up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله زمين شناسي ساختماني PDF
QR code - زمين شناسي ساختماني

زمين شناسي ساختماني

هر کسي که با زمين شناسي سر و کار داشته باشد، تشخيص ميدهد که پوسته زمين در طي تاريخ زمين شناسي يک واحد ثابت و غير متغيري نبوده است بلکه به کرات در برابر عوامل داخلي و خارجي در آن تغيير شکل ايجاد شده است. شاهد اين مدعي وجود نواحي عظيم چين خورده يعني سلسله کوههاست که در آن رسوبات و سنگهاي ديگر فشرده شده و فرم آنها تغيير کرده است. عامل ديگر رسوبات دريايي است که اينک در قلل مرتفع کوهها ديده ميشود و در برخي موارد هزاران متر از سطح دريا بالاتر قرار گرفته است و اين خود ناپايداري قشر زمين را نشان ميدهد. بطور کلي ميتوان گفت که زمين شناسي ساختماني و تکتونيک ، درباره ساختهاي مختلف سنگهاي تشکيل دهنده پوسته زمين، چگونگي تشکيل و ارتباط آنها با عوامل داخلي زمين بحث ميکند.
● اهميت و کاربرد زمين شناسي ساختماني
زمين شناسي ساختماني در بين ساير علوم زمين شناسي ، موقعيت خاصي را داراست. مثلا تهيه نقشه زمين شناسي محل ، بدون آگاهي به نوع ساختمانهاي منطقه ، غير ممکن است. زيرا بدون توجه به ساختمانهاي موجود ، ارتباط واحدهاي مختلف زمين شناسي امکان پذير نيست. از سوي ديگر مواد معدني ، در ساختمانهاي خاص زمين شناسي متمرکز ميشوند.مثلا نفت و گاز طبيعي بيشتر در قسمتهاي بالاي تاقديسها جمع ميشوند و با شناسايي اين ساختمانهاست که ميتوان امکان وجود آنها را بررسي کرد. همچنين بسياري از موارد معدني بصورت رگه تشکيل ميشوند که اين رگهها ، معمولا در امتداد گسلهاي موجود در منطقه تشکيل ميشوند. در بسياري موارد ، در اثر وجود گسلها و شکستگيها ، گسترش ماده معدني در يک منطقه قطع ميشود و براي پيدا کردن مجدد آن ، آگاهي به مشخصات تکتونيکي منطقه ، ضروري است.
آشنايي به وضعيت ساختماني منطقه ، کمک موثري در مطالعه آبهاي زيرزميني است. زيرا گسلها و شکستگيها ، مجراهاي مناسب جهت عبور آبهاي زيرزميني ميباشد. شناسايي دره ها و گسلهاي ناحيه ، يکي از بهترين مراحل مقدماتي حفر تونلها و احداث سدها به شمار ميآيد.
● انواع بررسيهاي زمين شناسي ساختماني
▪ بررسي بر اساس وضعيت هندسي
در اين نوع تقسيمبندي ، ساختمانهاي مختلف زمين از نظر شکل هندسي مورد توجه قرار گرفته و به انواع چينها ، گسل ، درزهها و … تقسيم ميشوند.
▪ بررسي از نقطه نظر سينماتيکي
در اين بررسي ، اشکال مختلف زمينشناسي ، از نقطه نظر نحوه حرکات پوسته زمين ، که منجر به ايجاد ساختمان مذبور شده است، مورد بررسي قرار ميگيرند. در حقيقت در اين حالت چگونگي تشکيل ساختمانهاي مختلف ، مطالعه ميشود.
▪ بررسي تاريخي
مقصود از اين بررسيها ، مطالعه چگونگي تشکيل ساختمانهاي مختلف ، در دورههاي خاص زمينشناسي است. زيرا بطوري که ميدانيم، در دورههاي مختلف دوران زمين شناسي ، حرکات تکتونيکي مختلفي وجود داشته است.
▪ بررسي از نظر ديناميکي
در اين بررسي ، رابطه نيروهاي موثر بر سنگهاي زمين و ساختمانهاي حاصله ناشي از آنها مورد بررسي قرار ميگيرد.
زمين شناسي ساختماني و ساير علوم زمين شناسي
▪ پترولوژي
اين شاخه از علوم زمين از منشا پيدايش و شرايط تشکيل سنگها و همچنين رابطه موجود اين سنگها گفتگو مي نمايد و ارتباط نزديکي با زمين شناسي ساختماني دارد، مخصوصا تغيير شکلهايي که در اعماق با تبلور مجدد يا دگرگوني سنگها همراه است.
▪ رسوب شناسي
رسوب شناسي و رسوب گذاري از رخدادهاي تکتونيکي ، شواهد و مدارک زيادي ارائه مينمايند، زيرا تغيير شرايط ته نشيني و انباشته شدن رسوبات با تغيير شکل حوضههاي رسوبي همراه است.
▪ چينه شناسي
اغلب اوقات وضع چينه شناسي به موقعيت ساختماني طبقات وابسته است که بدون دانستن سرگذشت تکتونيک منطقه ، امکان بررسي ترتيب چينه شناسي وجود ندارد.
▪ ژئومورفولوژي
ژئومورفولوژي در نواحي که تحت تاثير تکتونيک جديد قرار گرفته است، داراي اهميت زيادي است.
زمين شناسي کاربردي
نيروهاي عمل کننده بر زمين باعث ايجاد تغيير در پوسته زمين و تاثير گذاري بر روي سازههاي احداث شده بر روي آن ميشود. بنابراين شناخت پديدههاي ساختماني و تکتونيکي کمک موثري به برنامه ريزي در اين گونه تشکيلات مينمايد.
زمين شناسي اقتصادي
بسياري از مواد معدني به صورت رگه در امتداد گسلها و شکستگيهاي موجود در منطقه تشکيل ميگردد و يا نفت و گاز طبيعي بيشتر در ساختهاي خاص زمين شناسيتاقديس جمع ميشوند که براي شناخت اين ساختها و استفاده بهينه از مخازن موجود آگاهي از مشخصات تکتونيکي و ساختماني منطقه لازم است.
● هيدروژئولوژي
آشنايي به وضعيت ساختماني منطقه کمک موثري در مطالعه مخازن زيرزميني است، چون گسلها و شکستگيها علاوه بر جابجايي لايههاي آبدار ، مجراي مناسبي جهت عبور آبهاي زيرزميني هستند.
● فتوژئولوژي
امروزه بررسيهاي زمين شناسي ساختماني با استفاده از عکسهاي هوايي و مطالعه مستقيم در روي زمين (( (زمين شناسي صحرايي ) صورت ميگيرد و اصولا اين دو علم لازم و ملزوم يکديگرند.

تغييرات آب و هوايي زمين عصر يخبندان در خلال تاريخ، آب و هواي زمين بار ها دستخوش تغييرات اساسي شده است. بين ۸۰۰ تا ۶۰۰ ميليون سال پيش در طي دوره اي به ...

● مقدمه زمين ، سومين سياره نزديک به خورشيد و بزرگترين سياره در ميان سيارات دروني است. ساختار دروني زمين مثل ساير سيارات دروني از يک هسته داخلي و يک هس ...

هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

معمولاً وقتي از شدت درجه ريشتر (Richter) صحبت مي شود، تمام اطلاعات مربوط به شدت يک زلزله ارائه مي شود. زلزله اي که در تابستان سال ۱۹۹۸ قسمتي از افغانس ...

وجود ۱۵۰۰ آتشفشان در کره زمين فوران توده هاي بزرگي از خاکستر در ايسلند در اثر فعال شدن يکي از آتشفشان هاي خفته اين منطقه باعث شده است نشريه علمي لايو ...

در حاليکه اطلاعات اندکي تاکنون در باره مرکز کره زمين در اختيار بوده است، هم اکنون داده هاي مربوط به زمين لرزه ها ثابت مي کند که مرکزي ترين و دروني تري ...

دانلود نسخه PDF - زمين شناسي ساختماني