up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله دندانپزشکي PDF
QR code - دندانپزشکي

دندانپزشکي

نوري تازه در دندانپزشکي

ليزر، نور تک رنگي است که طول موج خاصي دارد و پرتوهاي آن موازي است. ليزر ها انرژي متمرکزشده را در ميان نوک فيبرنوري به بافت انتقال مي دهند. سه نوع ليزر در دندانپزشکي استفاده مي شود: ليزر Carbon dioxide CO۲، ليزر اربيوم، ليزر ديود....
از سال ۱۹۷۰، ليزر CO۲ به عنوان وسيله اي موثر در برداشت ضايعات مخاطي دهان استفاده مي شود. فوايد درمان با ليزر شامل برداشت انتخابي اپيتليوم، حداقل آسيب به بافت سالم اطراف، ترميم عالي زخم، حداقل اسکار، نتيجه خوب عملکردي، عدم آسيب به پالپ دندان، آنتي ميکروبيال بودن و پذيرش بهتر توسط بيمار است. قيمت بالا، نياز به دوره آموزشي و زمانبر بودن از جمله معايب آن است.
کاربرد ليزر در اندودانتيکسدرمان افزايش حساسيت پالپليزر توسط ۲ مکانيسم در درمان افزايش حساسيت پالپ کمک مي کند:
يکي اثر مستقيم بر فعاليت الکتريکي الياف عصبي داخل پالپ دندان که باعث دپلاريزه شدن c-fiber و عدم انتقال درد مي شود و نيز با ذوب کردن توبول ها و کريستاليزه کردن مجدد آنها باعث تغيير در ساختار توبول عاجي و کاهش نفوذپذيري عاج مي شود.
تشخيص ضايعات پالپيبراي اين منظور، از ليزر داپلر فلومتري استفاده مي شود. اشعه ليزر به طور مستقيم به تاج دندان تابيده مي شود و به عروق خوني موجود در پالپ مي رسد، حرکت گلبول هاي قرمز خون، باعث ايجاد تناوب و پراکندگي در اشعه و برگشت تعدادي از آنها مي شود. نور منعکس شده براي تشخيص ميزان زنده بودن پالپ انداره گيري مي شود. در دندان هايي که به تازگي دچار تروما شده اند يا حين جراحي ارتوگناتيک آسيب ديده اند و حس خود را از دست داده اند، اما جريان خون و زنده بودن خود را حفظ کرده اند، اين تست بسيار کاربرد دارد چون وابسته به حس بيمار نيست.
پوشش پالپکلسيم هيدروکسيد در برخورد مستقيم با پالپ لايه نکروزي ايجاد مي کند، عاج منطقه کوچک اکسپوز توسط ليزر، نرم و مجددا سفت مي شود و ناحيه اکسپوز بسته مي شود، بعد روي آن ناحيه کلسيم هيدروکسيد مي گذارند تا با عدم تماس با پالپ باعث عاج سازي شود. خود ليزر به شکل مستقيم نيز باعث تحريک عاج سازي مي شود و نيز منطقه اکسپوز را استريل مي کند.
● تميز کردن کانال ريشه
مواد در دسترس براي تميز کردن داخل کانال داراي اثر ضد باکتريايي محدود هستند. اشعه ليزر پرتوان خاصيت باکتريوسيدي و برداشت لايه اسمير حاصل از تميز کردن مکانيکي ديواره کانال را دارد، اما گرماي زيادي توليد مي کند. پس اگر بتوان از ليزر کم توان استفاده کرد، انرژي لازم براي تخريب باکتري و خطر آسيب به PLD هم کمتر مي شود. نحوه کار به اين صورت است که نوعي ماده رنگي به داخل کانال تزريق مي کنند، باکتري ها آن را جذب مي کنند، ليزر کم توان را به دندان مي تابانند، اشعه ليزر کم توان با فعال کردن اين رنگ و توليد راديکال آزاد باعث آسيب به غشا و DNA ميکروارگانيسم ها مي شود و اثر کشنده بر باکتري ها دارد که به اين فرايند lethal laser photosensitization گويند.
کاربرد ليزر در دندانپزشکي زيباييتشخيص (ليزر فلورسنت) و برداشت پوسيدگيوقتي نور ليزر به مناطق پوسيده دندان تابيده شود، متابوليت باکتري ها در طول موج خاص شروع به تابش نور فلورسنت مي کند. به اين ترتيب به تشخيص مناطق پوسيدگي کمک مي کند. هنگامي که ليزر به دندان تابانده مي شود، گرم شدن موضعي آب موجود در بافت باعث انبساط ناگهاني و انفجار در مايع و از جا کندن قطعات و برداشت مناطق پوسيدگي مي شود.
کاهش پوسيدگي عود کنندهليزر با تغيير ساختاري مينا و عاج ريشه باعث کاهش پوسيدگي عود کننده مي شود.
کيور مواد رستوريتيواز ليزر ها به طور مثال ليزر آرگون براي پليمريزاسيون کردن موادي که فعال کننده حساس به نور ليزر دارند، استفاده مي شود.
● سفيد کردن دندان ها
ژل bleaching روي دندان گذاشته مي شود و توسط نور ليزر فعال مي شود و مواد رنگي را چلاته مي کند و باعث سفيدي دندان ها مي شود.
● کاربرد ليزر در جراحي
ليزر در جراحي هاي پيش پروتزي، برداشت ضايعات خوش خيم و بدخيم و برداشت ضايعات عروقي به ويژه در بيماران با مشکلات انعقادي کاربرد دارد. ليزر مي تواند بافت نرم را به طور سطحي بردارد، بدون آنکه به بافت هاي اطراف آسيب وارد کند، پس حداقل تورم و درد و اسکار را بعد از عمل خواهد داشت و همچنين با انقباض عروق باعث کاهش خونريزي مي شود.
براي درمان ضايعات دهاني جراحي با تيغ، کرايو و ليزر هر سه نتيجه خوبي را ميدهد، اما مزاياي ليزر شامل برداشت انتخابي بافت معيوب، حد اقل آسيب به بافت سالم اطراف، ترميم عالي زخم با حداقل اسکار، نتيجه خوب عملکردي، زمان کار کوتاه تر، کاهش خونريزي و تورم و درد بعد از عمل و عدم نياز به درمان دارويي است.
● کاربرد ليزر در درمان هاي پريودنتال
تشخيص جرم و باکتريبراي اين منظور، از فرآيند ليزر فلورسنت استفاده مي شود. به اين صورت که با تابش اشعه ليزر با طول موج خاص، باکتري از خود نور فلورسانت ساطع مي کند و پسخوراند اين نور در کنترل جرم گيري کمک کننده است. از بين بردن باکتري ها
با افزودن ماده رنگي به دندان جرم و باکتري، آن را جذب مي کنند و با تابش ليزر ماده رنگي راديکال آزاد اکسيژن توليد مي کند و باعث تخريب غشا و DNA باکتري مي شود که در کشتن باکتري ها در کمپلکس بيوفيلم و پلاک زيرلثه اي که هنگام استفاده از مواد آنتي ميکروبيال باقي مانده، موثر است.
● درمان peri-implantitis
به طور کلي ديد مثبت جامعه نسبت به ليزر و کاربرد آن ارزش فراواني در استفاده از اين روش در درمان هاي نوين دارد. استفاده از اين تکنولوژي باعث کاهش ترس و اضطراب ناشي از وسايل چرخنده، کاهش سر و صداي توربين، عدم نياز به تزريق بي حسي، کاهش زمان کار و درد و خونريزي کمتر مي شود، اما آنچه مهم است، آماده کردن يک تيم کار آزموده در کنار تجربه کاري از مهم ترين لوازم بهره وري مناسب از فناوري ليزر در کار هاي کلينيکي است.

مطب دندان پزشکي يکي از مکان هايي است که معمولا کودکان براي ورود به آن بهانه تراشي کرده و گاه مقاومت مي کنند. در حالي که با به کار بردن روش هايي مي توا ...

در سالهاي اخير کليه ي درمان هاي دندانپزشکي و از جمله ايمپلنت با رويکرد زيبائي انجاممي پذيرند. در ابتدا ايمپلنتولوژيست صرفاً با هدف جايگزيني دندانهاي ا ...

ليزر، نور تک رنگي است که طول موج خاصي دارد و پرتوهاي آن موازي است. ليزر ها انرژي متمرکزشده را در ميان نوک فيبرنوري به بافت انتقال مي دهند. سه نوع ليزر ...

ٓ● طبقه بندي رفتار کودکان در محيط دندانپزشکي کودکان از نظر دندان پزشکي طبق طبقه بندي wright سه نوع مي باشد. ۱) کودک کاملا همکار ۲) کودک فاقد قابليت هم ...

هنوز درماني قطعي براي بيماري ايدز در جهان پيدا نشده و به صورت تصاعدي بر تعداد مبتلايان به ايدز در جهان افزوده مي شود. اگر چه تا کنون بارها بر لزوم پيش ...

در حال حاضر، تعداد اندکي دستگاه ليزر با کاربري درماني در کشور وجود دارد و اين تکنولوژي در کشور هنوز همه گير نشده است... در اين ميان، تعداد دستگاه هاي ...

ممکن است دنداني که قبلا درمان ريشه شده دردناک و عفوني شود و به درمان مجدد ريشه احتياج داشته باشد. دکتر محمدجعفر اقبال، متخصص درمان ريشه دندان و عضو هي ...

دانلود نسخه PDF - دندانپزشکي