up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله دوران سنوزوئيک PDF
QR code - دوران سنوزوئيک

دوران سنوزوئيک

سنوزوئيک يا دوران جديد حيات از دو کلمه Kaincs به معناي جديد و Zoo به معناي حيات ساخته شده است. در اين دوران پرندگان در هوا و پستانداران در روي زمين گسترش و تنوع پيدا کردند و زمين خود را براي فرمانروايي انسان آماده کرد. سنوزوئيک 65 ميليون سال اخير از تاريخ زمين را در بر مي‌گيرد. و در طي همين زمان مناظر فيزيکي و اشکال حياتي جهان امروزي ما بوجود آمدند.
دوران سنوزوئيک بخش بسيار کوچکي از زمان زمين شناسي را نسبت به دورانهاي پالئوزوئيک و مزوزوئيک ، تشکيل مي‌دهد. اگر چه طول زماني دوران سنوزوئيک نسبتا کوتاه است. اما داراي تاريخ غني مي‌باشد، زيرا تاريخچه زمين شناسي با نزديک شدن به زمان حاضر ، کاملتر مي‌گردد. دوران نوزيستي به دو دوره و هفت دور (Epoch) تقسيم مي‌شود. دوره ترشيدي شامل پنج دوره بوده و حدود 63 ميليون سال طول مي‌کشد دوره کواترنري از دو دور تشکيل شده و صرفا 2 ميليون سال اخير از زمان زمين شناسي را شامل مي‌شود.
ديرينه شناسي دوران سنوزوئيک
در دوران سنوزوئيک ، پستانداران جانشين خزندگان و گياهان نهاندانه جانشين بازدانگان شدند. بي‌مهرگان دريايي نيز شکل جديدي به خود گرفتند. از ميان بي‌مهرگان روزنبران که موجوداتي ميکروسکوپي هستند داراي اهميت فراواني مي‌باشند، زيرا گسترش آنها از لحاظ پراکندگي و ميزان فراواني آنها براي انطباق رسوبات ترشيري بسيار ارزشمند است. سنوزوئيک را غالبا عصر پستانداران مي‌نامند، زيرا در اين زمان پستانداران ، جانوران عمده خشکي بودند.
در طي ترشيري مياني علفها به سرعت گسترش پيدا کرده و دشتها را پوشاندند. اين عامل باعث پيدايش پستانداران علف خوار و به نوبه خود پستانداران گوشتخوار شده است. همچنين در اين دوران جانوران سم دار نيز ظهور کردند اين جانوران خود به دو قسمت فرد سم مانند اسب و خوک و گرگان و زوج سمي مانند گاو و گوسفند و بز و شتر تقسيم مي‌شوند ابتدا فرد سمان بوجود آمدند و پس از آن زوج سمان گسترش پيدا کردند. با گذشت زمان مجموعه موجودات اين دوران به زمان حال نزديکتر شد.
کوهزايي هاي دوران سنوزوئيک
بطور کلي پستي و بلنديهاي کنوني سطح زمين بر اثر جنبشهاي کوهزايي اين دوران بوجود آمدند و کوهزايي هاي اين دوران بيشتر به آلپ مشهور است و در واقع کوهزايي آلپ در اين دوران شامل آلپين مياني و آلپين پاياني است.
جغرافياي ديرينه دوران سنوزوئيک
يکي از درياهاي بزرگ سنوزوئيک درياي مديترانه بود که از نواحي آلپ تا جزاير سند را مي‌پوشاند. خشکيهاي شمالي که شامل خشکي اطلس شمالي و خشکي چين و سيبري بود. از خشکيهاي جنوبي که شامل خشکي آفريقا ، برزيل ، هند و ماداگاسکار بود بوسيله درياي مديترانه از هم جدا مي‌شدند. در اواخر ترشيري وضع خشکيها و درياها به عصر حاضر نزديک مي‌گردد. و اغلب قاره‌ها از يکديگر جدا مي‌شوند. اقيانوس‌ها نيز به صورت مجزا در مي‌آيند. آمريکاي شمالي از خشکي اروپا - آسيا و همچنين آمريکاي جنوبي ، آفريقا و استراليا از يکديگر جدا مي‌گردند.
دوره هاي سنوزوئيک
دوره ترشيري
دوره ترشيري از لحاظ سني دارا ي 63 ميليون سال عمر مي‌باشد و طولانيترين دوره سنوزوئيک به شمار مي‌آيد. بيشترين تحولات ذکر شده در سنوزوئيک مربوط به اين دوره مي‌باشد. ترشيري به پنج دور تقسيم مي‌شود که عبارتند از: پالئوس ، ائوس ، اوليگوسن ، ميوسن و پليوسن برخي از زمين شناسان سه دور پالئوس ، ائوس و اليگوسن را جز دوره پالئوژن و دو دور ميوسن و پليوسن را جز نئوژن در نظر مي‌گيرند.
در اين دوره گياهان و جانوران به اشکال امروزي خود نزديکتر مي‌شود در دوره ائوسن پرندگان بي‌دندان شبيه به پرندگان امروز ظاهر مي‌شوند. پستانداران تقريبا در تمام محيطهاي زيستي وجود داشتند. اندامهاي آنان براي حفاري ، بالا رفتن از صخره‌ها يا درخت ، تاب خوردن ، دويدن و شنا کردن و پرواز کردن آمادگي داشته است.
کواترنري
طول زمان کواترنري بسيار کوتاه مي‌باشد و در حدود 2 ميليون سال است. از نظر کوهزايي ، دوره کواترنري دنباله پليوسن است. از نظر ديرينه شناسي ، کواترنري با پيدايش جنسهاي شتر ، اسب ، فيل و گوزن که در پليوسن نيز وجود داشته‌اند مشخص مي‌گردد. در کواترنري يخبندان‌هاي متعددي وجود داشت که نشان دهنده تغييرات سريع و مهم آب و هوايي توام با پسروي و پيشروي آب درياها مي‌باشد. اولين انسانها در دوره کواترنري بوجود آمدند. زمين شناسان دوره کواترنري را بر اساس انواع مختلف فسيلهاي انسان طبقه بندي کرده‌اند. دوره کواترنري را اغلب به دو دوره پلئيتوسن و هولوسن تقسيم مي‌کنند.
پيدايش و تکامل انسان در کواترنري
يکي از بارزترين مشخصات دوره کواترنري پيدايش و ظهور انسان است. طبق مطالعات فسيل شناسي و مقايسه انواع فسيلهاي بدست آمده از تکامل پستانداران به نظر مي‌رسد که احتمالا انسانها از تکامل برخي پريمات‌ها (Primates) اشتقاق يافته‌اند. پريمات‌ها انواعي از فسيلها هستند که ظاهري تقريبا شبيه بشر داشته و داراي دست و پاهاي دراز بوده و پنجه‌هاي دست آنها و مجهز به ناخن گرديده است و در طول زمان اين موجودات تغيير کرده و تبديل به انسانهاي اوليه شده‌اند.
فسيلهاي بسيار کمي از پريمات‌ها آن هم به صورت اسکلت کامل يافت شده است. اين جانوران در جنگلها و روي درختان زندگي مي‌کرده‌اند و اسکلت آنها پس از مرگ در اثر عوامل جوي و تاثير باکتريهاي مختلف تجزيه گرديده‌اند و به همين خاطر در شرايط مناسب فسيل نشده‌اند. پريمات‌ها پس از حشره خواران و کمي قبل از گوشتخواران در اواسط پالئوسن ظاهر شده‌اند. در حال حاضر ميمونهاي بزرگ را اجداد انسانهاي اوليه ندانسته و بر خلاف نظريه داروين که ميمونها را اجداد انسان به شمار مي‌آورد بايد گفت که طول استخوانهاي انگشت و کف پا در ميمونها و انسان تفاوت بسيار زيادي دارد.
علاوه بر اين تفاوت ، تفاوتهاي زيادي ديگري نيز از ساير استخوانها مثل ساق پاها ، استخوان دست و وضع کلي صورت و دندان و ... در اين دو گروه از موجودات قابل مشاهده است. با مطالعات انجام شده و تعيين سن به روش پتاسيم - آرگون قديميترين انسان واقعي متعلق به دو ميليون سال قبل با نام هوموها بي ليس (Homohabilis) است که ايستاده راه مي‌رفته است ولي دستهاي آنها از دستهاي انسانهاي امروزي ناقص تر بود.

جاي بسي خوشبختي است که امروز توجه بسياري از مسئولين و دست اندرکاران جوامع بشري به سلامت و شادابي زن به عنوان محور اصلي واحد خانواده جلب شده است و چنان ...

موتورهاي دوراني (وانکل) زير مجموعه موتورهاي احتراق داخلي مي باشند. اما شيوه کار آنها با موتورهاي رايج پيستوني کاملاً متفاوت است. در موتورهاي پيستوني ي ...

پالئوزئيک از دو کلمه يوناني پالئوس (Palaios) به معني قديمي و زئون (Zoan) به معني موجود زنده مشتق شده است. طول اين دوران حدود ۳۴۰ ميليون سال است. دوران ...

● دوره خشکي : در ماههاي آخر آبستني به دليل رشد جنين و با خاطر اينکه بدن مادر بتواند هم نياز منديهاي غذايي جنين درحال رشد را تأمين کند و هم لطمه اي به ...

مززوئيک از دو کلمه Meso به معني ميانه و Zoa به معني حيات ساخته شده است. دوران مزوزوئيک که دوران ميانه زيستي نيز ناميده مي‌شود 160 ميليون سال به طول ان ...

پرکامبرين يک دوره زمين شناسي است که از نظر تاريخ زمين قبل از دوره کامبرين قرار دارد. اين دوره برهه عظيمي از زمان زمين شناسي را شامل مي‌شود که خود از م ...

● دوره هاي زمين شناسي به طور كلي دوره هاي زمين شناسي به ۱۱ بخش تقسيم مي شوند : ۱) دوره کواترنري ۲) دوره اردويسين ۳) دوره پرمين ۴) دوره ترياس ۵) دوره د ...

مززوئيک از دو کلمه Meso به معني ميانه و Zoa به معني حيات ساخته شده است. دوران مزوزوئيک که دوران ميانه زيستي نيز ناميده مي شود ۱۶۰ ميليون سال به طول ان ...

دانلود نسخه PDF - دوران سنوزوئيک