up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله رود سيحون PDF
QR code - رود سيحون

رود سيحون

کوروش کبير (Cyrus the Great)

● کوروش کبير
کوروش کبير (۵۲۹ ۵۸۰ قبل از ميلاد) اولين امپراتور هخامنشي بود. او کسي بود که حکومت پارس را با در هم آميختن دو قبيله اصلي ايراني مادها و پارسيان به وجود آورد. از او به عنوان کشورگشايي بزرگ ياد شده است زيرا در زماني، حاکم بزرگترين امپراتوريهايي بود که تا کنون به وجود آمده اند. او به خاطر بردباري بي مانند و رفتار بزرگ منشانه اش در برابر مغلوبين جنگ نيز شهرت فراواني دارد.
کوروش به محض غلبه بر مادها، دولتي را براي اين قلمرو خود در نظر گرفت و مامورين دولتي را از بين بزرگان هر دو قبيله برگزيد. پس از فتح آسياي صغير(شبه جزيره بزرگي که در ميان درياي مديترانه و درياي سياه قرار دارد)، کوروش سپاه خود را به سمت مرزهاي شرقي حرکت داد. با ادامه حرکت به سمت شرق، او سرزمينهاي مسير خود تا رود سيحون ( آمودريا) را فتح کرد و پس از عبور از سيحون، به سي دريا در آسياي مرکزي رسيد و در آنجا به منظور دفاع از اين مرزها در برابر هجوم قبايل کوچ نشين آسياي مرکزي، شهرهايي با برج وباروي مستحکم و نيرومند بنا کرد.
پيروزيهاي کوروش در شرق موجب شد تا موقعيت براي فتح غرب مناسب شود.حالا نوبت بابل و مصر بود. زماني که کورش بابل را فتح کرد، به يهوديان ساکن آن اجازه داد تا به سرزمين موعود باز گردند و با برخورد توام با احترام و مدارا با اعتقادات مذهبي و آداب و رسوم نژادهاي ديگر، به عنوان يک فاتح آزادي بخش، مشهور شد و امروز نام کوروش، به عنوان يکي از محبوب ترين و مورد احترام ترين امپراتوران در تاريخ به ثبت رسيده است.
● فرمان کوروش کبير
فرمان کوروش کبير که بر روي يک استوانه گلين، به خط ميخي و به زبان آريايي نوشته شده است، در ۱۸۷۸ در جريان حفاريهاي محل تمدن بابل، به دست آمد. در اين فرمان، کوروش، شيوه رفتار انساني با ساکنان سرزمين بابل را براي فاتحان ايراني شرح داده است.
اين سند به عنوان اولين منشور حقوق بشر شناخته شده است و در سال ۱۹۷۱، سازمان ملل متحد ترجمه متن آنرا به تمام زبانهاي رسمي به چاپ رساند و آن را در اختيار دفاتر اين سازمان در کشورهاي مختلف قرار داد.
در اينجا بخش آغاز اين فرمان را مي خوانيد:
آنگاه که من به آرامش و بي آزاربه بابل در آمدم در ميان هلهله و شادي اورنگ فرمانروايي را در در کاخ پادشاهي استوار داشتم ... بي شمار سپاهانم به صلح در بابل گام بر داشتند. روا نداشتم کسي وحشت را بر سرزمين سومر و اکد فرا آرد. نيازمنديهاي بابل و تمامي پرستشگاه هاي آنان را پيش ديده داشتم و در بهبود زندگي همگان کوشيدم. همه يوغ هاي ننگين بردگي را از مردمان بابل بر داشتم. خانه هاي ويرانشان را آباد کردم. به تيره بختيهاشان پايان دادم. مردوک مهتر خداي، از کردارم شاد شد و به من کوروش، پادشاهي که او را نيايش کرد و به کمبوجيه پسرم ... و به همه سپاهيانم، مهربانانه برکت داد از ته دل در پيشگاهش خدايگاني والاي او را بس گرامي داشتيم. و همه پادشاهاني که در بارگاه خود به تخت نشسته اند در چهار گوشه جهان از فرا دريا تا فرو دريا ... همه ي پادشاهان باختر زمين که در خيمه ها سکونت داشتند براي من خراج گران آوردند و در بابل بر پايم بوسه زدند. از... تا شهرهاي اشور و شوش آگاده اشنونا شهرهاي زمبان مورنو در تا قلمرو سرزمين گوتيوم شهرهاي مقدس فراسوي دجله را که پرستشگاه هاشان دير زماني ويران بود مرمت کردم و پيکره ي ايزداني را که ميان آنان جاي داشتند به جاي خود بازگرداندم و در منزلگاهي پايدار اقامت دادم. تمام مردمان آواره را جمع کردم و خانه هاشان را به آنان باز گرداندم ... اجازه دادم همگان در صلح بزيند.

فرودگاه، فضايي است که براي نشست و برخاست وسايل پرنده از قبيل بالگرد، هواپيماهاي مسافربري، نظامي، کشاورزي و غيره استفاده مي شود بسته به مورد مصرف و نيا ...

● فرودهاي فضايي: فضاپيما بايد هنگام نزديک شدن به يک سياره يا قمر از سرعت خود بکاهد، تا از هدف خود عبور نکند. فضا پيما در اين هنگام به دور خود مي چرخد ...

آئروديناميک بخشي از فيزيک است که به بررسي مکانيک اجسام متحرک در گازها اختصاص دارد. و در آن بويژه به نيروهاي وارد بر اجسامي که در هوا در حرکتند توجه مي ...

آئروديناميک بخشي از فيزيک است که به بررسي مکانيک اجسام متحرک در گازها اختصاص دارد. و در آن بويژه به نيروهاي وارد بر اجسامي که در هوا در حرکتند توجه مي ...

نياز انسان به آب باعث شده تا اکثر تمدن هاي بشري در کنار رودخانه ها شکل بگيرند. انسان هاي اوليه با زندگي در کنار رودخانه ها بطور فطري و تجربي آموخته بو ...

از بنيانگذاران نظام مهندسي جديد و سهم بسيار مهم و بزرگي در معماري معاصر ايران دارد. عبدالعزيز فرمان فرماييان در سال ۱۲۹۹ در خانواده اي صاحب نام در ساي ...

● زئوس زئوس، فرزند کرونوس، تيتان بزرگ بود. او پدرش را سرنگون کرد و بزرگ ايزدان شد. او فرمانرواي آسمان و زمين و باران بود و اسلحه اش، آذرخش را به سمت ک ...

تخت جمشيد: پارسه يا تَختِ جَمشيد نام يکي از شهرهاي باستاني ايران است که ساليان سال پايتخت تشريفاتي امپراتوري ايران در زمان دودمان هخامنشيان بوده‌است. ...

دانلود نسخه PDF - رود سيحون