up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله رسوبات بادي PDF
QR code - رسوبات بادي

رسوبات بادي

قبل از بررسي رسوبات بادي در تعريفي از فرسايش داريم:
فرسايش خاک يعني کنده شدن و انتقال خاک از محلي به محل ديگر. که ممکن است توسط آب يا باد صورت گيرد.
پس از کم شدن سرعت باد (قدرت کم باد) موادي که بوسيله آن حمل ميشوند بتدريج به ترتيب درشتي و ريزي به روي زمين مينشينند. باد باعث جورشدگي ذرات ميشود. موادي که بوسيله باد رسوب داده شده است، رسوبات بادي يا Eolian مينامند. اين رسوبات را ميتوان به چند دسته از قبيل تپههاي شني (Dunes) ، ريپل مارکها (Ripple Marle) ، لسها (Loess) و گرد و غبار تقسيم نمود.
● تپه هاي شني :(Dunea)
باد معمولا ماسهها را به شکل تپه يا رشته تپههاي ماسهاي در سطح زمين برجاي ميگذارد که به آنها اصطلاحا تپههاي شني يا دونها اطلاق ميشود. شرط اساسي براي تشکيل تپههاي ماسهاي وجود باد و مقدار کافي ماسههاي قابل انتقال توسط باد است. به همين خاطر اين تپهها اغلب در مناطقي از قبيل صحراها ، سواحل درياها و درياچهها که ماسه فراوان است تشکيل ميشوند. در دو طرف تپههاي شني دو شيب متفاوت ديده ميشود. دامنهاي که به طرف باد است داراي شيب ملايم متر در حدود ۵ تا ۱۵ درجه ميباشد و دامنه عکس جهت باد داراي شيب تندتر در حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه ميباشد.
به اشکال مختلف تپههاي ماسه اي مانند بارخان،سيف،سيلک،الب،قورد و... در آينده اشاره خواهد شد.
● ريپل مارک :(Ripple Marke)
ريپل مارکها اشکال موجي هستند که معمولا در سطوح صاف ماسهها بوجود ميآيند. ريپل مارک در اثر فعاليت امواج آب و يا باد بوجود ميآيد و اغلب در سطح تپههاي شني صحراها و يا ماسههاي کنار دريا تشکيل ميشوند. اندازه و دامنه و طول ريپل مارکها بستگي به سرعت و شدت باد و يا امواج آب دارد.
علت ايجاد ريپل مارکها اختلالف جهش دانهها به هنگام عمل حمل و نقل ميباشد، زيرا در جهت مقابل باد ذرات ماسه بيشتر تحت اثر قدرت باد قرار ميگيرد و به حرکت در ميآيند و در سطح مخالف که داراي شب بيشتري است سقوط ميکنند. ريپل مارکهاي نامتقارن در مقطع مانند تپههاي شني ، شکل نامتقارني دارند. يعني يک طرف آن داراي شيب کم (Luv) و طرف ديگر داراي شيب بيشتري (Lee) است.
● لس :(Loess)
يکي ديگر از رسوباتي که بوسيله باد گذاشته ميشود لس است. لسها از ته نشست موادي که به صورت شناور در باد حمل ميشوند بوجود ميآيند. اين نوع رسوبات ممکن است منشا صحرايي يا يخچالي داشته باشند و به مقدار زياد در مناطق يخچالي تشکيل ميشوند. لسها فاقد لايهبندي و سيمان ميباشند ولي وجود ذرات خيلي ريز و گوشهدار در آن موجب چسبندگي دانهها به يکديگر ميشود. تاحدي که اگر رسوبات لسي به صورت قائم نيز بريده شوند هيچگونه ريزشي در آنها ايجاد نميشود.
● گرد و غبار:
ذرات بسيار ريز خيلي زود بوسيله باد به حالت معلق در هوا پراکنده شده و مسافتهاي بسيار زيادي را بوسيله باد طي ميکنند. با کم شدن سرعت باد اين ذرات معلق در هوا ، ته نشست ميکند. ريزش برف و باران نيز به ته نشست اين مواد کمک ميکند. اين گرد و غبارها ممکن است پس از طي مسافتهاي طولاني در نواحي قطبي روي يخها ته نشست کرده و رنگ يخچالها را تيره بسازند.
گرد و غباري که توسط باد حمل ميشود اغلب داراي قطري بين ۸ ۱ تا ۱۶ ۱ ميليمتر ميباشد و بيشتر از کانيهاي کوارتز ، ميکا ، رس ، کربناتها ، زيرکن و مگنتيت تشکيل شدهاند. از ويژگيهاي اين نوع رسوبات گسترش وسيع و ضخامت کم آنها ميباشد.

رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و رنگ ثانويه ...

نگاه اجمالي رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و ...

قبل از بررسي رسوبات بادي در تعريفي از فرسايش داريم: فرسايش خاک يعني کنده شدن و انتقال خاک از محلي به محل ديگر. که ممکن است توسط آب يا باد صورت گيرد. پ ...

پس از کم شدن سرعت باد (قدرت کم باد) موادي که بوسيله آن حمل مي شوند بتدريج به ترتيب درشتي و ريزي به روي زمين مي نشينند. باد باعث جورشدگي ذرات مي شود. م ...

مناطق قطبي بخش مهمي از سيستم آب و هوايي زمين را تشكيل مي دهند و مي توانند تغييرات زيادي را بر آب وهواي كل جهان كه در اثر انباشته شدن گازهاي گلخانه يي ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

دانلود نسخه PDF - رسوبات بادي