up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله ديميتري اوانوويچ مندليف PDF
QR code - ديميتري اوانوويچ مندليف

ديميتري اوانوويچ مندليف

● تولد مندليف
● ورود به دنياي شيمي
وي در سال ۱۸۶۹ دکتر علوم و استاد شيمي دانشگاه شد و در همين سال ازدواج کرد. در اين هنگام ، فقط ۶۳ عنصر از نظر شيميدانها شناخته شده بود.
● قانون تناوبي
مندليف در اين فکر بود که خواص فيزيکي و شيميايي عناصر ، تابعي از جرم اتمي آنهاست. بدون قانون تناوبي نه پيش بيني خواص عناصر ناشناخته ميسر بود و نه به فقدان يا غيبت برخي از عناصر مي شد پي برد. کشف عناصر ، منوط به مشاهده و بررسي بود. بنابراين تنها ياري بخت ، مداومت و يا پيش داوري ، منجر به کشف عناصر جديد مي شد.
قانون تناوبي ، راه جديدي در اين زمينه گشود. منظور مندليف از اين جمله ها آن بود که در سير تاريخي شيميايي ، زمان حدس زدن وجود عناصر و پيشگويي خواص مهمشان فرا رسيده است. جدول تناوبي ، پايه اي براي اين کار شد. حتي ساخت اين جدول نشان مي داد که در چه جاهايي مکان خالي باقي مي ماند که بايد بعدا” اشغال شود.
● چينش عناصر در جدول تناوبي
با آگاهي از خواص عناصر موجود در جوار اين مکانهاي خالي ، مي شد خواص مهم عناصر ناشناس را تخمين زد و چند مشخصه مقداري آنها (جرمهاي اتمي، چگالي ، نقطه ذوب ، و نقطه جوش و مانند آنها) را به کمک نتيجه گيري هاي منطقي و چند محاسبه رياضي ساده ، تعيين کرد. اين مطالب نياز به تبحر کافي در شيمي داشت. مندليف از اين تبحر برخوردار بود که با ترکيب آن ، با تلاش علمي و اعتقاد به قانون تناوبي توانست پيشگوهاي درخشاني درباره وجود و خواص چندين عنصر جديد را ارايه دهد. بنابراين مطابق با اين فکر ، جدولي درست کرد و ۶۳ عنصر شناخته شده را به ترتيب جرم اتميشان در جدول قرار داد.
تعداد عناصر در سطرهاي جدول يکي نبود، مثلاٌ سطر پنجم ۳۲ عنصر داشت، در حالي که سطر ششم فقط شامل ۶ عنصر بود. ولي عناصري که خواص آنها شبيه هم بود، در اين جدول نزديک هم قرار داشتند و بدين علت مقداري از خانه هاي خالي ، متعلق به عناصري است که تا آن زمان شاخته نشده بود. وي اين نتيجه را در سال ۱۸۶۹ به جامعه شيمي روسيه تقديم کرد.
● ميزان استقبال از جدول مندليف در آن زمان
جدول مندليف که پيش بيني وجود ۹۲ عنصر را مي نمود، جز “لوتر مايز” که يک سال بعد از مندليف ، جدولي مشابه با جدول مندليف انتشار داده بود، طرفداري نداشت.
▪ پيش بيني هاي مندليف در جهان علم
پيش بيني هاي عجيب مندليف ، زمان درازي به صورت مثلهاي موجود در همه کتابهاي شيمي در آمده بود و کمتر کتاب شيمي وجود دارد که در آن ، از اکاآلومينيوم و اکابور و اکاسيليسيم ياد نشده باشد که بعدها پس از کشف به نامهاي گاليوم، سکانديوم و ژرمانيوم ناميده شدند. در ميان سه عنصري که مندليف پيش بيني کرده بود اکاسيليسيوم بعد از سايرين کشف شد(۱۸۸۷) و کشف آن بيش از کشف دو عنصر ديگر ، مرهون ياري بخت و تصادف مساعد بود.
▪ تاييد پيش گويي هاي مندليف
در واقع ، کشف گاليوم توسط “بوابودران” (۱۸۷۵) مستقيماٌ توسط روشهاي طيف سنجي اش بود و جداکردن سکانديوم توسط “نيلسون” و “کلو” (۱۸۷۹) مربوط به بررسي دقيق خاکهاي نادر بود که در آن زمان اوج گرفته بود. اندک اندک همه پيش گويي هاي مندليف تحقق يافتند. آخرين تاييد در مورد وزن مخصوص سکانديوم فلزي بود.
در سال ۱۹۳۷ ، “فيشر” شيميدان آلماني ، موق به تهيه سکانديوم با درجه خلوص ۹۸% شد. وزن مخصوص آن ، ۳ گرم بر سانتي متر مکعب بود. اين دقيقاٌ همان رقمي است که مندليف پيش بيني کرده بود. در پاييز سال ۱۸۷۹ “انگلس” کتاب جامعي بدست آورد که نويسندگانش “روسکو” و “شورلمر” بودند. در آن کتاب ، براي نخستين بار به پيشگويي آلومينيوم توسط مندليف و کشفش تحت تاثير نام گاليوم اشاره شده بود.
در مقاله اي که بعدها انگلس در کتابي هم نقل کرده است، اشاره به مطلب آن کتاب شيمي شده است و نتيجه گرفته است که: « مندليف با به کار بردن ناخودآگاه قانون تبديل کميت به کيفيت هگل ، واقيعت علمي را تحقق بخشيد که از نظر تهور ، فقط قابل قياس با کار “لوريه” در محاسبه مدار سياره ناشناخته نپتون بوده است. »
● شهرت جهاني مندليف
علاوه بر آنچه گفته شد، با اکتشاف آرگون در سال ۱۸۹۴ و هليوم و اينکه جدول مندليف وجود نيون و کريپتون و گزنون را پيش بيني نمود، جدول مندليف شهرت عجيب و فوق العاده اي کسب نمود. در آن سالها بود که تمامي آکادمي هاي کشورهاي جهان (غير از مملکت خويش) او را به عضويت دعوت نمودند.
● مرگ مندليف
مندليف دو دوم فوريه ۱۹۰۷ در ۷۳ سالگي در گذشت. به طوري که مي دانيم، از هنگامي که جدول مندليف بوجود آمد، خانه هاي خالي آن ، يکي پس از ديگري با کشف عناصر پر مي شد و آخرين خانه خالي جدول ، در سال ۱۹۳۸ با کشف آکتنيوم در پاريس پر شد.

مندليف و لوتار ميردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسي هاي دقيق تري انجام دادندودر سال ۱۸۶۹م به اين نتيجه رسيدند که خواص عنصرها تابعي تناوبي از جرم ا ...

● تولد مندليف ديميتري اوانوويچ مندليف (Mandaliev) ، زير و رو کننده علم شيمي و فرزند يکي از مديران مدرسه محلي ، در ۷ فوريه ۱۸۳۴ در شهر توبولسک واقع در ...

ديمتري. ايوانويچ. مندليف زير و رو كننده علم شيمي و فرزند يكي از مديران مدرسه محلي در هفتم فوريه ۱۸۳۴ در شهر «توبوسك» واقع در روسيه متولد شد وي در سال ...

● شهر، شهرسازي و شورا به اعقتاد برخي از متخصصان علم زبانشناس واژه شهر برگرفته از «خشتهر» در زبان اوستايي و پارسي هخامنشي و به معني سرزمين و کشور است ک ...

دانلود نسخه PDF - ديميتري اوانوويچ مندليف