up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله دوزيستان PDF
QR code - دوزيستان

دوزيستان

توليد مثل
بيشتر دوزيستان در آب تخم گذاري مي کنند. بنابراين بعد از مدتي که لارو از تخم بيرون مي آيد در آب زندگي کرده و بزرگ مي شود. تا آنکه بر اثر دگرديسي به مراحل بلوغ (رسيدگي) مي رسد.
تخم هاي دوزيستان با يک يا چند لايه غلاف يا پوشش ژلاتيني پوشيده شده است.
دوزيستان
پوشش تخم هاي بعضي از قورباغه هاي آبزي پس از خارج شدن از بدن جانور ماده باد مي کند و توده اي تشکيل مي دهد که حتي ممکن است از خود جانور بزرگ تر باشد.
پوشش تخم، آن را در برابر برخوردها و خشکي ناشي از تبخير نگهداري کرده و در برابر حمله هاي دشمنان نيز مقاوم مي سازد.
شکل توده تخم و پوشش ژله اي آن، در هر گونه از دوزيستان، مشخص و متمايز است:
- تخم هاي وزغ ها به صورت رشته هاي دراز است.
- تخم هاي غوکان به صورت توده اي است.
- سمندرهاي آبزي به شکل توده هاي کوچک تخم گذاري مي کنند و تعدادي از گونه ها نيز تخم هاي تک تک مي گذارند.
- تخم سمندر هاي زميني غالباً به وسيله ي پايه يا ساقه به اشياء مي چسبد.
- غوک اسمين تيلوس (sminthilus) کوبا فقط يک تخم مي گذارد.
- در مقابل يک وزغ بزرگ بوفامارينوس (bufa marinus) ممکن است تا 32000 تخم بگذارد.
مراحل لاروي بسياري از غوکان و وزغ ها تا چندين ماه طول مي کشد. در حاليکه لاروهاي غوک بزرگ امريکايي دو سال وقت لازم دارند تا دگرديسي کرده و به صورت غوک کامل درآيند.
دوزيستان
لاروهاي سمندرها از لحاظ شکل عمومي به پدر و مادرشان شباهت دارند و در ابتداي زندگي داراي اندام هاي حرکتي (دست و پا) هستند و دهاني دارند که با آن مي توانند جهت تغذيه شکار کنند.
لاروهاي وزغ ها و غوکان بچه قورباغه يا کله آويز (Tadpole) نام دارد.
سر و بدن با هم توده تخم مرغي شکلي تشکيل مي دهند، دم دراز بوده و در بين باله هاي مياني قرار دارد.
آبشش هاي داخلي بوده و از غشاء نازکي پوشيده شده است.
اندام ها در اواخر زندگي لاروي ظاهر مي شوند. در اندام هاي جلويي تا هنگام دگرديسي درون پوششي پنهان است و ...
آرواره به صورت واقعي وجود ندارد در عوض دو صفحه ي شاخي وجود دارد که براي خرد کردن جلبک ها و تکه هاي غذايي کوچک داخل آب، به کار مي آيد.
دگرديسي عبارتست از تغيير محسوسي که شامل بخش هاي زير مي باشد:
1. 1- به وجود آمدن يک دهان پهن و از بين رفتن آرواره هاي شاخي
2. 2- از بين رفتن آبشش ها، بسته شدن شکاف هاي آبششي و پيدايش شش ها
3. 3- به وجود آمدن پاهاي جلويي
4. 4- تغيير درازي روده از نوع دراز گياه خواري به شکل کوتاه گوشت خواري
5. 5- جذب دم و باله هاي مياني
هنگامي که اين تغييرات در حال رخ دادن است جانور در سطح آب به سر مي برد.
دربخش سطحي آب تنفس به به وسيله ي آبشش و شش، هر دو امکان پذير است و براي تغذيه مي تواند از شکار حشرات استفاده کند.
پاها ممکن است قبل از جذب و ناپديد شدن کامل دم ظاهر شود. در اين هنگام جانور قادر است در زمين هاي نمناک به سر برد و براي جلوگيري از خشک شدن در شکاف ها ترک ها پنهان گردد.
در اين حال گاهي درجريان يک رگبار تند ممکن است ناگهان هزاران بچه وزغ و غوک پديدار شوند.
بعضي از سمندرهاي زميني در حفره هاي نمناک تخم گذاري مي کنند و غالباً توسط جانور ماده نگهداري مي شوند.
از اين تخم ها لاروهايي بيرون مي آيد که يک مرحله ي زندگي آبزي دارند. اما غالباً سمندرها سير تکامل را داخل تخم طي مي کنند و بچه ها به شکل رسيده (بالغ) بيرون مي آيند.
بعضي از انواع غوکان نيز هنگامي که درون تخم هستند بالغ مي شوند.
اما در هر دو حالت (چه تکامل بيرون از تخم انجام شود و چه داخل آن) جنين ها داراي آبشش هاي پهن و نازکي هستند.
يک نوع وزغ اروپايي (alytes) با رشته هايي تخم هارا در اطراف پاهاي عقب خود در هم مي پيچد تا آنکه لاروها آماده ي رها شدن در آب شوند.
بعضي از غوکان (غوکان بي زبان) تخم هايشان را در جيب هاي پوستي که به صورت جداگانه در پشت جانور وجود دارد نگهداري مي کنند تا اينکه دگرديسي رخ دهد.
دوزيستان
غوک کيسه دار تخم هايش را در پشتش نگه مي دارد.
قورباغه کيسه دار (گاستروتکا) توده ي تخمي را در پشت، زير يک لبه پوستي جاي مي دهد.
برخي غوکان مناطق حاره براي تخم ها آشيانه اي از مواد ژلاتيني تهيه مي کنند (در بعضي از گونه ها لاروها به داخل آب افتاده و بقيه مراحل تکامل را در آشيانه به اتمام مي رسانند.)
سمندر اروپايي تخم گذار – بچه زا ست. ماده چندين جنين را در داخل بدن در مدت 10 تا 12 ماه نگه مي دارد !!!!!
سمندر آلپي يک يا دو جنين نگه مي دارد که قبل از تولد کاملاً تکامل مي يابد.
مدت زماني که دوزيستان براي گذراندن دوره هاي دگرديسي و رسيدن به سن بلوغ طي مي کنند در نمونه هاي مختلف بسيار متفاوت است.
دوزيستان کوچک ممکن است در دو سالگي بالغ شوند ولي در انواع بزرگتر اين زمان طولاني تر خواهد شد.
مدت عمر دوزيستان فقط در نمونه هايي از آن ها که در باغ هاي جانور شناسي نگهداري مي شوند مشخص شده است.
سمندر غول 55 سال
وزغ اروپايي 36 سال
سمندر ببر 25 سال به صورت لاروي و 11 سال به صورت بالغ
بعضي از وزغ ها يا غوکان را گاه گاهي به شکل زنده در حفره ها يا داخل درختان پيدا کرده اند.
به نظر مي رسد سال ها در آنجا زنداني بوده اند اما احتمالاً به خارج راه داشته اند زيرا که حتي اگر محيط مناسب باشد ولي به آن ها غذا نرسد کم کم از بين خواهند رفت.

● رده بندي دو زيستان (Amphibia) : دو زيستان به دو زير رده Stegocephalia و Lissamphibia تقسيم مي شوند ،که زير رده دوم خود به سه راسته تقسيم مي شوند که ...

سمندر لرستاني سمندر لرستاني گونه اي دوزيست دمدار ميباشد که تنها در کشور ايران آن هم در نقاط محدودي در لرستان يافت ميشود. اين دوزيست به شدت در معرض انق ...

سمندر لرستاني گونه اي دوزيست دمدار ميباشد که تنها در کشور ايران آن هم در نقاط محدودي در لرستان يافت ميشود. اين دوزيست به شدت در معرض انقراض ميباشد. مر ...

پراکندگي در کشورهاي: آرژانتين ، بوليوي ، پاراگوئه ، پرو ، آمريکاي شمالي رژيم غذايي: به طور عمده ميوه خوار به شمار مي رود ولي از حشرات ، تخم پرندگان دي ...

پرندگان جانوراني خونگرم هستند که پوشش خارجي بدن آنها پر است که به اشکال گوناگون در مراحل مختلف از پوست بوجود مي آيد. پرندگان به ۲ زير رده و ۲۷ يا ۲۸ ر ...

خزندگان نيز مانند ماهي ها و دوزيستان نمي توانند گرماي مورد نياز خود را از درون بدن توليد كنند، بنابراين آن را به طور مستقيم از خورشيد و گاهي از محيط ك ...

دانلود نسخه PDF - دوزيستان