up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله دستگاه هاي حفاري PDF
QR code - دستگاه هاي حفاري

دستگاه هاي حفاري

دستگاه هاي حفاري اکتشافي

دستگاههاي حفاري بسته به اهداف مورد نظر در كار متنوع هستند و بهطور كلي با توجه به تنوع در روشهاي حفر چاههاي حفاري حدود 9 مدل از اين دستگاهها توسط شركتهاي سازنده توليد ميشوند كه از آنها در حفاريهاي چاه آب، نفت، مطالعات ژئوتكنيكي، حفر چاههاي انفجاري و مطالعات اكتشافي معادن استفاده ميكنند. اكثر اين دستگاهها در حين حفاري سنگهاي مسير را خرد كرده و خرده سنگها از دهانه چاه خارج ميشوند (Percussion Drills) و در برخي از مدلها نيز سنگهاي مسير چاه سالم و با خردشدگي كم از چاه خارج ميشوند (Core Drills). در چند دهه گذشته حفاريهاي اكتشافي با دستگاههاي مغزهگيري (Core Drill Rigs) انجام ميگرفته و عدم بهكارگيري دستگاههاي نوع Percussion به دو دليل اختلاط خرده سنگهاي خروجي با سنگ ديواره چاه و عدم امكان بررسيهاي سنگشناسي و ديگر مطالعات بر روي خرده سنگهاي خروجي بوده است. در اينجا به آخرين روشهاي مورد استفاده در حفاري اكتشافي اشاره ميشود
دستگاههاي حفاري اكتشافي
دستگاههاي حفاري بسته به اهداف مورد نظر در كار متنوع هستند و بهطور كلي با توجه به تنوع در روشهاي حفر چاههاي حفاري حدود 9 مدل از اين دستگاهها توسط شركتهاي سازنده توليد ميشوند كه از آنها در حفاريهاي چاه آب، نفت، مطالعات ژئوتكنيكي، حفر چاههاي انفجاري و مطالعات اكتشافي معادن استفاده ميكنند. اكثر اين دستگاهها در حين حفاري سنگهاي مسير را خرد كرده و خرده سنگها از دهانه چاه خارج ميشوند (Percussion Drills) و در برخي از مدلها نيز سنگهاي مسير چاه سالم و با خردشدگي كم از چاه خارج ميشوند (Core Drills). در چند دهه گذشته حفاريهاي اكتشافي با دستگاههاي مغزهگيري (Core Drill Rigs) انجام ميگرفته و عدم بهكارگيري دستگاههاي نوع Percussion به دو دليل اختلاط خرده سنگهاي خروجي با سنگ ديواره چاه و عدم امكان بررسيهاي سنگشناسي و ديگر مطالعات بر روي خرده سنگهاي خروجي بوده است. در اينجا به آخرين روشهاي مورد استفاده در حفاري اكتشافي اشاره ميشود:
1- حفاري اكتشافي به روشRC:
اين روش در سالهاي اخير بهتدريج جاي خود را در حفاريهاي اكتشافي ذخاير معدني باز كرده است. در اين روش براي عدم اختلاط خرده سنگهاي خروجي با ريزشهاي ديواره چاه، خرده سنگها با فشار هوا و يا آب از فضاي بين دو لوله به بيرون رانده شده و تماس با ديواره چاه نخواهند داشت، در مدل ديگري از اين دستگاهها هواي فشرده و يا آب از فضاي بين دو لوله وارد چاه شده و خرده سنگها از فضاي لوله مركزي به بيرون از چاه هدايت ميشوند و بنابراين هيچ نوع آلودگي با سنگهاي ديواره چاه ايجاد نميشود. هماينك بيش از نيمي از حفاريهاي اكتشافي در دنيا توسط دستگاههاي، (Reverse Circulation Drilling) RC انجام مييابد، سرعت زياد و هزينه كمتر از جمله مزيتهاي عمده اين نوع دستگاهها نسبت به دستگاههاي مغزهگيري است و در هر پروژه اكتشافي جهت شناخت اوليه و سريع از ذخيره معدني ميتوان حفاري را با اين روش آغاز كرد. درحال حاضر در پروژههاي اكتشافي بهمنظور ايجاد سرعت و كم كردن هزينههاي حفاري بيش از نيمي از چاهها را با دستگاههاي RC و بخش ديگر را با دستگاههاي مغزهگيري حفر ميكنند.
البته اين روش معايبي نيز دارد مثلا در صورت افت و كم بودن فشار هوا ممكن است كانيهاي سنگين نظير طلا به ته چاه سقوط كنند و يا اينكه در صورتي كه كانيسازي در درزههاي ريز باشد احتمال خروج كانهها از خرده سنگها و سقوط آنها در چاه وجود دارد در حال حاضر حفاري RC تا عمق 500 متر نيز امكانپذير است.
2- حفاري چند جهتي و يا Directional Drilling Core:
در اين نوع روش حفاري پس از حفر كردن يك چاه در عمق مشخصي از چاه مذكور با توجه به اهداف موردنظر ميتوان چاههاي انحرافي ديگري حفر كرد و بنابراين با اين روش صرفهجويي زيادي در زمان و هزينه حفاري خواهد شد اين روش در چند سال اخير ابداع شده و هنوز بهصورت گسترده در پروژههاي اكتشافي در سطح جهان استفاده نميشود و براي ذخاير لايهاي و يا رگهاي كاربرد بيشتري دارد در اين روش جهت كنترل كردن جهت حفاري در عمق از انواع ابزارهاي جانبي در دستگاه حفاري استفاده ميشود و از جمله مهمترين آنها Steerable Core Barrels است در حال حاضر با اين روش چاههاي تا عمق 700 متر را ميتوان حفر كرد.
3-. دستگاههاي حفاري چند منظوره (Multipurpose Drill Rigs):
اين دستگاهها كه معمولا برروي تراك نصب ميگردند، بنابه اهداف مور نظر حفاري ساخته ميشوند و در پروژههاي اكتشافي كه دو روش حفاري و يا بيشتر مدنظر است بهكار ميروند. متداولترين آنها دستگاههاي حفاري مغزهگيري الماسه (Diamond Core Drilling) و RC هستند كه حفاري الماسه تا عمق 1300 متر و RC تا عمق 400 متر را نيز با اينگونه دستگاهها ميتوان انجام داد. البته لازم به ذكر است كه برخي از آخرين مدلهاي دستگاههاي حفاري مغزهگيري تا عمق 3 هزار متري را نيز حفر ميكنند.
4- دستگاههاي حفاري خاص:
جهت حفاري در مناطق صعبالعبور و بدون راه دسترسي، دستگاههاي حفاري ساخته شده كه قطعات آن در عرض يك ساعت باز شده و قطعات آن را با هليكوپتر به محل پروژه حمل ميكنند و قطعات باز شده را در مدت كوتاهي ميتوان مونتاژ كرد، در مراحل اوليه اكتشاف از دستگاههاي مغزهگيري پرتابل نيز ميتوان استفاده كرد كه دستگاههاي سبكي بوده و تا عمق 100 متر را حفاري ميكنند اين دستگاهها را با هليكوپتر نيز حمل ميكنند به اين دستگاهها Gopher گويند كه كاربردهاي مختلفي نيز دارند.
تجزيه نمونه ها :
نمونه هاي حاصل از حفاري و حفريات بايد از جنبه کمي در آزمايشگاه تجزيه شوند ، در اصطلاح معدنکاري به اين کار عيار سنجي مي گويند . در برخي موارد لزوم تعيين مقدار کمي عناصري که به ميزان بسيار اندک و ناچيز در نمونه وجود دارند ، ايجاب مي کند که اندازه گيري ها در سطح 1ppb (يک بر ميليارد ) دقت داشته باشند (درنمونه هاي کاني و کانسنگ کم عيار دقت استاندارد در حد 1ppm است و در اينجاست که انتخاب روش تجزيه مناسب از اهميت ويژه اي برخوردار است .
گمانه پيمايي:
گمانه ها علاوه بر بدست دادن مغزه ها يا تراشه ها ( نمونه هاي فيزيکي ) امکان دسترسي به اطلاعات اکتشافي مفيد ديگري را نيز فراهم مي آورند . در ابتدا ، از طريق بررسي هاي مهندسي و جهت يابي گمانه ، موقعيت ، شيب و ميزان انحراف گمانه تعيين مي شود که اين کار امکان برقراري يک ارتباط و همبستگي بين اطلاعات زمين شناختي را ميسر مي سازد . اين کار توسط کمپاس مغناطيسي ، ژيروسکوپ ، دوربين يا تلويزيون انجام مي شود . معمولا گمانه پيمايي با استفاده از روش هاي ژئوفيزيکي انجام مي گيرد. در اين روش يک سوند ، که وسيله حساسي است ، به داخل گمانه فرستاده مي شود و علائم و سيگنالها را از درون گمانه به يک دستگاه ثبات واقع در سطح زمين منتقل مي کند .
به کلي پيمايش گمانه ها ، تکميل کننده ي مغزه گيري است ، هزينه ها را کاهش مي دهد ، از تعداد گمانه هايي که بايد مغزه گيري شوند ، مي کاهد و شکاف اطلاعات اکتشافي ناشي از عدم بازيابي مغزه ها و يا گمانه هايي که مغزه گيري نشده اند را پر مي کنند . روش هاي متعدد ژئو فيزيکي به ويژه روشهاي الکترومغناطيسي ، الکتريکي ، پرتو سنجي و ثقلي در پيمايش گمانه ها مودر استفاده قرار مي گيرند

دستگاه عصبي، اطلاعات را جمع آوري، تحليل، ذخيره و منتقل مي کند. اين دستگاه کارکردهاي حياتي بدن را کنترل مي کند و با جهان خارج تعامل دارد. دستگاه هاي عص ...

دستگاه عصبي يا سيستم عصبي يا سامانهٔ عصبي (Nervous System) در بدن جانوران به هماهنگي فعاليت‌هاي ماهيچه‌ها پرداخته، اندام گوناگون را تحت نظارت درآورده، ...

تاريخچه حفر گمانه بسيار قديمي است و پيشينيان براي جستجوي آب دردشتها و درهها به حفر گمانه ميپرداختهاند و چون تلمبه اختراع نشده بود، در اغلب موارد آب از ...

واژه سيال حفاري به اون دسته از سيالاتي گفته ميشه که در عمليات حفاري و در موارد زير استفاده بشه: 1) خنک و تميز و شفاف کردن و جلا دادن سر مته هه و لوله ...

استفراغ بيرون رانده شدن پرفشار محتويات معده و بخش ابتدايي روده است. شمار زيادي از بيماري ها که بسياري از آنها بيماري هاي اوليه دستگاه گوارش نيستند، مم ...

● ميکروسکوپ هاي الکتروني(TEM و SEM) ۱) ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) ۱-۱) مقدمه ميکروسکوپ الکتروني عبوري از جمله ميکروسکوپ هاي الکتروني است که در آن ...

تريبولوژي علمي است که در آن پديده هايي نظير اصطکاک، ضريب اصطکاک، سايش ميکرو مواد، روانکاري و نانو خراش مورد بررسي قرار مي گيرد. روش اندازه گيري اين پد ...

● کلوييدها - نانوذرات قديمي يک روش خوب براي درک مفاهيم نانويي، مطالعه ي نقاط شروع اين فناوري در دنياي علم است. در قرن بيستم، به دنبال کشف قابليت هاي گ ...

دانلود نسخه PDF - دستگاه هاي حفاري