up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله زنجرک هاي چغندرقند PDF
QR code - زنجرک هاي چغندرقند

زنجرک هاي چغندرقند

آفات مهم چغندر

شب پره زمستاني يا آگروتيس Agrotis Segetum
(Lep.: Noctuidae)
معرفي آفت
در تمام مناطق ايران انتشار داشته و علاوه بر چغندرقند به ريشه و طوقه گياهان مختلفي مانند ذرت، پنبه، خيار، گوجه، سيب زميني، يونجه، آفتابگردان و… حمله مي نمايد. لاروهاي جوان از قسمتهاي هوائي ميزبان تغذيه کرده و چندان خسارتي ندارند. در سنين بالاتر از محله طوقه و يا کمي پائينتر تغذيه نموده و سبب قطع شدن گياه مي گردند. از اين نظر به آن Cut worm يا کرم طوقه بُر گويند.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت لارو سنين آخر در عمق 15-10 سانتي متري خاک مي گذرانند. در بهار با مساعد شدن شرايط آب و هوا لاروهاي بالغ از عمق زمين به طرف سطح خاک (حدود cm6-5) بالا مي آيند و براي خود لانه از خاک به شکل گهواره تهيه مي کنند و داخل آن تبديل به شفيره مي گردند. دورة شفيرگي 20-15 روز، سپس حشرات کامل ظاهر مي شوند. خروج پروانه هاي نسل زمستاني در طول نيمه دوم فروردين ماه مي باشد. حشرات کامل روزها زير کلوخه ها و بوته ها پنهان شده و اوايل غروب به بعد شروع به پرواز و جفت گيري مي کنند. تخمها به صورت تک تک يا در دسته هاي چند تائي (از 1 تا 8 تائي) در پشت برگ چغندرقند يا علفهاي هرز مانند پيچک، سلمه و پنيرک قرار مي دهند. يک پروانه ماده به طور متوسط 800 عدد تخم مي گذارد. دورة جنيني تخم 5-4 روز سپس لاروهاي جوان خارج، ابتدا از برگهاي جوان تغذيه مي کنند و از سن دوم به بعد از ناحيه طوقه تغذيه مي نمايند. دورة لاروي حدود يک ماه و در اين مدت 5 مرتبه پوست عوض مي کنند و سپس در داخل خاک تبديل به شفيره مي شوند. دورة شفيرگي حدود دو هفته و بعد از آن حشرات کامل نسل دوم تقريباً در اواخر خرداد ماه ظاهر مي شوند. در اين موقع تقريباً ريشه هاي چغندرقند قوي گرديده است. لذا در اين نسل آفت نمي تواند خسارت و صدمه شديدي وارد کند بنابراين نسل دوم را بيشتر روي ساير محصولات زراعي و علفهاي هرز مي گذراند. شب پره هاي نسل سوم آفت که از اواخر مرداد ماه و اوايل شهريور ماه ظاهر مي گردند. روي چغندرهاي جواني که به منظور بذرگيري کشت شده اند تخم ريزي مي کنند و لاروهاي اين آفت در شهريور ماه خسارت شديدي وارد مي کنند. اين لاروها که اکثراً کامل مي گردند و زمستان را تا بهار سال بعد در اعماق خاک مي گذرانند بنابراين 3 نسل در سال دارد.
کنترل:
1- جمع آوري و انهدام بقاياي به جا مانده از محصول و شخم عميق بلافاصله بعد از برداشت.
2- از بين بردن علفهاي هرز داخل و حاشيه مزارع.
3- کارباريل ، طعمه مسموم(5%) در مراحل اوليه رشد، يک نوبت، شب هنگام
4- ديازينون EC60%و 1.5 ليتر در هکتار
5- کلرپيريفوس(دُرسبان) EC40.8% و 2ليتر
6- اتريمفوس(اکامت) EC50% و 2- 1.5 ليتر در هکتار
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
کرم اگروتيس Agrotis ipsilon
(Lep.: Noctuidae)
معرفي آفت
از لحاظ فعاليت، خسارت و نخوة زندگي و زيست شناسي تقريباً شبيه به گونه قبلي است ولي از لحاظ حشره کامل تفاوتهايي دارد که به صورت زير است:
رنگ عمومي حشره زرد روشن تا خاکي است و در وسط بال جلوئي و نزديک لبة فوقاني آن لکه گردي که رنگ آن روشن تر از متن بال است ديده مي شود. در وسط بال خال کوچک سياه رنگي وجود دارد که خط باريک کوچک سياه رنگ از طرف قاعده بال و زير آن به طرف لبة خارجي بال امتداد مي يابد. در وسط بال جلو لکه لوبيائي شکل قرار دارد و از قسمت گود آن که به طرف لبه خارجي بال است خط باريک و کشيده اي به طرف لبة خارجي بال قرار گرفته است. روي سينه حشره را کرکهاي قهوه اي روشن پوشانيده و مخملي به نظر مي رسد. اين کرکها در پشت سينه به صورت تيغه اي برجسته ديده مي شود.
کنترل:
1- جمع آوري و انهدام بقاياي به جا مانده از محصول و شخم عميق بلافاصله بعد از برداشت.
2- از بين بردن علفهاي هرز داخل و حاشيه مزارع.
3- کارباريل ، طعمه مسموم(5%) در مراحل اوليه رشد، يک نوبت، شب هنگام
4- ديازينون EC60% 1.5 ليتر در هکتار
5- کلرپيريفوس(دُرسبان) EC40.8% 2ليتر
6- اتريمفوس(اکامت) EC50% 2- 1.5 ليتر در هکتار
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کک چغندرقند Chaetocnema tibialis
(Col.: chrysomelidae)
معرفي آفت
حشرت کامل اين آفت علاوه بر چغندرقند به چغندر علوفه اي و وحشي و همچنين علفهاي هرز، سلمک، گزنه، ترشک و ترتيزک حمله و از آنها تغذيه مي کند. بيشترين صدمه و خسارت اين آفت در مرحله 2 تا 4 برگي گياه مي باشد و بعد از مرحله 8 برگي به علت خشبي شدن برگهاي خسارت آفت اهميت اقتصادي ندارد. لاروها از ريشة گياه تغذيه مي کنند و خسارت قابل توجه ندارد ولي حشرات کامل از برگ تغذيه و در سطح برگ سوراخهاي گرد و نامنظم ايجاد مي نمايد که در تراکمهاي بالا اين سوراخهاي کوچک بهم متصل شده و حفره هاي بزرگتري را ايجاد مي کنند. چنانچه تراکم جمعيت آفت در مراحل 4-2 برگي بالا باشد تمام مزرعه را از بين برده بطوريکه واکاري مجدد نياز مي باشد.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت حشره کامل در زير گياهان خشکيده، کلوخه ها و شکافهاي زمين و حتي داخل خاک به سر مي برند. با مساعد شدن شرايط آب و هوائي وقتي که متوسط درجه حرارت به حدود 10 درجه سانتي گراد برسد حشرات کامل خارج و شروع به فعاليت مي نمايند. ظهور حشرات کامل از اواسط فروردين ماه شروع و تراکم جمعيت آنها در اواخر ارديبهشت ماه به حداکثر خود مي رسد. کک ها در روزهاي گرم و آفتابي از برگها تغذيه نموده و خسارت مي زنند. سپس جفت گيري نموده و حدود 6 روز بعد تخم ريزي مي نمايند. تخمگذاري بيشتر در محل طوقه چغندرقند و ساير گياهان ميزبان و نيز در سطح خاک مجاور طوقه انجام مي شود. تخمها به صورت انفرادي قرار داده مي شوند و حداکثر تعداد تخم مشاهده شده در پاي يک بوته چغندرقند 7 عدد مي باشد. نشو و نماي لاروي حدود 27 وز به طول مي انجامد. محل فعاليت لارو در خاک و بيشتر از عمق سه سانتي متر به پائين و در اطراف ريشه ها مي باشد. دورة شفيرگي حدود 13 روز مي باشد. محل تشکيل شفيره بيشتر به قسمتهاي سطحي خاک و تا عمق دو سانتي متري مي باشد. ککهاي نسل جديد از اواخر خرداد ماه فعاليت خود را آغاز مي کنند. جمعيت ککهاي نسل جديد از اواخر خرداد ماه و اوائل تيرماه رو به افزايش نهاده و در اواخر تيرماه به حداکثر خود مي رسد تراکم جمعيت کک چغندرقند مزارع ديرکاشت به علت وجود شرايط مناسب براي فعاليت حشره به مراتب بيشتر از مزارع زود کاشت و ميان کاشت است. ککها پس از مقداري تغذيه با شروع سرما به تدريج در زير کلوخه ها و خاک و يا بقاياي چغندرقند يا ساير پناهگاهها تا بهار سال بعد زمستانگذراني مي کنند. بنابراين يک نسل در سال دارد.
کنترل:
1- با توجه به طرز زندگي آفت که ککلها زمستان را در زميني که چغندرقند بوده است و يا در حوالي آن بسر مي برند بنابراين زدن شخم عميق پس از برداشت محصول و يخ اب در صورتي که کليه زارعين اين برنامه را انجام دهند جمعيت آفت را براي سال بعد پائين مي آورد.
2- از کشت متوالي چغندرقند در يک زمين بايد خودداري شود زيرا که باعث بالا رفتن جمعيت ککها مي گردد.
3- از بين بردن علفهاي هرز ميزبان آفت به خصوص سلمه تره، ترشک، گزنه، ترتيزک و بوته هاي چغندرقند خودرو در بهار از اطراف و کنار مزارع باعث کاهش جمعيت آفت مي گردد.
4- آبياري مرتب زراعت و ايجاد رطوبت که براي فعاليت آفت نامناسب مي باشد باعث مي شود که خسارت آن کاهش يابد.
5- تقويت گياه با کودهاي حيواني و شيميائي سبب رشد سريع گياه و باعث مي شود که تحمل آن در برابر آفت زياد کند.
6- کارباريل(سوين) WP85%و 3کيلوگرم
7- فوزولن EC35% و2.5- 2 ليتر
8- اتريمفوس(اکامت) EC50% و 1ليتر درهکتار
نکته: از سموم فوق در مرحله 4- 2 برگي(حقيقي) ميتوان استفاده کرد
-------------------------------------------------------------------------------------------------
خرطوم کوتاه چغندرقند Conorrhynchus brevirostris
(Col.: Curculionidae)
اين سرخرطومي تقريباً در کليه مناطق چغندرقند کاري کشور وجود دارد ولي شدت شيوع آن بيشتر در خراسان، فارس،‌ مياندوآب، کرمان، کرج مشاهده مي گردد. خرطوم کوتاه چغندرقند يکي از آفات اختصاصي چغندر به حساب مي آيد زيرا فعالتي و خسارت اين آفت به جز انواع چغندر (قندي-لبوئي-علوفه اي) و علفهاي هرز سلمه تره-شور-خزنه، روي ديگر محصولات زرعي مشاهده نگرديده است.
طرز خسارت:
الف-حشره کامل خرطوم کوتاه:
به محض سبز شدن چغندر در اوايل بهار در مناطق سردسير و همزمان با رويش دو برگ اوليه (کوتيلرون) حشرات کامل خرطوم کوتاه در مزرعه ظاهر گرديده و شروع به تغذيه از برگهاي جوان مي کنند. طرز خسارت بدين ترتيب است که سوسک خرطوم کوتاه خود را به بوتة جوان چغندر چسبانيده و از يک طرف شروع به خوردن مي کند به طوري که برگ به شکل داس در مي آيد.
ب- لارو:
خسارت لارو به ريشة اصلي چقدر مي باشد که در نتيجه تغذيه ريشة گياه به دو قسمت تقسيم مي شود و بوته مي خشکد. طرز رسيدن لارو به ريشه بدين ترتيب است که از زير خالهاي سياه که در واقع روپوش تخم مي باشد لارو زرد رنگ کوچکي از تخم خارج مي گردد. پس از جويدن قسمت زير برگ به روي زمين مي افتد و به تدريج از داخل خاک به طرف ريشه چغندر مي رود و شروع به خوردن اين اندام مي کند و در نتيجه باعث پژمردگي و زرد شدن و بالاخره خشکيدن بوته مي گردد.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت حشره کامل (در زير کلوخه ها و خاک) و در شرايط مساعد گاهي به شکل لارو (در داخل خاک و ريشه هاي چغندر باقيمانده) به سر مي برد. در مناطقي که شرايط جوي براي فعاليت آفت مساعد مي باشد خرطوم کوتاه را به اشکال مختلف (تخم، لارو، شفيره، حشره کامل) مي توان ديد ولي به هر حال در مناطق سردسيري که يخبندان هاي زمستاني وجود دارد اکثراً اين آفت زمستان را به صورت حشره کامل و در زير کلوخه هاي خاک، بقاياي گياهي و داخل شکاف زمين به سر مي برد. در مناطق سردسير در اوايل بهار که هوا گرم شد، سوسکهاي خرطوم کوتاه از پناهگاههاي زمستاني خود بيرون مي آيند و به طرف مزارع چغندري که تازه سبز گرديده و دو برگي هستند مي روند. موقع ظهور حشرات کامل در بهار بسته به شرايط آب و هوائي و رويش چغندر در هر منطقه اي فرق مي کند. در آب هوائي نظير کرج ظهور خرطوم کوتاه و تقريباً از اواسط فروردين ماه مي باشد ولي به هر حال موقع ظهور اين آفت همزمان با سبز شدن چغندر است. حشرات کامل زمستان گذراني کرده پس از ورود به زراعت چغندر شروع به تغذيه مي کنند و تعدادي را که زمستان را به صورت لارو باقي مانده بودند تبديل به شفيره و سپس حشره کامل گرديده و به دنبال حشرات کامل اولي، وارد زراعت چقدر مي گردند و به همين جهت است که پيدايش اين آفت در مزارع چغندر در بهار تدريجي و طولاني است. سوسکهاي خرطوم کوتاه روزهاي آفتابي و گرم فعاليت زيادتري دارند و در روزهاي ابري و باراني حرکت و تغذيه زيادي ندارند و در زير کلوخه ها و بوته پنهان مي گردند. حشرات کامل خرطوم کوتاه در بهار پس از مختصر تغذيه اي جفت گيري و سپس تخم ريزي را شروع مي‌کنند. تخمها در اول بهار روي دو برگ اوليه (کوتيلدون) و دمبرگها گذاشته مي شود. به اين ترتيب که سوسک خرطوم کوتاه ابتدا با خرطوم خود حفره کوچکي در برگ ايجاد مي کند و سپس حشره کامل ماده در داخل اين حفره يک عدد تخم مي گذراد، بعد روي آن را با ترشح مخصوص دهان (بزاق) خود مي پوشاند به طوري که روي تخم به صورت يک پولک يا خال سياهي در مي آيد. رنگ خالها ابتدا سبز و پس از چند روز در مجاورت هوا و آفتاب سياه مي گردند. تعداد خالهاي سياه روي هر بوته جوان چغندر بسته به شدت و ضعف آفت متفاوت است. حداقل يک عدد و حداکثر تا 15 عدد در هر بوته مشاهده گرديده است. دورة نشو و نماي تخم حدود 10 روز طول مي کشد. سپس از داخل آن لارو کوچک زرد رنگي خارج مي گردد. اين لارو يکي دو روز در همان محل تخمگذاري از برگ تغذيه و قسمت زير برگ را سوراخ مي کند و به روي زمين مي افتد که به داخل خاک فرو مي رود و خود را به ريشه گياه ميزبان مي رساند. لاروها وقتي که به ريشه چغندر رسيدند اول براي خودشان لانه اي از گل شبيه کوزه در مجاورت ريشه درست مي کنند. به طوري که اين لانه به ريشه چغندر چسبيده و لارو از قسمت داخل به تدريج از ريشه تغذيه مي کند. در ابتدا بوته هاي آلوده به لارو حالت زرد و پژمردگي دارند که با قطع کامل ريشه در اثر تغذيه لاروها بوته خشکيده و از بين مي رود. دورة لاروي حدود 2 ماه طول مي کشد که پس از آن در همان لانه اي که لارو از ابتدا براي خود درست کرده تبديل به شفيره مي گردد. دورة شفيرگي حدود 2 هفته طول مي کشد تا حشرات کامل خرطوم کوتاه خارج گردند و اين موقع در آب و هوايي نظير کرج تقريباً مصادف با اوايل تير ماه مي باشد. پس از پايان دورة شفيرگي حشرات کامل خرطوم کوتاه با شکستن لانه هاي گلي از زير خاک خارج مي گردند. رنگ اين حشرات در ابتدا قهوه اي روشن و بدن آنها نرم مي باشد که به تدريج در مجاورت آفتاب حشره به رنگ خاکي در مي آيد و بدن آن نيز سفت و سخت مي شود. چنانچه شرايط آب و هوايي مساعد باشد (فارس) حشرات کامل مجدداً جفت گيري و تخم ريزي مي کنند ولي تخمها در نسل دوم بيشتر روي دمبرگها و طوفه گياه قرار داده مي شود که لاروها پس از خروج از تخم روي خاک مي افتند و به داخل ريشه فرو مي روند. ضمناً تعداد آنها در يک ريشه چغندر به چند عدد هم مي رسد. در صورتي که ريشه ها قوي باشند. با وجود تغذيه لارو، گياهان مقاومت کرده و خشک نمي شود. مگر اينکه در اثر تغذيه لارو و ايجاد راه نفوذ عوامل بيماريزا چغندر بپوسد، ولي به هر حال از وزن ريشه و ميزان قند چغندر به تعداد زيادي کاسته مي شود. علاوه بر اين ريشه هاي آسيب ديده خاصيت انباري خوبي نداشته و در سيلوهاي کارخانه بيشتر به عارضة پوسيدگي مبتلا مي گردند. آفت خرطوم کوتاه در شرايط کاملاً مساعد مي تواند تا 3 نسل در سال توليد مثل کند ولي در مناطق سردسيري 1 نسل بيشتر ندارد و مهمترين خسارت اين آفت در نسل اول به زراعت چغندر وارد مي گردد.
کنترل
1- شخم عميق پس از برداشت چغندر و دادن يخ آب در فصل زمستان براي از بين بردن سوسکهاي خرطوم کوتاه و لاروها و شفيره هاي باقي مانده در زمين
2- عدم کاشت چغندر در زميني که سال قبل به زير کشت اين محصول بوده و همچنين عدم کشت در زمينهائي که شني هستند و آب را به خوبي نگهداري نمي کنند و در نتيجه موجب فعاليت خوب آفت مي گردند.
3- آبياري مرتب و به موقع زراعت جهت نامناسب ساختن محيط فعاليت براي افت.
4- وجين و از بين بردن علفهاي هرز سلمه تره، شور، خرفه در بهار که از ميزبانها و پناهگاههاي اين آفت مي باشند.
5- در زماني که تفريخ تخمها (خال سياه) شروع شده باشد در صورتي که زراعت آبياري گردد. لاروهاي زير اين آفت اکثراً در گل و لاي مدفون شده و از بين مي روند و نمي توانند در چنين شرايطي خود را به ريشه چغندر برسانند و اگر لازم باشد مي توان آبياري را براي مرتبة دوم نيز به فاصله کوتاهي از آبياري مرحله اول تکرار نمود.
6- کارباريل(سوين) WP85% و 3کيلوگرم
7- فوزولن EC35%و 2.5- 2 ليتر
8- اتريمفوس(اکامت) EC50% و 1ليتر درهکتار
نکته: از سموم فوق در مرحله 4- 2 برگي(حقيقي) ميتوان استفاده کرد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
خرطوم بلند چغندر قند Linxus incanescens
(Col.: Curculionidae)
معرفي آفت
در دو مرحله حشره کامل و لارو خسارت مي زند حشرات کامل در اوايل بهار از قسمت دمبرگ تغذيه نموده و در نسلهاي بعدي به تعداد زياد در وسط بوته هاي چغندر جمع مي شوند و به شدت برگهاي جوان را مورد تغذيه قرار مي دهند و آنها را مشبک مي کنند. لاروهاي حشره نيز از مقر دمبرگ چغندر تغذيه مي کنند که در نتيجه باعث خالي شدن قسمت داخلي دمبرگها و پژمردگي و زردي برگها مي گردند. دمبرگهاي آلوده در اثر تغذيه لارو از بيرون قهوه اي و سياهرنگ مي شوند و در اثر باد و يا تکان خوردن به زودي مي شکنند. اين حشره علاوه بر چغندرقند از علفهاي هرز خزنه و سلمه تره نيز تغذيه مي نمايد.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت حشره کامل در زير کلوخه ها و بقاياي گياهان باقي مانده و گاهي تا عمق چند سانتي متري زير خاک بسر مي بنرد. در بهار پس از گرم شدن هوا که در آب و هوايي نظير کرج حدود اواخر فروردين ماه مي باشد، حشرات کامل به تدريج از پناهگاه زمستاني خود خارج مي گردند و روي چغندرهاي بذري و علفهاي هرز، چغندرهاي بهاره هراکشت که چهار برگي شده و داراي دمبرگ باشند مي روند و شروع به تغذيه از دمبرگ مي نمايند. پس از چند روز تغذيه حشرات کامل جفت گيري و تخم ريزي را شروع مي نمايند. سر خرطومي ماده با فرو بردن خرطوم خود در داخل دمبرگ حفره اي ايجاد مي کند و سپس يک عدد تخم در داخل آن مي گذارد. تخمها بسته به حرارت محيط حدود 7 روز بعد باز مي شوند و از داخل آنها لاروهاي سفيد کوچکي بيرون مي آيند که در همانجا از قسمت داخلي ساقه تغذيه و دالاني در آن توليد مي کنند. در هر دمبرگ از يک تا ده عدد لارو ممکن است وجود داشته باشد. دورة لاروي حدود 22 روز طول مي کشد که پس از رشد کافي در داخل دمبرگ تبديل به شفيره مي گردند. دورة شفيرگي حدود 8 روز طول مي کشد که پس از آن به حشره کامل تبديل مي شوند و با سوراخ کردن دمبرگها خارج مي گردند. بطور کلي دورة زندگي يک نسل کامل در شرايط مساعد حدود 35 روز طول مي کشد. خرطوم بلند چغندر تا 3 نسل در سال توليد مي کند و تخمريزي اولين نسل آفت روي چغندر موقعي است که بوته ها 6-4 برگي شده و داراي دمبرگ باشند و اين موقع تقريباً اواسط ارديبهشت ماه مي باشد. خسارت نسلهاي دوم و سوم آفت از نسل اول بيشتر است زيرا با رشد دمبرگهاي چغندر و ضخيم شدن آنها محل مناسبي براي تخمريزي حشرات کامل و تغذيه لاروها بوجود مي آيد.
کنترل:
1- شخم عميق پس از برداشت محصول و يخ آب زمستانه.
2- وجين علفهاي هرز خرنه و سلمک در بهار در خارج يا داخل مزرعه.
3- از سموم اتريمفوس و ديازينون به مقدار 1 ليتر در هکتار، به محض ديدن حشره بالغ ميتوان استفاده کرد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
کفشدوزک چغندر Bulea lichastchovi
(Col.: Coccinelidae)
معرفي آفت
بيشترين خسارت اين آفت توسط حشرات کامل صورت مي گيرد که از برگ و گلهاي چغندر به خصوص چغندر بذري تغذيه مي نمايد. به عقيده برخي از محققين لارو اين آفت از شته ها تغذيه نموده و مفيد مي باشد. برخي معتقدند اين کفشدوزک از گياهان خانواده “Chenopodiaceae” تغذيه مي نموده ولي اخيراً با توسعه کشت چغندر به اين گياه منتقل گرديده است.
حشرات کامل به رنگ زرد صدفي يا زرد نارنجي است که روي سينه داراي 6 لکه تيره و روي هر بالپوش 10 لکه تيره دارد که دو لکه که در کنار سپرچه در قاعده بالپوشها قرار دارند. هر يک به تنهائي نيم دايره بوده و در موقع استراحت حشره با هم لکه گرد مشترکي مي سازند.
زمستان به صورت حشرات کامل در پناهگاههاي مختلف به سر مي برند. تخمها به صورت دسته هاي 20-15 عددي در زير برگ چغندر گذاشته مي شود. دورة جنيني 9-5 روز، دوره لاروي 40-35 روز و دورة شفيرگي 6-4 روز به طول مي انجامد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
مگس چغندر Pegomyia betae
(Dip.: Anthomyiidae)
معرفي آفت
در اکثر چغندرکاريها وجود داشته و لارو آن از گياهان زراعي بيشتر به چغندر و اسفناج و از علفهاي هرز اغلب به سلمه و ترشک و ساير علفهاي هرز خانوادة Chenopodiaceae حمله مي کند. لاروها داخل برگ چغندر مي شوند و از قسمت گوشتي سبز بين دو اپيدرم زيري و رويي برگ تغذيه مي کنند. لاروها در ابتدا توليد دالانهائي مي کنند که به تدريج در اثر تغذيه به هم متصل شده و لکه هاي سفيد بزرگي در برگ توليد مي شود. قسمتهاي آلوده مانند تاول باد مي کنند و زرد رنگ مي گردند و در نتيجه برگها خشکيده و از بين مي روند.
زيست شناسي:
زمستان را به صورت پوياريوم (شفيره) در خاک به سر مي برد و در بهار پس از گرم شدن هوا حشرات کامل ظاهر شده و ماده ها تخمهاي خود را در پشت برگهاي گياه ميزبان در دسته هاي 10-5 عددي به دنبال هم قرار مي دهند. تخمها در مدت 5-2 روز باز شده و لاروها از همان محل شروع به تغذيه مي نمايند. طول مدت زندگي لاروي از يک تا سه هفته بر حسب شرايط محيط متغير است. لاروها پس از سه بار تغيير جلد، در خاک تبديل به شفيره مي گردند و پس از 3-2 هفته مگس هاي نسل دوم ظاهر مي گردند. اين آفت بر حسب شرايط محيط 4-2 نسل در سال دارد.
کنترل:
1- شخم عميق بعد از برداشت محصول براي از بين بردن شفيره ها.
2- وجين و انهدام علفهاي هرز سلمه و ترشک.
3- جمع آوري برگهاي محتوي لارو از داخل مزرعه و از بين بردن آنها.
4- سمپاشي عليه ساير آفات باعث کنترل مگس چغندر نيز ميشود.
--------------------------------------------------------------------------------------------
کنه ترکستاني Tetranychus turkestani
(Acari.: Tetranychidae)
معرفي آفت
تقريباً به تمام نباتات زراعي مخصوصاً صيفي جات، پنبه، سويا، کرچک، چغندرقند، بادمجان، گياهان زينتي، درختان ميوه و علفهاي هرز حمله مي کند. در مزارع چغندرقند علف هرز پيچک شديداً به اين آفت آلوده مي گردد. کنة مزبور از شيره گياهي برگها تغذيه نموده که در اثر شدت حمله برگها زرد و قهوه شده و برگهاي آلوده خاک آلود به نظر مي آيد و در چنين وضعيتي ميزان محصول و عيار قند به طور قابل توجهي کاهش مي يابد. زمستان را به صورت کنة ماده جفت گيري کرده در پناهگاههاي مختلف زير و لابه هاي برگها و علفهاي هرز و شکاف زمين و زير کلوخه ها به سر برده و فعاليت خود را در بهار شروع مي نمايد.
کنترل:
1-شخم عميق بعد از برداشت محصول.
2-وجين علفهاي هرز حاشيه مزارع.
3-استفاده از بروموپيلات (نئورون) به مقدار 1.2 ليتر در هکتار يا پروپارژيت (اومايت) به مقدار يک ليتر در هکتار.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
شته سياه باقلا Aphis fabae
(Hom: Aphididae)
معرفي آفت
به تمام اندامهاي هوائي گياه اعم از برگ، ساقه و گل حمله مي نمايد و با تغذيه از شيره گياهي باعث ضعف و زردي در گياه مي شود و با ترشحات عسلک و تجمع گرد و خاک روي گياه موجب اختلالات فيزيولوژيک در گياه مي شود. خسارت غير مستقيم اين آفت انتقال بيماريهاي ويروسي است. در دنيا بيش از 200 ميزبان دارد و يکي از اين گروه ميزبانها گياهان خانوادة Chenopodiaceae و بويژه چغندر قند مي باشد.
زيست شناسي:
اين شته دو ميزبانه بوده که ميزبان اول آن شمشاد زينتي و ميزبان دوم آن گياهان پهن برگ يکساله است. از مرحلة تخم تا توليد شته هاي بالدار دخترزا روي ميزبان اول و از مرحله شته هاي بالدار دختر زا تا توليد افراد جنسي نر و ماده روي ميزبان دوم سپري مي شود.
زمستان را به صورت تخم در روي ميزبان اول بسر مي برد. در بهار شته هاي بالدار زنده زا ميزبان اول را ترک کرده و به روي ميزبانهاي دوم از قبيل صيفي جات، حبوبات، همچنين گياهان خانوادة Chenopodiaceae بويژه چغندرقند مي روند. در اواخر تابستان ماه هاي بالدار Sexupare ظاهر مي شوند که بالدارند و به روي ميزبان اول برمي گردند و افراد نر و ماده را بوجود مي آورند که پس از جفت گيري ماده ها در حاشية برگها و پائين جوانه ها تخم ريزي مي کنند و بدين ترتيب که در يک سال چندين نسل بوجود مي آورند.
کنترل:
تيومتون(اکاتين) EC25%
اکسي ديمتون متيل(متاسيستوکس) EC25%
ديمتوآت(روکسيون) EC40%
نکته: از سموم بالا به ميزان 1ليتر در هکتار ، در اوايل و اواخر فصل مي توان استفاده کرد.
-------------------------------------------------------------------------------------
زنجرک هاي چغندرقند
Empoasca decipiens
Circulifer (=Neoaliturus) heamatoceps
Circulifer (=Neoaliturus) tenellus
(Hom: Cicadellidae)
زنجرک هاي فوق از مهمترين ناقلين عوام

مقدمه زنجرک خرما يکي از آفات مهم خرما در ايران است که در اکثر مناطق خرما خيز کشور وجود داشته و پايه هاي نر و متده ارقام مختلف خرما خسارت وارد مي کند. ...

● کنترل علف هرز با استفاده از تناوب در مزارع چغندرقند يک روش اوليه جهت کنترل علف هاي هرز، کشت چغندرقند، در سالهاي متوالي بود. رومر (۱۹۷۲) گزارش داد که ...

اين سرخرطومي تقريباً در کليه مناطق چغندرقند کاري کشور وجود دارد ولي شدت شيوع آن بيشتر در خراسان، فارس، مياندوآب، کرمان، کرج مشاهده مي گردد. خرطوم کوتا ...

(ريشه ريشي يا ديوانگي ريشه )Rhizomania مقدمه: ريزومانيا يکي از مخربترين و پرخسارت‌ترين بيماريهاي مهم چغندرقند مي باشد که در مناطق مختلف کشور بويژه منا ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

● واژگان فيزيولوژي گياهي: علم مطالعه ي ساختارهاي گياهي. اکولوژي: بوم شناسي مطالعه ي محيط زندگي. ژنتيک: شاخه اي از علم زيست شناسي است که درباره ي انتق ...

بطور کلي با افزايش بي رويه جمعيت بشر، نياز به غذا مشکل اساسي او بشمار مي رود. بشر براي رفع اين نياز در طي قرن بيستم دست به اعمالي زد که باعث بوجود آمد ...

دانلود نسخه PDF - زنجرک هاي چغندرقند