up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله رسوبات PDF
QR code - رسوبات

رسوبات

رسوبات در محيطهاي حد واسط

اين محيطها در منطقه ليتورال مابين حد متوسط جزر و حد متوسط مد قرار دارد. عرض منطقه ليتورال ممکن است تا چند مايل برسد که بستگي به گسترش شيب ساحل و ارتفاع امواج دارد.
▪ سواحل (beaches) در محيط پرانرژي ساحلي ، رسوبات معمولا داراي دانه بندي در حد ماسه و سنگ متوسط دانه تا گراول مي‌شود. ماسه سنگهايي که در اين محيط نهشته مي‌شود، مي‌تواند انواع ساختمانهاي رسوبي مانند ريپل مارک ، و يا خطوط موجي شکل نازک از ماسه‌هاي ريز و ساير خرده سنگها که در اثر جريان آب ايجاد مي‌شود، را نشان دهند.
آبگيرهايي که بر اثر جزر و مد بر جاي مي‌ماند (tidal-pools) در سواحل سنگي فراوان بوده و انواع زيادي از موجودات در آن يافت مي‌شود. سنگهاي اين ناحيه اکثرا بوسيله بي‌مهرگان چسبنده و جلبکها پوشيده مي‌شوند. موجودات بنتيک متحرک مثل ستاره‌هاي دريايي و حلزونها در اين محيط فراوان است که پس از پرشدن اين آبگيرها بوسيله رسوبات ، اين فسيلها نيز در آنها محفوظ مي‌مانند.
▪ پهنه‌هاي جزر و مدي (Tidal-flats)
اين نوع پهنه‌ها در قسمت کم انرژي ليتورال يافت شده و اکثر رسوبات آن ريزدانه است، مثل رس و سيلت و گلهاي آهکي. رسوبات تخريبي در مجاورت قسمتهاي مرتفع (high land) مجتمع مي‌شوند. در حالي که گلهاي آهکي که منشا دولوميت و آهک هستند در مناطق گرم و به شرط عدم وجود منشا رسوبات پر شده و باعث بوجود آمدن يک سنگ رسوبي مي‌شود که اين ساختمان را در خود حفظ مي‌کند.
▪ کولاب (Lagoon)
معمولا ريفهاي مرجاني در ساحل مقداري از قسمت کم عمق آب دريا را بطور کامل از قسمت اصلي دريا جدا مي‌کنند. اين حجم آب جدا شده را کولاب مي‌گويند. رسوبات اين ناحيه عمدتا از نوع تخريبي هستند که از خشکي حمل شده‌اند و اغلب شامل گلهاي آهکي هستند ميزان عناصر لازم جهت رشد موجودات زنده (nutrient level) بالا بوده و در نتيجه موجب تنوع و تراکم موجودات در اين قسمت مي‌شود. گردش محدود آب در مناطق گرم و خشک در اين محيط باعث رشد کانيهاي تبخيري مانند هاليت و ژيپس مي‌گردد.
▪ مصب رودخانه يا خليج دهانه‌اي (Estuaries)
از مشخصات اين منطقه تداخل آب دريا و آب شيرين است. مصب‌ها محيط گسترده‌اي از آب نيمه شور ، نيمه شيرين (Brackish water) هستند که در دهانه رودخانه‌ها به علت جزر و مد و تداخل آب دريا و آب شيرين تشکيل مي‌شوند. رسوبات اين قسمت اکثرا از رسوبات حمل شده از خشکي مي‌باشد و ساختمانهاي رسوبي مانند ريپل مارک و آبراهه‌ها را دربر دارد.
▪ موجودات زنده در مصب رودخانه
اين محيط داراي موجودات گياهي و جانوري مشخصي بوده و مطالعات اخير نشان داده است که موجودات اين ناحيه شوري آب را ترجيح مي‌دهد و بعضي گونه‌ها مي‌توانند در مقابل تغييرات زياد شوري آب مقاومت کنند و هم در آب شيرين و هم آب دريا زندگي مي‌کنند.
▪ باتلاق و مرداب ساحلي(Coastal marsh and swamp)
باتلاقهاي ساحلي در محدوده منطقه جزر و مدي قرار دارند. رسوبات باتلاقها اکثرا شبيه رسوبات مربوط به زمينهاي آبگير مي‌باشند. تفاوت مهم بين اين دو منطقه در اين است که حرکت آب در باتلاقها به قدري محدود است که گياهان نيز مي‌توانند در آن رشد کنند. اين گياهان مانند يک ---------- نگاهدارنده براي رسوبات ريز مانند سيلت و رس عمل کرده و تحت شرايط مساعد ممکن است به صورت پيت (Peat) درآيند. رسوباتي که در مردابها يافت مي‌شود عمدتا سيلت ، گل ، رس و پيت هستند. در اصطلاح به اين دو منطقه ، مناطق زغال ساز (coal-Formin) نيز مي‌گويند.
▪ موجودات زنده باتلاقها و مردابهاي ساحلي
گاهي اين دو منطقه ، حاوي بي‌مهرگان کوچک و حتي مهره‌داران آبزي مي‌باشد.
▪ رخساره‌هاي زيستي (Biofacies)
محيطهاي رسوبگذاري همچنانکه عامل اصلي بوجود آمدن ليتولوژيهاي خاص هستند، باعث پيدايش رخساره‌هاي زيستي ويژه نيز مي‌گردند. آهکهاي ريفي که مهمترين رخساره زيستي‌اند، بيشترين فراواني و متنوع‌ترين ارگانيسمها را دارا مي‌باشند.
▪ ارگانيسمهاي موجود در رخساره‌هاي زيستي
محيط ريف غني از اکسيژن و نور و مواد غذايي است که شامل اجتماعي از اسفنج‌ها ، بريوزوآها ، گاستروپودها ، جلبکهاي آهکي و مرجانها است. عناصر ويژه رخساره‌هاي زيستي دريايي فرامينيفرها مي‌باشند که زوناسيون بيواستراتيگرافي بوسيله آنها مي‌گيرد. مثلا توالي بيوزونهاي فوزولينيد ، مرزهاي زماني را مشخص ساخته و تطابق و تقسيمات زمان استراتيگرافي را امکان پذير مي‌سازد.
▪ رخساره‌هاي حوضه (Basin facies)
رخساره‌هاي حوضه‌اي دريايي در آب هاي نسبتا عميق ، گسترش دارند. اين رخساره‌ها بيشتر از سيلتستون (Silt stone) و کليستون (Clay stone) سياه و لامينه تشکيل يافته است. رخساره‌هاي حوضه در شرايط غيرهوازي در پايينتر از حد موج نهشته شده و در قسمت عميق‌تر ، زير ماسه سنگهاي دانه ريز با دانه بندي تدريجي قرار دارند.
● نتيجه نهايي (پالئوژئوگرافي يا ديرين جغرافيايي)
رخساره‌هاي زيستي (Bio Facies) و سنگي (Litho Facies) نتايج و محصول محيطهاي رسوبي قديمي مي‌باشند. محيطهاي قديمي ، نواحي مي‌باشند که داراي مجموعه مشخص از ويژگيهاي فيزيکي ، شيميايي و زيستي بوده و آثار آنها روي رسوبات انباشته شده باقي مانده است
بازسازي اين محيطهاي قديمي زمين شناسان را در ارائه يک نقشه جغرافيايي قديمي ياري مي‌دهد. با چنين نقشه‌اي بر اساس بيرون زدگي لايه‌ها و مقاطع زيرزميني ، سنگهاي هم زمان و محيطهاي قديمي تفسير مي‌شوند.

رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و رنگ ثانويه ...

نگاه اجمالي رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و ...

قبل از بررسي رسوبات بادي در تعريفي از فرسايش داريم: فرسايش خاک يعني کنده شدن و انتقال خاک از محلي به محل ديگر. که ممکن است توسط آب يا باد صورت گيرد. پ ...

پس از کم شدن سرعت باد (قدرت کم باد) موادي که بوسيله آن حمل مي شوند بتدريج به ترتيب درشتي و ريزي به روي زمين مي نشينند. باد باعث جورشدگي ذرات مي شود. م ...

مناطق قطبي بخش مهمي از سيستم آب و هوايي زمين را تشكيل مي دهند و مي توانند تغييرات زيادي را بر آب وهواي كل جهان كه در اثر انباشته شدن گازهاي گلخانه يي ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

دانلود نسخه PDF - رسوبات