up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله روتيفرها PDF
QR code - روتيفرها

روتيفرها

ارزش غذايي روتيفرها و کاربرد آن بعنوان يک غذاي زنده

براي تقريباً ۴ دهه روتيفرها بعنوان غذاي زنده ، جهت کشت و پرورش لارو ماهيان دريائي استفاده شده است . تهيه قابل اطمينان ، در دسترس بودن روتيفر به عنوان يک منبع مغذي جهت رشد و نمو و کشت ماهيان باله دار دريائي ، راز ادامه و گسترش استفاده از آن در سراسر جهان است .
امروزه گونه هاي مهم ماهيان با استفاده از روتيفرها در مراحل مختلف رشد و نموي بکار گرفته مي شوند ، مانند : Mullet ، Yellow tail ، Asion sea bass . . . و همچنين براي کشت و پرورش ميگوهاي پنئيده و خرچنگ استفاده مي شود ( Samocha ۱۹۸۹ ) .
روتيفرها بعنوان کپسول هاي زنده نيز ناميده مي شوند که مواد مورد نياز لاروهاي دريايي را فراهم
مي سازند .
به لحاظ سايز کوچک دهاني لاروها ، روتيفر بعنوان يک انتخاب مناسب همواره مورد نظر است .
ارزش غذايي روتيفر به ميزان وزن خشک ، ارزش انرژيک و کالريک و ترکيبات شيميايي آن وابسته است ( Lubzens ۸۹ ) . تخمها آميکتيک و همچنين لوريکاي ( پوشش زرهٔ آنها ) روتيفرها توسط لارو ماهي در مرحله قبل از توسعه يافتگي ، هضم نمي شود .
پويايي و تحرک ، پروسه هاي فيزيولوژيک براي مثال : گرسنگي و سيري ، توليد مثل مي توانند بر روي ترکيبات شيميايي روتيفرها مؤثر باشد ( Olsen ۱۹۹۹ ) .
تعداد روتيفرهاي مصرف شده توسط لارو ماهي تعيين کننده کيفيت غذاي دريافت شده به رودهٔ آنها
مي باشد . در درياي سرخ ، تعداد روتيفرهاي مصرف شده بطور روزانه ، با سايز و اندازه و سن لاروها افزايش پيدا مي کند .
از ۵۵ – ۷۲ عدد روتيفر در هر لاروي با ۳.۹ ميلي متر طول تا ۴۷۰۰ عدد در لاروي با طول ۱۱.۴ ميلي متر ( Fukusho ۱۹۸۹ ) .
اختلاف بزرگي در اندازهٔ گونهٔ B.plicatilis و B.rotundiformis و تغييرات جمعيتي درون هر گونه وجود دارد و اين بر روي کيفيت ارزش غذايي و مصرف آنها بوسيله لارو ماهي مؤثر است . بعلاوه تغييراتي در اندازهٔ آنها در حين چرخهٔ زيستي از زمان هچنيگ تخمهاي آميکتيک تا رسيدن به مرحله بلوغ جنسي ايجاد مي شود . همچنين اندازه آنها بسته به شرايط پرورش براي مثال : شوري ، درجه حرارت يا رژيم غذايي متغير است (Snell & Carillo ۱۹۸۴ ) .
● وزن خشک و ارزش انرژيک روتيفر
وزن خشک روتيفر به سايز و اندازه و مقادير مواد مغذيشان وابسته است . وزن تقريبي B.plicatilis تقريباً ng ۶۰۰ – ۸۰۰ است و سه تا ۴ برابر از ( ۲۰۰ ng ) B.rotundiformis سنگين تر است.
ارزش کلريک آنها به نوع جيره غذايي آنها بستگي دارد و دامنهٔ آن از ۱۰-۳ cal × ۱.۳۴ به ازاي
هر روتيفر تغذيه شده با مخمر نانوايي و پس از مدت ۶ ساعت غني سازي با جيرهٔ فرموله شده به
۱۰-۳ × ۲.۰۰ افزايش پيدا مي کند .
● ترکيبات بيوشيميايي در روتيفرها
الف) پروتئين و هيدرات کربن
دامنه مقدار پروتئين روتيفر از ۲۸ تا ۶۸% و مقدار ليپيد از ۹ تا ۲۸% از وزن خشک آنها شامل مي شود ( Olsen ۱۹۹۹ ) . دامنه مقدار هيدرات کربن از ۱۰.۵ تا ۲۷% وزن خشک مي باشد و ترکيبات آن عبارتند از ۶۱ – ۸۰% گلوکز ( بعنوان گليکوژن ) ، ۹ – ۱۸% ريبوز و ۰.۸ – ۷.۰ گالاکتوز ، Mannose ، Deoxyglucose ، Fucose ، ( Nagata & Why te ۱۹۹۲ ) Xylose .
مقدار جيره غذايي بر روي ميزان و سرعت تکثير روتيفرها و همچنين بر روي ميزان پروتئين ، ليپيد و هيدرات کربن آنها مؤثر است . مقدار پروتئين هر روتيفر را بطور انفرادي مي توان از طريق جيره غذايي تا ۶۰ – ۸۰% افزايش داد .
ب) ترکيبات چربي
معمولاً بين ۹ تا ۲۸% از وزن خشک روتيفرا را چربي تشکيل مي دهد و واضح است که بيشترين اثر را بر روي رشد و بقاي لارو ماهيان دريائي دارد . در حدود ۳۴ – ۴۳% از چربيهاي روتيفرها از فسفوليپيدها و ۲۰ – ۵۵% Triacylglycerols و مقادير اندکي هم از Monoacylgly cerols ، Diacylgly cerols ، Sterols ، Sterolesters و اسيدهاي چرب آزاد هستند .
فسفوليپيدها و تري اسيگليسرول روتيفرها با مقادير اسيد چرب آن يکسان است . اما مي توان اثر چربيها را با اضافه کردن در جيره غذايي روتيفرها ، بسيار مؤثر و بيشتر کرد .
اسيد ( EPA ) Eicosapentaenoic و اسيد ( Docosahexaenoic ) ( DHA ) – ( ۲۲ : ۶ n-۳ و ۲۰ : ۵ n-۳ ) بعنوان اسيدهاي چرب ضروري براي بقاء و رشد لاروهاي ماهيان دريائي شناخته شده است . ( Fujita ۷۹ – Watana be ۸۳ ) .
بطور معمول مقادير زياد EPA و DHA در فسفوليپيدهاي سلول هاي غشايي ماهيان دريايي ديده
مي شود ، بدليل آنکه آنها قادر به سنتز و ساخت شان از اسيدلينولئيک نيستند ( ۱۸ : ۳ n-۳ ) . اين اسيدها از اجزاي اصلي و ضروري جيره هاي غذايي است .
بويژه DHA در غلظت هاي زياد ، در غشاهاي عصبي و بينائي وجود دارد و عدم مقادير کافي آن در رژيم غذايي لاروها ممکن است پيامدهاي ناخوشايندي را در دامنه وسيعي از مراحل فيزيولوژيک و رفتاري آنها در پي داشته باشد و سرانجام سبب تخريب پيگمانت ها مي شود و شدت بينائي در نور کم پائين مي آيد که در نتيجه باعث کاهش توانايي شکار در آنها مي شود و متعاقب آن هم کاهش رشد لاروهاست و تخريب سيستم غدد عصبي را نيز بدنبال دارد ( Bell et al ۹۵ ; sargeant et al ۹۷ ) .
بطور مشابه ، ماهيان قابليت محدودي در تبديل اسيدلينولئيک ( ۱۸ : ۲ n-۶ ) به n-۶ HUFA دارند ، که شامل اسيد آراشيدونيک ( ARA , ۲۰ : ۴ n-۶ ) که در سال هاي اخير به منفعت و سودمندي آن توجه خاص شده است ( Sargent ۹۹ ) . و همچنين اکنون بعنوان يک اسيد چرب ضروري در نظر گرفته مي شود و مشخص شده است که تحمل استرس را در لارو ماهيان بهبود مي دهد
( Kovenetal ۲۰۰۱ ) .
ARA از اجزاي اصلي تشکيل دهنده اسيد چرب Eicosanoids است که به ترکيبات فعال بيولوژيک مانند پروستوگلاندين ها ، Thromboxanes و Leukotrienes تبديل مي شود و يا مي تواند در پاسخ به تحريکات هورموني ايفاء نقش کند . مدارک بدست آمده اهميت تهيه يک ترکيب مطلوب از EPA ، DHA ، ARA در جيره غذايي لارو ماهيان دريايي را نشان مي دهد .
بعلاوه فسفوليپيدها به عنوان حامل ، نسبت به Triacylglycerols براي حمل اسيدهاي چرب غير اشباع ( PUFA ) ترجيح داده مي شود . اين احتمالاً با محدوديت توانايي لاروماهيان در ساخت و ساز فسفوليپيدها مرتبط است .
مطلوب ترين نسبت براي DHA : EPA : ARA ، ۱.۸ : ۱ : ۰.۱۲ براي ماهي Turbot پيشنهاد شده است ( Sargent ۱۹۹۹ ) و ازدياد ARA نيز ممکن است به سبب از بين رفتن اثرات آن شود ( Bessonart ۱۹۹۹ ) .
بخوبي مشخص شده است که مي توان روتيفرا را براحتي بر روي مخمر پرورش داد . روتيفر پرورش داده شده بدين طريق حاوي ماده مغذي کافي ، جهت تغذيه لارو ماهيان دريايي نيست و همچنين آنها را از مقادير مناسب ، DHA ، EPA يا ARA برخوردار نيستند . روتيفرا بايد با اين اسيدهاي چرب غني شوند . روش هاي غني سازي شامل تغذيه روتيفرا يا جلبک ، امولسيون چربي ، ذرات ميکروبي يا
ميکرو کپسول هايي که شامل چربي ، پروتئين و يا هيدرات کربن هستند ( Sargent ۹۷ ) .
کميت يا کيفيت مقادير چربي روتيفرها بوسيله کم يا زياد کردن طول مدت غني سازي با امولسيون محتوي چربي رژيم غذايي مختلف را مي توان تغيير داد .
روغن ماهيان تجاري محتوي تري اسيل گليسرول هايي هستند که سرشار از DHA يا EPA اند . محتويات آنها بسته به گونه هاي ماهيان متغيير است . اما معمولاً در ARA فقير مي باشند . اين روغن را مي توان اغلب به رژيم غذايي روتيفرها اضافه نمود . چربيها را مي توان بوسيله تغذيه روتيفرها با
جلبک ها القاء کرد .
براي مثال : EPA ، غني شده با Nonnochloropsis و DHA غني شده بسيار مناسبي مورد استفاده روتيفرا قرار گيرد ( Nichols et al ۱۹۹۶ ) . از ديگر منبع غني ساز چربيها در آبهاي شيرين جلبک Chlore lla است ( Hayashi ۲۰۰۱ ) .
ترکيبات چربي روتيفرا معمولاً کمتر از ساير ميکروارگانيزم ها بعنوان غذاي زنده است . روتيفرها بيشتر از DHA در کشت و تکثير بهره مي برند ، مصرف چربيها وابسته به ميزان درجه حرارت متغيير
است . تجمع و ذخيره سازي چربيها در دماي oc ۱۰ سه يا پنج مرتبه بيشتر از دماي oc ۲۵ است
( Lubzens ۹۵ ) .
از نتايج بدست آمده مشخص مي شود که اگر اين روش در درجه حرارت پايين انجام شود . سطوح بالاي غني سازي بدست خواهد آمد که البته به نژاد و گونه روتيفرا هم مرتبط است .

ماهي حلوا سفيد با نام انگليسي silver pomfret و نام علمي pampus argenteus كه در كويت زبيدي ناميده مي شود ، داراي ارزش غذايي بالايي است كه در سراسر جهان ...

اهميت اقتصادي و کاربردي جلبکهاي دريايي جلبکهاي ميکروسکوپي ( ريز جلبکها ) از قديمي ترين ساکنان اقيانوسها و آبهاي شيرين مي باشند، خلقت آنها نه تنها به م ...

اهميت آبزي پروري: در قرن بيستم صيد آبزيان از 4 ميليون تن در سال 1900 ميلادي به تقريباً 100 ميليون تن در 1995 ميلادي رسيد كه در ان زمان جمعيت هم از حد ...

ماهي حلوا سفيد با نام انگليسي silver pomfret و نام علمي pampus argenteus كه در كويت زبيدي ناميده مي شود ، داراي ارزش غذايي بالايي است كه در سراسر جهان ...

دانلود نسخه PDF - روتيفرها