up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله رسوبات آتشفشاني PDF
QR code - رسوبات آتشفشاني

رسوبات آتشفشاني

رسوبات آتشفشاني کلاستيک

رسوبات آنشفشاني کلاسيک ، رسوبات هستند که عمدتا از دانه‌هاي با منشا ولکانيکي که از فعاليت‌هاي آتشفشاني همزمان سرچشمه گرفته‌اند، تشکيل شده‌اند.
نگاه اجمالي
چندين فرآيند متفاوت در طي ، انفجارات ماگمايتيکي عمل مي‌کنند ، که منجر به تشکيل يک رشته رخساره‌هاي مشخص ولکاني کلاسيک مي‌شود. نوع ماگما (اسيدي ، حد واسط يا بازيک) ، که عمدتا توسط موقعيت تکتونيک صفحه‌اي تعيين مي‌شود، فاکتور مهمي در نوع رسوبات ولکانيکي کلاسيک توليد شده است.
فعاليت آتشفشاني نيز يک منشا مهم مواد در اندازه ماسه و گل براي رسوبگذاري در بيشتر محيطهاي رسوبي مختلف است. رسوبات ولکانيکي کلاستيک را بر حسب نحوه تشکيل آنها به 5 گروه تقسيم مي‌کنند که عبارتند از : رسوب اتو‌کلاسيک ، پيروکلاستيک ولکاني کلاستيک جرياني ، هيدروکلاسيک ، اپي کلاستيک.
رسوبات اتوکلاستيک
سنگ‌هاي ولکانو ژنيکي هستند که توسط برش شدن در جاي گدازه‌ها تشکيل شده‌اند. هنگامي که گدازه جريان دارد، گدازه سرد شده و در سطح بالايي آن يک پوسته شکننده بوجود مي‌آيد که باعث ايجاد شکستگي و برش شدن در قسمت فوقاني گدازه متحرک مي‌شود. برخورد ميان بلوک‌ها باعث تشکيل درجات مختلفي گرد‌شدگي ، جورشدگي و خردشدگي مي‌شود.
گدازه در هنگام حرکت با برش‌هاي فوقاني و تحتاني مخلوط شده و باعث ايجاد بافت‌هاي مختلفي مي‌شود که اين بافت‌ها از فراواني با قطعات تا فراواني با ماتريکس در تعبير است. بر حسب جنس گدازه ، وضعيت بلوک‌ها متفاوت خواهد بود. در گدازه‌هاي بازالتي بلوک‌ها بيشتر حفره‌دار و زاويه‌دار هستند . در گدازه‌هاي حد واسط هر اسيدي بلوک‌ها همگن و شلغمي‌شکل بوده و داراي خطوط عمودي زيادي هستند.
رسوبات پيروکلاستيک – ريزشي
اين رسوبات از طريق ريزش خرده‌هاي آتشفشاني خارج شده از يک مجرا يا شکاف ، بر اثر انفجار ماگماتيکي ، تشکيل مي‌شوند. در اکثر موارد انفجار آتشفشانها در خشکي صورت مي‌گيرد و بنابراين بسياري از توف‌ها از سقوط آزاد در هوا تشکيل شده‌اند. ولي اگر در نزديکي آتشفشانها محيطهاي آبي وجود داشته باشد مواد پيروکلاستيکي در اين حوضه‌ها رسوب مي‌کنند. از خصوصيات ويژه رسوبات حاصل از سقوط آزاد در هوا ، کاهش تدريجي هم در ضخامت لايه و هم در اندازه دانه با دور شدن از محل انفجار و با يک جور‌شدگي خوب تا متوسط مي‌باشد.
بلوک‌ها و بمب‌ها ، تقريبا در نزديکي مجرا رسوب مي‌کنند. در حاليکه خاکستر‌ها ممکن است ، بيش از دهها کيلومتر و گرد و غبار هزاران کيلومتر دورتر از مجرا حمل شود. پراکندگي فضايي مواد آتشفشاني به ارتفاع ستون انفجار بستگي دارد. لايه‌هاي منفرد حاصل از سقوط مواد در هوا لايه بندي نرمال در ذارات را نشان مي‌دهند. در حاليکه اگر رسوبگذاري در داخل آب صورت گيرد قطعات بزرگ پاميس با چگالي کم در قسمت‌هاي بالاي رسوبات و ذرات ريز در قسمت‌هاي تحتاني رسوبات قرار گرفته و لايه بندي معکوس را از خود نشان مي‌دهد.
رسوبات آتشفشاني کلاسيک جرياني
در محيط‌هاي خشکي ، جريان‌هاي پيروکلاستيکي که توسط انفجارات فوراني تشکيل مي‌شود به سه نوع اصلي تقسيم مي‌شوند. آنهايي که از سيال شدن بوسيله گازهاي ماگمايي ايجاد شده و منجر به تشکيل ايگنمبريت‌ها شده‌اند و آنهايي که بوسيله مکانيزمهاي موجساري که از طريق جريانهاي خاکستر مملو از بخار ، در اثر حرکت طوفانهاي شديد و حتي با سرعتهاي بالاتر درست مي‌شود، تشکيل شده‌اند. هر دوي اين رسوبات از ماگما‌هاي اسيدي سرچشمه گرفته‌اند. نوع سوم ، جريان در خشکي بوده و لاهار يا جريان کلي آتشفشاني ناميده مي‌شود.
ايگنمبريت‌ها
ايگنمبريت‌ها جريانهاي خاکستر پيروکلاستيکي هستند که در اثر ريزش ستونهاي انفجاري تشکيل مي‌شوند و جريان‌هاي خطي ، داغ و متراکمي از خرده‌هاي ولکانيکي مي‌باشند. سيال شدن (حرکت گاز يا آب به سمت بالا که باعث مي‌شود ذرات رفتاري مشابه سيالات داشته باشند.) در اثر انبساط گازهاي انفجاري حاصل از ماگما و رسيدن به هوا قبل از جريان ايجاد مي‌شود. جريانهايي که ترکيبي از نوع ابرهاي سوزان انفجاري هستند، مي‌توانند تا فاصله زيادي (تا صدها کيلومتر) و حتي بر روي زمين مسطح حرکت کنند.
رسوبات اين جريانها (ايگنمبريت‌ها) توسط ظاهري همگن با جورشدگي کم از ذرات ريز خاکستر تشخيص داده مي‌شوند. ايگنمبريت‌ها پستي و بلندي‌ها را نمي‌پوشانند. و ليکن تمايل دارند از دره‌ها و زمين‌هاي پست تبعيت کنند. قطعات پاميس ممکن است در سطح فوقاني يک ايگنمبريت تمرکز يابند. ايگنمبريت‌ها بطور تيپيک از ماگماهاي اسيدي سرچشمه مي‌گيرند و در واقع ممکن است تشخيص آنها از گدازه‌هاي ريوليتي مشکل باشد.
رسوبات حاصل از امواج خروشان پيروکلاستيک
امواج خروشان پيروکلاستيک عبارت از جريان متلاطم سريع و مخلوطي از ذرات آتشفشاني و گاز رقيق در خشکي است که براي آن دو نوع مي‌توان در نظر گرفت: امواج خروشان خشک و داغ و امواج خروشان سرد و مرطوب. نوع اول معمولا با ايگنمبريت‌ها ، که ممکن است يک لايه قاعده‌اي را تشکيل دهند همراه است. بيشتر اين امواج خروشان زميني توسط ريزش يک ستون انفجاري توليد مي‌شوند.
نوع دوم ، امواج خروشان قاعده‌اي هستند و معمولا در طي انفجارهاي فراتيک و فراتو ماگماتيک تشکيل مي‌شوند (جايي که ماگما با آب در تماس است). رسوبات حاصل از امواج خروشان پيروکلاستيکي نازک و دانه‌ريزند و معمولا پستي و بلنديها را مي‌پوشانند. ولي انباشتگي در فرورفتگيها ضخيم‌تر است. اندازه دانه‌ها و ضخامت لايه با دور شدن از آتشفشان کاهش مي‌يابد و قاعده فرسايشي و ساختمانهاي کانالي فراوان است.
رسوبات لاهار
لاهار‌ها يا جريانهاي کلي آتشفشاني بر روي دامنه‌هاي برخي از آتشفشانهاي خشکي يافت مي‌شود. لاهارهاي سرد بيشتر توسط ريزش باران شديد بر روي خاکسترهاي آتشفشاني سخت نشده توليد مي‌شوند. لاهارهاي داغ که يک جريان پيروکلاستيکي به يک درياچه يا رودخانه وارد شده ، يا در هنگامي که خاکستر‌هاي حاصل از سقوط در هوا به داخل يک درياچه دهانه آتشفشاني که بعداً لبريز مي‌شود، مي‌ريزد، تشکيل مي‌گردد.
رسوبات لاهار ، بافتي مشابه به جريانهاي کلي در مخروط افکنه‌ها و جريانهاي خرده‌دار در دريايي عميق را دارند. اين بافت معمولا با مشخصاتي چون نبود جورشدگي و فابريک يا کل فراوان مشخص مي‌شوند.
هيدروکلاستيت‌ها (هيالوکلاستيت‌ها و هيالوتوف‌ها)
هنگامي که گدازه خارج شده با آب تماس پيدا کند، سرد شدن و خاموشي سريع ، باعث قطعه قطعه شدن گدازه مي‌شود. سطح جريان گدازه سرد مي‌شود و همانطور که جريان حرکت مي‌کند. قشر سطحي قطعه قطعه و دانه دانه مي‌شود و به ماگما اجازه مي‌دهد تا بيشتر سرد شده و قطعه قطعه شود. ممکن است اين يک فرآيند خيلي آرام يا بسيار انفجاري باشد.
رسوبات ولکاني کلاستيکي که از طريق اين فرآيند‌ها تشکيل مي‌شود، عموماً هيالوکلاستيت‌ها خوانده مي‌شود. هيالوتوف‌ها در اثر عمل متقابل ماگماي انفجاري با آب تشکيل مي‌شوند. اختلافي که بين هيالوکلاستيت‌ها و هيالوتوف‌ها وجود دارد عبارتند از اينکه هيالوکلاستيت‌ها حفره‌هاي کمتري داشته و سطوح آنها بيشتر مسطح مي‌باشد ولي هيالوتوف‌ها بيشتر حفره‌اي بوده و سطوح خارجي آنها مقعر مي‌باشد.
رسوبات اپي‌کلاستيک و سکانوژنيک
بعد از ته نشست توسط فرآيند‌هاي آتشفشاني ، رسوبات ولکاني کلاستيک مي‌توانند همانند ساير رسوبات محيطهاي رسوبي دوباره به حرکت در مي‌‌آيند. در حوضه‌هاي قاره‌اي ، خاکستر‌هاي آتشفشاني توسط آبهاي سطحي جاري به سيستم رودخانه‌اي و درياچه‌ها حمل مي‌شود و توسط باد فروکش کرده و در خاکها جاي مي‌گيرند.
در محيطهاي دريايي کم عمق خاکستر‌ها توسط امواج ، جريانهاي جزر و مدي و طوفاني دوباره به حرکت در مي‌‌آيند و با مواد غير ولکانوژنيکي مخلوط مي‌شوند. به خاطر نرم و ترد بودن ، خرده‌هاي آتشفشاني به سهولت به دانه‌هاي کوچکتر شکسته شده و در اثر سايش در محيطهاي با انرژي متوسط و بالاتر ، گرد مي‌شوند.

رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و رنگ ثانويه ...

نگاه اجمالي رنگ رسوبات ممکن است اوليه يا اصلي و يا ثانويه باشد. رنگهاي اوليه رنگي است که رسوبات در موقع پوشيده و مدفون شدن در زير رسوبات بالايي دارد و ...

قبل از بررسي رسوبات بادي در تعريفي از فرسايش داريم: فرسايش خاک يعني کنده شدن و انتقال خاک از محلي به محل ديگر. که ممکن است توسط آب يا باد صورت گيرد. پ ...

پس از کم شدن سرعت باد (قدرت کم باد) موادي که بوسيله آن حمل مي شوند بتدريج به ترتيب درشتي و ريزي به روي زمين مي نشينند. باد باعث جورشدگي ذرات مي شود. م ...

مناطق قطبي بخش مهمي از سيستم آب و هوايي زمين را تشكيل مي دهند و مي توانند تغييرات زيادي را بر آب وهواي كل جهان كه در اثر انباشته شدن گازهاي گلخانه يي ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

share telegramدانلود نسخه PDF - رسوبات آتشفشاني