up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله رز گلخانه اي PDF
QR code - رز گلخانه اي

رز گلخانه اي

پرورش و نگهداري گل رز

نام علمي : Rosa hybrida
نام انگليسي : Rose
گل رز بعنوان ملكه گلها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در آن موقع استفاده هاي داروئي آن بيشتر مورد توجه بوده ولي بتدريج كشت و كار آن در باغها گسترش يافت. علاقه و اشتياق انسان به داشتن اين گل در تمام فصول سال باعث گرديد تا توليد آن در گلخانه انجام گيرد. در حال حاضر گل رز يكي از محبوبترين گلهاي جهان است و از لحاظ ميزان توليد در صدر قرار دارد.
صفات مورد پسند گل رز در بازارهاي جهاني عبارت است از:
كشورهاي عمده توليدكننده اين گل عبارتند از : ايالات متحده آمريكا، هلند، انگلستان، كلمبيا،اکوادور، کنيا، آفريقاي جنوبي، هندوستان و 000 لازم به ذکر است که توليد در برخي از كشورهاي آمريكايي و آفريقايي با سرعت رو به افزايش است، هر چند که تقريباً تمامي کشورهاي دنيا بسته بهتانسيل خود توليد گل رز را نيز کم و زياد در برنامه هاي خود دارند.. توليد گل رز در ايران بيشتر به استانهاي تهران، مركزي،اصفهان و خوزستان محدود شده است.
همچنين كشورهاي اروپايي، آمريكا، کشورهاي آسياي ميانه وژاپن از عمده وارد كنندگان گل رز به شمار مي روند.
مشخصات گياهشناسي :
گل رز متعلق به خانواده گل سرخيان است. اين گياهان در بخشهاي وسيعي از كره زمين پراكنده هستند و از لحاظ نحوه رشد و شكل بوته و توليد گل به انواع رزهاي مينياتوري، پاسيويي، هيبريد چاي، فلورينبدا، درختچه اي، بالا رو و رونده تقسيم مي شوند.
جنس رز داراي 120 گونه مي باشد که از مناطق سرد شمالي تا مناطق نيمه گرمسيري پراکنده است. در توليد رزهاي بريدني گلخانه هاي از ارقام هيبريد چاي و فلورينبدا كه توليد گل انتهايي مي كنند، استفاده مي شود. گلهاي شاخه بريده را به سه دسته اصلي تقسيم مي کنند.
1- hybrid tea: به رزهاي تک شاخه اي که قطر گل 9 سانتيمتر يا بيشتر باشد.
2- sweet hearts : به رزهايي گفته مي شود که قطر گل کمتر از 9 سانتيمتر باشد
3- رزهاي اسپري: حداقل 3 غنچه روي يک شاخه باشد.
در بررسي روند رشد اين گروهها در هلند مشخص شده کههيبريد چاي در سال 2000 نسبت به 1999 حدود2 درصد افزايش داشت. اما سطح ارقام sweet hearts روبه کاهش است ولي با اين وجود برخي ارقام رشد خوبي دارند(Sacha و(Escimo. رزهاي اسپري نيز کمتر از 3 درصد توليدات هلند را در بر مي گيرند.
گل رز در تمامي رنگها ديده مي شود و در اين مورد تنها يك استثناء وجود دارد و آن نبود رزهاي آبي است. در انواعي كه توليد گل انتهايي مي كنند (هيبريد چاي، فلورينبدا، پاسيويي، مينياتوري) هر ساله شاخه هاي جديد از جوانه هاي سال قبل رشد مي كنند و بعد از توليد گل در انتهاي شاخه، رشد آن متوقف مي شودو شاخه هاي جديد دوباره از جوانه هاي زيرگل توليد مي شود كه بسته به رقم و شرايط آب و هوايي ممكن است توليد گل بكند يا نكند. برخي از ارقام گل رز دائم گل هستند و گل دهي در آنها در بيشتر مواقع سال انجام مي گيرد ولي بيشتر ارقام در هواي خنك بهار و پاييز گل دار مي شوند. رزهاي گلخانه اي در تمام طول سال قادر به توليد گل هستند و تنها بايد شرايط رشدي مناسب براي آنها فراهم گردد.
1 شاخه بلند و محكم كه توانايي نگهداري استوار گل را داشته باشد. 2 اندازه و رنگ مناسب گل كه مختص رقم مورد نظر است. 3 يكنواختي در مرحله برداشت گلها 4 عاري بودن گلها از انواع رنگ پريدگي، سوختگي، آفات و بيماريها 5 يكنواختي در اندازه شاخه ها 6 اندازه، كيفيت، ظاهر مناسب مختص رقم
مسائل فني كشت رز
بسياري از ارقام رز به دليل داشتن خصوصياتي همچون زيبائي، دوام، فرم گل و شاخساره براي استفاده بعنوان گل بريده مناسبند و از ارقام آن بطور ويژه در شرايط مناسب براي برداشت و مصرف بعنوان گل شاخه بريده استفاده مي شوند. گلهاي شاخه بريده رز به دليل زيبائي و تنوع سالهاست كه در صدر تجارت جهاني گل و گياه قرار دارد و شايد گلفروشي را در جهان پيدا نكنيد كه در ميان گلهاي فروشي خود گل رز را نداشته باشد. از ارقام هيبريد چاي براي توليد گل بريده استفاده مي كنند. با در اختيار داشتن گلخانه مناسب امكان توليد آن در تمام طول سال فراهم است اين گياه چند ساله بوده و تا 6 سال امكان بهره برداري اقتصادي از آن فراهم است. براي توليد گل شاخه اي معمولاً تعداد 7 بوته درمترمربع كشت مي شود و پس از 3 تا 5 ماه از كشت گياهچه اي پيوندي(stentling) به بهره برداري مي رسد. بوته هاي مادري وارداتي معمولا پيوندي بوده و به دو روشپيوند مي شوند يکي به صورت پيوند شکمي که در گياهان رز نيم ساله( Half year ) که گياه به صورت ريشه لختبه فروش مي رسد انجام مي شود و دوم به روش پيوند نيمانيم عمل پيوند انجام مي شوند که گيهان حاصله استنت لينگ وروش پيوند استنتينگ نام دارد.
كشت و توليد رزهاي گلخانه اي :
رزهاي گلخانه اي گياهان چند ساله اي هستند كه عمر مفيد آنها براي توليد گل 6 تا 10 سال است. به اين خاطر در انتخاب رقم و آماده كردن خاك و بستر توليد بايد دقت كافي كرد، چون اصلاح و تعويض آنها در طول توليد هزينه دار خواهد بود.
ازدياد :
ازدياد رزهاي گلخانه اي بيشتر از طريق قلمه شاخه است. براي تهيه قلمه گياهان مادري در شرايط مناسب پرورش داده مي شود. تهيه قلمه بعد از بالغ شدن شاخه ها و رسيدن برگها به اندازه نهايي انجام مي گيرد. بخاطر اينكه گياهان مادري در داخل گلخانه در تمام طول سال در حال رشد دائم ستند، بنابراين مي توان در تمام طول سال از آن قلمه هاي برگدار تهيه كرد. قلمه ها با يك تا سه گره برداشت شده و تنها برگ انتهايي نگه داشته مي شود و برگ هاي تحتاني حذف مي شود. ته قلمه ها را مي توان براي ريشه زائي بهتر با پودرهاي حاوي هورمون تيمار كرد. قلمه ها را سپس در داخل بستر ريشه زائي قرار مي دهند كه معمولاً از ماسه، پرليت با يپت ماس و يا تركيبي از آنها مي باشد. پرليت با اندازه دانه هاي متوسط بستر ريشه زائي قابل دسترس و مناسبي است. دماي بين 25 21 درجه سانتيگرد در محيط بستر (اطراف ريشه ها) باعث ريشه زايي بهتر قلمه ها خواهد شد.
اكنون بيشتر توليدكنندگان رزهاي گلخانه اي در جهان از ارقام پيوند شده بر روي پايه هاي مناسب استفاده مي كنند، پايه Rosa manetti در كشور آمريكا و پايه هاي R. canina و R. indica در كشورهاي اروپايي مرسوم است.
در کانينا در شرايط نور کم وسرما پايه به حالت رکود مي رود، پايه هاي مولتي فلورا نيز قوي بوده و خواب زمستانه ندارند. پايه هاي مانتي نيز رکود زمستانه نداشته و در آمريکا زياد استفاده مي شود.
از دلايل پيوند متوان به موارد زير اشاره کرد: رشد و نمو بهتر پيوندک و افزايش قدرت رشد، تحمل اسيديته و شوري خاک، تحمل رطوبت نسبي خاک و محيط، مقاومت به آفات و بيماريها، افزايش عمر و دوره زندگي گياه، سازگاري با شرايط محيطي، مقاومت به سرماي زمستانه
كاشت :
توليد رزهاي گلخانه اي در بسترهاي خاكي و يا غير خاكي انجام مي گيرد. بسترهاي خاكي هزينه اوليه پاييني داشته و نياز به مديريت دقيق ندارند در صورتيكه بسترهاي غير خاكي (هيدروپونيك) هزينه احداث بالا تري داشته احتياج به مديريت دقيق و كنترل دائمي دارند. در صورت سرمايه گذاري دائمي و بالا، بهتر است از بسترهاي غيرخاكي استفاده گردد.
در اينجا بسترهاي خاكي معرفي مي گردد. اندازه بسترهاي كاشت به عرض 120 100 سانتيمتر و به طول حدود 35 متر انتخاب مي شود. عرض مسير و راهرو ها 80 سانتيمتر، بهتر است بستر كاشت از نوع مرتفع انتخاب شود. در اين حالت بسترها به ارتفاع حدود 40 سانتيمتر بالاي سطح زمين با خاك مرغوب پر مي شوند و 30 سانتيمتر آن داخل زمين قرار مي گيرد. بطوريكه عمق بستر حداقل 70 سانتيمتر باشد. خاك مناسب تركيبي است از 60 درصد خاك لومي با 40 درصد مواد افزودني مثل پيت، ماسه، پوسته بذر، پوست درختان، تراشه چوب، خاك اره، كود دامي كاملاً پوسيده كه موجب اصلاح فيزيك خاك مي گردد. PH بين 5 5 تا 6 محيط مناسبي براي رزهاي گلخانه اي است.
در هر بستر 5 رديف با فاصله 25 سانتي متر از همديگر در نظر مي گيرند که رديف وسط حذف و به جاي آن سيستم آبياري قرار مي گيرد يعني در واقع کشت چهار رديفه مي شود. همچنين در روشهاي رايجتر از دو رديف بجاي چهار رديف استفاده مي کنند که در صورت عدم وجود سيستم گرمايي مناسب جهت بهبود تهويه، بسترهاي کشت 2 رديفي توصيه مي شود.
تغذيه :
در زمان كاشت گياه از كود دهي زياد بايد خود داري كرد. كود بصورت محلول در آب در اختيار گياه قرار مي گيرد. ازت، پتاسيم، منيزيم و آهن بطور منظم در محلول كودي استفاده مي شود، در صورتيكه بر، مس، منگنز، موليبدن بطوردوره اي به محلول كودي افزوده مي شود. نسبتهاي كودي ppm 195: 30: 220 (N:P:K) براي كود دهي رزهاي گلخانه اي مناسب مي باشد.
در زمينه دما حداقل درجه حرارت تحمل گياه صفر و حداكثر 35 درجه سانتيگراد است. درخصوص تفاوت درجه حرارت شب و روز بهترين تفاوت مربوط به 6 تا 10 درجه است
دماي انتخابي براي رزهاي گلخانه اي با توجه به شدت نور و موقع سال متفاوت است. بطور كلي دماي گلخانه را در شب 16 تا 17 درجه سانتيگراد، در روزهاي كم آفتاب 21 درجه سانتيگراد و در روزهاي با آفتاب زياد 26 تا 27 درجه سانتيگراد انتخاب مي كنند. در اين شرايط دمايي گلها بعد از حدود 48 40 روز آماده برداشت مي شوند. دماي حداقل خاک 15 درجه است که نبايستي از اين دما کمتر شود
نور نيز از فاكتورهاي محيطي مهم د رتوليد رز است. گياه رز به شدت هاي بالاي نور احتياج دارد. به اين خاطر بهترين گلخانه از لحاظ پوشش، گلخانه هاي شيشه اي است. البته شدت نورهاي خيلي زياد علاوه بر افزايش دماي گلخانه بر روي كيفيت و رنگ گلها تاثير منفي دارد. البته ميزان شدت نور به رقم و درجه حرارت بستگي دارد. در كشورهاي مثل هلند گاهاً به دليل كمي شدت نور در زمستان از نورهاي مصنوعي نيز براي برخي واريته استفاده مي كنند. ولي در ايران بعلت آفتاب فراوان در اكثر استانها نيازي به اين كار نيست. معمولاً ميزان نور مناسب بين 30 تا 55 هزار لوكس متغيير است. ولي در ايران بعلت آفتاب فراوان در اكثر استانها نيازي به اين كار نيست
رطوبت نسبي همان رطوبت است كه در هواي اطراف گياه و محيط گلخانه وجود دارد. اين ميزان رطوبت كه با رطوبت سنج قابل اندازه گيري است در حدود 60 درصد مي باشد. زيادي آن باعث بروز بيماريهاي قارچي مثل لكه سياه، سفيدك مي شود و كمبود آن نيز باعث كاهش رشد گياه و كيفيت محصول مي شود
در محيطهاي كشت خاكي، خاك مي بايستي از نوع سبك لومي شني يا لومي رسي با حاصلخيزي مناسب باشد. خاك بايستي از تهويه مناسب برخوردار باشد اسيديته مناسب خاك نيز بين 7-6 مي باشد. در كشتهاي خاكي، 4-3 تن كود دامي پوسيده را به هر هزار متر مربع اضافه مي كنند و بعد از مخلوط يكنواخت اقدام به كشت پايه هاي رز مي كند. در روشي كشت بدون خاك از بسترهايي نظير پشم سنگ، کوکوپيت يا ليكا و پرليت استفاده مي كنند كه بصورت كشت بستري در بسترهايي به عرض حدود 50 سانتيمتر با دو رديف و به عمق 30 سانتيمتر كشت انجام مي شود البته در روش نسبتا مرسومي هم کشت به صورت گلداني بر روي سکوهايي به ارتفاع 60 تا 80 سانتيمتر و در گلدان حاوي مواد بستري به صورت تک بوته يا دو بوته کشت انجام مي شود . در هر يک از اين روشها مطلوب است گياه ارتفاع مناسبي براي عمل بندينگ از سطح زمين را داشته باشد.
انواع بسترهاي هيدروپونيک
- پيت نارگيل: Coconut Peat = Coir Dust
از فراوري پوست ميوه نارگيل حاصل مي شودکه مراحل آن به قرار زير است
تجزيه > درجه بندي > خشک کردن > پرس کردن
پشم سنگ Rock wool
از ذوب کردن صخره هاي بازالت يا برخي مينرالهاي ديگر در دماي 1500 درجه سانتيکراد موادي ساخته ميشود که مشابه فيبرهاي ريز است.
تهويه آن عالي است، نگهداري رطوبت آن خوب است، CEC اين بستر پائين است، PH خنثي تا قليايي با اثر کم در محيط کشت دارد، پايداري بسيار زياد بوده ودانسيته آن 264 گرم در ليتراست.
پرليت Perlite
خاکهاي آلومينيو سيليکاتي هستند که حدود1000 درجه سانتيکراد حرارت ديده اند.خصوصياتي مشابه ماسه ولي سبک را دارند.
حاوي فلورايد است که در بر خي گياهان حساس نظير ليليوم لونگيفلوروم و دراسنا مي تواند خسارتزا باشند، نگهداري آب کم و تهويه عالي دارد که اين خاصيت با مصرف بسيار بالاي آب و مواد غذايي همراه است و از آن به عنوان بستر مناسبي ياد نمي کنند.CEC خيلي کم وPH تقريبا 5 7 دارد. پايداري بسيار بالا بوده و دانسيته حجمي آن 80 تا 120 گرم بر ليتردارد. CEC متوسط تا زياد دارد، PH برابر 5 4 تا 9 6 است، پايداري آن عالي است، دانسيته حجمي آن پائين است
اين محصول به رطوبتي متوسط احتياج دارد. در شرايط كشت خاكي بايستي سطح خاك پاي ريشه گياه بين هر دو آبياري خشك شود. تنش رطوبتي نيز به گياه خسارت مي زند
رزها گياهاني با سيستم ريشه اي عميق هستند و آب کافي را در عمق نياز دارندزهکش در کشت خاکي رز بايستي تا حد ممکن تا عمق 90-100 سانتي متري خوب باشد. در مناطقي با سطح ايستابي بالا نياز به لوله زهکشي است که اندازه لوله هاي زهکشي بسته به بافت خاک است و بايد طوري طراحي شود که آب اضافي بستر کشت سريع خارج شود. اين لوله ها در ايران با قيمت مناسب توليد مي شود. در صورت عدم وجود شيب طبيعي براي زهکش آب بايد از پمپ استفاده گردد.
تهويه گلخانه جهت كنترل ميزان رطوبت، آفات و بيماريها و همچنين تامين دي اكسيدكربن مصرف شده در فرآيند فتوسنتز لازم و ضروري است. در گلخانه هاي رز از دريچه هاي سقفي براي تهويه استفاده مي شود.
گلخانه مناسب رز :
سيستم تهويه بايستي بتواند دماي داخل گلخانه را کنترل نمايد و تعادل بين دما و رطوبت را تامين نمايد. در زمان تهويه از باد مستقيم بر روي محصول بايد اجتناب شود. ديواره هاي جانبي گلخانه بايد تا ارتفاع محصول باشد. تهويه و کانالهاي مربوط به تهويه بايد در بالاي ارتفاع محصول قرار گيرد.
•در مواقع بارندگي از خيس شدن گياه خودداري شود و از چکه کردن پوشش گلخانه ممانعت به عمل آيد. ارتفاع گلخانه بايد مطلوب و نسبتا زياد باشد (بيش از5 4 متر) يعني به عبارت ديگر حداقل 2 متر ارتفاع در بالاي گياه وجود داشته باشد. البته به عنوان اصل کلي گلخانه بايد حداکثر جذب نور را داشته باشد. گلخانه هاي بلندتر ، پهنتر و قويتر بهترند. برخلاف گلخانه هاي ايران که عمدتاً پلاستيکي است در هلند پوشش گلخانه ها عمدتا شيشه بوده ودر سالهاي اخير از پوشش هاي اکريليک نيز استفاده مي شود. که عيب شيشه آن است که UV-b عبور نموده و باعث سياهي گلبرگهاي ارقام قرمز مي شود. گلخانه هاي مولتي اسپان ازگلخانه هاي ونلو به دليل ثبات بيشتر شرايط وحجم بيشتر هوا مطلوبترند.همچنين نورگيري آنها بيشتر و هزينه احداث آنها سبکتر است. لازم به ذکر است که شيشه هاي مورد استفاده در هلند در قطعات 2 112 در 150 استفاده مي شود در حالي که عرض شيشه در گلخانه هاي ايراني کمتر و مقدار قاب بيشتر شده و نور گيري را کاهش مي دهد. شيب سقف به زاويه تابش و کثيف شدن سقف بستگي دارد که از 27 درجه در ونلو به 24-22 درجه در وايد اسپان کاهش يافته است:
در کشت هاي مزرعه اي، در نقاطي که شرايط نوري پايين حاکم است و هزينه انرژي بالا است براي گياه خواب زمستانه(رکود) در نظر مي گيرند. برگهاي رز تا 5 درجه سانتي گراد زير صفر تحمل سرمايي دارد و اين تحمل به نوع رقم، حمله آفات و بيماريها، بلوغ بافت چوبي، رطوبت هوا، دما و ... بستگي دارد. اما در ارقام کنوني دنيا نياز سرمايي و خواب زمستانه لازم نيست و در تمام طول سال گل مي دهد.
رزهاي اسپري کمتر از 3 درصد توليدات هلند را در بر مي گيرند
ارتفاع از سطح دريا
بهترين ارتفاع از سطح دريا: 1800 تا 3000 متر
بندينگ :عمل خمش تعدادي از شاخه هاي گياه را مي گويند که با هدف افزايش سطح برگ وافزايش ميزان نورگيري صورت مي گيرد
سيستم هاي کشت:
در کشتهاي خاکي دو روش وجود دارد که در روش اول در بستري به عرض 120 سانتيمتر 4 رديف رز مي کاشتند که فواصل روي رديفها حدود 30 سانتيمتر در نظر گرفته مي شد در روش دوم گياه را در دو رديف به فاصله 40 سانتيمتر از هم مي کارند و سعي مي کنند که گياه مادري ارتفاع لازم را براي عمل بندينگ و جلوگيري از رطوبت زياد بستر داشته باشد.
در کشتهاي هيدرو پونيک مرسومترين روش کشت دو رديفه است که يا در راکوول (پشم سنگ) يا پرليت و يا کوکوپيت کشت مي شود. در کشت راک وول مهم.لا از راک وول نوع اسلاب ( بلوک مکعبي) استفاده مي شود و در کشت کوکو پيت از گلدانهاي پنج تا 10 ليتري استفاده مي شود که در گلدانهاي بزرگ دو گياه در يک گلدان با هم کشت مي شود. در اين سيستم بايستي از کوکو پيت بوفيرت شده ( کلسيم دهي شده) استفاده شود تا گياه بتواند رشد بهتري داشته باشد. در روش کشت پرليت از يک بستر باريک يا کيسه هاي کشت(Grow bag) استفاده مي شود.
برداشت :
روشهاي توليد و برداشت رز در گلخانه به دو صورت پيوسته يا دوره اي است. در حالت پيوسته برداشت رزها بطور متوسط هر روز دوبار انجام مي گيرد. در صورتيكه در برداشت دوره اي تمام گلها در يك مرحله برداشت مي شوند و سپس به گياهان اجازه داده مي شود تا براي مرحله بعدي توليد گل بكنند. گلها زماني كه يك تا دو گلبرگ شروع به تا خوردن مي كنند، برداشت مي شوند. از نظر عمر گلداني، در مرحله اي که 21-40 % غنچه باز شده باشد(مرحله سوم) طول عمر طولاني تري نسبت به مرحله اي که 1-5 % غنچه باز شود (مرحله يک) در پي خواهد داشت.
محل قطع شاخه براي برداشت گل بالاي اولين برگ پنج برگچه اي از پايين شاخه است. در فصل زمستان محل برش بالاي دومين برگ پنج برگچه اي انتخاب مي شود.
تيمار بعد از برداشت :
بعد از برداشت گلها يا به انبار سرد منتقل مي شوند و يا بلافاصله به بازارهاي نزديك حمل مي شوند در صورت انتقال به انبار سرد در دماي 0 تا 10 درجه سانتيگراد (بمدت 1 تا 2 روز) قرار داده مي شوند. در غير اين صورت ته شاخه ها در داخل آب ولرم ( 23 تا 25 درجه سانتيگراد) محتوي مواد دوام بخش گل قرار داده مي شوند. بهتر است رطوبت نسبي محيط بالا و در حد 80 درصد باشد.
عوارض، آفات و بيماريها :
تغييرات شرايط گلخانه مثل تغييرات شديد در دما، كاهش نور و نوسانات رطوبتي مي تواند موجب بدشكلي گلها و كاهش بازار پسندي آنها گردد. لذا كنترل گلخانه و نگهداري آن در شرايط مناسب لازم و ضروري است. كنه ها، تريپس ها و شته ها از مهمترين آفات رزهاي گلخانه اي به شمار مي روند. سفيدك سطحي و كپك خاكستري نيز در شرايطي كه بوته ها مرطوب مي شوند و دما كمي پايين مي آيد، در صورت عدم توجه و مراقبت به سرعت گسترش مي يابد.

آشنايي درزه‌ها عبارت از شکستگي‌هايي است که غالبا در سنگ مشاهده مي‌شود. مهمترين مشخصه درزه‌ها اين است که در اين نوع شکستگي‌ها ، حرکت نسبي به موازات صفح ...

رزماري، برگ و سرشاخه هاي گلدار خشک شدۀ گياه Rosmarinus officinalis از خانوادۀ نعناعيان (Lamiaceae) است که حداقل داراي ۱ درصد (حجم وزن) روغن فرار مي با ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تعر ...

گلخانه به فضاي محدودي اطلاق مي­شود که قابليت کنترل شرايط محيطي مناسب را براي رشد گياهان از نواحي مختلف در طي فصول مختلف يک سال داشته باشد. طبق اين تع ...

چمن در لغت به معني سبزه زار، مرغ زار و زمين سبز و خرم مي باشد. چمن بيشترين نقش را در تصفيه و کاهش آلودگي هوا در محيط هاي شهري برعهده دارد. يکي از عوام ...

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ...

گياهان نمونه هاي زيبا و بي نظيري از خلقت خداوندي به حساب مي آيند، اشکال و رنگشان ما را به سوي خود جذب مي کند. اما در پس اين چهره زيبا، رازها نهفته است ...

گل هاي زيبا با آن ظاهر دل فريبشان مي توانند بسيار سمي باشند. آنقدر سمي که حتي مي توانند جان انسان را بگيرند. آشنا نبودن بسياري از مردم با اين گياهان ک ...

دانلود نسخه PDF - رز گلخانه اي