up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله روش نوردرماني PDF
QR code - روش نوردرماني

روش نوردرماني

نور درماني

هنرمندان و صوفيان ادعا کرده اند که از روزگاران کهن شاهد نور درماني (استفاده از مغناطيس مرئي براي درمان بيماري ها) بوده و آن را نشان داده اند. در اين ميان مي توان به موارد و مصاديقي نظير تنوع کارها و آثار هنري نظير هنر مجسمه سازي، هنر باستان، نقاشي هاي بومي روي صخره و سنگ در استراليا و مراکز توتم سرخپوستان آمريکا اشاره کرد که افرادي را نشان مي دهد که از سوي مناطق نوري يا لنزهاي ناشي از بدن احاطه شده اند. همچنين عقيده بر اين است که « هاله» در آثار هنرمندان غربي نيز از نوعي نور طلايي ناشي مي شود که در اطراف سر فرد مورد آزمايش مي درخشد.
● اساس روش نوردرماني:
درمانگران روش نوردرماني مي گويند هر چند به اين روش درماني وقوف کامل ندارند، اما نور واکنش هاي اوليه ما را در قبال مردم و موقعيت ها تعيين مي کند و معيار ارزيابي قضاوت سريع تر و حساس تر از بسياري از استعدادها و توانايي هاي عقلاني است. آنها اظهار مي دارند ناآرامي اي که ما گاهي در برخي از گردهمايي هاي انساني احساس مي کنيم ممکن است از نوعي نور ناشي شود که از هماهنگي و همگامي با درون خود ما انسان ها سر بر مي آورد و احساس نوعي آرامش در شرايط خاص احتمالاً به اين معنا است که شما از سوي نورهاي همگون و هماهنگ احاطه شده ايد. گفته مي شود نور گياهان، حيوانات و مواد معدني به عنوان بخشي از نظام واحد هستي همواره با همديگر در ارتباط و تعامل هستند. تصور مي شود که نور هر شخص از تمامي نورهاي منعکس شده از سلول ها و مواد شيميايي در بدن فرد و همچنين از تعامل اين نورها شامل مي شود. گفته مي شود نور مرئي شبيه حالت بيضي است که از چند اينچ تا چندين پا دور بدن فرد احاطه دارد و گاهي در ناحيه سر احاطه بيشتري دارد. اين نور از هفت اشعه رنگي مختلف ترکيب مي يابد که هر کدام از آنها با عنصر خاصي از بدن همانند کار و نقش پيچيده تر آنها ارتباط دارند. همچنين گفته مي شود که اشکال، رنگ ها و استحکام و پايداري اين اشعه از شخصي به شخص ديگر فرق مي کند و نشانگر ساختار منحصر به فرد هر کس است.
روش استفاده از نوردرماني:
يک درمانگر، مراحل درمان را با مشاهده يا خيلي به ندرت و عيني تر از طريق لمس نور بيمار براي تفسير وضعيت سلامتي وي آغاز مي کند. مثلاً يک نور کدر و تيره، مي تواند سلامتي ضعيفي از شخص يا نياز به تغيير وضعيت او را نشان دهد. اين حالت بيمار را هر روز ضعيف مي کند. همچنين گفته مي شود حاشيه تاريکي روي برخي از اعضاي بدن نشانگر وجود بيماري است. درمانگران معتقدند از طريق نور مي توان شخصيت، احساسات و عواطف افراد را نيز مورد بررسي قرار داد. مثلاً نور داراي لبه ها و حاشيه هاي نرم و چين دار را مي توان به عنوان شاخص تاثيرپذيري فرد در قبال سايرين تلقي کرد، در حالي که کناره هاي سخت و متحرک به معناي اجتماعي بودن، نه آسيب پذير بودن، است و طرح و نماي سخت و برجسته مي تواند نشانگر گرايش دفاعي فرد و وجود اين احساس باشد که جهان ماهيت خصومت آميز دارد، احساسي که از ناامني عميق فرد ريشه مي گيرد. گفته مي شود رنگ ها نيز داراي اهميت هستند. باور بر اين است که وجود ترکيبات رنگ قرمز در حد زياد در نور شاخص عصبانيت و وجود رنگ آبي به معناي داشتن شخصيت کمال گرا (ايده آليست) است.
▪ نور قرمز :
نور اين رنگ به عنوان رنگ زندگي و قدرت فيزيکي، نشانگر قدرت، انرژي و حساسيت انسان است که به معناي انسجام هماهنگي فرد به صورت يک کل محسوب مي شود. عصبانيت يا اضطراب در نور قرمز روشن، در حالي که عصبانيت يا حساسيت در نور قرمز تيره تجلي پيدا مي کند. وجود بيش از حد ترکيب رنگ قرمز در نور نشانگر خودخواهي، خودپسندي يا توجه بيش از حد به ماديات است. از نظر درماني، نور قرمز با پايانه هاي عصبي فعاليت هاي شديد بدني و غدد تناسلي قرين و توأم است.
▪ رنگ نارنجي :
اين رنگ مويد انرژي و سلامتي است و نشان از شخصيت قوي فرد دارد که براي سايرين نيز اهميت قائل مي شود. اما وجود ترکيب بيش از حد رنگ نارنجي نشان دهنده تاکيد افراطي روي اهداف و جاه طلبي هاي خودخواهانه فرد است. نمود آدرنال نيز به رنگ نارنجي است و غدد تناسلي و طحال نيز همين رنگ را به خود مي گيرند. اين رنگ همچنين مي تواند حاکي از وجود ترس، توهم يا فقدان توهم در فرد باشد.
▪ رنگ زرد :
هوش و خوش بيني فرد يا در برخي از موارد، اضطراب يا نگراني وي در قالب اين رنگ تجلي پيدا مي کند. رنگ زرد خيلي روشن احتمالاً نشانگر ضعف يا نداشتن قاطعيت فرد و زرد طلايي نشان تعالي روحي و بينش فرد است. رنگ زرد همچنين مويد وجود ناراحتي در لوزالمعده، سيستم گوارشي، باروري و وضع حمل است.
▪ رنگ سبز :
به عنوان رنگ طبيعت، پويايي و شکوفايي نشان از يک شخصيت با نشاط و سازگار و ذهن تنوع گراي فرد دارد. اين رنگ با غده تيموس، قلب و سيستم گردش خون ارتباط دارد.
▪ رنگ آبي :
ايده آل گرايي، انسجام و پر هيجاني بودن فرد در رنگ آبي تظاهر پيدا مي کند. آبي روشن مويد استعداد و توان يادگيري روح کاوش در فرد است. رنگ آبي از نظر فيزيکي نشانگر غده تيروئيد است و با گوش ها، حلق، تنفس و سخن گفتن فرد ارتباط دارد.
▪ نور نيلي :
اين نور شاخص گرايش به اقدام و فعاليت براساس درک شهودي و کاوش براي پي بردن به حقيقت روحي تلقي مي شود. اين نور نشانگر ارزش هاي اخلاقي و مذموم و بي اهميت بودن جهان مادي است. وجود بيش از اندازه ترکيب نور نيلي در نور نشانگر آرامش و نوع پرستي يا اگر از توازن و تعادل خوبي برخوردار نباشد، نشانگر رنجور بودن فرد است. رنگ اين نور همچنين با غدد مخاطي و سيستم لنفاوي فرد ارتباط دارد.
▪ نور بنفش :
اين نور به عنوان رنگ شکوفايي و نشاط روح، بينش دروني و عشق تلقي مي شود. رنگ اين نور نشانگر اندامي کشيده، سيستم عصبي و انسجام و هماهنگي کل بدن است.
▪ نور سياه و خاکستري:
اين رنگ ها نشان مي دهند که نور فرد در اثر تفکرات و عواطف منفي، اضطراب، بيماري يا در اثر بيهوشي آسيب ديده است.
▪ نور سفيد :
کمال، ايده آل بودن و حقيقت با اين رنگ تظاهر و تجلي مي يابند. اين رنگ متعادل کننده رنگ سياه و خاکستري موجود در ترکيب نور محسوب مي شود.

● تعريف : نور درماني ، استفاده از مغناطيسم مرئي براي مبارزه با بيماريهاست . کارآموزاني که اين روش را به کار مي بندند ، نور را بعنوان ميدان مغناطيسي پي ...

تمام واکنشهاي شيميايي ، اساسا ماهيت الکتريکي دارند، زيرا الکترونها در تمام انواع پيوندهاي شيميايي (به راههاي گوناگون) دخالت دارند. اما الکتروشيمي بيش ...

الکتروشيمي ديد کلي تمام واکنشهاي شيميايي ، اساسا ماهيت الکتريکي دارند، زيرا الکترونها در تمام انواع پيوندهاي شيميايي (به راههاي گوناگون) دخالت دارند. ...

تاريخچه حفر گمانه بسيار قديمي است و پيشينيان براي جستجوي آب دردشتها و درهها به حفر گمانه ميپرداختهاند و چون تلمبه اختراع نشده بود، در اغلب موارد آب از ...

اميد تا عمل نمودن به اين توصيه ها تندرستي براي همه ما که در جوامع متمدن و امروزي با سرعت به سمت پيري گام بر مي داريم ، به ارمغان آيد . ۱- ميوه و سيزيج ...

در آمريکا سرطان پوست جزو شايع ترين سرطان ها به شمار مي رود و ميزان مرگ و مير نوعي از آن به نام ملانوما در دهه هاي اخير تا ۵۰ درصد در ميان زنان زير ۳۹ ...

شما و همسرتان تصميم داريد بچه دار شويد و همه شرايط تقريبا براي بچه دار شدن فراهم کرده ايد. ۱ماهي است که احساس خستگي مي کنيد سوزانه تقريبا ۲۰ بار از رو ...

توليد مثل عاملي کليدي در تعيين بازده پرورش گاوهاي شيرده مي باشد. در بهترين شرايط هر ماده گاو، سالانه يک گوساله توليد خواهد کرد. از نظر اقتصادي، باروري ...

دانلود نسخه PDF - روش نوردرماني