up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله ريگِ جن PDF
QR code - ريگِ جن

ريگِ جن

ريگ جن ناحيه ي وسيعي از تپه هاي شني و با تلاق هاي نمک مي باشد که در دل دشت کوير قرار گرفته است . اين ناحيه که جز صعب العبور ترين نواحي جهان است، در قديم کاروان ها و مسافر ان کويري هيچگاه از آن عبور نمي کردند و اکنون نيز هيچ راه و يا روستاي کوچکي در آن وجود ندارد و به غير از محققان که بسيار انگشت شمار مي باشند کسي از آن عبور نکرده است .
پيشينيان ما اين سرزمين را نفرين شده و پايگاه ارواح پليد و شياطين مي دانستند ، امروزه نيز اکثر شهر و روستاهاي اطراف آن اين عقيده را دارند و داستان ها و باور هايي برايش ساخته اند ،چرا که از قديم مي گفتند هر که وارد اين اين سرزمين شود، زنده نخواهد ماند و يا نا پديد مي شود؛شايد کساني که وارد اين ناحيه ميشوند يا درون باتلاق هاي نمکي گرفتار مي گرديدند يا براثر تشنگي و ضعف کشته مي شدند.
تا کنون افراد متعددي توانسته اند از اين ريگ عبور کنند. اسون هيدن کويرنورد معروف در سفر خود در سال ۱۹۰۰ به ايران از سفر به اين ناحيه اجتناب کرد. آلفرنس گابريل توانست در سال ۱۹۳۰ از عرض آن عبور کند . آقاي علي پارسا، فارغ التحصيل علوم رايانه از دانشگاه صنعتي شريف همراه با گروهش توانست از طول آن چند بار عبور کند. هر چند که سفر هاي افراد نامبرده و عده ي ديگر از نظر علمي دستاورد هاي قابل توجهي را به همراه داشته و همينطور تا حدي خرافات و ابهامات که درباره ي اين ناحيه وجود داشت را برطرف کرد،ولي هنوز بسياري از اسرار علمي اين سرزمين در انتظار مسافران طالب علم مي باشد .
● موقعيت جغرافيايي
ريگ جن در جنوب غربي و غرب دشت کوير، جنوب سمنان، جنوب شرق گرمسار، شرق منطقه ي حفاظت شده کوير ، شمال انارک و غرب جندق قرار گرفته است و وسعت آن معادل ۳۸۰۰ کيلومتر مربع است. در حاشيه ي شمالي آن کوه گوگردي ، در حاشيه ي شرقي آن جاده ي دامغان به جندق و شهرستان جندق قرار گرفته است. در قسمت شمالي آن رودخانه ورگي از ارتفاعات کوه گوگردي سر چشمه مي گيرد و در جهت شمال غربي جنوب شرقي وارد ريگ جن مي شود. کوه ملا هادي در حاشيه ي جنوبي اين ريگ قرار گرفته است.
● زمين شناسي
توده هاي عظيمي از تپه ها ي ماسه اي فعال و فاقد پوشش گياهي را که منطقه ي وسيعي را مي پوشاند ارگ (Erg) مي نامند که در زبان عربي به آن عرق مي گويند و در فارسي به ماسه زار يا ريگ معروف است. زير بناي ريگ جن يک دشت فرسايش يافته است که در حال حاضر تپه هاي ماسع اي برخان و تپه هاي ماسه اي هرمي (قورد) آن را اشغال کرده است. تمام ريگ جن داراي رسوبات نمکي فراوان مي باشد که عمده ي رسوبات و مواد فرسايشي آن از دامنه هاي فرسايش يافته البرز شکل گرفته است.
● تنوع زيستي
ناحيه ي وسيعي از ريگ جن فاقد پوشش گياهي و پراکندگي جانوري است،هنوز از وضعيت پوشش گياهي و حيات وحش اين منطقه اطلاعي در دست نيست. ولي در حواشي آن يعني هموار سينه کوه در دهانه ي چاه گرگ و دهانه ي ظلمات وهمين طور دامنه هاي کافرکوه وجود جبير و گور ايراني گزارش شده است. در حاشيه ي شمالي دامنه ي کوه ملا هادي چند نمونه آگاهاي سروزغي مشاهده شده است و همين طور در حاشيه ي آن از راه جندق چند نمونه عقرب صيد گرديده است.

ريگ جن ناحيه ي وسيعي از تپه هاي شني و با تلاق هاي نمک مي باشد که در دل دشت کوير قرار گرفته است . اين ناحيه که جز صعب العبور ترين نواحي جهان است، در قد ...

● تعاريف جنگل ▪ تعريف اول جنگل ناحيهاي که از درختهاي انبوه پوشيده باشد را جنگل مينامند. در جنگل طبيعي معمولاً درختان کوچک و بزرگ وتنومند بطور نامنظم و ...

● پيدايش جنگل تعريف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان، درختچهها و گونههاي علفي است که همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراک حياطي گياهي و ...

● پيدايش جنگل تعريف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان، درختچهها و گونههاي علفي است که همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراک حياطي گياهي و ...

كشف قطب جنوب را نمي توان به يك فرد منحصر كرد، اما مي توان آن را به ۳ نفر تقليل داد. بنابر منابع مختلف از جمله مجلس نمايندگان ايالات متحده ، ناسا، دانش ...

جنگل داري عبارتست از به کارگيري مجموعه اي از علوم و فنون که درجهت شناخت جوامع متنوع جنگلي، آگاهي از کيفيت و کميت آن ها، پرورش توده هاي جنگلي، بهره برد ...

کاشف ماجراجوي قطب جنوب يک فرد نروژي بود که موفق شد خود را به مرکز قطب جنوب برساند. رونالد آموندسن، نخستين انساني بود که پا به سردترين نقطه روي زمين گذ ...

● تعاريف جنگل ▪ تعريف اول جنگل ناحيه اي که از درختهاي انبوه پوشيده باشد را جنگل مي نامند. در جنگل طبيعي معمولاً درختان کوچک و بزرگ وتنومند بطور نامنظم ...

دانلود نسخه PDF - ريگِ جن