up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله روان درماني PDF
QR code - روان درماني

روان درماني

نظريات روان درماني

نظريات روان درماني
ضرورت نياز به نظريات روان درماني
هر روان درمانگري در کار خود خواه ناخواه از نظريه خاصي پيروي مي‌کند، بطوري که گفته مي‌شود استفاده از نظريه‌هاي علمي در روان درماني بکار درمان و فرآيند تغيير رفتار و بهبود مشکلات سرعت مي‌بخشد و از هدر رفتن نيروها جلوگيري مي‌کند. هر مشاور و روان درمانگري بايد سرانجام به نقطه نظري متوسل شود. کسب چنين نقطه نظري ممکن است سالها به طول بيانجامد و مستلزم زحمات فراوان باشد.
روان درمانگر علاوه بر دانستن نظريات موجود درباره ساخت شخصيت و تغيير رفتار ، بايد پيش فرضهاي خودش را درباره ماهيت انسان و فرآيند علم يافتن بداند و نيز به ارزشها و ديدگاههاي خودش درباره زندگي خوب و الگوي شخصي که نقشش را کامل ايفا مي‌کند، آگاه باشد. وي از طريق اين آگاهيها نظام واحدي براي خود بوجود مي‌آورد که در موقعيت خاص او بکارگيري آن برايش راحت‌تر و موثرتر است. بطور کلي پايه و اساس کاربرد علمي روان درماني و مشاوره همان نظريه‌اي است که بر اساس تجارب مشاوره‌اي و مطالعات تجربي تدوين شده است. بر اين اساس روان درمانگري موفق‌تر و کارآمدتر است که هم از نظريات علمي معتبر آگاهي دارد و هم در بکار بستن آنها تجربه کسب کرده است.
انواع نظريات روان درماني
نظريات متعددي در روان درماني ارائه گرديده است که بين آنها تفاوتهايي از لحاظ اين که چه اعتقادي نسبت به شخصيت ، ماهيت انسان و مفهوم اضطراب و بيماري رواني دارند، ديده مي‌شود و بر اساس اين مفاهيم بنيادي در فرآيند روان درماني ، شيوه‌ها ، اصول و تکنيکهاي مختلفي نيز ارائه مي‌کنند. مهمترين نظريات روان درماني به قرار زير است:
روانکاوي
اين نظريه درماني مبتني بر ديدگاه « فرويد » مي‌باشد. منظور از آن شناخت سطح رواني نيست، بلکه هدف آن است که انگيزه‌هاي دروني و عمقي رفتار و اختلالات رواني را شناسايي کنيم و پس از تجزيه و تحليل ، مراجع را در غلبه بر آنها ياري دهيم. از طرفي روانکاوي سعي بر اين است که اميال واپس زده شده را رديابي کرده، نوع کشمکشها را مشخص کرد و سپس به بيمار ياري داد تا بر آنها غلبه کند.
نظريه روان شناسي فردي آدلر
چون در نظر « آدلر » فرد روان نژند و مضطرب ، فردي مايوس است و خود را حقير مي‌بيند، از هدفهاي عمده درمان آن است که ياس را در فرد از بين ببريم، به او توان و شهامت خطر کردن و عمل را براي نيل به هدفهايش بدهيم و به او کمک کنيم تا فردي بشاش و جذاب شود. فرآيند درمان در روان شناسي فردي آدلر عبارت است از ايجاد رابطه حسنه و حفظ آن در طول درمان ، برملا کردن هدفهاي بيمار و شيوه زندگي او و چگونگي تاثير هدفها بر شيوه زندگي ، ايجاد بصيرت از طريق تعبير و تفسيرهاي ضروري و بالاخره بازآموزي و دادن جهت گيري مجدد به مراجع.
نظريه درمان عقلاني _ عاطفي اليس
درمان عقلاني _ عاطفي « آلبرت اليس » ، يک شيوه جامع درمان است که مشکل فرد را از سه ديدگاه شناختي ، عاطفي و رفتاري مورد امعان نظر و حمله قرار مي‌دهد و سعي مي‌کند که با ايجاد شناخت مطلوبي در فرد ، اثرات مثبت و منطقي عاطفي و رفتاري در او ايجاد شود. پس از خاتمه درمان انتظار مي‌رود که فرد عقايد غير منطقي و غير عقلاني خود را رها کند و به سوي تفکر منطقي و عقلاني روي آورد.
نظريه درمان مراجع _ محوري راجرز
روان درماني در اين نظريه ، رها کردن استعدادهايي است که از قبل در فردي که بالقوه مستعد و تواناست، وجود دارد. مهمترين هدف فرآيند درمان ، افزايش خودآگاهي و نيل به خود شناسي است. بطوري که فرد با خصوصيات خود به منزله يک انسان يگانه و منحصر به فرد بيشتر آشنا شود. براي رسيدن به اين هدف بايد شرايط ارزشي کاهش يابد و تئجه و احترام غير شرطي فرد به خودش افزايش يابد.
گشتالت درماني پرلز
اين نظريه شيوه‌اي از درمان است که بر افکار و احساساتي که فرد در زمان و مکان بلاخص (اينجا و اکنون) تجربه مي‌کند، تمرکز دارد. اضطراب انسان در نظر « پرلز » زاده شکاف ميان حال و آينده است و انسان بدان دليل مضطرب مي‌شود که وضعيت موجود را رها مي‌کند و درباره آينده و نقشهاي احتمالي‌اش به تفکر مي‌پردازد. از اين رو هدف درمان آن است که شکافها و خلا موجود در زندگي فرد که همان امور ناتمام و گريز از حال است، شناخته شوند و به فرد کمک شود تا از راه تماس ، آگاهي و تجربه اين شکاف را پر کند و به ايجاد تعامل ، وحدت و تحقق نفس نايل آيد.
نظريه درمان مبتني بر تحليل ارتباط محاوره‌اي برن
شيوه « برن » در درمان روشي عقلاني است که فرد را در تجزيه و تحليل و درک رفتار خويش و همچنين در کسب آگاهي و قبول مسئوليت با توجه به آنچه که در زمان حال اتفاق مي‌افتد، ياري مي‌دهد. هدف اين نظام درماني آن است که حالت من بالغ را از خواستها و تاثيرات نامطلوب و مخرب حالات من کودکي و من والديني آزاد کند و بدان وسيله تغييرات رفتاري مطلوب را در فرد بوجود آورد.
نظريه واقعيت درماني گلاسر
واقعيت درماني شيوه‌اي است مبتني بر عقل سليم و درگيري عاطفي. اساس اين نظريه بر چگونگي هويت و تشکيل و تغيير آن قرار دارد و هدف اصلي روان درماني مبتني بر آن نيز همانا تغيير هويت ناموفق و ايجاد رفتار مسئولانه در فرد است. چرا که انسان به اين دليل با اضطراب و ناراحتي مواجه مي‌شود که رفتار غير مسئولانه‌اي دارد.
نظريه رفتار درماني
اين شيوه درماني از تکنيکها و اصول مربوط به نظريه رفتارگرايي و يادگيري براي کاهش يا تغيير رفتارهاي نامطلوب استفاده مي‌کند. اين تکنيکها بسيار متنوع هستند که مهمترين آنها حساسيت زدايي منظم ، آموزش شيوه ابراز وجود ، متوقف کردن فکر ، انزجار درماني و … است.

قبل از برنامه ريزي در خصوص روانکاري تجھيرات و ماشين آلات مطالب زير مطالعه نماييد : وظايف عمده روغن عبارتند از : ايجاد فيلم روغن بين سطوحي که روي ھم مي ...

پروانه ها قسمت عمده اي از جهان حشرات را تشکيل مي دهند وطبق محاسبات دانشمندان ، تاکنون ُيکصد هزارنوع از اين حشره شناخته شده است. بالهاي پروانه ها را پو ...

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

آب درماني(هيدروپاتي) واژه ايست که براي درمان از طريق آب استفاده مي گردد.از زمانهايي که به ياد مي آيد،هم قبايل بدوي هم ملل متمدن آب را براي درمان بکار ...

به تدريج که جامعه از الگوي جامعه کشاورز به صنعتي تغيير مي يابد،هم کارکردها و هم اقتدار خانواده، همراه با آن دگرگون مي شود. شايد عمده ترين پيامد و نتيج ...

▪ روانپريشي ( جنون ) : اختلال در کارکرد پديده هاي احساس ، ادراک, عاطفه، توجه، تمرکز، تفکر، قضاوت و شعور, و به طور کلي مجموعه ي روند ها و پديده هاي روا ...

شايد در اطرافيان خود افرادي را بشناسيد که به اختلال رواني دچار باشند و علاوه بر آن مشکل خوابيدن هم داشته باشند. شايد فکر کنيد دليل اين که او نمي تواند ...

دوستي مي گفت هر وقت اخبار بد را مي شنوم دل شوره مي گيرم و تصور مي کنم اگر اين اتفاق ناخوشايند براي خانواده ام بيفتد چه کنم؟ آيا توصيه مي کنيد در شرايط ...

دانلود نسخه PDF - روان درماني