up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله دکتر کاوه احمدي علي آبادي PDF
QR code - دکتر کاوه احمدي علي آبادي

دکتر کاوه احمدي علي آبادي

زندگينامه دکتر کاوه احمدي علي آبادي

دکتر کاوه احمدي علي آبادي ، متولد ۹ آبان ۱۳۴۸ در شهرستان رشت است . وي پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و راهنمايي براي ادامه تحصيل به خارج از کشور سفر کرد. پس از مدتي اقامت در ترکيه و ايالات متحده آمريکا و چند کشور ديگر مجدداً به کشور مراجعت نمود. داراي تحصيلات عالي و تأليفات متعددي در حوزه هاي فلسفه ، جامعه شناسي ، مردم شناسي ، روان شناسي ، داستان ، سينما و نقد است که به شکلي سيستماتيک از سال ۱۳۷۲ تاکنون ادامه داشته است . علاوه بر آن ها از سوابق پژوهشي و کاري رسمي و غيررسمي نيز برخوردار است که برخي از آن ها در حوزه هاي جامعه شناسي ، مردم شناسي ، فلسفه و معرفت شناسي و اديان بوده که به شکلي اجمالي در ذيل آمده است .
● آخرين مدارک و مدارج علمي
۱) دکتراي (Phd) فلسفه ، گرايش دين با امتياز و تقدير و به عنوان دانشجوي ممتاز از تگزاس ايالات متحده آمريکا.
۲) دکتراي (Doctor of Arts) جامعه شناسي با امتياز و تقدير و به عنوان دانشجوي ممتاز از تگزاس ايالات متحده آمريکا.
۳) دکتراي (Doctor of Science) مردم شناسي با امتياز و تقدير به عنوان دانشجوي ممتاز از تگزاس ايالات متحده آمريکا.
۴) فوق دکتراي (Post Doctoral of Philosophy) فلسفه علم به همراه گواهي ارزيابي کمال از داکوتاي جنوبي آمريکا.
۵) عضو هيئت علمي (ACADEMIC BOARD) دانشگاه آبردين (ABERDEEN)با درجه پروفسوري (PROFESSORSHIP).
۶) دريافت درجه دانشمندي (scientist) در رشته فلسفه علم با رساله روش شناسي علم و فلسفه .
۷) انتخاب به عنوان دانشمند برجسته (Distinguished scientist) سال ۲۰۰۸ از طرف دانشگاه آبردين.
● کتب چاپ شده اي که به عنوان اثر مؤلف ثبت شده است
ثبت اثر مولف که از طرف يونسکو در کشورهاي مختلف گذاشته مي شود، پس از بررسي آثار مدعيان ، آثاري راکه از نوآوري برخودار بوده و داراي حقوق علمي و معنوي براي پديد آورندگان آثارست ، تأييد مي نمايد؛ درحقيقت همان گونه که نوآوري در آثار عملي ، ثبت اختراع مي شود، نوآوري آثار نظري نيز از اين طريق به نام مولف ثبت مي گردد، که نگارنده به ترتيبي که خواهد آمد، آثارش را ثبت مولف به نام خود کرده است و گواهي هاي همه آن ها قابل ارايه است .
۱) کتاب >شناخت شناخت ها< کاري نظري و آکادميک است و به حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي ، مردم شناسي ، فلسفه و روان شناسي اجتماعي و به ويژه معرفت شناسي مربوط شده و در سال ۸۰ توسط انتشارات فرهنگ کاوش به چاپ رسيده است .
۲) کتاب >از آفرينش تا غسل تعميد< که اثرري مختص فلسفه هنر بوده و در حقيقت کتاب معنوي عهد مدرن است . کتاب هويت هاي متعددي دارد و از تحليل و نقد فيلم ها گرفته تا ماهيت کتب مقدس را در بر مي گيرد. کتاب معنوي عهد مدرن با تحليل فيلم ها تحقق مي يابد، چرا که واسطه عهد مدرن سينما و زبان آن ، تجزيه و تحليل است . اين اثر در سال ۸۰ به وسيله انتشارات فرهنگ کاوش منتشر شد.
۳) کتاب >منم ايوب ; مزامير ايوب گل خورشيدپيدايش و تحول رفتارها و آفريده هاي فرهنگي و هنري ; از ديدگاه تعاملي - تناقضينظرياتي بنيادي پيرامون باورها و رفتارهاي فردي و اجتماعي پيدايش و تحول رفتارها و آفريده هاي فرهنگي و هنري ; از ديدگاه تعاملي از هستي تا... بي نهايت < نام مجموعه اي از تحليل و نقد فيلم هاست که با نگاهي فلسفي به هنر، کتاب معنوي عهد مدرن را معرفي مي کند. اثري از نگارنده است که به پايان رسانيده است . اين کتاب در بخش ثبت آثار مولف کتابخانه ملي به ثبت رسيده است و توسط سايت کتابخانه مجازي ايران قابل دسترسي است . www.irpdf.com
۱۲) >از نيستي تا... بي نهايت < کتابي است که باز به فلسفه هنر و تحليل خلاقانه فيلم تعلق دارد و کتاب معنوي عهد مدرن را کامل مي سازد. اين کتاب در بخش ثبت آثار مولف کتابخانه ملي به ثبت رسيده است و توسط سايت کتابخانه مجازي ايران قابل دسترسي است . www.irpdf.com
۱۳) کتاب >ژاندارک در غسل تعميد ژاندارک پيدايش و تحول آفرينش هاي ادبي، فرهنگي و هنري ؛ از ديدگاه تعاملي تناقضي انقلاب حيوانات < که اثري ادبي و هنر ي است و تحليل و بازآفريني است بر کتاب مشهور جورج اورول ، مزرعه حيوانات (در ايران با نام قلعه حيوانات ترجمه شده است ).
۱۶) کتاب >از پيدايش تا تأويل < که کتاب معنوي عهد پسامدرن است . اثر در اثر و متن در متني که زبانش ، زبان تمامي ادوار است ، چرا که زبان عهد پسامدرن ، بينامتني است . اين در بخش ثبت آثار مولف کتابخانه ملي به ثبت رسيده است و توسط سايت کتابخانه مجازي ايران قابل دسترسي است . www.irpdf.com
۱۷) کتاب >فراتحليل هايي بر آسيب هاي اجتماعي در جامعه؛ نمونه موردي ايران < مبحثي تحليلي، پژوهشي و تئوريک است که نظرياتي بنيادي را درباره مسايل اجتماعي ايران، همچون فرار مغزها، شکاف نسل ها و... مطرح مي سازد. اين کتاب در بخش ثبت آثار مولف کتابخانه ملي به ثبت رسيده است و توسط سايت کتابخانه مجازي ايران قابل دسترسي است . www.irpdf.com
۱۸) کتاب >گذر و نظري بر تأويلگرايي و هرمنوتيک < اثري است، تئوريک و فلسفي پيرامون اين نحله فکري با آراي جديد محقق در اين زمينه که براي انتشارات شرح سپيده دمان در نوبت چاپ قرار گرفته است.
۱۹) کتاب >روش شناسي و روش تحقيق در علم و فلسفه < که با بررسي روش ناسي و روش تحقيق طبيعتگرايان و مثبت گرايان، ابطالگرايان و روش ديالکتيکي هگل در نهايت به روش شناسي و روش تحقيق پيشنهادي نگارنده، يعني روش تعاملي – تناقضي مي رسد.
۲۰) کتاب >نظريه جامع تعاملي تناقضي برنامه ريزي بلندمدت اجتماعي و فرهنگي < نيز اثري اجتماعي و فرهنگي است، به عنوان اثري مولف ثبت شده است .
● کتب در دست تأليف
تاکنون بالغ بر ۱۴ کتاب در دست تأليف دارند.
● مقاله و پژوهش در همايش ها و کنفرانس هاي علمي
۱) بيش از ۳۵ پژوهش و مقاله علمي از سمينارها و کنفرانس هاي ملي و بين المللي دارند.
۲) در سومين همايش روز خانواده و تکريم بازنشستگان در پاييز ۸۷ از ايشان در سن ۳۹ سالگي در جمع پيشکسوتان نمونه کشوري تجليل به عمل آمده است.
● دريافت لوح تقدير، جوايز و تنديس از جشنواره ها، همايش ها و کنفرانس هاي علمي و هنري
کسب بيش از ۲۵ تقديرنامه، لوح يادبود و گواهي موفقيت و کمال از دانشگاه ها، همايش ها و جشنواره هاي مختلف ملي و بين المللي از داخل و خارج از کشور.
● عضويت در سازمان ها و انجمن هاي علمي و فرهنگي
۱) از اعضاي فعال جامعه شناسان بدون مرز (Sociologists without borders (ssf و شاخه جامعه شناسي ايران آن است .
۲) ايشان از اعضاي پيوسته و دايمي انجمن جامعه شناسي ايران از سال ۱۳۷۸ تاکنون است .
۳) در انجمن روزنامه نگاران ايران و فدراسيون جهاني خبرنگاران حرفه اي IFJ عضويت دارند.
۴) از اعضاي مجمع متخصصين ايران از سال ۱۳۸۱ تاکنون هستند.
۵) از اعضاي هيئت مديره تعاوني اهل قلم و انديشه و شرکت چاپ و نشر شرح سپيده دمان اند.
۶) از اعضاي سنديکاي (اتحاديه ) تعاوني هاي خدماتي هستند.
۷) از اعضاي باشگاه فرهنگي و هنري رويش که به سينماي ديني اختصاص دارد.
۸) عضويت پيوسته در گروه تخصصي روش ها و بينش هاي علوم اجتماعي در انجمن جامعه شناسي ايران از ۷ ۹ ۸۰ تاکنون.
۹) ايشان از اعضاي تحريريه سايت مستقل جامعه شناسي ايران نيز هستند.
● مقاله در نشريات سراسري ، فصلنامه ها و مجلات تخصصي ايران:
۱) داراي بيش از ۳۴ مقاله در نشريات سراسري، فصل نامه ها و مجلات تخصصي.
۲) تعداد قابل ملاحظه اي مقاله در عرصه فلسفه و فلسفه علم داراست که تاکنون به چاپ نرسانيده است .
● ميزگردها و نشست هاي نقد و بررسي
۱) شرکت در ميزگردي پيرامون >روش هاي تحقيق براي سنجش سطوح آموزشي و کتب درسي راه هاي دستيابي به شناخت و موانع آن در ايران فلسفه و معرفت در يونان باستان < با حضور اساتيدي ازدانشکده فلسفه دانشگاه کلن و اساتيدي از ايران ، فرانسه و آمريکا، در دفتر تعاوني اهل قلم و انديشه در تابستان ۸۳.
۵) برگزاري و شرکت در مباحث ميزگردي پيرامون >فلسفه و معرفت در دوران مدرن و پست مدرن < با حضور استاد ميهماني از دانشکده فلسفه دانشگاه کلن ، در دفتر تعاوني اهل قلم و انديشه در پاييز ۸۳.
۶) برگزاري و شرکت در ده ها جلسات و نقد و بررسي آثار و کتب ادبي ، فرهنگي و هنري ، از جمله کتبي از خود نويسنده در دفتر تعاوني اهل قلم و انديشه از سال ۸۳ به اين سوي .
۷) شرکت در مباحث ميزگردهايي در باشگاه انديشه پيرامون مواضع پاپ بنديکت شانزدهم درباره دين و پيامبر اسلام با عنوان >گفتگوي بين ديني < با حضور صاحب نظران و نمايندگاني از ديگر مذاهب در دو جلسه که در آبان وآذر ماه ۱۳۸۵ برگزار گرديد و توسط خبرگزاري هاي مهر، مساجد و شبستان اعلام شد.
● فيلم نامه ها و نمايش نامه ها
۱) فيلم نامه اي به نام >گل خورشيد< که متفقاً با خانم سپيده پورکياني نوشته شده و در سال ۱۳۷۸ در جشنواره کانون به عنوان ۴۰ فيلمنامه منتخب برگزيده شده و در قالب مجموعه اي به چاپ رسيده است .
۲) فيلم نامه اي به نام >مواجهه < که با آقاي جعفر حفيظي نوشته شده است .
۳) فيلم نامه اي به نام >هويت < که کار مشترکي است با آقايان رضا رحيمي و جعفر حفيظي .
۴) کتاب >منم ايوب ; مزامير ايوب

ايران از لحاظ داشتن پديده هاي زمين شناسي کشور غني اي مي باشد.از جمله اين پديده هاي زيبا و شگفت مي توان به غارهاي ايران اشاره کرد.در بين غارهاي ايران ه ...

شيخ الرئيس . حجته الحق . ريس العقلا . شرف الملك ابوعلي سينا ( حسين پسر عبدالله حسن پسر علي پسر سينا ) در دنياي امروز كمتر ملتي است كه به مفاخر گذشته خ ...

من حسين، معروف به ابو علي سينا، بزرگترين فيلسوف و دانشمند اسلامي و يکي از موثرترين چهره هاي علمي اسلام در قلمروهاي مختلف هستم. در برخي منابع نام کامل ...

امروزه راحتي سرنشينان مهم ترين هدف سازندگان خودرو است.يکي از مهم ترين عوامل راحتي سرنشينان جلوگيري از انتقال ارتعاشات حاصل از محيط خارج به سرنشينان اس ...

در ستون حل مساله باليني، اطلاعات مربوط به يک بيمار واقعي به صورت مرحله به مرحله براي يک پزشک متخصص در حيطه مورد نظر ارايه مي شود (قلم ضخيم) و او قدم ب ...

استاد عبدالکريم قريب در سال ۱۲۹۱ ه . ش در خيابان عين الدوله تهران ديده به جهان گشود. پدرش ميرزا مصطفي خان مستوفي، فرزند ميرزا عبدالکريم مستوفي گرگاني ...

علي اسفندياري، مردي كه بعدها به «نيما يوشيج» معروف شد، در بيست‌ويكم آبان‌ماه سال 1276 مصادف با 11 نوامبر 1897 در يكي از مناطق كوه البرز در منطقه‌اي به ...

شيخ محمد علي عاملي ملقب به بهاء الدين معروف به شيخ بهايي فرزند حسين بن عبدالصمد است که از فقهاي مذهب شيعه بود و در روز پنجشنبه هفدهم ذي الحجه سال ۹۵۳ ...

دانلود نسخه PDF - دکتر کاوه احمدي علي آبادي