شيميايي جريان الکتريسيته و کشف قوانين الکتروليز ( قوانين فارادي) و انتخاب اصطلاحات مربوط به الکتروشيميايي مانند : الکترود ، آند،کاتد،الکتروليت، . . .
۲) موتور الکتريکي - در سال ۱۸۲۱ فارادي موفق شد که اولين موتور الکتريکي را بسازد، او با گذراندن جريان الکتريسيته از يک چرخ فلزي که در ميدان مغناطيسي قرار داشت، توانست چرخ را به حرکت در آورد. ان چرخ متکي بر يک محور رسانا بود که از پايين نيز با سطح جيوه تماس داشت.
۳) توليد الکتريسيته از راه القاي مغناطيسي - در هفدهم اکتبر سال ۱۸۳۱ به کشف اين پديده موفق شد که حرکت نسبي يک مغناطيس و يک سيم پيچ مي تواند جريان الکتريکي توليد کند. و از آن پس که تکنولوژي توليد الکتريسيته از طريق ديناموها و آلترناتورها ( مولد هاي جريان پيوسته و متناوب ) شروع و تکميل شد. فارادي نه تنها در انديشه اختراع و اکتشاف و ساختن بود، بلکه « ياددادن » و به ويژه آموزش علوم به کودکان را وظيفه خود مي دانست. او از همان ساله اي اوليه اي که به سرپرستي آزمايشگاههاي علوم تجربي منصوب شد، در روزهاي مشخصي از هفته ( چهارشنبه ها) براي کودکان در محل ازمايشگاه سخنراني و آزمايش مي کرد. جالب است که گفته شود هنوز سخنراني هاي علمي پس از يک و نيم قرن، در سطحي گسترده هنوز ادامه دارد!
گرچه فارادي در ۲۶ اوت ۱۸۶۷ وفات يافت وليکن تا زماني که آثار الکتريسيته و مغناطيس مورد مطالعه و استفده انسان قرار مي گيرد ياد فارادي زنده است.
● ژول(James Prescott Joule)
۱۸۱۸-۱۸۸۹ ژول در انگلستان متولد شد و نزد دالتون تحصيل کرد و به پيروي از اورستد آمپر و فارادي به مطالعه درباره الکتريسيته پرداخت.
او به اندازه گيري فوق العاده علاقه داشت و دماسنجي را طراحي کرد که بتواند دماي آب بالا و پايين آبشار را اندازه بگيرد. او قبل از رسيدن به بيست سالگي مقاله اي را منتشر کرد که در آن چگونگي محاسبه ميزان گرماي حاصل از عبور جريان الکتريکي در سيم بيان شده بود. سرانجام او توانست قانون مشهوري را که به قانون ژول معروف است بيان کند.
بنابر اين قانون مقدار گرمايي که از عبور جريان الکتريکي در يک مدار حاصل مي شود متناسب با مجذور جريان الکتريکي و نيز مقاومت مدار است. او همچنين با ده سال زحمت توفيق يافت تعيين کند که چه مقدار کار مکانيکي لازم است تا دماي واحد جرم آب را به اندازه يک درجه فارنهايت بالا ببرد.
● آندره ماري آمپر
▪ تولد : ۲۲ ژانويه ۱۷۷۵ حومه ليون فرانسه
▪ فوت : ۱۵ ژوئن مدرسه شبانه
زندگينامه:
پدرش که تاجر کنف بود او را در کورکي با ادبيات يونان و لاتين آشنا کرد. اما عشق به رياضيات سراسر وجود آمپر را گرفته بود به طوري که در يازده سالگي کتاب هاي رياضي را که به زبان لاتين نوشته بودند خوانده بود و در حساب جامعه و فاضله صاحب نظر شده بود. دوران نوجواني را در سايه تشويق پدر به علم آموختن مي گذرانيد که سايه غم بر سرش بال گسترد. آمپر هيجده ساله بود که او را به صحنه اعدام پدرش بردند. دچار افسردگي شديد شد به طوري که براي مدت يک سال دست به کاري نزد و از آن پس نيز تا آخر عمر با پريشاني زندگي گذرانيد.
آمپر پس از اعدام پدر و بعضي از نزديکانش در جريان انقلاب کبير فرانسه هميشه به دنبال پناهگاه رواني بود تا از شدت تاثرش کاسته گردد. سرانجام پناهگاه او زندگي مشترکشان با دختري به نام جوليا کارون شد. به .يژه آن که اين ازدواج با عشقي شورانگيز شروع شد و تولد فرزندش نيز کانون خانوادگي را گرمتر کرد. ژان ژاک پسري که در سال ۱۸۰۰ به دنيا آمد يکي از بزرگترين نويسندگان و مورخان فرانسه شد و به عضويت اکادمي علوم فرانسه در آمد. اما سرگذشت آمپر پس از مرگ همسرش ( سال ۱۸۰۴ ) دوباره با غم همراه شد و از آن پس آمپر بيش از پيش به گوشه تنهايي و مطالعه و تحقيق پناه برد.
● از آثار علمي او:
اولين فعاليت مهم علمي آمپر تاليف مقاله اي درباره سرگرمي هاي رياضي بود. انتشار همين مقاله رياضيدانان فرانسوي از جمله دلامبر و ليلاند را متوجه نبوغ آمپر کرد تا آنکه به سال ۱۸۰۹ به سمت استادي رياضيات و مکانيک در کالج پلي تکنيک پاريس مشغول شد. تاليف کتاب هاي علمي در زمينه هاي رياضي، شيمي، فيزيک و جانور شناسي سبب شد که او را به عنوان استاد دانشکده علوم و هنرها برگزينند. آمپر اثر متقابل دو هادي موازي حامل جريان الکتريکي را براي اولين بار کشف کرد.
او نشان داد که وقتي از دو هادي جريان الکتريکي هم جهت عبور کند آن دو هادي يکديگر را جذب مي کنند و اگر جهت جريان الکتريکي در دو هادي متفاوت باشد، دو هادي يکديگر را دفع مي کنند. علاوه بر اين آمپر تئوري خاصيت آهنربايي را بيان کرد. بنا بر اين تئوري خاصيت آهنربايي مربوط به بار الکتريکي جسم مغناطيسي است. اين تئوري امروز پذيرفته شده است و خاصيت مغناطيسي هر ماده را مربوط به حرکت الکترونها در اتم سازنده آن ماده مي دانند. آخرين فعاليت علمي آمپر تاليف کتابي درباره تئوري نمودهاي الکتروديناميک است. ۴۵ سال پس از درگذشت اين دانشمند يعني در سال ۱۸۸۱ کنگره بين المللي فيزيکدانها واحد شدت جريان را به افتخار او امپر ناميد
● ارشميدس
▪ ۲۱۲ ق.م - ۲۷۸ ق.م
ارشميدس يکي از بزرگترين دانشمندان رياضي و مکانيک در عصر خودش بود. پدرش فيدياس که منجم بود او را براي آموزش از سيراکوز به مدرسه رياضيات اسکندريه فرستاد. شهر اسکندريه را اسکندر مقدوني در سال ۳۲۳ ق.م در زمان حمله و حرکت به سوي شرق بر کرانه مديترانه در خاک مصرساخت. اين شهر پس از رکود آتن - پايتخت يونان - مرکز علم و تجارت شد و بزرگاني چوت اقليدس و بطلميوس و ارشميدس را تربيت کرد. اين شهر حتي موقعي که به دست مسلمانان فتح شد از مراکز مهم علوم يوناني بود و در انتقال علم و انديشه يوناني به فرهنگ و تمدن اسلامي نقش مهمي داشت.
درباره خصوصيات زندگي ارشميدس اطلاعات زيادي در دست نيست. اما علاقه اش به رياضيات و مسائل علمي مکانيک سبب شده است که کارهاي با ارزشي از او باقي بماند. گفته مي شود که وقتي به مساله اي علاقمند مي شد از خوردن و خفتن غافل مي شد و چنان خود را سرگرم کار و حل مشکل مي کرد که هر مساله ديگري او را از کار باز نمي داشت. وقتي که ارشميدس روي شن هاي ساحل دريا اشکال هندسي خود را رسم کرده بود سربازي بدون توجه با راه رفتن روي شن ها اشکال او را لگد کرد و ارشميدس چنان اعتراض کرد که موجب خشم سرباز شد و سرباز با شمشيرش به ارشميدس حمله کرد و او را کشت. از آثار علمي او مي توان کشف قانون مايع ها و گازها ( معروف به قانون ارشميدس در شاره ها). تعيين جرم حجمي طلا و تقره و بعضي فلزات ديگر و اختراع پيچ مخصوص حلزوني شکل به نام پيچ ارشميدس براي بالا بردن آب اشاره کرد.
همچنين تاليف کتابهايي از جمله اصول مکانيک - درباره اجسام شناور - درباره کره و استوانه - اندازه گيري دايره و پيچ ها از ديگر کارهاي برجسته اين دانشمند دوران باستان است.
● گاليلئو گاليلئي معروف به گاليله
▪ تولد : ۱۵۶۴ فلورانس ايتاليا
▪ فوت: ۸ ژانويه ۱۶۴۲ فلورانس
گاليله فيزيکدان و منجم بزرگ را پدر علوم تجربي مي نامند. او با استفاده از ابزار کار و نيز روش مناسب توانست بعضي از قانون هاي طبيعت را با استفاده از آزمايش به دست آورد و باطل بودن نظريات ارسطو را در مورد سقوط اجسام به کمک آزمايش مشخص کند.
گاليله در ۱۹ سالگي به دانشگاه (( پيز)) راه يافت و علوم پزشکي را تحصيل کرد اما پس از مدتي به رياضيات و فيزيک روي آورد. توجه به پديده هاي طبيعت و يافتن ارتباطي ميان پديده ها از مشخصات ذهني او بود. گفته مي شود روزي که به کليسا رفته بود متوجه نوسانات منظم چراغهاي کليسا شد.
از اين مشاهده اتفاقي به سوي آزمايش علمي درباره آونگ کشانده شد و قانون همزماني نوسانات کم دامنه آونگ را به دست آورد. گاليله در زمان استادي دانشگاه پيز ( ۱۵۹۲-۱۵۸۹) درباره سقوط اجسام مطالعه کرد و با آزمايش بر سطح شيبدار که خود مبتکر آن بود نتيجه گرفت که اگر فقط نيروي وزن بر اجسام مختلف اثر کند شتاب سقوط براي همه آنها يکسان است و به عبارت ديگر : در جايي که هوا نيست همه اجسام با شتاب يکسان سقوط مي کنند او علاوه بر سقوط آزاد حرکت پرتابه ها را نيز مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت که مسير پرتابه ها سهمي است.
در سال ۱۵۹۲ به تدريس در دانشگاه پادوا پرداخت و مدت ۱۸ سال در اين سمت ماند. در ۱۶۰۹ يک دوربين نجومي ساخت ( دوربين گاليله از يک عدسي محدب شيئي و يک عدسي مقعر چشمي تشکيل شده است) و با آن در هفتم ژانويه ۱۶۱۰ قمرهاي سياره مشتري را کشف کرد.
کشف قمرهاي مشتري و مشاهده حرکت آنها و اظها ر نظر درباره درستي نظر کپرنيک مربوط به حرکت زمين و سيارات به دور خورشيد دشمني کليسا را به دنيال داشت. گاليله براي اثبات درستي نظريات و مشاهدات خود به سال ۱۶۱۱ به رم رفت تا اعضاي کليسا با حرکت سيارات از داخل دوربين دست از دشمني بردارند اما اين عاشقان افکار خويش خود را مجاز به مشاهده آسمان با دوربين ندانستند و سرانجام به سال ۱۶۳۳ گاليله را به پاي ميز محاکمه کشاندند. آخرين فعاليت علمي گاليله تاليف کتابي به نام گفتگو درباره دو علم جديد بود که فعاليتهاي علمي خود را در رشاه فيزيک در آن نوشته است .
● نيوتن
فيزيکدان و رياضيدان بزرگ انگليسي در سال درگذشت گاليله به دنيا آمد. او به دليل هوش سرشار خود در هفده سالگي به طور رايگان وارد دانشگاه کمبريج شد و به سرعت از استادان خود پيشي گرفت.
در سال ۱۶۶۳ به دليل همه گير شدن بيماري طاعون نيوتون مجبور به ترک دانشگاه شد و در مدت ۱۸ ماه که بيشتر مراکز علمي اروپا بسته بود نيوتون به خودسازي علمي خويش پرداخت. او در اين مدت نظريه ذره اي نور- قانون جاذبه عمومي و بسياري از نظريات خود را پايه گذاري کرد. نيوتون در ادامه کارهاي کپلر دليل بيضي بودن مسير سياره ها را يافت وقانون جاذبه عمومي را کشف کرد. نيوتون حاصل پژوهشهاي خود را در کتابي به نام اصول رياضي فلسفه طبيعي نوشت. اين کتاب مشتمل بر قانون هاي نيوتن درباره حرکت است. نيوتن با استفاده از قانون جاذبه عمومي اثر ماه بر زمين را که بصورت جزر و مد ظاهر مي شود شرح داد.
نيوتن نخستين تلسکوپ بازتابي را ساخت. او با ساختن تلسکوپ و اهداي آن به انجمن سلطنتي انگليس به عضويت اين انجمن در آمد. از اکتشافات ديگر نيوتن تهيه منشور براي تجزيه نور بود که با آن طيف تشکيل دهنده نور سفيد را مشاهده کرد.

زندگي پدرش (سيد عباس معزالسلطنه) و مادرش (گوهرشاد حسابي) هر دو اهل تفرش بودند. او چهار سال اول دوران کودکي‌اش را در تهران سپري نمود. سپس به همراه والد ...

۲۱ آوريل سال ۱۸۶۴ تولد ماکس وبر در « ارفوت » ، در « تورنيگه » . پدرش حقوقدان بود ، از خانواده‌ي صاحبان صنايع و تجار نساجي « وستفالي » ، وي در سال ۱۸۶۹ ...

زندگينامه امام خميني: او وارث سجاياي آباء و اجدادي بود كه نسل در نسل در كار هدايت مردم وكسب معارف الهي كوشيده اند. پدر بزرگوار امام خميني مرحوم آيه ال ...

امام حسين فرزند دومين امام علي و حضرت زهرا عليه السلام است. آن حضرت در شهر مدينه به روز سوم شعبان (مصباح المتهجد ۷۵۸) از سال سوم ( کافي ۴۶۳۸) يا پنجم ...

حضرت سجاد ( ع ) نام معصوم ششم علي ( ع ) است . وي فرزند حسين بن علي بن ابيطالب ( ع ) و ملقب به سجاد و زين العابدين مي باشد . امام سجاد در سال 38هج ...

ابوريحان محمد بن احمد بيروني ، نابغهٔ نامدار ، نمونهٔ مثالي زدني متفکران هوشيار و معتقد ايراني و بي شک يکي از بزرگترين دانشمندان جهان در تمامي اعصار ا ...

«‬غياث الدين‭ ‬ابوالفتح‭ ‬عمربن‭ ‬ابراهيم‭ ‬خيام‭ ‬نيشابوري‮»‬‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ايرانيان‭ ‬و‭ ‬فارسي‮ ‬زبانان‭ ‬بلكه‭ ‬نزد‭ ‬جهانيان‭ ‬چهره ا ...

بسم الله الرحمن الرحيم غلامرضا تختي غلامرضا تختي در روز پنجم شهريور ماه ۱۳٠۹در خانواده‌اي متوسط و مذهبي در محله‌ خاني آباد تهران به دنيا آمد. رجب خان ...

دانلود نسخه PDF - زندگينامه دانشمندان