up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله دوزيستان PDF
QR code - دوزيستان

دوزيستان

دوزيستان ايران

● رده بندي دو زيستان (Amphibia) :
دو زيستان به دو زير رده Stegocephalia و Lissamphibia تقسيم مي شوند ،که زير رده دوم خود به سه راسته تقسيم مي شوند که اين سه شامل : Apoda ، Caudata ، Anura هستند .
▪ Stegocephalia : اين گروه به عنوان دو زيستان اوليه معرفي مي شوند . در حال حاضر هيچ يک از اعضاي اين زير رده زنده نيستند . سطح بدن آنها از فلس پوشيده شده بوده و تا دوره ي ترياس موجود بوده اند . در آبهاي شيرين يا خشکي هاي مجاور آب به سر مي بردند .ظاهري سمندر مانند يا کروکوديل مانند داشتند .داراي دندان هاي بزرگ و شديدا چين خورده بودند .
▪ Lissamphibia : دو زيستان زنده امروزي را تشکيل مي دهند که پوست آنها فاقد فلس است و دندان هاي آنها کوچک و ساده است .
▪ Apoda : دوزيستاني کرم مانند هستند . فاقد اندام حرکتي و عمدتا در تونل هاي زير زميني به سر مي برند . معمولا داراي دم بوده و مخرج در انتهاي دم قرار مي گيرد .جنس نر داراي آلت تناسلي است . کمربند سينه اي و لگني وجود ندارد و به دوزيستان بي دست و پا مشهورند .
▪ Caudata : داراي ظاهري مارمولک مانند اند . مجهز به دو جفت اندام حرکتي با اندازه تقريبا مساوي و ضعيف اند . برخي نمونه ها در حالت بلوغ داراي آبشش اند . نر ها فاقد آلت تناسلي اند . لارو ها مجهز به دندان است و دم مشخصي دارند و به دوزيستان دم دار مشهورند مثل سمندر .
▪ Anura : پيشرفته ترين دوزيستان هستند . در حالت بلوغ دم دارند . اندامهاي حرکتي آنها براي شنا در آب و جهش در خشکي سازش يافته است.هيچ کدام از آنها در حالت بلوغ آبشش ندارند .پلک ها و پرده صماخ رشد يافته اند .Mandible فاقد دندان است .لقاح آنها خارجي است .دگرديسي کامل دارند و اشکال نئوتينيک ندارند . به دوزيستان بي دم مشهورند مثل قورباغه ها و وزغ ها .
▪ Neoteny : در دنياي جانوري معمول است که نمونه پس از تولد وارد فاز لاروي يا جنيني شود . هم فاز جنيني و هم فاز لاروي داراي خصوصيات ويژه ي خود هستند ، اين خصوصيات با افزايش سن بتدريج تغيير مي کند و ويژگي هاي جديد جايگزين مي شود . اما در مواردي اين قاعده رعايت نمي شود يعني نمونه عليرغم افزايش سن همه يا برخي از صفات لاروي را در خودش حفظ مي کند، در اين حالت با پديده نئوتني مواجه هستيم که به معني ابقاي خصوصيت لاروي است در حالي که نمونه از نظر سني به مرحله بلوغ يا دگرديسي رسيده است.
● رده ماهي هاي غضروفي Class Chondrichthiys :
آبزي هستند ، اکثرا در دريا به سر مي برند . غالبا شکارچي و گوشتخوارند ،دهان در سطح شکمي قرار مي گيرد و Ventral نام دارد . آرواره ها مجهز به دندانهاي تيزي است که متصل به فک و نسبتا سست است . بنابراين در هر بار شکار تعداي از دندان ها مي افتد. به همين دليل آرواره هاي آنها مجهز به دندانهاي چند رديفه است ؛ که نوعي چرخش دارند ،به طوري که دندانهاي اصلي عملکردي است و در پشت ،دندانهاي زمينه اي است . در پشت دندانهاي زمينه اي دندانهاي ديگري است .اگر رديف اول بيافتد ،رديف دوم در مي آيد که بترتيب پشت سر هم ساخته مي شوند . دندان سازي تقريبا به طور دائم ساخته مي شود به همين دليل به اين گروه Polyphiodonto مي گويند . يعني چند بار دندان هستند .
سطح بدن مملو از غدد مخاطي است . اين غدد مواد چسبناک ترشح کرده و اصطکاک را با آب به حد اقل مي رساند .همچنين پوست داراي فلس هاي ميکروسکوپي از تيپ Placoid است که ديده نمي شوند ولي لمس مي شوند .بدن ماهي هاي غضروفي مانند کوسه ها دوکي شکل است يا مانند سفره ماهي ها پهن است که درهردو نوع دو تيپ باله مشاهده مي شود : باله ي زوج و باله ي فرد.
باله ي زوج شامل دو نوع است :
الف) Pectoral سينه اي .
ب) Pelvic لگني .
باله ي فرد شامل سه نوع است :
الف) Dorsal پشتي .
ب) Anal مخرجي .
ج) Caudal دمي.
باله ي دمي از نوع Heterocercal يعني نامتقارن است .
نوستريل يا منفذ خارجي بيني زوج است ، انتهاي نوستريل مسدود و به حفره ي دهاني راه ندارد . چشم ها دردو سمت قراردارد و مجهز به سه پلک است . پلک هاي فوقاني و تحتاني تقريبا بي حرکت است . پلک سوم کاملا متحرک و به Nictitatinc Merobrane مشهوراند . در موجودات دريازي پلک سوم وظيفه ي محافظت + تميز کردن را بر عهده دارد ولي در موجودات خشکي زي پلک سوم وظيفه ي محافظت + تميز کردن + مرطوب نگه داشتن را بر عهده دارند .

توليد مثل بيشتر دوزيستان در آب تخم گذاري مي کنند. بنابراين بعد از مدتي که لارو از تخم بيرون مي آيد در آب زندگي کرده و بزرگ مي شود. تا آنکه بر اثر دگرد ...

سمندر لرستاني سمندر لرستاني گونه اي دوزيست دمدار ميباشد که تنها در کشور ايران آن هم در نقاط محدودي در لرستان يافت ميشود. اين دوزيست به شدت در معرض انق ...

سمندر لرستاني گونه اي دوزيست دمدار ميباشد که تنها در کشور ايران آن هم در نقاط محدودي در لرستان يافت ميشود. اين دوزيست به شدت در معرض انقراض ميباشد. مر ...

پراکندگي در کشورهاي: آرژانتين ، بوليوي ، پاراگوئه ، پرو ، آمريکاي شمالي رژيم غذايي: به طور عمده ميوه خوار به شمار مي رود ولي از حشرات ، تخم پرندگان دي ...

پرندگان جانوراني خونگرم هستند که پوشش خارجي بدن آنها پر است که به اشکال گوناگون در مراحل مختلف از پوست بوجود مي آيد. پرندگان به ۲ زير رده و ۲۷ يا ۲۸ ر ...

خزندگان نيز مانند ماهي ها و دوزيستان نمي توانند گرماي مورد نياز خود را از درون بدن توليد كنند، بنابراين آن را به طور مستقيم از خورشيد و گاهي از محيط ك ...

دانلود نسخه PDF - دوزيستان