up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله درمان کوکسيديوز PDF
QR code - درمان کوکسيديوز

درمان کوکسيديوز

راهکارهاي جديد در پيشگيري و درمان کوکسيديوز

با گسترش هر چه بيشتر صنعت مرغداري و از رده خارج شدن تعدادي از داروهاي اوليه ، نياز به بکارگيري روشهاي جديدتر پيشگيري و استفاده از داروهاي موثرتر براي درمان و بالاخره بهبود مديريت مرغداري و استفاده از ابزارهاي جديد مديريتي براي مهار کوکسيديوز و کاهش ضايعات اجتناب ناپذير مي باشد. انگل هاي تک ياخته اي روده از جنس ايمريا ، عامل ايجاد کوکسيديوز در طيور مي باشند.در پرورش طيور به صورت متراکم ، اووسيت ها سريعا در بستر تکثير يافته و تماس مرغ و وارد شدن تعداد زيادي اووسيت به درون دستگاه گوارش و روده سبب بروز کوکسيديوز کلينيکي در طيور مي گردد.بر عکس ، در پرورش طيور به صورت غير متراکم ، چون تعداد اووسيت ها در واحد سطح کم مي باشد لذا با وارد شدن تعداد کمتري اووسيت به درون دستگاه گوارش علاوه بر اينکه کوکسيديوز کلينيکي بروز نمي کند بلکه سبب ايجاد ايمني بر عليه بيماري نيز مي شود.بنابراين با اعمال و يا استفاده از ابزارهاي مديريتي موثر که سبب کاهش تعدادي اووسيت ها در بستر گردند علاوه بر اين که از بروز بيماري کلينيکي جلوگيري خواهد شد ، بلکه گله بتدريج و با کسب ايمني ، در برابر بيماري کاملا مقاوم و مصون خواهد گرديد. پژوهشگران اين اصل اساسي يعني مکانيسم چگونگي ايجاد ايمني بر عليه کوکسيديوز را تنها بعد از چندين دهه تحقيق توانستند شناسايي کنند. از آنجا که اووسيت ها را مي توان در هر نقطه اي که محل پرورش ط ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

آب درماني(هيدروپاتي) واژه ايست که براي درمان از طريق آب استفاده مي گردد.از زمانهايي که به ياد مي آيد،هم قبايل بدوي هم ملل متمدن آب را براي درمان بکار ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

آنفولانزا يک بيماري ويروسي است که بخش‌هاي بالايي مجراهاي تنفسي را درگير مي‌کند. اين بيماري به‌ناگاه رخ مي‌دهد و نشانه‌هايي مانند تب، کوفتگي و درد در ب ...

پمترکسد و نگاهي جديد به درمان NSCLC و نياز به بازنگري مطالعات باليني در چند دهه اخير، به علت تغيير در اپيدميولوژي و افزايش تعداد عوامل شيمي درماني هدف ...

طي تاريخ مغز انسان در ناديده گرفته شدن خود نقش بسيار خوبي را ايفا کرده است. تمامي انسان ها از مصريان باستان گرفته تا ارسطو اهميت چنداني به نقش ماده مر ...

بوتاکس يا سم بوتولينيوم تيپ A، به وسيله ميکروب کلستريديوم بوتولينوم توليد شده و مشابه سم ايجاد کننده مسموميت غذايي است به عبارتي خود باکتري مي تواند ا ...