up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله زردي نوزادان PDF
QR code - زردي نوزادان

زردي نوزادان

گل هاي سفيد، درمان زردي

در حال حاضر با تمام چالش هايي که در زمينه گياهان دارويي و شيوه هاي درماني مکمل در جامعه پزشکي وجود دارد، بخش قابل توجهي از پزشکان و داروسازان به داروهاي گياهي علاقه مند شده اند و حتي در برخي کشورها همکاري ميان درمانگران سنتي وپژوهشگران و پزشکان انجام مي گيرد.
اما نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که گياه درماني ، سنگواره يک جسد مرده نيست ، بلکه زايش نويني است که از درون هزار سال سابقه سربرافراشته و مي خواهد با کمک دانش نوين و ابزار و فنون پيشرفته ، سيمايي جديد از کاربرد داروها نشان دهد.
گياه درماني ، يکي از کهن ترين شيوه هاي درماني است که انسان در چالش با طبيعت فراگرفته ، پرورانده و گسترش داده ؛ به طوري که به کارگيري گياهان از سوي انسان به ۶۰هزار سال پيش بر مي گردد.
در چند دهه اخير نيز با وجود آن که پزشکي و داروسازي در راه تامين تندرستي مردم گامهاي موثري برداشته ، اما به نظر مي رسد در بسياري جنبه ها به مرزهاي محدودي رسيده است.
پيچيده تر شدن نظامهاي مراقبت از تندرستي و هزينه بسيار بالاي درمان از يک سو و دست نيافتن به درمان هايي که بتواند بيماري هاي سخت درمان يا ديردرمان را بهبود بخشند از سوي ديگر و در کنار آنها بيماري هاي مزمن بويژه براي سالمندان ، آسيبهاي رواني و ذهني و مسائل بسيار ديگر مانند اثرات ناخواسته و زيان بخش داروها و آلودگي هاي زيست محيطي ، زمينه ساز رويکرد دوباره مردم به ساير شيوه هاي درماني به ويژه گياه درماني شده است.
در اين خصوص ، بسياري از پژوهشگران بر آن شدند تا گياهان دارويي را با کمک دستاوردهاي علمي روز و به گارگيري ابزار و روشهاي پيشرفته ، دوباره مورد پژوهش قرار دهند و با تکيه بر تجربه هاي گرانبهاي پزشکي کهن و سنتي ملتها و اقوام مختلف آن ، تجارب و کاربردها را به چالش کشيده و به روز درآورند. مراکز پژوهشي و توليدي به کاوش بر روي گياهان پرداختند تا از اين منبع گسترده بتوانند بيش از پيش براي آسايش و تندرستي انسان سود ببرند.
اين تلاشها و پژوهش ها مجموعه اي گسترده از دستاوردهاي علمي را درباره گياهان عرضه کرده است ؛ اما با تمام دستاوردهاي پژوهشي در اين زمينه ، هنوز جامعه پزشکي در برخي از کشورها با نوعي ترديد به آن مي نگرند.
● تهديد سلامت نوزادان:
زردي نوزادان يکي از مسائل شايع دوران نوزادي است ؛ به طوري که نزديک به ۶۰درصد بچه هاي طبيعي و ۸۰درصد بچه هاي نارس به آن مبتلا مي شوند.
اهميت زردي نوزادان نه به واسطه شيوع آن ، بلکه عوارض خطرناک ناشي از افزايش بيلي روبين در مغز است که به صدمات شديد و غيرقابل برگشت مغزي و حتي مرگ منجر مي شود.
به گفته دکتر محمد آزادبخت ، دانشيار فارماکوگنوزي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مازندران ، با توجه به صدمات وارده به نوزادان ، درماني سريع و بموقع براي کاهش ميزان بيلي روبين ضروري است.
آزادبخت مي افزايد: تا به حال ۲روش متداول در درمان زردي وجود داشته اند که شامل نور درماني و تعويض خون مي شوند.
تعويض خون به عنوان راه آخر جهت کاهش شديد ناگهاني بيلي روبين استفاده مي شود و شروع نوردرماني مي تواند تا حدودي نياز به تعويض خون را در نوزادان کاهش دهد؛ به طوري که در بچه هاي کمتر از ۲کيلوگرم نوردرماني مي تواند در طي ۲۴ساعت تاثير مثبتي داشته باشد.
اما در بسياري از نوزادان با وجود اين درمان هاي متعدد و بستري در بيمارستان درمان نهايي حاصل نمي شود.
● گياه کمکي:
در بسياري مناطق ايران از جمله در استان فارس از شيرخشت به صورت سنتي در درمان زردي نوزادان استفاده مي شود و به همين دليل تاثير آن به صورت علمي بررسي مي شود.
به اين منظور از شيرخشت حاصل از گونه cotoneaster discolorفرمولاسيوني به صورت قطره خوراکي با ميزان مصرف مشخص و استاندارد شده از ماده اصلي موجود در اين گياه تهيه شده و پس از انجام کنترل هاي کمي ، کيفي و ميکربي ، دوز اثر دارو بر اساس ميزان مصرف سنتي مردم محاسبه و مطالعه باليني براي بررسي اثر آن بر زردي نوزادان انجام شد.
شيرخشت به صورت درختچه اي به ارتفاع ۱ ۵ ۱ متر با شاخه جوان باريک ، قهوه اي ، تيره ، متمايل به سياه و شاخه هاي سال قبل قهوه اي تيره متمايل به خاکستري است.
اين گياه در شمال ، شمال شرقي و مرکز ايران پراکندگي دارد و به نامهاي مختلفي شناخته مي شود.
از جمله در منجيل رازقي ، در ارسباران چالمته ،در آمل وجل و در کرج وجود دارد. شيرخشت به صورت ماده اي سفيدرنگ کمي مايل به زرد و شيرين است.
در اوايل شهريور و در صبح بسيار زود توسط کاردک هاي مخصوص جمع آوري مي شود. پس از مطالعه روي ترکيبات موجود در شيرخشت مواردي مانند قندهاي مختلف بويژه مانيتول در آن شناسايي شدند که در درمان بيماري زردي بسيار موثر هستند.
در نهايت فرمولاسيون قطره خوراکي تهيه شد که داراي پايداري تقريبا يک سال و ۲ماه بود و هيچ گونه آلودگي ميکربي ندارد.
آزادبخت توليد اين قطره را که با همکاري دکتر نرجس پيشوا، دکتر سليمان محمدي ساماني و دکتر فرشته علي نژاد صورت گرفته ، مهمترين درمان زردي نوزادان مي داند.
● قطره اي سفيد:
آزادبخت در خصوص مطالعات باليني انجام شده براي اطمينان از تاثير اين دارو مي گويد: مطالعه باليني روي ۲۰۰نوزاد انجام شده است ، به اين صورت که به ۱۰۰نوزاد قطره خوراکي شيرخشت و نوردرماني داده شد و براي ۱۰۰نوزاد ديگر نوردرماني و قطره دارونما تجويز شد.
ضمن آن که گروه شاهد هم در نظر گرفته شد.اين دو گروه هيچ بيماري زمينه اي نداشتند و از نظر ميزان بيلي روبين مشابه بودند.بنابراين هرگونه تغيير در روند کاهش بيلي روبين نسبت به گروه کنترل ناشي از اثر دارو بوده است.
روند کاهش بيلي روبين تا ۳روز اول خيلي سريع بود به طوري که پس از ۵ ۲ روز، ۸۸درصد و پس از ۵روز ۹۹درصد از نوزادان با قطره شيرخشت درمان شدند، در حالي که با دارونما البته به همراه نوردرماني تنها ۲۱درصد نوزادان درمان شدند.
نکته قابل توجه اين که ، در گروه کنترل با دارونما ۷مورد از نوزادان به دارونما جواب ندادند و بعد از چند روز مجبور به تعويض خون شدند و ۴مورد ديگر نيز مجبور به استفاده از شيرخشت شدند، اما در گروه تحت درمان با شيرخشت ، هيچ موردي که نشاندهنده عدم کارايي ، تعويض خون و يا تجويز داروي ديگري براي کاهش بيلي روبين باشد، مشاهده نشد.
آزاربخت مصرف شيرخشت را بدون عوارض جانبي مي داند و مي افزايد: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مراحل علمي توليد اين دارو را تاييد کرده و يکي از کارخانجات معتبر داروسازي مراحل نهايي توليد صنعتي آن را انجام مي دهد.
بنابراين اين داروي گياهي که علاوه بر بي عارضه بودن ، براي گروه هاي سني ، وزني و جنسي متفاوت به صورت يک سال اثر مي کند. موثرترين روش درمان زردي نوزادان است و در چند ماه آينده وارد بازار مي شود.

يکي از بيماري هايي که گاهي به طور جدي نوزاد و والدين او را دچار مشکل مي کند، زردي است. به طور کلي بيش از ۷۰درصد نوزادان در روزهاي اوليه تولد با اين بي ...

آپنه نوزادان نارس به طور معمول در نوزادان با سن بارداري کمتر از ۳۷ هفته رخ مي دهد و با دوره هاي زودگذر قطع تنفس براي مدت ۲۰ ثانيه يا کوتاه تر، همراه ب ...

● آيا شيردهي نياز به مهارت خاصي دارد؟ پاسخ اين است که همه مادران اين امکان را دارند که به نوزادان خود شير دهند. اما روش صحيح شيردادن به گونه اي است که ...

بثورات در نوزادان بسيار شايع بوده، مي تواند سبب نگراني جدي والدين شود. هرچند که اکثر بثورات گذرا و خوش خيم هستند، برخي از آنها به ارزيابي بيشتر نياز د ...

سيستم بينايي در بدو تولد يك سيستم تكامل نيافته است و تكامل آن در طول سال اول زندگي رخ مي دهد. از اين رو، توجه والدين و پزشكان به مشكلات احتمالي در طول ...

آسپيريشن ممک است قبل از تولد و يا بعد از تولد با مقدار کم و جزئي و يا مقدار زياد و کشنده باشد. خيلي از عواملي که باعث آسپيريشن مي شود با توجه به تجارب ...

در اين پروژه ما اثرات قارچRhizoctonia solani را بر روي گياهچه ي لوبيا و ويژگي هاي بيماري زايي و مرفولوژيکي آن را مورد بررسي قرار داديم که اثرات شامل گ ...

● ٓبازتاب شناسي چيست؟ بازتاب شناسي يا رفلکسولوژي هنري ظريف و شکلي از درمانهاي شفابخش طب کل نگر است که نبايد آنرا با ماساژ کف دست و پا اشتباه گرفت بلکه ...

دانلود نسخه PDF - زردي نوزادان