up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله زالو 1 PDF
QR code - زالو 1

زالو 1

زالو يا عَلق درمانگري طبيعي 1

●زيست شناختي
زالوها،کرم هاي حلقوي يا بندبند هستند که قرابت زيادي با کرم هاي خانگي دارند و اندام هاي آن ها از نظر آناتومي و ساختاري بيشتر اختصاصي شده اند. بدن تمام زالوها به طور يکسان از ۳۴ بند تشکيل شده است. در هر بند يک اندام مکنده قوي است که محکم به انتهاي بند وصل شده است. (مکنده پسين يا پيشين ممکن است بسيار کوچک باشد.) شکل بدن متغيير است، ولي ميزان پهناي آن بستگي به درجه انقباض و کشيدگي ماهيچه ها دارد. دهان در قسمت پيشين مکنده، و معقد درقسمت خلفي و درست روبه روي مکنده پشتي قرار دارد. زالوها معمولاً داراي سه آرواره به شکل Yشکسته هستند. زالوهاي استراليا تنها داراي دو آرواره هستند، که به شکل Vقرار گرفته اند طول اين زالوها از ۷ ميليمتر تا ۲۰۰ ميليمتر متغيير است.
●انواع مختلف
زالوها برحسب روش تغذيه طبقه بندي مي شوند .گروه اول،گروه زالوهاي آرواره دار يا Gnatbobdellid ، واجد آرواره هاي مسلح به دندان است، که با آنها ميزبان را گاز مي گيرند، و به وسيله توليد يک نوع آنزيم روده اي به نام هيرودين از انعقاد خون جلوگيري مي کنند. گروه دوم، زالوهاي بدون آرواره يا Rhycobdellida هستند که يک برآمدگي سوزن مانند به نام خرطوم دارند که آن را وارد بدن ميزبان مي کنند، و آنزيمي بنام همي تين در داخل بدن ميزبان ترشح مي کنند، که لخته هاي خون را در لحظه تشکيل حل ميکند. زالوهايي که در داخل بدن خزنده هاي آبي زندگي مي کنند واجد چنين اندامي هستند. گروه سوم، زالوهاي کرمي يا Pharyngobdellia هستند که فاقد هرگونه آرواره يا دندان مي باشند و طعمه را يک باره مي بلعند. غذاي اين ها را غالباً بي مهرگان تشکيل مي دهند.
●تنفس
تنفس از طريق ديواره بدن صورت مي گيرد. به منظور تبادل گازي، حرکت نوساني در سراسر بدن برخي از زالوها مشاهده مي شود. زالوهاي آبي بيشتر تمايل دارند، در سطح آب حرکت کنند تا از اکسيژن سطح آب استفاده کنند.کاهش فشار اتمسفر منجر به کاهش اکسيژن محلول در آب مي شود، و در نتيجه زالوها به سطح آب مي آيند، تا کمبود اکسيژن خود را جبران کنند. در اين حالت تعداد زالوها، در سطح آب ۹۰درصد افزايش مي يابد. به وسيله اين نشانه مي توان وضعيت آب و هوايي را، به راحتي پيش بيني کرد.
●اندام هاي حسي
اندام هاي حسي در راس و سطح بدن زالو قرار دارند، و او را قادر مي سازند تا تغييرات شدت نور، دما و لرزش و تکان ها را احساس کند. گيرنده هاي موجود در سر، امکان حس کردن بو، را براي زالو فراهم مي کند. ممکن است، يک يا دو جفت چشم نيز در سر داشته باشند. تعداد چشم ها و ترتيب آنها در شناسايي نوع زالو موثر است. هرچند که شناسايي قطعي آنها نياز به تشريح کامل دارد. گون Rhyconbdellidas قادر به تغيير رنگ خود هستند. علت اين کار استتار نيست و هنوز دليل قطعي آن مشخص نشده است.
●توليد مثل
زالوها، هرمافروديت هستند. يعني داراي هر دو اندام جنسي نر و ماده مي باشند. مانند کرمهاي خاکي داراي ناحيه اي از پوست ضخيم شده به نام clitellum هستند که تنها در دوره توليد مثل آشکار مي شود. Rhyneobdelld فاقد هرگونه آلت جنسي نرينگي هستند، ولي توليد مجموعه اي از اسپرم هاي نوک تيز مي کنند، که از طريق ديواره بدن با فشار وارد بدن شده و به محل تخمک گذاري مي رود. Clitellum يک مايع ژلاتيني بنام Cocoon ترشح مي کند که حاوي مواد مغذي است و تخم ها در آن جاي مي گيرند. پس از اين، زالو بدن خود را جمع و منقبض مي کند، تا از مايع لزج Cocoon جداشود. اگر Cocoon به سنگ يا برگ بچسبد به شکل يک توده ابري شکل خشک مي شود. پس از گذشت هفته ها يا ماهها، زالوهاي نوزاد بالغ مي شوند. زالوهاي بالغ پس از يک يا دو دوره توليد مثل مي ميرند .
●تغذيه
بيشتر زالوها ، خون خوار هستند. آنها موجوداتي هستند که با مکشِ خون ميزبان خود تغذيه مي کنند. اگر ميزبان مورد نظر زالو در دسترس نباشد، آنها از ميزبان هاي ديگري استفاده مي کنند. بعضي از آنها از خون انسان و ساير پستانداران و برخي ديگر از خون ماهي، قورباغه، لاکپشت و پرندگان تغذيه مي کنند. بعضي از آنها هم از خون زالوهايي تغذيه مي کنند که پس از حمله کشته شده اند.

ناتالي در حالي که با لبخند به «بچه هاي» ۳ هفته اي اش نگاه مي کند، مي گويد: «آنها خوشحال اند، تازه غذا خورده اند!» غذاي آنها مقداري خون تازه گاو بوده. ...

زالو جانوري با نيروي مافوق الطبيعه بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاست ...

● زيست شناختي زالوها،کرم هاي حلقوي يا بندبند هستند که قرابت زيادي با کرم هاي خانگي دارند و اندام هاي آن ها از نظر آناتومي و ساختاري بيشتر اختصاصي شده ...

●جستجوي غذا چگونه يک نوزاد زالو به دنبال غذاي مورد نياز خود مي رود؟ يک زالوي خون خوار نسبت به نور و محرک هاي فيزيکي بسيار سريع واکنش نشان مي دهد. او م ...

استفاده از سرنخ هايي که دانش طب سنتي مردم بومي در زمينه داروها به دست مي دهد مسير گذار از موجودات وحشي به محصولات تجاري را بسيار کوتاه مي کند. اين نکت ...

دانلود نسخه PDF - زالو 1