up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله زباله هاي شهري PDF
QR code - زباله هاي شهري

زباله هاي شهري

● مواد زائد جامد شهري
مديريت مواد زائد جامد امروزه بعنوان يکي از مهمتريندغدغه هاي جوامع بشري مطرح مي باشد. افزايش حجمزباله ها از يک سو و تنوع و گوناگوني آنها از سوي ديگر بر پيچيدگي نحوه جمع آوري و دفع آنها مي افزايد.گسترش علوم و فن آوري در زمينه هاي مختلف شيمي ، فيزيک ، پزشکي و …… موجب ورود انواع زباله هاي خطرناک حتي در داخل زباله هاي خانگي شده است . امروزه ديگر سيستم هاي جمع آوري و دفع سنتي زباله ها جوابگو نبوده و نمي تواند از آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از انواع زباله هاي شيمايي ، ميکربي ، راديو اکتيو و …جلوگيري کند. تصويب قانون مديريت پسماندها عليرغم وجود اشکالاتي در آن ، مي تواند بعنوان يکي از گامهاي مهم در راه ارتقاء وضعيت مديريت مواد زائد جامد در سطح کشور باشد . بر اساس اين قانون شهر داريها در محدوده شهر ها براي اولين بار قانونا و رسما بعنوان ارگان مديريت کننده زباله هاي خانگي شناخته شدند اگر چه به نظر مي رسد که اقدامات شهر داري ها به تنهايي نمي تواند مثمر ثمر بوده و موارد زير در جهت بهبود وضعيت مديريت مواد زائد جامد در شهر ها ضروري بنظر مي رسد :
۱) تغيير الگوي مصرف مردم از طريق آموزش و فر هنگ سازي و تصويب قوانين مورد نيا ز شامل : خريد و استفاده از اجناس با دوام ، تهيه مواد غذايي باندازه مصرف ، بازيافت و استفاده مجدد در مبداء توليد
۲) استفاده از نيروهاي متخصص و داراي ديدگاههاي بهداشتي و زيست محيطي در مديريت مواد زائد جامد
۳) تلاش براي توليد بيو کمپوست بجاي کمپوست مخلوط از طريق ايجاد سيستم هاي بازيافت و جداسازي زباله اي خطرناک در مبداء توليد .
۴) تجهيز ناوگان جمع آوري و حمل و نقل زباله و استفاده از سيستم هاي جديد و بهداشتي
۵) مکان يابي مناسب و آماده سازي و نگهداري محل هاي دفن زباله و اجراي کامل تعريف دفن بهداشتي دراين مکانها
۶) انجام طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي و يافتن سيستم هاي
مناسب دفع زباله بر اي هر منطقه از کشور، افزايش بي رويه جمعيت شهرها ، تغيير الگوي مصرفجوامع و ازدياد سرسام آور مواد زايد جامد و همچنينفقدان روشهاي علمي و مديريتي موثر در امر توليد،جمع آوري و دفع زباله هاي شهري اين موضوع را به عنوان يکي از معضلات جوامع شهري در کشورهاي در حال توسعه در آورده است .بطور کلي از نظر مهندسي بهداشت ، دفع مواد زائد جامد يک مسئله عادي نبوده بلکه يک مشکل زيست محيطي مي باشد ، زيرا دفع غير بهداشتي آن بطور محسوس در آلودگي هاي محيط و گسترش بيماريها تاثير دارد .توده هاي زشت مواد زائد ، کانالها ي روباز پرشده از زباله ها و آبگذرهاي مسدود شده بوسيله آنها ، خيابانهاي کثيف و پوشيده از آشغال نشان دهنده آلودگي محيط در بسياري از شهرها و شهرکهاي دنياي در حال توسعه مي باشند . ساکنين اين شهرها در معرض بيماريهاي منتقله توسط پاتوژنها و پارازيتهاي موجود در اين مواد زائد ، مزاحمتها و مخاطرات ناشي از آن قرار دارند .زيانهاي اقتصادي ناشي از عدم کنترل مواد زائد جامد در مناطق شهري نيز قابل توجه است . در شهر بزرگي مثل تبريز روزانه حدود ۱۰۰۰ تن زباله خانگي توليد ميشود که اين ميزان زباله علاوه بر هزينه هاي سرسام آور لازم براي جمع آوري ، حمل و دفع حجم عظيمي از مشکلات زيست محيطي نگران کننده اي نظير آلودگي خاک ، آب ، هوا ، رشد و تکثير حشرات ، جوندگان و ناقلين بيماريها را بدنبال داشته و از جنبه هاي بهداشتي زيبايي شناختي نيز علاوه بر دادن چهره زشت به شهرها ، سلامتي ميليونها انسان را بمخاطره مي اندازد . از اينرو برداشتن گامهاي مؤثر و اساسي در زمينه مديريت موادزائد جامد شهري ضروري بوده و بايستي در راس برنامه هاي سازمانهاي مسئول و ذيربط قرار داشته باشد . يکي از دلايل مهم نابساماني وضعيت زباله ها در استان عدم نگرش جامع به اين مسئله مي باشد.امروزه مسئله جمع آوري حمل و دفع زباله ها در دنيا بصورت مديريت مواد زائد جامد مطرح گرديده که از عناصر اصلي توليد ، نگهداري موقت ، جمع آوري حمل و نقل ، دفع و بازيافت تشکيل يافته است و لازم براي کليهعناصر برنامه وجود داشته باشد چرا که هر يک از اين عناصر متاثر از يکديگر بوده و پرداختن به يک يا چند عنصر بدون داشتن برنامه براي ساير عوامل سودي نخواهد داشت .
● تعريف زباله ها
شما احتمالا بسياري از اشيا ئي که کهنه شده و ياشکسته شده اند وديگر به آنها نيازي نداريد را دور مي اندازيد. اما زباله هاي ماتنهاجز کوچکي از خروارها زباله اي هستند که همه ساله در سراسر جهان به دور ريخته ميشوند. استفاده دوباره از زباله ها موجب کاهش استفاده از منابع طبيعي مي شود. زيراروزي خواهد آمدکه ذخيره منابع طبيعي به اتمام برسد. بازيافت موجب کاهش آلودگي حاصلاز دستگاه هاي زباله سوز, زباله دانيها و معادن مي گردد در ضمن زباله کمتري دفن وسوزانيده و همينطور مواد خام کمتري از دل خاک بيرون کشيده مي شود.اين روش به زيباييشهرها و اطراف آنها کمک مي کند.
● انواع زباله ها
بسياري از زباله ها مربوط به کارگاه هايساختماني, مزارع , کارخانه ها و معادن است که بعضي از آنها بسيار مضر مي باشند وبايد از محيط زيست دور نگه داشته شوند. بسياري از اشياء بي فايده, زباله هايي هستند که به داخل رودخانه ها و يا روي زمينريخته مي شوند. همه روزه کشتي ها صد ها تن زباله شامل تور هاي کهنه ماهيگيري وزبالههاي پلاستيکي را به صورت غير قانوني به دريا مي ريزند. از ديگر عوامل آلودهکننده محيط زيست پساب آب ها مي باشند که در بسياري از شهر هاي ساحلي پساب ها ازداخل لوله فاضلا ب در زير دريا به داخل آب مي ريزند. اما بندرت ممکن است پساب هاقبل از ريختن به دريا تصفيه شوند. اين فاضلاب هاي تصفيه نشده مي توانند آب درياهارا آلوده کنند و شنا کردن در آب را غيرممکن سازند. فاضلاب تصفيه خانه ها ومزارع با ترکيبات شيميايي فسفات ها و نيترات ها مي توانند رودخانه ها را آلودهکنند. فسفات فاضلاب ها از پودر و پاک کننده هاي مايع مي باشد. نشت تانکرهاي نفت کش ويا شستشوي تانکرها در دريانقض قوانين است و آب درياها را آلوده مي کند
گاز و دودهاي خطرناک اتومبيلها,کارخانه ها و نيروگاه ها هوا را آلوده مي کنند. بعضي از اوقات اين دودها بهبارانهاي اسيدي تبديل مي شوند. باران هاي اسيدي به درختان ودرياچه ها آسيب ميرساند. اين باران ها مي تواند موجب سايش و فرسودگي ساختمان ها و مجسمه ها بشود. کلروفلوئورکربن گازي است که مي تواند به لايه اوزون آسيب برساند. مقداري ازگازکلروفلوئورکربن در ساخت يخچال هاي خانگي استفاده مي شود. بسياري از کشورهاموافقت کرده اند که از سال ۲۰۰۰ استفاده از اين گاز متوقف شود . باطريهاي کهنه ماشين ها داراي اسيدهاي خطرناکي هستندکه مي توانند نشت کنند .اين باطري هاراميتوان مجددا بازيافت کرد. سوزاندن و يا دفن تايرهاي کهنه بسيار دشواراست از اين رو دانشمندان سعي مي کنند تا راهي براي باز يافت مجددآنها پيدا کنند. ازظروف پلاستيکي مخصوصاً نوع « فشرده » که از انواع مختلف پلاستيک و از چند لايهساخته شده اند و به طور وحشتناکي غيرقابل تجزيه هستند، پرهيزکنيد.
● کاربرد زباله ها
▪ کمپوست
بهترين روش براي حذف ضايعات جامد و يا استفاده ازبهينه آنها تهيه کمپوست است که توسط ميکروارگانيسم هاي مختلف در حضور رطوبت و گرمادر شرايط هوازي صورت مي گيرد. با حجم بسيار زياد زباله شهرهاي بزرگ روش کمپوستمقرون به صرفه خواهد بود. در کشورهاي مختلف از روشهاي گازي کردن و پيروليز جهتتبديل ضايعات جامد به گاز استفاده شده است. گاز ايجاد شده در ژنراتورها و توربينهاي بخار نهايتا به برق تبديل شده و مورد استفاده قرار گرفته است. پس ماندهايآشپزخانه منبع مناسبي براي توليد بيوگاز هستند. بيوگاز حاصل مي تواند جايگزينسوختهاي فسيلي آشپزخانه گردد.
▪ گازهايحاصل از زباله
بعضي از موادي که طي فرآيند تجزيه بدست مي آيند،گازها هستند. مقادير زيادي از فضولات خانگي در چاله هاي بزرگ زباله در اطراف شهرهاريخته مي شوند. وقتي زباله ها تجزيه مي گردد، گازهاي مختلفي از آن بدست مي آيد. اصلي ترين گازهايي که از زباله هاي پوسيده بدست مي آيد شامل، دي اکسيد کربن،هيدروژن، متان، نيتروژن و اکسيژن مي باشند . با گذشت زمان مقدار هريک از اين گازها که اززباله حاصل مي شوند تغيير مي کند. به عنوان مثال، با سپري شدن حدود ۶ ماه، دو گازاکسيژن و نيتروژن حاصل مي شوند و بعد از گذشت ۵ سال، زباله ها بيشتر گاز دي اکسيدکربن و متان حاصل مي کنند. گازمتان رامي توان جمع آوري و به عنوان يک سوختاستفاده کرد . گازمتان براي کارگران معدن خطر زيادي دارد. وقتي آنها سطحسنگها را با مته سوراخ مي کنند، گاهي به ذخاير متان برخورد مي کنند. گاز خيلي سريعخارج مي شود و اگر هوا وجود داشته باشد، يا از کليدهاي برق و يا در اثر برخوردپوتين معدنچي ها با سنگها، جرقه اي توليد شود، باعث انفجار شديدي ميگردد.
▪ بيوگاز
تمام اجساد حيوانات و گياهان پوسيده مي شود. بهعنوان مثال در مناطق باتلاقي گياهان خشک شده در آب مي افتند و همانطور که رفته رفتهمي پوسند، از خود گازي متصاعد مي کنند. دانشمندان اين گاز را بيوگاز ناميده اند. بيوگاز از زباله، فاضلاب و کود نيز بوجود مي آيد.
توليد بيوگاز
بيوگاز در کشورهايي که سوخت در آنجا کمياب وبسيار گران است، با اهميت مي باشد. دهکده اي کوچک مي تواند با استفاده از زباله وفاضلاب خود، بيوگاز توليد کند. مردم مي توانند فضولات حيوانات مزرعه را جمع کرده وآنها را در مخزني بريزند.
بعضي از فضولات به مايع تبديل مي شود و چندي نمي گذردکه مايع از خود متان را متصاعد مي کند که در مخزن ذخيره اي با سرپوش قابل حرکت،نگهداري مي شود. اين گاز مي تواند در منازل براي آشپزي و بخاري و يا به عنوان سوختبراي تقويت يک موتور يا يک ژنراتور الکتريکي مورد استفاده قرارگيرد
▪ متان با ارزش
بيوگاز منبع با ارزشي از انرژي است که اغلب بههدر مي رود. هنگامي که مواد مي پوسند بيوگاز با دي اکسيد کربن ترکيب شده و گازي بهنام متان را تشکيل مي دهد. مقدار زياد متان خطرناک مي باشد. جرقه کوچکي نزديک اينگاز مي تواند باعث انفجاري شود. اما اگر متان با ايمني کامل جمع شده و به درستيذخيره گردد، مي تواند منبع مهمي از انرژي باشد.

به علت اينکه در زباله، مواد تجديدناپذير و مفيد زيادي مانند شيشه و آلومينيم وجود دارد که مانند طلا تجديدناپذير هستند و در صورت از دست دادن آنها، آن مقا ...

زباله هاي پرتوزا که ازجمله زباله هاي هسته اي اند به عنوان فرآورده جانبي فرآيندهاي صنعتي همچون توليد ميله هاي سوخت اورانيوم براي نيروگاه هاي هسته اي يا ...

از سال‌هاي خيلي دور يا بهتر بگويم دوران دبيرستان، با شعر و ادب پيوند محبت داشتم ناگسستني و اُنس و الفتي وصف نشدني، مجلات و مطبوعات آن زمان تعدادشان مح ...

موضوع توليد زباله‌هاي هسته‌اي از زمان کشف مواد راديواکتيو مورد نظر بوده است. ولي توجه خاص به آن پس از کشف شکافت است چرا که کليه راکتورهاي شکافت هسته‌ا ...

● موشها را بشناسيم: موش حيوان زيرکي است. او موجودي است که همه چيز را ميخورد. اين جونده جانور خطرناکي است. او همه جا ميجهد. به زور در سوراخهاي تنگ و تا ...

پژوهشگران شرکت هاي بيوتکنولوژي در دره سيليکون که منطقه اي در جنوب شرقي سانفرانسيسکو است, درصدند با استفاده از زباله هاي گياهي و تغيير ساختار ژنتيکي ...

● بي توجهي بشر به طبيعت بشر ، اين هوشمند کيهان ، با پيشرفتهاي علمي و متمدن شدن ، به طبيعت آسيب مي رساند. گياهان و درختان را به دلايل مختلف از بين مي ب ...

انرژي تجديد شونده هنوز تنها بخش کوچکي از تمامي انرژي هايي است که ما از آن استفاده مي کنيم. در حالي که اين روند به شکل فزاينده اي در حال تقويت است، اگر ...

دانلود نسخه PDF - زباله هاي شهري