up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله زمين شناسي رسوبي PDF
QR code - زمين شناسي رسوبي

زمين شناسي رسوبي

زمين شناسي رسوبي براي اکتشاف و تکميل اطلاعات مربوط به مخازن نفت و گاز مهم مي باشد. اطلاعات زمين شناسي براي براي پيشبيني مکان هاي احتمالي استان هاي نفتي مورد استفاده قرار مي گيرد. مخازن نفت و گاز در مناطق بسياري در حوزه هاي رسوبي مشاهده شده است. هيدروکربن ها در اعماق کم لبه هاي حوزه، در مناطق عميق مرکزي حوزه، در لبه هايي که حرکت تکتونيکي تله هاي نفتي را ايجاد مي کند، تجمع پيدا مي کنند.
● حوزه ها
حوزه هاي رسوبي در منشا تشکيل و نوع سنگ هاي موجود در حوزه متمايز مي شوند. هر کدام بصورت واحد متفاوت و مستقل مطالعه مي شود. ولي ويژگي هاي مشترکي ميان همه حوزه ها وجود دارد. حوزه ها مکان تجمع مواد آوري و تبخيري را در ناحيه فشرده شده (ناحيه اي که دچار فرو افتادگي نسبت به محيط هاي اطراف است) يا ناحيه شيب دار دريايي مي باشند. آنها داراي لايه هاي ضخيم در مرکز حوزه و لايه هاي نازک در کناره ها مي باشند. لايه هاي موجود وقايع رسوب گذاري متوالي را نشان مي دهند.
حوزه هاي رسوبي ديناميکي همزمان با افزايش مقدار رسوبات دچار فروافتادگي مي شوند. نيروي ايجاد کننده اين فرو افتادگي هاي محلي هنوز بطور کامل شناخته نشده اند، ولي به تنظيمات از غير تعادلي نيرو هاي ثقلي ربط داده شده اند. طبق تئوري تعادل ايزوتوپي خارجي ترين و سبک ترين بخش زمين که پوسته خارجي آن مي باشد، بر روي جبه شناور بوده و با آن در تعامل مي باشد. بنابراين پوسته زمين از قسمتي وارد جبه شده و در قسمتي ديگر از آن خارج مي گردد. تا به حال تقطه تمرکز زلزله پايين تر از ۱۶۰۰ کيلومتر ثبت نشده است. در اين عمق فشار و دما براي تغيير حالت جبه به مواد پلاستيک گونه که باعث ايجاد جريان هاي همرفتي آرام درون جبه اي مي شود، مناسب مي باشد. اين جريانات همرفتي موجب ايجاد تعادل ثقلي در پوسته زمين خواهد شد. ناحيه گريت ليک ايالات متحده امريکا، کانادا و شبه جزيره اسکانديناوي هنوز در اثر آب شدگي پليستوسن در حال بالا آمدن مي باشد.
درون توده قاره اي حاوي مواد پايداري است که به عنوان کراتن و يا صفحات تشکيل شده از سنگ هاي دگرگون قديمي، شناخته مي شوند. صفحات کانادا، برزيل، فنواسکانيا، و هند از اين نمونه اند. رسوبات کراتن ها بصورت زمين هاي خشک سطحي، پرکننده فرو افتادگي ها و تجمع بر صفحات کنار قاره، نهشته مي شوند.
● کناره هاي واگراي قاره اي
رسوبات جمع شده در فلات هاي قاره موجود در کناره هاي قاره ها در اثر شدت و جهت راندگي صفحات، چند نوع ساختمان زمين شناسي تشکيل مي شود. کناره هاي قاره اي واگرا در حاشيه قاره هاي جدا شده از شکاف هاي ميان اقيانوسي تشکيل مي گردند. از نمونه هاي آن مي توان به شمال و جنوب امريکا و غرب سواحل اروپا و افريقا نا برد. موارد ذکر شده در ابتدا در شکاف هاي ميان اقيانوسي بهم متصل بودند. فلات هاي قاره در حال گسترش مي باشند. در آنجا عمق آب کم بوده و رسوبات کربناته از ريف ها تشکيل مي گردند. رسوبات آواري شسته شده از زمين هاي اطراف نيز در آنجا نهشته مي شوند. بنابراين بستر مناسبي براي تشکيل سنگ هاي منشا و مخزن و در روي آن سنگ پوشش را فراهم مي کنند.
در بررسي نوع و حوزه هاي رسوب گذاري، مي بايستي تمامي موارد همچون تمامي نواحي پوشيده شده از مواد آواري و شرايط محيط رسوب گذاري مورد نظر قرار گيرند. چپمن تعريفي از حوزه فيزيوگرافي ارائه داده است: ناحيه اي که بر اثر فرسايش مواد لازمه را براي نهشته شدن رسوبات در حوزه هاي رسوبي و يا در گودي هاي کف دريا يا در سطح زمين تامين مي کند. بنابراين منشا رسوبات بوسيله نواحي فرسايشي، فيزيوگرافي و آب و هواي منطقه تعيين مي شود.
● کناره هاي قاره اي همگرا
کناره هاي قاره اي همگرا در حين برخورد صفحات تشکيل مي گردند. زمانيکه يک صفحه اقيانوسي با يک صفحه کم چگالتر قاره اي برخورد مي کند، حوزه اي ميان جزاير قوسي و قاره تشکيل مي گردد. اين حوزه ها با رسوبات آواري آمده از خشکي کربناته منشا گرقته از حيونات دريايي پر مي شوند. اين رسوبات باعث ايجاد نواحي بزرگي از تجمع هيدروکربن مانند ميدان جنوب شرقي آسيا مي شوند.
حرکت قاره اي صفحات بسمت يکديگر باعث تشکيل با فرورفتگي دراز و باريک به نام ژئوسينکلاين (Geosyncline) خواهد شد. اين فرورفتگي بوسيله رسوبات پر شده و در هنگام کوهزايي (Orogeny) بالا آمده و باعث ايجاد چين بهمراه کوههاي آتشفشاني خواهد شد. کوههاي آپالاچين در روسيه از همگرايي کناره هاي قاره اي پر شده از رسوبات بوجود آمده اند. کوههاي تشکيل شده از هنگام کوهزايي، بعد از پايدار شدن متحمل فرسايش منطقه اي شده و رسوبات مناطق پايين دست دو طرف کوه را تامين خواهند کرد.
پتروليمي که در رسوبات جمع شده است، در دوره کوهزايي از بين مي رود. دليل اين امر از بين رفتنوش سنگ هاي (Cap Rock) نگهدارنده نفت در تله هاي زمين شناسي و مهاجرت نفت به سطح زمين مي باشد. گسل و چين خوردگي رسوبات نيز باعث ايجاد تله هاي ساختماني در مناطق مختلفي در منطقه خواهد شد.
● کناره هاي قاره اي پهلوران
زمانيکه دو صفحه پوسته اي از کنار يکديگر عبور مي کنند، باعث ايجاد گسل هاي بلند پهلوران با شاخه هايي با زاويه ۳۰ درجه نسبت به گسل اصلي و بلوک هاي بلوک هاي گسلي در لبه هاي گسل پهلوران مي شوند. پر شدن اين گسل هاي شرايط مناسبي براي به تله افتادن هيدروکربن را مهيا مي سازد. نمونه اين مخازن در گسل سن آندريس در کاليفرنيا مشاهده مي شود. گسل هاي پهلوران در کف اقيانوس مکان ايجاد تپه هاي دريايي مي باشند که تعدادي از آنها بهمراه فعاليت هاي آتشفشاني از کف اقيانوس فاصله مي گيرند.

تغييرات آب و هوايي زمين عصر يخبندان در خلال تاريخ، آب و هواي زمين بار ها دستخوش تغييرات اساسي شده است. بين ۸۰۰ تا ۶۰۰ ميليون سال پيش در طي دوره اي به ...

● مقدمه زمين ، سومين سياره نزديک به خورشيد و بزرگترين سياره در ميان سيارات دروني است. ساختار دروني زمين مثل ساير سيارات دروني از يک هسته داخلي و يک هس ...

هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

معمولاً وقتي از شدت درجه ريشتر (Richter) صحبت مي شود، تمام اطلاعات مربوط به شدت يک زلزله ارائه مي شود. زلزله اي که در تابستان سال ۱۹۹۸ قسمتي از افغانس ...

وجود ۱۵۰۰ آتشفشان در کره زمين فوران توده هاي بزرگي از خاکستر در ايسلند در اثر فعال شدن يکي از آتشفشان هاي خفته اين منطقه باعث شده است نشريه علمي لايو ...

در حاليکه اطلاعات اندکي تاکنون در باره مرکز کره زمين در اختيار بوده است، هم اکنون داده هاي مربوط به زمين لرزه ها ثابت مي کند که مرکزي ترين و دروني تري ...

دانلود نسخه PDF - زمين شناسي رسوبي