up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله زالو PDF
QR code - زالو

زالو

زالو يا علق درمانگري طبيعي

● زيست شناختي
زالوها،کرم هاي حلقوي يا بندبند هستند که قرابت زيادي با کرم هاي خانگي دارند و اندام هاي آن ها از نظر آناتومي و ساختاري بيشتر اختصاصي شده اند. بدن تمام زالوها به طور يکسان از ۳۴ بند تشکيل شده است. در هر بند يک اندام مکنده قوي است که محکم به انتهاي بند وصل شده است. (مکنده پسين يا پيشين ممکن است بسيار کوچک باشد.) شکل بدن متغيير است، ولي ميزان پهناي آن بستگي به درجه انقباض و کشيدگي ماهيچه ها دارد. دهان در قسمت پيشين مکنده، و معقد درقسمت خلفي و درست روبه روي مکنده پشتي قرار دارد. زالوها معمولاً داراي سه آرواره به شکل Yشکسته هستند. زالوهاي استراليا تنها داراي دو آرواره هستند، که به شکل Vقرار گرفته اند طول اين زالوها از ۷ ميليمتر تا ۲۰۰ ميليمتر متغيير است.
● انواع مختلف
زالوها برحسب روش تغذيه طبقه بندي مي شوند .
▪ گروه اول
گروه زالوهاي آرواره دار يا Gnatbobdellid ، واجد آرواره هاي مسلح به دندان است، که با آنها ميزبان را گاز مي گيرند، و به وسيله توليد يک نوع آنزيم روده اي به نام هيرودين از انعقاد خون جلوگيري مي کنند.
▪ گروه دوم
زالوهاي بدون آرواره يا Rhycobdellida هستند که يک برآمدگي سوزن مانند به نام خرطوم دارند که آن را وارد بدن ميزبان مي کنند، و آنزيمي بنام همي تين در داخل بدن ميزبان ترشح مي کنند، که لخته هاي خون را در لحظه تشکيل حل ميکند.
زالوهايي که در داخل بدن خزنده هاي آبي زندگي مي کنند واجد چنين اندامي هستند.
▪ گروه سوم
زالوهاي کرمي يا Pharyngobdellia هستند که فاقد هرگونه آرواره يا دندان مي باشند و طعمه را يک باره مي بلعند. غذاي اين ها را غالباً بي مهرگان تشکيل مي دهند.
● تنفس
تنفس از طريق ديواره بدن صورت مي گيرد. به منظور تبادل گازي، حرکت نوساني در سراسر بدن برخي از زالوها مشاهده مي شود. زالوهاي آبي بيشتر تمايل دارند، در سطح آب حرکت کنند تا از اکسيژن سطح آب استفاده کنند.کاهش فشار اتمسفر منجر به کاهش اکسيژن محلول در آب مي شود، و در نتيجه زالوها به سطح آب مي آيند، تا کمبود اکسيژن خود را جبران کنند. در اين حالت تعداد زالوها، در سطح آب ۹۰درصد افزايش مي يابد. به وسيله اين نشانه مي توان وضعيت آب و هوايي را، به راحتي پيش بيني کرد.
● اندام هاي حسي
اندام هاي حسي در راس و سطح بدن زالو قرار دارند، و او را قادر مي سازند تا تغييرات شدت نور، دما و لرزش و تکان ها را احساس کند. گيرنده هاي موجود در سر، امکان حس کردن بو، را براي زالو فراهم مي کند. ممکن است، يک يا دو جفت چشم نيز در سر داشته باشند. تعداد چشم ها و ترتيب آنها در شناسايي نوع زالو موثر است. هرچند که شناسايي قطعي آنها نياز به تشريح کامل دارد. گون Rhyconbdellidas قادر به تغيير رنگ خود هستند. علت اين کار استتار نيست و هنوز دليل قطعي آن مشخص نشده است.
● توليد مثل
زالوها، هرمافروديت هستند. يعني داراي هر دو اندام جنسي نر و ماده مي باشند. مانند کرمهاي خاکي داراي ناحيه اي از پوست ضخيم شده به نام clitellum هستند که تنها در دوره توليد مثل آشکار مي شود. Rhyneobdelld فاقد هرگونه آلت جنسي نرينگي هستند، ولي توليد مجموعه اي از اسپرم هاي نوک تيز مي کنند، که از طريق ديواره بدن با فشار وارد بدن شده و به محل تخمک گذاري مي رود. Clitellum يک مايع ژلاتيني بنام Cocoon ترشح مي کند که حاوي مواد مغذي است و تخم ها در آن جاي مي گيرند. پس از اين، زالو بدن خود را جمع و منقبض مي کند، تا از مايع لزج Cocoon جداشود. اگر Cocoon به سنگ يا برگ بچسبد به شکل يک توده ابري شکل خشک مي شود. پس از گذشت هفته ها يا ماهها، زالوهاي نوزاد بالغ مي شوند. زالوهاي بالغ پس از يک يا دو دوره توليد مثل مي ميرند .
● تغذيه
بيشتر زالوها ، خون خوار هستند. آنها موجوداتي هستند که با مکشِ خون ميزبان خود تغذيه مي کنند. اگر ميزبان مورد نظر زالو در دسترس نباشد، آنها از ميزبان هاي ديگري استفاده مي کنند. بعضي از آنها از خون انسان و ساير پستانداران و برخي ديگر از خون ماهي، قورباغه، لاکپشت و پرندگان تغذيه مي کنند. بعضي از آنها هم از خون زالوهايي تغذيه مي کنند که پس از حمله کشته شده اند.
● جستجوي غذا چگونه يک نوزاد زالو به دنبال غذاي مورد نياز خود مي رود؟
يک زالوي خون خوار نسبت به نور و محرک هاي فيزيکي بسيار سريع واکنش نشان مي دهد. او مدام وضعيت خود را تغيير مي دهد، بدنش حرکت موج مانند دارد و سرش را دائم مي چرخاند. گاهي اوقات خود را به صورت کاذب بي حرکت نشان مي دهد. يعني بدنش را از طول مي کشد و بدون حرکت باقي مي ماند .در اين حالت گيرنده هاي حسي پوست بيشترين حساسيت و گيرايي را دارند. وقتي زالو روي بدن يک ميزبان متحرک قرار مي گيرد خود را به شکل يک حلقه در مي آورد و آن قدر مکنده پيشين خود را روي بدن ميزبان حرکت مي دهد تا آن را وارد بدن او کند. زالوهاي آبزي بيشتر به دنبال طعمه مي گردند، در حاليکه زالوهاي خاکي به طور اتفاقي به ميزبان حمله مي کنند.
● گازگرفتن
وقتي يک زالوي آرواره دار ميزبان خود را گاز مي گيرد، مکنده خود را محکم به بدن او مي چسباند و با آرواره هاي دندانه دار نيمه حلقوي، مانند اره کمي آن را مي برد. و با ايجاد يک بريدگي در پوست يک مايع لزج (موکوس) را از نفروپورس ها (منافذ خارجي روي اندام هاي کليه شکل مانند) ترشح مي کنند. اين مايع کمک مي کند تا مکنده کاملاً بچسبد. يک ترشح بزاق مانند شامل مواد ضد انعقاد و هيستامين تمام زخم را فرا مي گيرد، و زالو بدن خود را در حال استراحت قرار مي دهد، تا خون وارد معده اش شود. ترکيب اين ترشح باعث جاري شدن خون مي شود و ازلخته شدن آن در داخل بدن زالو پيش گيري مي کند. يک نوع باکتري در شکم زالو به هضم خون کمک مي کند و ثابت شده است که نوع باکتري بر حسب نوع زالو و نوع ميزبان متغيير است. اين باکتري همچنين از رشد باکتري هاي عامل فساد (گنديدگي) خون جلوگيري مي کند.
● محل زندگي
بيشتر زالوها در آب هاي جاري زندگي مي کنند. اما بسياري از گونه هاي خاکي و دريايي آن نيز وجود دارند. زالوهاي زميني بيشتر روي زمين يا روي شاخ و برگ ها زندگي مي کنند. درجنگل هايي که مقدار رطوبت کمتر است. بيشتر درآبراه هاي مرطوب جايگزين مي شوند. اغلب آنها نمي توانند وارد آب شوند و درآب زنده بمانند، اما به صورت غوطه ور يا شناور مدتي زنده مي مانند. گونه هاي خاکي در آب و هواي خشک و درشکاف هاي زيرزميني خاک ماه ها بدون آب زنده مي مانند. در چنين شرايطي بدن سخت و جمع مي شود، مکنده ها قابل تشخيص نيستند و پوست کاملاً خشک مي شود. در صورت ترشح چند قطره آب، اين زالوها کاملا شناور و فعال مي شوند. زالوهاي خاص آب هاي جاري ترجيح مي دهند، که درآب هاي با جريان آهسته يا آب هاي ساکن زندگي کنند، اما گونه هاي آن ها از جريان هاي تند آب نيز جمع آوري شده اند.
● مصارف پزشکي
بيش از دوهزار سال است که از زالو به شکل ابزار سوزن مانند، ابزاري که به بدن مي چسبد و خون را مي مکد، در درمان بسياري از بيماري ها استفاده مي شود. در فاصله سال هاي ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ زالو بيشترين کاربرد را دراروپا داشته، اما کاهش تعداد آن ها منجر به کاهش مصرف آنها شد. امروزه از زالو، استفاده هاي باليني و درماني موثر و کاربردي به عمل مي آيد. در جراحي هاي پلاستيک، در اثر تراکم خون سياهرگ در پوست يا ماهيچه يک نوع دلمه ايجاد مي شود و زالو براي درمان آن بسيار ارزشمند است. از زالو همانند ساير فرآورده هاي خوني استفاده مي شود، يعني يک زالو فقط براي يک مريض و فقط يک بار استفاده مي شود. از زالو در درمان Black eyes نيز استفاده مي شود، و از هيرودين آن در درمان تورم گوش مياني استفاده مي شود . همچنين اين ماده به عنوان يک سيستم ضد انعقاد درآزمايشات قابل استفاده است و درنمونه گيريهاي خارجي خون نيز ممکن است قابل استفاده باشد.
● دفع کننده هاي زالوها
علي رغم آزمايشات متعددي که انجام شده، تا کنون هيچ ماده موثري براي دفع کردن زالو شناخته نشده است. به کار بردن مخلوطي از ترکيب روغن زيتون، حشره کش هاي قوي مناطق استوايي، آب ميوه و استفاده از لباس هاي غير قابل نفوذ، تنها راه دفع زالو هستند.
● زخم
حضور هيرودين در جاي زخم باعث خون ريزي آهسته و مداوم برا ي چندين ساعت مي شود. اگر چه از دست رفتن خون چندان محسوس نيست . باکتري هاي معده نيز باعث ايجاد عفونت مي شوند. در اقدامات مربوط به پيگيري پس از درمان با زالو، اين عفونت با مصرف آنتي بيوتيکهاي مناسبي کنترل مي شود ممکن است گازگرفتن زالو منجر به ايجاد خارش و تحريک در محل زخم شود. هيچ تئوري خاصي در اين مورد ارائه نشده است. ولي به نظر مي رسد فشاري که قسمت هاي دهاني به پوست وارد مي کنند تا از آن جدا شوند موجب ايجاد اين واکنش شود.
● آيا زالو ها باعث انتقال بيماري مي شوند؟
هيچ مدرک خاصي دراين مورد نيست. در بدن زالوهاي بدون آرواره انگل مالاريا (تري پانوزوم) وجود دارد، اما به نظر نمي رسد زالوهاي آرواره دار، ميزبان باشند. مواردي از حساسيت به گازگرفتگيِ زالو گزارش شده است. در اين مورد، بسته به شدت واکنش هاي ايجاد شده، مي بايست مراقبت هاي پزشکي لازم به عمل آورد.

ناتالي در حالي که با لبخند به «بچه هاي» ۳ هفته اي اش نگاه مي کند، مي گويد: «آنها خوشحال اند، تازه غذا خورده اند!» غذاي آنها مقداري خون تازه گاو بوده. ...

زالو جانوري با نيروي مافوق الطبيعه بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاست ...

●زيست شناختي زالوها،کرم هاي حلقوي يا بندبند هستند که قرابت زيادي با کرم هاي خانگي دارند و اندام هاي آن ها از نظر آناتومي و ساختاري بيشتر اختصاصي شده ا ...

●جستجوي غذا چگونه يک نوزاد زالو به دنبال غذاي مورد نياز خود مي رود؟ يک زالوي خون خوار نسبت به نور و محرک هاي فيزيکي بسيار سريع واکنش نشان مي دهد. او م ...

استفاده از سرنخ هايي که دانش طب سنتي مردم بومي در زمينه داروها به دست مي دهد مسير گذار از موجودات وحشي به محصولات تجاري را بسيار کوتاه مي کند. اين نکت ...

دانلود نسخه PDF - زالو