up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله ذرت دانه اي PDF
QR code - ذرت دانه اي

ذرت دانه اي

ذرت دانه اي و علوفه اي

ذرت گياهي است ازخانواده Poaceae ، دگرگشن مخصوص نواحي گرم ومعتدل. مبدا آن آمريکاي مرکزي وجنوبي است واحتمالاً توسط هجوم استعمارگران وياتوسط زائران مکه وارد ايران شده است وسابقه کشت آن درقارههاي اروپا ،آسيا، آفريقا واقيانوسيه چندان طولاني نيست. متوسط عملکرد اين گياه دردنيا بعد ازگندم وبرنج مقام سوم را درميان غلات دارا بوده .
الف) کاشت
- زميني را انتخاب کنيدکه امکان آبياري به راحتي فراهم باشد.
- درکشت بهاره از اواسط فروردين ماه تا اواسط ارديبهشت ودرکشت تابستانه ازاول تا پانزدهم تيرماه ميتوان به کشت اين گياه دراستان اقدام کرد.
تذکر: ترجيحاً براي جلوگيري ازخسارت گرما درمرحلة گرده افشاني ازکاشت ذرت دانه اي SC۷۰۴ درزمانيکه گرده افشاني درمردادماه صورت ميپذيرد اجتناب نمائيد .فاصله زماني کاشت تا گرده افشاني حدوداً ۶۰ روز است.
- ازبذر هيبريد ضدعفوني شده براي کاشت استفاده نمائيد.
- براي کاشت ميتوانيد ازرديفکارهاي مکانيکي وترجيحاً رديفکار پنوماتيک استفاده نمائيد.
- ۲۰ کيلوگرم بذر را بافاصله خطوط ۷۵ سانتي متر ازيکديگر وفاصله بوته هاي روي رديف ۲۰-۱۸ سانتي متر کشت نمائيد.
- براي دسترسي به سبز يکنواخت حتماً قبل ازکاشت مزرعه را آبتخت نمائيد.
ب) داشت
- روزهاي اول بعداز سبزشدن مزرعه را مورد بازديد قراردهيد. درصورت مشاهده بوته هاي خشک شده، خاک پاي بوتة خشک شده را کنارزده بهطور حتم لاروهاي سيمي يا اگروتيس را مشاهده مينمائيد. درصورت بالا بودن خسارت نسبت به محلولپاشي ۳ کيلوگرم درهکتار سوين ويا طعمه پاشي با سم فوق اقدام نمائيد.
کود مورد نياز- براي مصرف کود بهتر است نسبت به تجزيه خاک مزرعه اقدام نمائيد درصورت عدم دسترسي دريک توصيه عمومي ۳۰۰ کيلوگرم کودفسفات آمونيوم و ۲۰۰-۱۰۰ کيلوگرم پتاس قبل ازکاشت و ۴۰۰ کيلوگرم اوره (۲۰۰ کيلوگرم قبل ازکاشت+ ۲۰۰ کيلوگرم دردومرحله آبياري بهصورت سرک) داده شود. البته ميزان کود مصرفي به ميزان حاصلخيزي خاک ومحصول قبلي بستگي دارد.
▪ کنترل علفهاي هرز- براي کنترل علفهاي هرز درسه مرحله ميتوان اقدام کرد :
۱) از سم اراديکان به ميزان ۵ ليتر درهکتار چند ساعت قبل ازکاشت مصرف وباديسک با خاک مخلوط نمائيد.
تذکر: وقتي خاک به اندازه کافي مرطوب باشد اثر پذيري علفکش بيشتر است.
۲) ازسموم آترازين به مقدار يک کيلوگرم درهکتار وآلاکلر( لاسو ) ۵-۳ ليتر درهکتار بعد ازکاشت تا قبل ازسبز شدن ذرت بهصورت محلولپاشي درسطح مزرعه ميتوانيد استفاده نمائيد.
۳) از سم تو فوردي ( ۲.۴.D )به ميزان ۵ ۱-۱ليتر در هکتار بعد از کاشت وپس از سبزشدن ذرت زمانيکه ارتفاع گياه۲۰-۱۵ سانتيمتر باشد، بهصورت محلول‏پاشي در سطح مزرعه ميتوان استفاده کرد.
▪ آبياري
بعد از کاشت در صورت فراهم بودن رطوبت مناسب وحرارت حدود ۲۰-۱۵درجه، بذور بعد از حدود ۷-۲روز سبز ميشوند. با توجه به وضعيت آب وهوائي در صورت کمبود رطوبت از ۱۵روز بعد از سبز اقدام به اولين آبياري نماييد.
- قبل از آبياري دوم، حدوداً در مرحله ۶-۵ برگي که ارتفاع گياه حدود۲۰-۱۵سانتيمتر ميباشد، براي کنترل مکانيکي علفهاي هرز وهوا دهي پاي بوته از فاروئر(پنجه غازي )جهت ايجاد فارو وسله شکن استفاده نماييد.
- آبياري هاي بعدي تا مرحلة شيري شدن باتوجه به نياز مزرعه حدوداً هر۱۵ روز يکبار ادامه خواهدداشت. تأمين آب مورد نياز گياه درمرحلة گرده افشاني ازاهميت زيادي برخوردار است.
▪ آفات
اگر کشت بهاره داشته باشيم احتياج به کنترل شيميائي آفات کم احساس ميشود ولي درکشت هاي تابستانه براي کنترل ساقه خوارها (سزاميا وپيرائوستا ) وهمچنين کرم قوزه پنبه، دوبار به فاصله ۱۵ روز يکبار حدوداً از اواخر تيرماه اقدام به سمپاشي با سم نواکرون به ميزان ۵ ۱ –۱ ليتر درهکتار به همراه يک کيلوگرم لاروين نمائيد.
ج) برداشت
- زمان برداشت مرحله اي است که لايه سياه اطراف نوک دانه‏ها ظاهر ميشود، اين لايه نشان دهنده رسيدن فيزيولوژيک درذرت ميباشد.
- پتانسيل عملکرد اين گياه درکشت بهاره ۱۲-۱۰ تن ودرکشت تابستانه ۸-۶ تن درهکتار ميباشد.
▪ توليد علوفه
نتايج آزمايشات چندساله گذشته دررابطه با توليد ذرت علوفه اي دراستان نشان ميدهدکه، بهترين رقم مناسب براي توليد علوفه نيز همان ذرت دانه اي SC۷۰۴ ميباشدکه براي توليد علوفه مناسب بايد ميزان بذر مصرفي آن ۲۵-۲۰ درصد بيش ازمزرعه توليد دانه باشد به عبارت ديگردرکشت اين رقم به منظور توليد دانه فاصله بذور روي رديف حدود ۲۰-۱۸ سانتي متر در نظر گرفته ميشود، درحاليکه براي توليد علوفه فاصله بين بذور روي رديف ۱۸-۱۵ سانتي متر توصيه ميگردد.
- کليه عمليات داشت مزرعه مانند مزرعه توليد بذر دانه ميباشد.
- براي توليد علوفه نيز مي‏توان اقدام به کشت بهاره و يا تابستانه کرد. درکشت تابستانه محدوديت زماني مانند ذرت دانه اي خيلي محسوس نميباشد. کشت ذرت دانه اي درتابستان، براي ممانعت ازبرخورد مرحله خشک شدن دانه با بارندگيهاي پائيزه، حداکثر تا ۱۵ تيرماه توصيه ميگردد. حال آنکه ذرت علوفه اي را تا اواخر تيرماه نيز ميتوان کشت کرد.
▪ برداشت
مرحله برداشت ابتداي مرحله خميري نرم دانه ميباشد. مزرعه بوسيله کمباين مخصوص و يا چاپر، برداشت ومحصول به سيلوها منتقل ميگردد. البته ذرت علوفه‏اي قابليت مصرف مستقيم را نيزدارد.
درصورت مديريت صحيح ۸۰-۷۰ تن علوفه تر درکاشت بهاره و ۷۰-۶۰ تن درکاشت تابستانه ميتوان برداشت نمود. ميزان ماده خشک علوفه بين ۱۲-۱۰ درصد ميباشد.

آمريکايي ها اولين استفاده کنندگان از ذرت بودند ذرت تا قبل از سال ۱۴۹۲ ميلادي (سال کشف آمريکا) در قاره آسيا، اروپا و آفريقا بعنوان يک گياه زراعي شناخته ...

آمريکايي ها اولين استفاده کنندگان از ذرت بودند. ذرت تا قبل از سال ۱۴۹۲ ميلادي (سال کشف آمريکا) در قاره آسيا، اروپا و آفريقا بعنوان يک گياه زراعي شناخت ...

مقدمه ذرت با نام علمي Zea mays يکي از غلات گرمسيري و از خانواده گندميان (گرامينه) متعلق به گياهان تک لپه مي‌باشد. گياه ذرت ، تنها غله‌اي است که در کشو ...

ذرت كه به فارسي بلال نيز ناميده مي شود گياهي است يكساله و يك پايه داراي ساقه اي راست كه ارتفاع آن تا چهارمتر مي رسد. ذرت گياه بومي آمريكاي مركزي و مكز ...

زنگ برگ يک بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيکاله وبسياري از گندميان است که توسط قارچ Puccinia recondita ايجاد مي شود. پاتوژن روي جو، قدرت پارازيتي ضعيفي ...

● تاريخچه : تئوفراستوس يکي از دانش آموزان و محققان ارسطو است،که در کارهاي گياهشناسي اش درباره واکنشهاي آللوپاتيک نوشته است. او را پدر گياهشناسي ناميده ...

زنگ برگ يک بيماري جدي گندم، چاودار، تريتيکاله وبسياري از گندميان است که توسط قارچ Puccinia recondita ايجاد ميشود. پاتوژن روي جو، قدرت پارازيتي ضعيفي د ...

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ...

دانلود نسخه PDF - ذرت دانه اي