up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله دي اکسيد کربن PDF
QR code - دي اکسيد کربن

دي اکسيد کربن

دي اکسيد کربن و بارندگي

طي دهه آينده ، براثر انتشار گازهاي گلخانه اي درجه حرارت كره زمين در هر دهه ۳ ۰ درجه سانتيگرادافزايش مي يابد و ميانگين افزايش سطح آب درياها در هر دهه طي مدت مذكور به ۶ سانتي متر مي رسد. چنين تغييراتي تأثيرات شديدي بر منابع جهاني ما برجاي خواهدگذاشت فعاليتهاي بشر به شكل عمده اي برتركيب اتمسفر كره زمين تأثيرمي گذارند. بهترين نمونه شناخته شده از اين تأثيرگذاري افزايش ميزان دي اكسيدكربن در جو است . در مقياس جهاني ، ميزان غلظت دي اكسيدكربن در جو از زمان انقلاب صنعتي تاكنون حدود ۲۵ درصد افزايش يافته است . مهمترين علت اين امر، بدون شك ،سوزاندن سوختهاي فسيلي است . نابودي جنگلها نيز به افزايش دي اكسيدكربن كمك كرده است زيرا در زميني كه خالي از درخت براي كشاورزي شده ، گياهان جديد مقدار كمتري كربن نسبت به جنگل اوليه جذب مي كنند. افزون بر آن ، شخم زدن زمينهاي دست نخورده منجر به يك جريان فزاينده كربن به اتمسفر از طريق فرايندهاي تجزيه مي شود. دانش و آگاهي ما در خصوص شكل كربن كره زمين محدودتر از آن است كه اجازه پيش بينيهاي دقيق ميزان فعلي و افزايشهاي آينده دي اكسيدكربن در اتمسفر را بدهد.
دي اكسيدكربن يكي از گازهاي معروف گلخانه اي است . تعدادديگري از گازها نيز از مهمترين عناصر افزايش پيش بيني شده درجه حرارت هستند. پيش بيني شده است كه دي اكسيدكربن در آينده عامل حدود نيمي از افزايشهاي درجه حرارت خواهد بود. گازهاي متان ،اكسيد شوره اي ، اوزن و كلوروفلورو كربن (CFCS) ۴ نيم ديگري ازافزايش درجه حرارت را موجب خواهند شد. سطح تمامي اين گازهاي گلخانه اي در اتمسفر درحال افزايش است . گازهاي گلخانه اي هم توسط فرايندهاي صنعتي و هم از طريق فرايندهاي بيولوژيكي توليد مي شوند اما در عين حالي كه آلاينده هاي صنعتي به دقت ثبت شده و مستند هستند، دانش و آگاهي ما از ميزان گازهاي گلخانه اي توليد شده از طريق فرايندهاي بيولوژيك و عواملي كه انتشار آنها را تعديل مي كند، هنوز ناكافي است . در حال حاضر، ماقادر نيستيم آينده آلاينده ها و تأثيرات آنها بر آب و هوا را با اطمينان پيش بيني كنيم .
پيش بيني مي شود طي ۱۰۰ سال آينده گسترش انتشار گازهاي گلخانه اي در اتمسفر در هر دهه منجر به ۳ ۰ درجه سانتيگراد افزايش در دماي زمين بشود (Houghton etal ۱۹۹۰). اين افزايش دما به طور يكنواخت در همه جاي كره زمين توزيع نخواهد شد بلكه بيشترين افزايش دما در نيمكره شمالي در طول زمستان خواهدبود.اين تغييرات درجه حرارت نيز به نوبه خود بر مقدار و توزيع زماني بارندگي تأثير خواهد گذاشت . چنين وضعي نيز پيامدهاي شديدي براي جنگلكاري ، كشاورزي و همچنين گياهان وحشي به دنبال خواهد داشت .
افزايش درجه حرارت همچنين منجر به افزايش سطح آب اقيانوسها براثر افزايش گرما و ذوب شدن يخچالهاي شمالي وتوده هاي يخ شناور خواهد شد. پيش بيني مي شود ميزان افزايش سطح آب اقيانوسها طي قرن آينده در هر دهه به ۶ سانتيمتر برسد(Houghton etal ۱۹۹۰). تأثيرات اين وضعيت بر تمامي مناطق ساحلي شديد خواهد بود. هنوز ما به طور كامل قادر به ارزيابي نتيجه اين وضع نيستيم چرا كه بسياري از كشورها فاقد نقشه هاي جغرافيايي با وضوح روشن و ضروري هستند.
يك مشكل عمده ، عدم اطمينان به پيش بينيهاي فعلي تغييرات آينده آب و هواست . اين كافي نيست كه ما گرم شدن كره زمين راپيش بيني كنيم و منظورمان تغييرات در ميزان بارندگي باشد. لازم است پيش بينيهايي در سطح منطقه اي و حتي سطح محلي انجام شود.آب و هوا يك مسأله جهاني است و بايد در يك سطح فضايي شناخته و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. اكنون به تحقيقات ضروري و فوري بيشتري نياز است . به عنوان نمونه ، تحقيقاتي كه بين مقياسهاي جهاني و محلي پيوند زند و تأثير تغيير آب و هوا بربيوسفر را در سطوح مختلف فضايي بررسي نمايد.

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

ساخت هاي گنبدي در نتيجه نيروهاي قائم كه از پايين به بالا اثر مي كنند، تشكيل مي شوند. از مهم ترين آنها گنبدهاي نمكي مي باشند. اين گنبدها بر اثر ناپايدا ...

ديسکاس بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريوم ...

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

● باد خورشيدي دماي ذرات باد خورشيدي در نزديکي هاي زمين چيزي حدود ۱۰۰۰۰۰ کلوين است. به اين ترتيب ظاهراً زمين در لفافي از ذرات بسيار گداخته، و بسيار رقي ...

در چند دهه اخير ميزان اسيديته آب باران، در بسياري از نقاط کره زمين افزايش يافته و به همين خاطر اصطلاح باران اسيدي رايج شده است. براي شناخت اين پديده س ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

امروزه هنگام تنفس از هر يک ميليون مولکولي که وارد ريه هاي ما مي شود، حدود ۳۸۰ مولکول دي اکسيد کربن است. اين درحالي است که در گذشته اين عدد حدود ۲۸۰ مو ...

دانلود نسخه PDF - دي اکسيد کربن