up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله زئوليت PDF
QR code - زئوليت

زئوليت

زئوليت و کاربرد آن در آبزي پروري

با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به محصولات پروتئيني با منشاء حيواني و رشد تصاعدي جمعيت جهان که تقاضا براي اين محصولات را افزايش داده است بالا بردن راندمان و بهره دهي واحدهاي توليدي مد نظر قرار گرفته است . براي دستيابي به حداکثر توليد در صنعت طيور و آبزيان و کاهش هزينه هاي نگهداري ترفند هاي گوناگوني مورد آزمايش قرار گرفته است مانند : استفاده از آنزيمها ، ويتامينها ، محرکهاي رشد و ديگر مواد کمکي که به جيره غذائي طيور اضافه ميشوند . از سالها پيش متخصصين پرورش طيور و آبزيان در ايران با نام زئوليتها آشنا هستند و مقالاتي نيز که در اين زمينه در ديگر کشور ها منتشر شده در دسترس قرار گرفته است .
زئوليتها جامدات بلورين با منافذ ريزند که روزنه ها ، حفره ها و کانالهائي به ابعاد ۳ تا۱۰آنگستروم دارند . واحدهاي ساختماني اوليه زئوليتها را چهاروجهي هاي و تشکيل ميدهند.
اين چهاروجهي ها بوسيله اتمهاي اکسيژن به يکديگر متصل شده و واحدهاي ساختماني ثانويه را بوجود مي آورند . از اتصال واحدهاي ثانويه ، واحدهاي کريستال زئوليت تشکيل ميشود . اولين زئوليتها توسط بارون اکسل فردريک مينرالوژيست سوئدي در سال ۱۷۵۶ کشف و بدليل خاصيت عجيب آنها به زبان يوناني سنگهاي جوشان ناميده شدند .(Mumpton, ۱۹۹۹) تا کنون بيش از ۱۴۵ نوع زئوليت طبيعي در دنيا شتاخته شده است و بيش از ۱۰۰ نوع زئوليت سنتتيک نيز در آزمايشگاهها ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


زئوليت‌ها از سيليکاتهاي آبدار نوع داربستي شمرده مي‌شوند. پيوند آبدار در آنها بسيار سست است، بطوري که در دماي پايين ، آب خود را از دست مي‌دهند. قابليت ...

زئوليت ها از سيليکاتهاي آبدار نوع داربستي شمرده مي شوند. پيوند آبدار در آنها بسيار سست است، بطوري که در دماي پايين ، آب خود را از دست مي دهند. قابليت ...

مايكوتوكسينها سمومي هستندكه توسط قارچها در مواد غذايي ايجاد شده و اثرات مخربي در انسان ،حيوانات وحشي، طيورو آبزيان ايجاد مي كنند. بيماري كه در اثر بلع ...

به طور خلاصه آمونياک را مي توان اصلي ترين ماده زائد محلول ايجاد شده توسط ماهي ها و بي مهرگان دانست . آمونياک توسط ماهي ها توسط ادرار و همچنين از طريق ...