up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله دستگاه CPM PDF
QR code - دستگاه CPM

دستگاه CPM

مشخصات و کاربردهاي دستگاه CPM دستگاهي براي تمام مفاصل

حرکت و فشار براي بقاي بافت همبند سالم و نيز ترميم و بهبودي بافت همبند آسيب ديده ضروري است . دستگاه هاي حرکت پسيو مداوم که معمولا با نام دستگاه هاي CPM خوانده مي شوند، جهت حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتي مفاصل مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مقاله به توضيح اين دستگاه و نحوه عملکرد آن خواهيم پرداخت.
حرکت و فشار براي بقاي بافت همبند نرمال و ترميم و بهبودي بافت همبند آسيب ديده ضروري است . حرکت جريان خون را افزايش و درد را کاهش مي دهد. حرکات پسيو به منظور حفظ دامنه حرکتي( ROM ) و انعطاف پذيري مفاصل در موارد زير کاربرد دارد:
۱) دوره توانبخشي پس از عمل جراحي
۲) توقف حرکات فعال به دليل پروسه ترميم
۳) دردناک بودن انجام حرکات فعال
▪ آثار بي حرکتي
براي درک بهتر آثار بي حرکتي ( immobilization ) بايد در ابتدا به بررسي ترکيب بافت همبند )Connective Tissue( بپردازيم که تقريبا در تمامي ساختارهاي بدن يافت مي شود و عملکردهاي فيزيولوژيک بي شماري دارد. برخي از اين کارکردها شامل حمايت مکانيکي، حرکت، کمک به انتقال مايع ميان بافتي و کنترل فرايندهاي متابوليک است. دو جز اصلي تشکيل دهنده بافت همبند کلاژن و اِلاستين هستند. اين اجزا به بهترين نحو در فيبر هاي تاندون ها و ليگامان ها کنار هم قرار گرفته اند و به بافت همبند متحمل بار مکانيکي قابليت قدرتمندي و قابل کشش بودن مي بخشند. به اين ترتيب بافت همبند قابليت بالايي براي مقاومت در مقابل نيروهاي کششي و چرخشي دارد.
Proteoglycan ها و Glycoprotein ها دو جز اصلي ديگر بافت همبند هستند و با فراواني هاي متفاوت بسته به اينکه نقش اوليه بافت همبند چه چيزي باشد در اين بافت يافت مي شوند.نقش هاي مکانيکي Proteoglycan و Glycoprotein عبارتند از: تامين آب ماتريکس بافت همبند ، استحکام بخشي فيبر هاي کلاژن و مقاومت در برابر نيرو هاي فشاري ( براي مثال در نواحي غضروف مفصلي. )
با بر عهده داشتن چنين نقش هاي مهمي در ساختار هاي بافت نرم بدن جلوگيري از تخريب و دژنراسيون بافت همبند مانند آنچه در استئو آرتريت ها ، استئوپروز ها ، بيماري هاي پيشرونده تخريبي غضروف هاي مفاصل يا در ماتريکس بافت همبند استخواني روي مي دهد ، حياتي است.
تروما نيز مي تواند موجب اختلال در عملکرد بافت همبند شود، مانند زماني که بافت نرم در اثر جراحي هاي ارتوپديک دچار آسيب مي شود. از آنجا که اين فيبر ها به شکل موازي قرار گرفته اند ساختار و عملکرد آن ها در طي ترميم، به شدت تحت تاثير قرار مي گيرد .بي حرکتي سبب مي شود اين اجزا در طي ترميم به شکل تصادفي و در جهات مختلف قرار گيرند و پديده اي به نام Cross Linking ايجاد شود . اين پديده به تشکيل چسبندگي در بافت نرم ،خشکي و در نهايت محدوديت دامنه حرکات اکتيو و پسيو مي انجامد، بنا بر اين بي حرکتي به شکلي واضح، آثار تخريبي بر بافت همبند و بافت هاي اطراف آن خواهد گذاشت که شامل: کوتاهي ،کاهش قدرت کشش، تشکيل ادم، گرفتگي سياهرگي و آتروفي است .
CPM چيست؟
دستگاه هاي حرکت پسيو مداوم Continuous Passive Motion Device که معمولا با نام دستگاه هاي CPM خوانده مي شوند،جهت حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتي مفاصل مورد استفاده قرار مي گيرند. بازگشتن دامنه حرکتي مفاصل پس از جراحي يا تروما به کيفيت توانبخشي بستگي دارد .تاخير در توانبخشي ممکن است منجر به عملکرد ضعيف مفصل يا بي حرکتي شود. توانبخشي مفاصل شامل استفاده از حرکات اکتيو و پسيو به منظور بازگرداندن تحرک مفصل است. حرکات پسيو مي تواند توسط يک فيزيو تراپ يا توسط CPM انجام شود.
CPM از طريق تحريک ترميم بافت هاي مفصلي ، گردش مايع مفصلي و کاستن از ادم منطقه اي بهبودي را افزايش مي دهد . همچنين CPM از چسبندگي ،خشکي مفاصل ،کوتاهي ها و تخريب غضروف هاي مفصلي جلوگيري مي کند. اين وسيله بي نقص ترين دستگاه توانبخشي پس از عمل به خصوص براي مفصل زانو وبه ويژه پس از عمل (TK A)Total Knee Arthroplastyو يا ترميم هاي ليگاماني در اين منطقه بوده است . پذيرش اين روش براي مفصل زانو اين انگيزه را ايجاد کرد تا از CPM براي توانبخشي ساير مفاصل تحمل کننده وزن نيز استفاده شود.هم اکنون اين دستگاه براي مفاصل لگن ، زانو، مچ پا، شانه ، آرنج و مچ دست نيز موجود است. مفصل آسيب ديده به طور مداوم و براي مدت زماني مشخص (تا ۲۴ ساعت در روز ) در جهت حرکتي تعيين شده و بدون کمک خود بيمار توسط دستگاه حرکت داده مي شود . دستگاه در محلي در امتداد مفصل آسيب ديده به وسيله استرپ هاي ولکرو نگه داشته شده و از يک بخش الکتريکي براي تنظيم دامنه و سرعت حرکت استفاده مي شود. تنظيم دامنه حرکتي اوليه بر اساس راحتي بيمار و ساير فاکتور هايي که ارزيابي مي شود تعيين شده و افزايش دامنه حرکتي به ميزان ۳ تا ۵ درجه در روز با توجه به تحمل بيمار صورت مي گيرد.
● تاريخچهCPM
توانايي محدود غضروف هاي مفصلي براي ترميم و بازسازي شدن به اضافه مشاهدات کلينيکي و تحقيقاتي که در رابطه با تاثيرات بي حرکتي و آثار زيان آور آن براي مفاصل انجام گرفت در سال ۱۹۷۰ مورد توجه سالتر( Salter ) و همکارانش واقع شد .خشکي و درد مداوم ،آتروفي عضلات و استئو پروز در اثر عدم استفاده از اندام و در نهايت هم آرتروز هاي دژنراتيو زماني رخ مي دهند که مفصل به شکل اکتيو پس از مدتي بي حرکتي به حرکت در مي آيد. سالتر اين فرضيه را مطرح کرد که CPM بهبود وضعيت غضروف هاي مفصلي و ترميم کپسول، ليگامان ها وتاندون ها را تسهيل خواهد کرد. CPM هاي اوليه دستگاه هاي ساده اي بودند که از موتور هاي پر سرو صدا ،ترمز ها ، قرقره ها ، طناب ها و چندين ميله ساخته شده بودند .براي کاربردي شدن بيشتر اين دستگاه ها ، انواع مختلفي طراحي و ساخته شدند تا هر يک عهده دار مفصل خاصي از بدن از جمله زانو باشند . بيش از ۱۳ نوع CPM ساخته شد تا مفاصل مختلفي از بدن شامل لگن ، زانو ، مچ پا ،انگشت شست پا ، شانه ،آرنج ، مچ دست و دست را به حرکت در آورند.
● ويژگي هاي يک CPM کارآمد
براي اينکه يک CPM کارايي خوبي داشته باشد مي بايست بتواند عضو آسيب ديده را با شرايط زير حرکت دهد:
۱) در الگوي صحيح حرکتي
۲) به شکل مداوم و با تکرار
۳) با يک سرعت حرکتي ثابت
۴) براي مدت زمان مشخص شده
۵) در دامنه حرکتي تعيين شده
۶)طي کردن يک دامنه حرکتي يکسان در هر بار حرکت
۷) بايد يک کليد ايمني در دسترس براي خاموش کردن دستگاه موجود باشد.
طي درمان با CPM ناحيه مفصلي در دستگاه ايمن است و اين دستگاه برنامه ريزي مي شود تا مفصل را به شکل پسيو در دامنه از قبل تعيين شده ، با سرعت معين حرکت دهد. حرکات آرام و کنترل شده اند و بيمار به شکل اکتيو از نيروي عضلاني براي تحرک اندام استفاده نمي کند.
● موارد استفاده CPM (انديکاسيون ها)
CPM پس از عمل جراحي به منظور از بين بردن درد، افزايش گردش خون عمومي اندام، کاهش ادم، بهبودي وضعيت مفاصل غضروف هاي سينوويال ،تاخير ايجاد کردن در آتروفي عضله ،کاهش خشکي و جلوگيري از کوتاهي و چسبندگي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه مي تواند پس از عمل جراحي ترميم ليگامان يا ساير جراحي هاي داخل مفصلي،ثابت سازي داخلي شکستگي ها به خصوص شکستگي هاي سطوح مفصلي ، synovectomy، جراحي هاي مفصل جهت کوتاهي ها ، جراحي اندام ها يا مفاصل در اثر عفونت و تعويض کامل مفصل کاربرد داشته باشد. کاربرد ديگر دستگاه در جراحي هاي زانو است که موارد زير را شامل مي شود :
۱) آرتروپلاستي (بازسازي) کامل مفصل زانو ( Total Knee Arthroplasty )
۲) جراحي ترميمي ليگامان زانو ( Knee ligament reconstructive surgery )
۳) جا اندازي باز و ثابت سازي داخلي در شکستگي پلاتو تيبيا
۴) جراحي عضله چهارسر ران ( Quadriceplasty )
۵) استئوتومي در اطراف زانو، ديستال استخوان فمور و يا پروگزيمال تيبيا
۶) پيوند غضروف
● (Autologous chondrocyte transplant) و نيز جراحي هاي مفصل شانه شامل:
۱) بازسازي مفصل شانه
۲) جراحي هاي چسبيدگي کپسول
۳) ترميم روتاتور کاف ها
۴) جراحي برداشتن آکروميون
از CPM استفاده مي شود.
● مزايايCPM
۱) امکان استفاده زود هنگام از اين وسيله در دوره بهبودي پس از عمل جراحي
۲) گرم و در حالت کشش نگه داشتن ناحيه مفصلي که منجر به افزايش جريان خون و انعطاف پذيري بيشتر محل مي شود در نتيجه بيمار سريع تر حرکاتش را باز مي يابد.
۳) کاهش درد و ادم بيمار به ميزان قابل توجه
۴) کاهش مدت زمان بهبودي به مدت حداقل دو ماه و در نتيجه فراهم آوردن امکان بازگشت سريع فرد به شغل و حرفه خود
۵) صرفه جويي در زمان ،هزينه هاي مربوط به کاهش درد و جلسات فيزيوتراپي
۶) کمک به ترميم و بازسازيغضروف هاي مفصلي
● نکات مهم در استفاده از CPM
۱) استفاده از CPM مي بايست در ۷۲ ساعت اول پس از انجام عمل جراحي (معمولا ۲۴ تا ۴۸ ساعت اوليه ) آغاز شود و معمولا براي يک دوره ۷ تا ۱۰ روزه و( نبايد بيش از ۲۱ روز يا ۳هفته تجاوز کند) مورد استفاده قرار مي گيرد. استفاده از CPM بيش از ۲۱ روز موثر نشان داده نشده است بنابراين از لحاظ درماني ضرورتي ندارد.
۲) استفاده از اين دستگاه براي افرادي که مي توانند به صورت اکتيو در برنامه هاي فيزيو تراپي شرکت کنند ضرورتي ندارد .
۳) استفاده ازCPM براي درمان بيماري هاي دژنراتيو مفصلي و کوتاهي هاي مزمن در نظر گرفته نمي شود .
۴) CPM در هيچ يک از موارد زير کاربرد ندارد:
▪ پيشگيري از ترومبو آمبوليسم
▪ نا هنجاري هاي مفصل گيجگاهي فکي
▪ استفاده در نواحي مهره ها
۵) موارد منع استفاده از CPM شامل موقعيت هاي زير است:
▪ شکستگي هاي بدون ثبات
▪ آرتروز هاي حاد مفاصل
▪ در شرايطي که فقدان حس وجود دارد
▪ عفونت هاي کنترل نشده و درمان نشده
▪ مروري بر پژوهش هاي انجام شده
Brosseau و همکارانش در سال ۲۰۰۴ متا آناليزي از مطالعات باليني تصادفي، مطالعات باليني کنترل شده ، Case Control ها و مطالعات Cohort که تا سال ۲۰۰۳ در رابطه با اثر گذاريCPM پس از TKA انجام شده بود، اجرا کردند و نتايج نشان داد CPM در کنار فيزيوتراپي مي تواند دامنه خم شدن زانو ( knee Flexion ) را بيشتر از فيزيوتراپي به تنهايي افزايش دهد.
Postel و همکارانش در سال ۲۰۰۷ مروري سيستماتيک بر مقالاتي در رابطه با استفاده از CPM پس از جراحيTKA انجام داده و پس از بررسي ۲۱ مقاله دريافتند استفاده از اين روش اثرات سودمند کوتاه مدتي بر سرعت بهبودي حرکت ،بازيابي زود هنگام توانايي خم کردن زانو ، کاهش درد پس از جراخي و مدت زماني که فرد مي بايست در بيمارستان سپري کند دارد. اما استفاده طولاني مدت ازCPM را توصيه نمي کنند .
Lenssen و همکارانش در سال ۲۰۰۸ طي يک مطالعه کنترل شده تصادفي به بررسي تاثير استفاده طولاني مدت از CPM در منزل پس از عمل جراحي)Total Knee Arthroplasty (TKA پرداختند .در اين پژوهش ۶۰ بيمار انتخاب شده و به شکل تصادفي به دو گروه ۳۰ نفره کنترل و آزمايش تقسيم شدند .گروه آزمايش براي ۱۷ روز متوالي پس از عمل CPM و فيزيوتراپي دريافت کردند و گروه کنترل براي ۴ روز CPM دريافت کردند و پس از آن به مدت دو هفته فقط فيزيوتراپي دريافت کردند. هر دو گروه از روز ۱۸ تا سه ماه پس از عمل جراحي فقط فيزيوتراپي دريافت کردند. تنها تفاوت معنا داري که در نتايج مقايسه اين دو گروه مشاهده شد بيشتر بودن دامنه حرکتي گروه آزمايش بود اما دو گروه از لحاظ ارزيابي هاي عملکردي نتايج يکساني را نشان دادند

دستگاه عصبي، اطلاعات را جمع آوري، تحليل، ذخيره و منتقل مي کند. اين دستگاه کارکردهاي حياتي بدن را کنترل مي کند و با جهان خارج تعامل دارد. دستگاه هاي عص ...

دستگاه عصبي يا سيستم عصبي يا سامانهٔ عصبي (Nervous System) در بدن جانوران به هماهنگي فعاليت‌هاي ماهيچه‌ها پرداخته، اندام گوناگون را تحت نظارت درآورده، ...

لنف از کلمه لاتين lympha به معناي آب گرفته شده و دستگاه لنفاوي که بخشي از دستگاه ايمني به حساب مي آيد، شبکه اي از مجاري است که اين مايع شفاف (لنف) را ...

● دستگاه گوارش دستگاه گوارش از لوله گوارش و اعضاي مرتبط با آن تشکيل مي شود. لوله گوارش يک لوله پيچ خورده به طول حدود۷ متر است که غذا در حين هضم شدن از ...

استفراغ بيرون رانده شدن پرفشار محتويات معده و بخش ابتدايي روده است. شمار زيادي از بيماري ها که بسياري از آنها بيماري هاي اوليه دستگاه گوارش نيستند، مم ...

انقباضات ديواره معده غذا را با آنزيمهاي گوارشي و اسيدکلرهيدريک مخلوط مي‌کند و آن را به توده نيمه مايعي تبديل مي‌کند اين توده ابتدا به ناحيه ابتدايي رو ...

هاري يک بيماري ويروسي کشنده است که مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي بوده و انسان و ساير حيوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفي و غالباً از طريق گزش به آن م ...

دستگاه گوارش در پرندگان همانند ديگر حيوانات از لوله گوارشي وغدد ضميمه تشکيل شده است . لوله گوارشي شامل دهان ، مري ، چينه دان ، پيش معده ، سنگدان لوله ...

دانلود نسخه PDF - دستگاه CPM