up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله روانشناسي PDF
QR code - روانشناسي

روانشناسي

تفاوت هاي جالب روانشناسي و بيولوژيکي زنان و مردان

● تفاوتهاي بيولوژيکي
نه تنها ساختار مغز زنان و مردان با يکديگر متفاوت مي باشد، بلکه مردان و زنان از مغزشان بطرز متفاوتي استفاده مي کنند. در مغز زنان اتصالات و ارتباطات بيشتري بين دو نيمکره چپ و راست وجود داشته که به آنها اين توانايي را مي دهد تا از مهارت گفتاري بهتري نسبت به مردان برخوردار باشند. از طرف ديگر در مردان ارتباط کمتري بين دو نيمکره مغزشان وجود داشته و به آنها اين قابليت را ميدهد تا داراي مهارت بيشتري در استدلالهاي انتزاعي و هوش ديداري فضايي باشند.
بيشتر عادات مردان و زنان را مي توان توسط نقش آنها در روند تکامل توضيح داد. با وجود آنکه شرايط زندگي تغيير کرده باز هم زنان و مردان تمايل دارند از برنامه بيولوژيکي خود پيروي کنند. مردان قادر هستند تا مسير حرکت خود را بخاطر بسپارند. زيرا در گذشته مردان مي بايست شکار خود را رديابي کرده و آن را گرفته و به خانه باز ميگرداندند در حالي که زنان داراي ديد محيطي بهتري مي باشند که به آنها کمک مي کند اتفاقات پيرامون منزل خود را زير نظر گرفته و خطر در حال نزديک شدن به خانه را شناسايي کنند. مغز مردان براي شکار کردن برنامه ريزي شده که حوزه ديد محدود و باريک آنها را توجيه مي کند اما مغز زنان قادر است دامنه اطلاعات وسيعتري را رمزگشايي کند.
مردان و زنان داراي حس حسادت يکسان بوده اما مردان بهتر مي توانند اين حس را پنهان سازند. نمايان ساختن حس حسادت در زنان احتمالا به همان روحيه اي بر مي گردد که در خود احساس ضعف نموده و انتقاد از خود داشته و به دوست داشتني بودن خود مطمئن نيستند.
مردان صداهاي گوشخراش، دست دادن محکم و رنگ قرمز را ترجيح ميدهند. مردان در حل مسائل فني بهتر مي باشند. زنان داراي گوش تيزتري ميباشند و هنگام صحبت کردن از واژه هاي بيشتري استفاده مي کنند و در تکميل و اتمام وظايف بطور مستقل بهتر از مردان مي باشند.
هنگامي که مردان وارد اطاق مي شوند بدنبال راه خروج مي گردند، خطر احتمالي را برآورد کرده و راههاي گريز را مي سنجد. در حاليکه زنان به چهره ميهمانان توجه مي کنند تا پي ببرند که ميهمانان چه کساني بوده و چه احساسي دارند. مردان قادر مي باشند تا اطلاعات را طبقه بندي کرده و در مغزشان ذخيره کنند. زنان تمايل دارند تا اطلاعات را بارها و بارها در مغزشان مرور کنند. هنگامي که زنان مشکلاتشان را با مردان در ميان مي گذارند دنبال راه حل نمي گردند آنها تنها نياز دارند تا فردي به حرفهايشان گوش دهد.
● تفاوتهاي روانشناسي
مردان موقعيتها و اوضاع را بطور کلي درک مي کنند و تفکر کلي و جامع دارند در حالي که زنان موضعي مي انديشند و به روي جزئيات و نکات ظريف تمرکز مي کنند.
مردان سازنده و خلاق مي باشند. آنها ريسک پذير بوده و بدنبال تجربه هاي جديد مي باشند در حالي که زنان با ارزشترين اطلاعات را برگزيده و آن را به نسل بعد انتقال مي دهند.
مردان در تفکرات و اعمالشان استقلال دارند در حالي که زنان تمايل دارند از عقايد پيشنهادي ديگران پيروي کنند.
ارزيابي زنان از خودشان در سطح پايينتري از مردان مي باشد. زنان تمايل دارند از خودشان انتقاد کنند در حالي که مردان بيشتر از عملکرد خودشان رضايت دارند. و شايد اين موضوع به تربيت خانوادگي و فرهنگ رايج مرتبط باشد که سعي دارند دختران خود را بسيار مورد رضايت ديگران و خوشايند اطرافيان رشد دهند. و بيش از آنکه پذيرش بي قيد و شرط را به آنان بياموزند خود انتقادي و عدم رضايت از خود را آموزش مي دهند.
مردان و زنان داراي معيارهاي متفاوتي براي رضايتمندي در زندگي مي باشند. مردان براي شغل مناسب و موفقيت در کارها و زنان به خانواده و فرزندان ارزش قائل مي باشند. زني که از نظر شوهرش پذيرفته و کورد اعتماد است نگرش هاي مثبتي به خود دارد و بخش عظيمي از اهداف او را روابط خوب و دوستانه با اطرافيان تشکيل مي دهد .
مردان نياز مبرمي دارند تا به اهدافشان جامه عمل بپوشانند اما زنان رابطه با ديگران را در درجه نخست اهميت قرار مي دهند.
هنگامي که زنان مشکلاتشان را با مردان در ميان مي گذارند دنبال راه حل نمي گردند آنها تنها نياز دارند تا فردي به حرفهايشان گوش دهد.
مردان دو برابر زنان بيمار مي شوند البته زنان نيز بيشتر به سلامتي خود اهميت مي دهند.
زنان درد و کار يکنواخت را بهتر از مردان تحمل مي کنند.
بر خلاف تصور عام مردان بيشتر از زنان حرف زده و بيشتر سخنان ديگران را قطع مي کنند.
مردان و زنان داراي حس حسادت يکسان بوده اما مردان بهتر مي توانند اين حس را پنهان سازند. نمايان ساختن حس حسادت در زنان احتمالا به همان روحيه اي بر مي گردد که در خود احساس ضعف نموده و انتقاد از خود داشته و به دوست داشتني بودن خود مطمئن نيستند.

● تعريف رنگ در سال ۱۶۶۶، اسحاق نيوتن، دانشمند نامدار انگليسي، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفيد از يک منشور عبور داده شود، به رنگ‌هاي قابل رؤيت تجزيه مي ...

تعريف رنگ : در سال 1666، اسحاق نيوتن، دانشمند نامدار انگليسي، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفيد از يک منشور عبور داده شود، به رنگ‌هاي قابل رؤيت تجزيه مي ...

بسياري از روانشناسان عقيده دارند رنگي که برگزيده و دلخواه کسي است ميتواند گوياي خصوصيات اخلاقي و روانشناسي او باشد. نوشتار زير چکيده اي است که بر اساس ...

در سال ۱۶۶۶، اسحاق نيوتن، دانشمند نامدار انگليسي، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفيد از يک منشور عبور داده شود، به رنگ‌هاي قابل رؤيت تجزيه مي‌شود. نيوتن ...

تعريف مديريت مديريت فرايند به کارگيري مؤثرو کارآمد منابع مادي وانساني در برنامه ريزي سازماندهي بسيج منابع و امکانات هدايت و کنترل است که براي دستيابي ...

به نظر مي رسد که در طي اعصار به تدريج اين حالات و عوامل مربوط به ساختمان دروني و فکري انسان در ژن هاي بدن ذخيره شده و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود ...

خلاقيت ميلي ذاتي است که در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فکر و روح ان ...

بسياري از والدين نگران آن هستند که روي فرزندشان برچسب «بيش فعال» خورده شود. تعداد ديگري از خانواده ها عقيده دارند که بايد با فرزندشان راجع به بيش فعال ...

دانلود نسخه PDF - روانشناسي