up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله دلبستگي ايمن PDF
QR code - دلبستگي ايمن

دلبستگي ايمن

چگونه آهسته آهسته عاشق شويم؟

شايد بتوانيم از عشق به عنوان قديمي ترين مفهوم بشري ياد کنيم و حتي ممکن است گاهي در حيوانات نيز رفتارهايي ببينيم که بشود آنها را عشق تلقي کرد.
عشق از آن واژه هايي است که ابهامات زيادي دارد و تعاريف بسياري از آن کرده اند. يکي از مباحثي که با عشق مطرح مي شود، بحث دوست داشتن است و برخي اين دو را يکي مي دانند، ولي به نظر مي رسد که عشق چيزي فراتر و بيشتر از دوست داشتن باشد، چرا که ما خيلي ها را دوست داريم اما عاشق آنها نيستيم و خيلي ها هم هستند که نسبت به آنها کشش داريم ولي لزوما آنها را دوست نداريم و وقتي نيستند براي ما مهم نيست. به همين دلايل مي توانيم بگوييم بين دوست داشتن و عشق تفاوت وجود دارد.
اصغر فروع الدين عدل، دکتراي روان شناسي و خانواده درمانگر در اين باره مي گويد: عشق؛ احساس يا هيجان مثبتي است که اگر انسان تجربه اش کرده باشد، آن را دوست دارد. انسان ها هم از عاشق شدن و هم از معشوق بودن لذت مي برند، چرا که هيجان عشق خوشايند است. برخي عشق را يک پديده ناسالم مي دانند و فکر مي کنند اين مقوله فرا رفتن يا خارج شدن از هنجارهاست، اما بايد گفت که هم عشق سالم وجود دارد و هم عشق ناسالم. انسان ها دوست ندارند تنها باشند و اين حس انسان را از تنهايي مي رهاند، چرا که تنهايي احساس ناامني به ما مي دهد، ولي با کسي بودن و حتي فکر با کسي بودن به ما آرامش مي دهد. نياز به صميميت و ارضاي نياز هاي عاطفي ما را به سمت ارتباط با افراد مي کشاند.
عدل مي افزايد:
بخش رواني انسان از تفکر و هيجان و رفتار تشکيل شده است و در عشق اين سه با هم به شکل پيچيده اي ترکيب شده اند و کار مي کنند. هم جنبه هاي شناختي و فکري و هم جنبه هاي هيجاني و هم ابعاد رفتاري عشق بشدت اين سه حوزه را درگير مي کند و زندگي ما را تحت تاثير قرار مي دهد.
ما وقتي مي توانيم عاشق شويم که با احساس هاي خودشيفتگي و خودفريفتگي مان کنار بياييم و بر آنها غلبه کنيم تا بتوانيم به کسي فکر کنيم و او را وارد زندگي خود کنيم. اگر مي خواهيم عشق سالم داشته باشيم بايد بتوانيم تنها هم زندگي کنيم. انساني که مي تواند تنها زندگي کند و با تنهايي خود کنار بيايد، بهتر مي تواند در روابط خود با عشق وارد شود و اگر کسي تنهايي برايش يک فاجعه باشد، ممکن است در رابطه عاشقانه اي ناسالم وارد شود.
دکتر عدل، عشق را قابليت دروني اهداي بخشي از وجود خود به افراد يا حتي به عقايد و آرمان ها به جاي خودخواهي و حفظ همه چيز براي خود مي داند. در اين تعريف عشق فراتر از انسان ها رفته و ممکن است انسان عاشق يک آرمان يا عقيده باشد.
● جنبه هاي جذابيت
وقتي صحبت از عشق و دوست داشتن مي شود يعني دو نفر به طرف هم جذب مي شوند. جذب افراد به هم داراي جنبه هايي است که هر چه در انسان ها بيشتر باشد احتمال جذب شدن آنها به هم بيشتر خواهد بود.
▪ عدل اين جنبه ها را اين گونه مي شمرد:
۱) جذابيت جسماني: دو فرد بايد براي هم جذابيت ظاهري داشته باشند که اين جذابيت لزوما زيبايي نيست، ممکن است فردي که زيبا نيست به دل فردي بنشيند و به اصطلاح دلنشين باشد. انسان ها به افرادي که برايشان جذابيت جسماني دارند بدون اين که اطلاعات ديگري از آنها داشته باشند، ويژگي هاي مثبت تري را نسبت مي دهند و بيشتر به سمت آنها جذب مي شوند.
۲) مجاورت: انسان هايي که در يک منطقه زندگي مي کنند، احتمال اين که به هم علاقه مند شوند بيشتر است. اشتراک در محل زندگي، محل تحصيل، محل کار با تعداد ديدارها و برخوردها و امکان علاقه مند شدن رابطه مستقيم دارند. البته امروز با وجود اينترنت و... اين جنبه تحت تاثير قرار گرفته است اما با اين حال باز هم از جنبه هاي جذابيت محسوب مي شود.
۳) شباهت: هرچه انسان ها از لحاظ جسمي، عاطفي، اخلاقي، عقيدتي، هوشي، فرهنگي و... شباهت هاي زيادي به هم داشته باشند به احتمال بيشتري جذب همديگر خواهند شد.
جنبه هاي ديگري نيز نظير باکفايتي، باهوشي، جايگاه اجتماعي و تحصيلات بالا، طي کردن اوقات خوش با هم، داشتن مهارت هاي شنيدن، محبوبيت و دلنشيني و گاهي متفاوت بودن هم مي تواند در جذابيت تاثير داشته باشد.
● چند نکته راجع به عشق
عشق ويژگي هايي دارد که در همه مشترک است و به قول دکتر عدل اين ويژگي ها عبارتند از:
۱) دلبستگي و نياز به يکديگر (زندگي بدون او برايم سخت است).
۲) اهميت داشتن (حاضرم هر کاري برايش انجام دهم).
۳) ايجاد تحمل براي خطاهاي يکديگر (با اين که از کارش ناراحت شدم اما چون عاشقش هستم او را مي بخشم).
۴) اعتماد و امنيت به طوري که مي تواند رازهايش را براي او بگويد (من هر حرفي را به او مي گويم و در کنارش احساس امنيت مي کنم).
به گفته اين روان شناس، اينها ويژگي هايي است که وقتي عاشق مي شويم در ما ايجاد مي شود. اما به غير از اين ويژگي ها عاشق شدن در ما احساس هاي مثبت و منفي نيز ايجاد مي کند که مي توان احساس هاي مثبت را مانند شادي و شور و نشاط که معمولا در اوايل عاشق شدن اتفاق مي افتد، تجربه کرد و احساس هاي منفي نيز مثل دلتنگي و بي قراري و عدم تمرکز بر کار و درس و... گاهي نيز احساس هاي دوسوگرا و متناقض مثل عشق و نفرت که بيشتر در زن ها پيش مي آيد اتفاق مي افتند.
عدل مي گويد: معمولا افراد عشقشان را به اين اشکال به هم ابراز مي کنند؛ ابراز محبت، تبادل پاداش ها و کارهايي که براي هم مي کنند، حمايت هاي عاطفي و اخلاقي و صبر و تحمل در قبال کارهاي ناخوشايند طرف مقابل. با اين حال با توجه به معاني و تعابيري که ما از عشق داريم، مي توانيم با اين خطرات نيز مواجه شويم که شامل هوس، درگير شدن با فرد نامتناسب، نديدن عيوب، ماجراجويي، تبديل کردن رابطه به يک درام و ادامه دادن رابطه به رغم بدرفتاري هاي طرف مقابل مي شود.
● عشق هاي ناسالم
دکتر عدل اظهار مي کند که بيشتر عشق ها ناسالم است. به دليل اين که بيشتر آدم ها گره ها و کمبودهايي در درون خود دارند که باعث افتادن آنها در روابط ناسالم مي شود.
در عشق هاي ناسالم ابراز عشق يا نياز فرد نسبت به رابطه بسيار شديد است. عشق هاي زودهنگام و شدت يافته معمولا مشکل ايجاد مي کنند.
فردي که فکر مي کند اگر معشوق کسي نشود، بسيار بدبخت و بيچاره است معمولا گرفتار عشق هاي ناسالم مي شود.
فردي که به طرف مقابلش حکم مي کند که تو بايد فقط عاشق من باشي و نمي تواني حتي به اشيا يا فعاليت هاي خود عشق بورزي نيز عشقي ناسالم را تجربه خواهد کرد.
عدل همچنين ادامه مي دهد: عشق بي قيد و شرط به طوري که (هر کاري کردم بايد مرا دوست داشته باشي)، عکس العمل هاي تند در مواقعي که با عدم عشق متقابل روبه رو مي شويم، سيري ناپذيري در انتخاب عاشق و معشوق به طوري که فرد به يک نفر اکتفا نکند، ناتواني در عشق ورزيدن به طوري که فرد به رغم داشتن عشق نتواند آن را به شکل مناسب ابراز کند، ترس از پذيرفته نشدن و اين تفکر که من ارزش عشق را ندارم، ترس از وابستگي، اجبار در عشق متقابل به اين صورت که (چون من عاشق توام پس تو نيز بايد عاشق من باشي)، جلب ترحم و دلسوزي در رابطه مثلا با مريض جلوه دادن خود، توسل به تهديد در اجبار فرد به ايجاد رابطه مثل تهديد به خودکشي و... خواسته من به خواسته هاي تو و ديگران ارجحيت دارد (بايد هميشه مرا در اولويت قرار دهي) و من هميشه مهم ترين فرد در زندگي تو هستم همه اينها از مصاديق عشق هاي ناسالم است.
اين روان شناس، ريشه عشق هاي ناسالم را در بچگي و روابط ما با والدينمان مي داند و اضافه مي کند: وقتي نياز هاي ما در رابطه با والدين بخوبي ارضا نشود و محبت کافي نديده باشيم، به طور ناخودآگاه عشق به والدين را در بيرون جستجو مي کنيم و مي خواهيم کمبودها و معايبي که در روابط با والدينمان داشته ايم، در روابط عاشقانه خود جبران کنيم. رابطه بين ما و والدينمان دلبستگي است. دلبستگي يک اتفاق است که بين کودک و مراقب مستقيمش که معمولا مادر است، مي افتد. اين دلبستگي مي تواند به اشکال مختلف باشد و نسبت به شکل آن در ما مشکلاتي ايجاد کند يا باعث رشد ما شود.
● عدل انواع دلبستگي را اين گونه توضيح مي دهد:
دلبستگي ايمن: وقتي ما با والدين خود دلبستگي ايمن پيدا مي کنيم که محبت و مراقبت و صميميت و اعتماد بين ما برقرار است و والدين تمام نياز هاي عاطفي کودک خود را ارضا مي کنند (البته اين روند در سنين مختلف متفاوت است و تقريبا تا ۲ سالگي به تمام نياز ها بايد پاسخ مثبت داد و بعد از آن شکل پاسخ به نياز ها متفاوت مي شود) در اين حالت ما در بزرگسالي به طور مناسبي وارد روابط مي شويم، چرا که با والدين خود مشکلي در زمينه دلبستگي نداريم.
دلبستگي دوري جو: اما اگر والدين پر توقع، بي اعتنا و عيب جو داشته باشيم در روابط خود نيز دچار شک و ترديد به محبت و احساس افراد مي شويم، چرا که همواره به احساس والدين خود نيز نسبت به خودمان مشکوک بوده ايم.
دلبستگي مقاوم: اگر والدين غيرقابل پيش بيني و غيرمنصف باشند، احساس هاي شديد که در پس آن حسادت و ترس و خشم است در بزرگسالي حاصل مي شود.
هرگونه مشکلي در روابط ما با والدينمان در دوران بچگي روي روابط ما در بزرگسالي تاثير مي گذارد. اگر کسي در ارتباط عاشقانه اش دچار مشکل است، بايد ارتباطش را با والدينش در کودکي و بزرگسالي بررسي کند و مشکلات را حل کند، حتي گاهي نياز به روان درماني و بررسي گره هاي روحي در خردسالي لازم مي شود که بايد از يک متخصص کمک گرفت.
● باورهاي غلط و عشق هاي بي سرانجام
دکتر عدل مي گويد: بسياري از افراد درباره عشق اشتباه فکر مي کنند و باورهاي غلطي در مورد آن دارند که باعث بروز مشکل در روابط آنها مي شود که برخي آنها عبارتند از:
۱) عشق حقيقي بر همه چيز فائق مي آيد. (عشق که باشد همه چيز مهياست و هر اختلافي را مي توان حل کرد).
۲) عشق در نگاه اول. (من با اولين نگاه عاشق او شدم).
۳) عشق فقط يک بار. (فقط يک فرد وجود دارد که نيمه گمشده من است و اگر رابطه ام با معشوقم به هم بخورد ديگر کسي نيست که بتوانم با او ارتباط برقرار کنم).
۴) معشوق مسوول برآورده کردن همه نيازهاست. (معشوق من بايد تمام نيازهاي من را بر طرف کند و بايد جاي همه کس را برايم در زندگي پر کند، به طوري که من ديگر نيازي به دوست و خانواده و... نداشته باشم).
۵) جاذبه جنسي همان عشق است.
اين روان شناس مي گويد: برخي عشق ها بي سر انجامند مثل عشق نابرابر و يکطرفه. عاشق توانايي هاي بالقوه شدن (فردي که با هوش است ولي بيکار)، عشق به عنوان نجات طرف مقابل (عاشق افراد ناتوان شدن براي کمک به آنها مثل يک فرد معتاد)، عشق به عنوان معلم و شاگردي (يادگيري يک طرفه از يک فرد)، عشق به دلايل بيروني (تحت فشارهاي اجتماعي و خانوادگي)، عشق با حداقل تفاهم (بدون هيچ چيز مشترک)، انتخاب براساس کمبودهاي روابط قبلي (مقايسه با رابطه هاي قبلي)، عشق بدون دسترسي به معشوق (عاشق کسي شدن که در کشور ديگري زندگي مي کند)، اين عشق ها به احتمال زياد به سرانجام نمي رسند و افراد را دچار مشکلات متعددي در روابط و زندگي مي کنند.
وقتي به عشق فکر مي کنيم هميشه داستان هاي زيبا و افسانه هاي عاشقانه به يادمان مي آيد، اما بايد به ياد داشته باشيم که عشق در زندگي واقعي با عشق در فيلم ها و داستان ها متفاوت است و ممکن است گاهي زندگي ما را بسيار لذت بخش يا بسيار زجرآور کند، پس کمي آهسته تر و محتاط تر در مسير پر خطر عشق گام برداريم.

در چه مواقعي بايد براي كاركنان كلاه ايمني تهيه نمود؟ 1) در مواقعي كه احتمال افتادن اشيا از بالا و برخورد آنها با سر وجود داشته باشد ، 2) احتمال اين وج ...

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

● رويکرد غيراختصاصي تعديل ايمني بي کفايتي سيستولي قلب با فعال شدن سيستم ايمني همراه است. در بررسي هاي پيش باليني، تزريق مجدد خون اتولوگ که در خارج بدن ...

Electrical safety -بخش HSE : بخش تدوين کننده دستورالعملها و قوانين HSE در کارخانجات و ناظر براجراي آنها . واحد HSE : واحد اجراي قوانين و دستورالعملهاي ...

در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جر ...

به تدريج که جامعه از الگوي جامعه کشاورز به صنعتي تغيير مي يابد،هم کارکردها و هم اقتدار خانواده، همراه با آن دگرگون مي شود. شايد عمده ترين پيامد و نتيج ...

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم مي بايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد که در اين ميان به دو عامل از آنها مي پردازيم و شايد بقيه را ...

روروک يکي از وسايلي است که نقش عمده اي در بسياري از حوادث مرتبط با کودکان داشته و از ديرباز مورد اختلاف نظر صاحب نظران بوده است... در قرن حاضر فروش سا ...

دانلود نسخه PDF - دلبستگي ايمن