up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله دوکفه ايها PDF
QR code - دوکفه ايها

دوکفه ايها

تعيين سن دوکفه ايها

● مقدمه :
براي تعيين سن نرمتنان مي توان از روشهاي ساده بررسي کفه هاي خارجي و يا از روشهاي پيچيده بررسي ساختارهاي کوچک آنها استفاده کرد. تغييرات فصلي در ميزان رشد دوکفه ايها غالباً بصورت نوارهاي روشن و تيره در ساختار پوسته قابل مشاهده است. اين مناطق نوري شامل يک نوار روشن است که در اوايل فصل رشد تشکيل شده است و به دنبال آن يک نوار تيره و باريک در زمستان شکل مي گيرد که مجموعه يک نوار روشن و يک نوارتيره بيانگر يک سال مي باشد. اولين نوار حلقه سني در دوکفه ايها مشکل تشخيص داده مي شود. در برخي موارد اين حلقه اوليه وجود ندارد. بايد توجه داشت که تعين سن در نرمتنان خيلي مسن از دقت بالايي برخوردار نيست.
به علت اينکه دوکفه ايها بيشتر حيات خود بصورت بنتيک سپري مي کنند معمولاً روي آنها مواد رسوبي جمع مي شود. لذا براي اينکه پوسته ها تعيين سن شوند ابتدا بايستي تميز شوند. کفه ها بايستي پيش از تعيين سن از بافت گوشتي تميز شده و در يک محلول تميز کننده قرار بگيرند. اين عمل مي تواند از يک غوطه ور کردن کوتاه مدت براي تميز کردن نسبي کفه ها تا يک دوره طولاني باشد. زماني که از دوره هاي طولاني مدت براي شستشو استفاده مي شود براي جلوگيري از زيادي سفيد شدن علائم ساليانه بايستي کفه ها را بازديد کرد. بعد از اين عمل پوسته ها پيش از نگهداري جهت برش خشک مي شوند. هر دو کفه صدف ها معمولاً با هم نگهداري مي شوند اين موضوع باعث مي شود که در صورت نياز و شکستگي پوسته ها هر دوکفه تعيين سن شوند.
براي بررسي ساختمان داخلي پوسته لازم است که برشي از آن تهيه شود. Brien و Ropes در سال ۱۹۷۹ ارتباطي بين تعداد حلقه هاي سالانه در Chondrophore و پوسته صدف پيدا کردند. اين موضوع اساس يک مفهوم مناسب جمع آوري داده هاي سني براي گونه ها را تشکيل داد. بصورت خلاصه روشهاي آماده سازي برشهاي نازک Chondrophore به شرح ذيل مي باشد:
۱) با استفاده از يک تيغه الماس، يک قسمت ضخيم Chondrophore از محل مفصل کفه راست جدا مي شود.
۲) با استفاده از يک کاغذ سليکون بايد سطح قدامي برش جدا شده ، umbo سائيده و صاف شود.
۳) تکه هاي جدا شده در هواي آزاد خشک شده و روي يک لام شيشه اي بوسيله چسب قرار مي گيرد.
▪ سطح دروني کفه که نشان دهنده محل برش کفه و Chondrophore است.
▪ برش كفه
▪ برش Chondrophore
۴) با استفاده از يک اره با سرعت کم(rpm ۳۰۰- ۰) برشي با ضخامت تقريباً ۲ ميلي متر تهيه مي کنيم.
● فرايند تعيين سن:
گام بعدي پس از جمع آوري و آماده سازي نمونه هاي آناتوميکي، تعيين سن مي باشد. از مسائل مهمي که بايد به آن توجه داشت زمان تشکيل حلقه هاست.
براساس موقعيت زماني، اطلاعات مختلف مانند تخمريزي، زمان مهاجرت و عادات تغذيه هاي نمونه گرفته شده از جمعيت، همانند عوامل محيطي از قبيل وضع درجه حرارت آب و عرض جغرافيايي منجر به تشکيل حلقه هاي رشد مي شود . به خاطر وجود عوامل فوق ممکن است حلقه ها در بهار يا پائيز، بيشتر از ماههاي زمستان تشکيل شوند.
در مورد گونه هاي مناطق معتدله- جائيکه تغييرات فصلي مشخص وجود دارد- مناطق سالانه واضحي در طول ماههاي سردتر زمستان تشکيل مي شود که تشکيل اين حلقه ها برحسب سن مي تواند متفاوت باشد. بويژه افراد جوانتر يک جمعيت نسبت به افراد مسن تر زودتر رشد مي کنند و به همان نسبت تشکيل حلقه ها ممکن است زودتر شروع شود. مسئله قابل توجه ديگري که در تعيين سن ساختارهاي سخت وجود دارد، شکل گيري حلقه هاي غيرعادي از قبيل Checks يا حلقه هاي گسسته است که در پاسخ به استرسها _ عامل تغييرات فيزيولوژيکي _که رشد را کند مي کنند بوجود مي آيند.
Checks ها عموما طي دوره هاي رشد سريع تشکيل مي شوند در حاليکه حلقه هاي گسترده طي دوره هاي رشد کند شکل مي گيرند. اغلب اين علائم فرعي به سختي از حلقه هاي سالانه تشخيص داده مي شوند که ممکن است باعث براورد زياد سن شوند. به همين جهت تعيين کردن علائمي که حلقه هاي سالانه واقعي را نشان ميدهد اهميت دارد.
در تمام ساختارهايي که جهت تعيين سن آبزيان استفاده مي شود ممکن است خطاهايي وجود داشته باشد:
۱) از دست دادن اولين حلقه
۲) افزايش و ازدحام حلقه ها به موازات افزايش سن
۳) براورد اضافي سن به خاطر وجود حلقه هاي اضافي
۴) فقدان حلقه کناري به خاطر جذب يا سائيدگي

در حال حاضر، صدف هاي دوکفه اي، بخش مهمي از توليدات شيلاتي را به خود اختصاص مي دهند. بر اساس آمار ارائه شده توسط فائو، در سال ۲۰۰۲، بيش از ۱۱ ميليون تن ...

گياهاني هستند با گلهاي کامل و دو جنسه که پوشش گل آنها به صورت کاسبرگ و گلبرگ تمايز يافته و اجزاي گل در چرخه هاي متوالي و به صورت متناوب باهم قرار دارن ...

گياهاني هستند با گلهاي کامل و دو جنسه که پوشش گل آنها به صورت کاسبرگ و گلبرگ تمايز يافته و اجزاي گل در چرخههاي متوالي و به صورت متناوب باهم قرار دارند ...

اين صدف از: شاخه نرم تنان MOLLUSCA رده دوکفه ايها BIVALVIA راسته VENERIDA تيره غلافي شکل SOLENIDAE جنس و گونه Solen vagina مي باشد. صدفها يا رده دوکفه ...

اين صدف از: شاخه نرم تنان MOLLUSCA - رده دوکفه ايها BIVALVIA - راسته VENERIDA - تيره غلافي شکل SOLENIDAE جنس و گونه Solen vagina مي باشد. صدفها يا رده ...

مقدمه نرمتنان شاخه‌اي از جانوران هستند که شامل 5 رده آمفي‌نورا ، شکم‌پايان ، ناوپايان ، دوکفه‌ايها و سرپايان هستند. حلزونها جزء رده شکم پايان مي‌باشند ...

عموماً تصور مي شود که موريانه ها موجودات مخربي هستند که نقش کم اهميتي در اکولوژي زمين دارا مي باشند. برخلاف آنچه تصور مي شود، موريانه ها نقش اکولوژيکي ...

● اطلاعات اوليه عمومي ترين صفات جانوران که طي مراحل رشد نيز قبل از همه ظاهر مي شود، تراز ساختماني آنهاست. همه جانوران زندگي را از يک ياخته آغاز مي کنن ...

دانلود نسخه PDF - دوکفه ايها