up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله زلزله و مديريت بحران PDF
QR code - زلزله و مديريت بحران

زلزله و مديريت بحران

منطقه ايران را چه در محدوده کمربند کوهزايي رشته کوه البرز و چه در محدوده زاگرس بررسي کنيم، طيف وسيعي را از نظر گستردگي در آمار لرزه ها مشاهده خواهيم کرد که ساير نقاط ايران نيز از اين موضوع بي نصيب نيست.
برخلا ف کشورهاي همسايه و کمربند کوهزايي آلپ- هيماليا، تهران در يکي از کانون هاي لرزه اي در البرز قرار دارد که هر از چندگاهي لرزه هاي مختلفي را دارد.
شايد بتوانيم اين را عنوان کنيم که در طول سال تعداد بيشماري لرزه در مقياس هاي پايين تر از ۳و۴ ريشتر که گاها ما آنها را حس نمي کنيم اتفاق مي افتد که دستگاه هاي لرزه نگاري، آنها را ثبت مي کنند پس اين که ما بايد در مقابل بحران هاي زلزله آماده باشيم و سيستم هاي امدادرساني را فعال کنيم و حتي مردم هم در اين زمينه حساس شوند، شکي در آن نيست.
ولي از سوي ديگر اگر بخواهيم با يکسري اطلا عات نادرست مسائلي را که خود آن ايجاد بحران جديدي مي کند مطرح کنيم اين هم درست نيست.
موسسات ژئوفيزيک و پژوهشگاه زلزله شناسي و ساير مراکز عملي و متولي طي سال هاي اخير داده ويژه جديدي که نشان دهد بحران و مواردي که منجر به تشکيل زلزله شود، وجود ندارد. ولي ما در آستانه يک زلزله شديد در تهران که مي تواند فردا، چند سال ديگر يا دورتر اتفاق بيفتد، هستيم.
ما بايد شرايط مواجه شدن با بحران را داشته باشيم.
مباحثي که در اين خصوص مطرح مي شود مي تواند مباحث علمي، توام با داده هاي آماري و تجزيه و تحليل هاي علمي باشد.
اين درست نيست که ما اين بحث را به بعضي مسائل ديگر ارتباط دهيم.
در واقع بحث هايي که در اين مدت پيش آمده، بعضا از نظر علمي جايگاهي نداشته و گاها مباحث حاشيه اي را به دنبال خود ايجاد کرد. از نظر ديگر در ايران ما موقعيت هاي خدادادي زيادي داريم و سرزمين ما پهناور بوده و مي تواند کانون خيلي از سکونت گاه هاي انساني جديد به شمار آيد.
ولي فقط کمتر از ۵ الي ۶ درصد از وسعت کشور توسط شهرها اشغال شده است.
و رفته رفته نرخ جمعيت به شدت در شهرهاي بزرگ متمرکز مي گردد که اين نيز نگراني جديد ي را از نظر مباحث اقتصادي، انرژي و حتي طبيعي و مخاطرات زيست محيطي به دنبال خواهد داشت.
در طي چندين سال گذشته جهت گيري توسعه شهري، به گونه اي بوده که جمعيت خيلي زيادي به کلان شهرها روي آورده اند و اين از لحاظ کنترل مديريت انواع بحران ها شرايط مناسبي را ايجاد نمي کند.
شايد اگر بشود زيرساخت هايي را در مناطق ديگري از کشور آماده کنيم اين توزيع جمعيت همگن تر مي شود و شايد بخشي از اين بحران ها را برطرف کند.
آمارها نشان مي دهد که از ۵۰ سال گذشته تا امروز چيزي در حدود ۲۹ درصد جمعيت دنيا در موقعيت شهري هستند.
وقتي اين آمار را امسال نگاه مي کنيم مشاهده مي کنيم که ۵۰ درصد جمعيت دنيا در مناطق شهري هستند و اگر همين روند را براي سال ۲۰۲۰ در نظر بگيريم، درصد شهرنشيني به ۶۴ درصد افزايش مي يابد.
يعني جهت گيري توسعه شهري در جهتي مناسب براي کنترل مديريت بحران نيست.
جالب اينجاست که مناطقي که جمعيت در آنها توسعه پيدا کرده اند منطبق بر مناطقي هستند که معمولا مخاطرات طبيعي بالقوه اي را به همراه دارد.
بحث ديگري که قابل تامل است اين است که ما هنوز نتوانستيم يک سامانه اطلاع رساني داشته باشيم که بتواند در مواقع بحراني و مسائل حساس اين بحران را مديريت کرده و از لحاظ انتشار اخبار مربوط به بحران قوي عمل کند. از مسوولين بلند پايه گرفته تا برخي از افراد ذي ربط، بحث هايي را مطرح مي کنند که باعث ايجاد بحران در بين افراد جامعه مي شود.
گاها اين بحث ها و اطلاع رساني ها از زبان کساني مطرح مي شود که درک فني و اطلا عات دقيقي از مکانيسم رخداد بحراني مثل زلزله ندارند. در اين ميان دستگاه هاي دولتي بايد شبکه هاي زيربنايي ساختمان ها را مقاوم کنند و قوانيني ايجاد شود که ساختمان ها مقاوم ساخته شوند. مشکلا ت بافت هاي فرسوده را حذف کنند و با راهکارهاي حمايتي، اصلاح بافت هاي فرسوده را توسعه دهند.
طي آمارهايي که وجود دارد بيش از ۱۰ درصد از بناهاي موجود در تهران جزو بافت هاي فرسوده به حساب مي آيند، و مناطقي هستند که در مقابل زلزله هاي متوسط هم دوام نمي آورند.
بايد اين ۱۰ درصد احيا شود که قطعا دولت بدون همکاري بخش هاي مردمي، بخش هاي خصوصي و ايستگاه هاي خدماتي نمي تواند وارد عمل شود.
خود شهرداري نقش به سزايي در حمايت از بحران ها را دارد و با وام ها و سوبسيدهايي که در اختيار مردم قرار مي دهد آنها را در بازسازي و احياي بافت هاي فرسوده ياري مي دهد.
البته سازمان مديريت بحران، برنامه ها و ماموريت هاي متعددي را در دست اقدام دارد ولي مجددا پيشنهاد مي شود به موارد زير نيز تاکيد بيشتري شود.
۱) توسعه زيرساخت ها
۲) تشکيل کارگاه هاي تخصصي بين نهادهاي مردمي
۳) تشکيل تيم هاي ويژه امدادي مرد و زن به صورت داوطلب
۴) تدوين دستورالعمل هاي لا زم براي بحران
۵) تقويت ارتباط مراکز دولتي با شبکه هاي خصوصي و...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

زمين لرزه يکي از وحشتناک ترين پديده هاي طبيعت محسوب مي شود. اغلب زميني را که روي آن ايستاده ايم، به صورت تخته سنگ هاي صلب و محکمي تصور مي کنيم که از ا ...

نگاه اجمالي: در هنگام وقوع زلزله بارها با کلمه مقياس ريشتر مواجه مي‌شويم. شايد کلمه مقياس مرکالي هم به گوشتان رسيده باشد. هر چند که کمتر مورد استفاده ...

زمين لرزه يكي از وحشتناك ترين پديده هاي طبيعت محسوب مي شود. اغلب زميني را كه روي آن ايستاده ايم، به صورت تخته سنگ هاي صلب و محكمي تصور مي كنيم كه از ا ...

معمولاً وقتي از شدت درجه ريشتر (Richter) صحبت مي شود، تمام اطلاعات مربوط به شدت يک زلزله ارائه مي شود. زلزله اي که در تابستان سال ۱۹۹۸ قسمتي از افغانس ...

زمين لرزه يکي از وحشتناک ترين پديده هاي طبيعت محسوب مي شود. اغلب زميني را که روي آن ايستاده ايم، به صورت تخته سنگ هاي صلب و محکمي تصور مي کنيم که از ا ...

● اطلاعات اوليه هدفهاي يک برداشت ژئوفيزيکي عبارتند از تعيين محل ساختارها يا اجسام زمين شناختي زير زمين و در صورت امکان اندازه گيري ابعاد و ويژگيهاي في ...

▪ مخاطرات دريايي، درياي خزر چيست؟ در پژوهش هاي خود مخاطرات درياي خزر را جمع بندي کرديم و متوجه شديم يکي از مهم ترين مخاطرات، «جريان شکافنده» دريا است. ...

دانلود نسخه PDF - زلزله و مديريت بحران