up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله رشد اجتماعي PDF
QR code - رشد اجتماعي

رشد اجتماعي

بازي، مسيري در رشد اجتماعي کودکان

براي هر خانواده رشد اجتماعي فرزندشان بسيار با اهميت بوده و اکثرا دوست دارند کودکانشان از همان سنين ابتدايي زندگي با اطرافيان، دوستان و... رابطه اي شايسته برقرار کنند، سلا م کنند، در جواب احوال پرسي ديگران درست جواب دهند و در کل برخوردري مناسب داشته باشند و به قول خانواده ها اجتماعي باشند. کودکان بيشتر وقت خود را صرف بازي مي کنند، چه نکوست والدين با آگاهي بيشتر بتوانند بازي آنها را غيرمستقيم هدايت کنند و مفاهيم اجتماعي را به آ نها آموزش دهند.
چون دوران پيش دبستاني دوران کوتاهي است و در شکل دادن به شخصيت کودک نقش به سزايي دارد مورد اهميت است، کودک راه و رسم زندگي اجتماعي خود را بيشتر در اين دوران کسب مي کند و در اين مرحله است که کودک کيفيت سازگاري با شرايط را فرامي گيرد. توانايي هاي کودک براي حل کردن مسايل محيطي و ايجاد ارتباط اجتماعي به تدريج شکوفا مي شود، کودک با فراگيري زبان و رشد تفکر و به دست آوردن تجربه هاي عاطفي و رواني توانايي سازگاري با محيط را پيدا مي کند و تعادل رواني مي يابد و در عين حال قادر مي شود تا برخوردهاي اجتماعي لا زم را براي زندگي درخانواده و با ديگران ياد بگيرد و شخصيت اجتماعي خود را بسازد. بهترين شکل فعاليت کودک در سنين پيش دبستاني بازي است.
بازي عامل مهمي در پرورش عقلي کودک و عمده ترين نوع فعاليت وي و مناسب ترين روش براي بروز و رشد خلا قيت او به شمار مي رود، بازي در کودک تحول ايجاد مي کند و اشتياق فزاينده کودکان به يادگيري و فراگيري را پربارتر مي کند. خلا قيت کودکان با انتخاب وسايل بازي آشکار مي گردد و در هنگام بازي کودک از راه دستکاري اشيا و تماس با آنها حقايق را شخصا کشف کرده و از اين راه تجربه مي اندوزد. بازي به کودکان کمک مي کند تا به مفاهيم مسافت، اندازه، وزن، حجم و فضا از طريق تجربه و آزمايش پي ببرد. از طريق بازيهاي آموزشي تفکر تحليلي کودکان پرورش يافته و روح ابداع و ابتکار در آنها به وجود ميآيد. به عقيده منجرسکايا همه ابعاد شخصيت کودک در بازي رشد مي يابد و بازي راه را براي مراوده و دوستي در کودکان همسال مي گشايد. وجود هدفي واحد در بازي و کوشش همگان براي دستيابي به اين هدف، همبازيها را به يکديگر نزديک و متحد مي سازد و در اين هنگام ديگران را بهتر مي شناسد و از خود نيز شناخت بهتري به دست مي آورد.
دانشمندان تعليم و تربيت بازي را وسيله مهمي براي رشد فکري و تربيت کودک مي دانند. بازي است که کودک را براي زندگي آينده آماده مي کند و بازي به کودک کمک مي کند تا مهارتهاي اجتماعي را کسب کند و شخصيت خود را پرورش دهد. لذا مربيان و والدين بايد بازي را جزو ضروريات زندگي کودک بدانند و از آن براي آموزش و پرورش و کاهش ناراحتي هاي او استفاده کنند. درک مفهوم بازي و ارايه تعريفي منسجم از آن بسيار مشکل است. بازي در کل منجر به شناخت و رشد در کودک مي شود که رشد مجموعه اي از تحولا ت و تغييرات جسماني و رواني در فرد است. حال با شناخت اجمالي بر رشد اجتماعي را مورد کنکاش قرار مي دهيم. از نظر جرج مولي رشد اجتماعي فرآيندي مداوم است. در اثر رشد اجتماعي فرد کفايت اجتماعي به دست ميآورد وي رشد اجتماعي را به دو دوره تقسيم کرده است
الف) اجتماعي شدن که در اين روند جامعه تلا ش مي کند دستورات، قواعد و ارزشها را به کودک آموزش و تفهيم کند.
ب) فرديت داشتن که در اين روند کودک با حفظ فرديت کارهايي را انجام مي دهد که مورد پذيرش گروه قرار گيرد.
يکي از فوايد بازي ارزش اجتماعي آن است کودک در ماه هاي اول تولد به شخصيت خود پي مي برد و اين شناخت را درخلا ل حرکات وي مي توان ديد، تربيت و آموزش صحيح مي تواند در ميزان اين شناسايي موثر واقع شود و يکي از بهترين وسايل براي رسيدن به اين مهم بازي است. کودک در خلا ل بازي به کشف محيط خود مي پردازد و از طريق بازي نخستين گامها را براي اجتماعي شدن برمي دارد. کودکان در همه سنين نيازمند فرصتهايي هستند که با کودکان ديگر در هم آميزند. بازيهاي اجتماعي وسيله اي است که کودک را متوجه ديگران مي کند او ياد مي گيرد که چگونه ديگران را در هنگام بازي در وسايل و فعاليت خود سهيم کند و بدين ترتيب حس همکاري و تعاون و احترام به ديگران دروني رشد مي کند.
گروس نقش اجتماعي بازي را مورد توجه قرار مي دهد بازي نوعي آمادگي کودک براي فعاليت هايي است که بايد در آينده به عهده گيرد و البته خود از اين آمادگي چندان آگاه نيست. گروس بازي را عاملي براي تنازع بقا مي داند چرا که انسان مهارت هايي را که در بزرگسالي به آنها نياز دارد از طريق بازي کسب کرده و تکامل مي دهد. اهميت بازي در رشد اجتماعي کودکان بي نهايت برجسته و پراهميت است و در پاسخ اين که چگونه مي توان کودکان را براي زندگي آينده آماده و تربيت کرد مي توان مساله الگوپذيري را بيان کرد و مي توان با انجام بازي هايي که در آن امکان انجام بازي نقش آينده طفل در جامعه فراهم مي شود به سازگاري طفل با جامعه آينده کمک کرد کودک مي تواند از طريق بازي با حقايق زندگي آشنا شده و با مشاهده و مقايسه، راه خود را مشخص و انتخاب کند. از سوي ديگر او با شرکت در بازي زمينه همکاري و پيوستگي با جامعه را آموخته و از حالت فرديت در مي آيد. او در حين بازي مي آموزد که هر کاري را تا آنجا که لا زم است تکرار کند تا به پيروزي دست يابد و اين موجب تقويت اراده و اعتماد به نفس کودک مي شود. کودک در بازي با ساير کودکان ياد مي گيرد که چطور با بيگانه ها ارتباط اجتماعي برقرار کند و چطور مشکلا تي که در اين رابطه وجود دارد حل کند. وي از طريق بازي هاي دسته جمعي و مبتني بر همکاري حتي با بزرگسالا ن داد و ستد را ياد مي گيرد.
کودکان در بازي ديگران را بهتر مي شناسند و از خود نيز شناخت بهتري به دست مي آورند. بازي عواطف واحساسات کودک را بيدار ساخته و او را به سوي زندگي اجتماعي و قبول مسووليت ها راهنمايي مي کند. کودک در هنگام بازي تمام توانايي هاي خود را به کار مي گيرد و با انطباق اين توانايي ها با محيطي که در آن زندگي مي کند، موقعيت خود را در مي يابد. کودک از طريق بازي کردن احساسات خود را بيان مي کند و از اين طريق ترس ها و نگراني هاي خود را ابراز مي دارد و در بسياري موارد مسائل خود را حل مي کند. توجه و تدقيق در انواع بازي هاي جمعي نشان مي دهد که کيفيت اين بازي ها غالبا از روابط جامعه و نظام اجتماعي خاصي است که در آن شکل گرفته است. کودکاني که به علل مختلف از داشتن همبازي محرومند يا فقط اوقات محدودي را مي توانند همبازي داشته باشند غالبا مبتلا به نارسايي هاي شخصيتي و رشد فکري و جسماني نامناسب مي گردند. در واقع مي توان گفت خانواده در درجه اول و همبازي در درجه دوم سازنده عوامل اثرگذار محيط شکل گيري شخصيت کودک هستند و در نهايت خانواده است که با مديريت صحيح و نامحسوس مسير بازي کودک مي تواند او را به اوج کمال رسانند و کليه آموزش هاي لا زم در مسير اجتماعي شدن کودک را به او آموزش دهند. هر خانواده و هر آموزشگاهي بدون هيچ بهانه اي مي توانند از اين مهم در امر آموزش استفاده کنند چرا که احتياج به تجهيزات و امکانات پيشرفته اي ندارد.

ويتامين ها وموادمعدني : هرچند درضمن فرايند حرارتي ، پاره اي از ويتامين هاي موجود درشير كاهش مي يابند ، اما بعضي از اين تركيبات به وسيله باكتري هاي ماس ...

بلورهاي نيم رسانا که براي ساخت قطعات الکترونيکي و مدارهاي مجتمع استفاده مي شوند، بايد به صورت دقيق رشد داده شده و ناخالصيهاي آنها جدا گردد. در زير به ...

هورمون رشد (growth hormone) ، يک پلي پپتيد متشکل از ۱۹۲ اسيد آمينه است که در ساختمان آن دو پيوند دي سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه هاي مختلف متف ...

رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت ...

هورمون رشد (growth hormone) ، يک پلي‌پپتيد متشکل از 192 اسيد آمينه است که در ساختمان آن دو پيوند دي‌سولفور وجود دارد. هورمون رشد در گونه‌هاي مختلف متف ...

بسياري از مردم در رشد موهاشان عجله دارند چون يا در آستانه ازدواج کردن هستند، يا قصد رفتن به مجلسي رسمي را دارند، يا در انتظار ملاقات همسرشان در آينده ...

هرکسي استعدادي دارد. شايد استعداد شما پاشيدن شير از دماغتان باشد...اما هرچه که باشد اين هم استعدادي است. و تقريباً از همه استعددها مي شود پول درآورد. ...

هوش يکي از مهمترين سازه هاي فرضي است که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بينه در اويل قرن بيستم همواره براي تبيين موفقيت شغلي و کارايي به کار رفته است. ...

دانلود نسخه PDF - رشد اجتماعي