up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله درمان هاي ضد سرطان PDF
QR code - درمان هاي ضد سرطان

درمان هاي ضد سرطان

ژنتيک درماني

هيچ دو نفري مانند هم نيستند، مثلاً در تجويز درمان هاي ضد سرطان براي دو نفر، ممکن است نحوه ي پاسخ دهي اين افراد بسيار متفاوت باشد: در يک نفر عوارض جانبي به صورت بسيار شديد و حتي کشنده بروز مي کند ولي ديگري قادر است آن را به راحتي تحمل کند يا در يک بيمار تومور محو مي شود ولي بر ديگري تأثير چنداني نمي گذارد. يک علت مهم اين تفاوت ژنتيک افراد است. حتي تفاوت جزئي در ژن ها ممکن است بر نحوه ي پاسخ بدن در برابر داروهاي خاص مؤثر باشد.
فارماکوژنومي، علم مطالعه ي واکنش شخصي افراد در برابر داروهاي تجويز شده است. تست هايي وجود دارند که قادر به شناسايي برخي وارياسيون هاي ژنتيکي بوده و قادرند نحوه ي پاسخ فردي را پيش بيني کنند. البته اين آزمايش ها فعلا در دسترس عامه قرار ندارند. مثلاً بدخيمي پستان تشخيص داده مي شود. براساس درمان هاي دارويي استاندارد و دستورالعمل هاي موجود دوز دارو تعيين مي شود. پيش از تجويز، وزن، سن يا حتي نحوه ي واکنش قبلي يا خانوادگي دارويي، ارزيابي مي شود. به رغم اين تمهيدات، نه بيمار و نه پزشک معالج، حقيقتاً نمي دانند که نحوه ي واکنش بدن فرد در برابر تجويز اين دارو چگونه خواهد بود: عوارض جانبي به صورت شديد بروز خواهند کرد، رميسيون کامل خواهد بود يا دارو تأثير نخواهد گذاشت. به علاوه ممکن است لازم باشد که بيمار چندين بار به پزشک مراجعه کند تا مثلاً دوز دارو تغيير داده شود يا نوع آن تعويض شود.
بنابراين، تجويز داروها در زمان ما، عمدتاً براساس آزمون و خطاست. فارماکوژنومي قادر است اين پروسه را تسريع کند. مثلاً مي توان با بررسي يک نمونه ي خون، پيش از شروع درمان، وارياسيون ژنتيکي فرد را تشخيص داد. مثلاً نتيجه ي اين آزمايش ممکن است نشان دهد که فرد بسيار مستعد بروز عوارض جانبي به دنبال تجويز آن دارو است و در نتيجه پزشک مثلاً قادر خواهد بود تا دوز دارو را متناسب با وضعيت بيمار تغيير دهد يا اصولاً از ابتدا داروي مناسب ديگري تجويز کند. فوايد بالقوه ي به کارگيري فارماکوژنومي، انتخاب داروي مناسب تر است. برحسب آمار موجود مثلاً در ايالات متحده ي آمريکا، سالانه، در حدود ۱۰۰.۰۰۰ نفر به علت ابتلاي به عوارض جانبي داروها فوت مي کنند و بيش از دو ميليون نفر به اين علت در بيمارستان ها بستري مي شوند. هر چند که به طور کلي در مورد داروها پيش از دريافت مجوز عرضه به بازار آزمايش هاي فراواني صورت مي گيرد، ولي هنوز هم راهي براي پيش بيني نحوه ي واکنش گروه خاصي از افراد در برابر ورود دارو به بدنشان وجود ندارد.
يعني حتي اگر در اکثر افرادي که دارو براي آنها تجويز مي شود عارضه يي به وجود نيايد، ممکن است در برخي بيماران به دليل وارياسيون ژنتيکي عوارض سمي بروز کند. تعيين دوز اختصاصي مناسب و فردي از مزاياي ديگر به کار گيري فارماکوژنومي است. ممکن است دوز استاندارد در برخي افراد نامناسب و مثلاً توکسيک باشد. کمپاني هاي دارويي سال ها تحقيق و کارآزمايي باليني انجام مي دهند تا دارويي وارد بازار شود. يعني لازم است براي بررسي ايمني و تأثير دارو، آزمايش هاي لازم بر افراد زيادي انجام شود. با فارماکوژنومي، مي توان افرادي که برحسب ژنتيک دچار عارضه يا تأثير نامطلوب مي شوند را از مطالعه خارج کرد. اين روش، پروسه ي کارآزمايي باليني را تسريع کرده و امکان انتخاب افراد مناسبي را فراهم مي سازد که دارو بر آنها تأثير بهتري دارد. تست هاي موجود امروزي معدود وشامل موارد زير هستند:
۱) تست ژنوتيپ سيتوکروم: P۴۵۰ گروهي از آنزيم هايي هستند که مسوول متابوليزه کردن بيش از ۳۰ تيپ دارو و درنتيجه تعيين کننده ي سرعت دفع مؤثر آنها از بدن هستند. ممکن است سرعت دفع کافي نبوده و تجمع دارو در بدن منجر به بروز عوارض جانبي شديد بشود يا آن که برعکس اين عمل چنان به سرعت صورت پذيرد که فرصت کافي براي تأثير دارو باقي نماند. با انجام اين تست، مي توان دوز و تأثير داروهايي چون برخي آنتي دپرسانت ها، آنتي کواگولان هايي مانند وارفارين، مهارکننده هاي پمپ پروتون يا ساير داروها را ارزيابي کرد.
۲) تست تيوپورين متيل ترانسفراز، اين آنزيم باعث شکسته شدن تيوپورين مي شود که درکموتراپي برخي لوسمي ها واختلالات اتوايمون به کار مي رود. وجود اختلال ژنتيکي در برخي افراد مانع توليد اين آنزيم در آنها مي شود. در نتيجه، تجمع تيوپورين در بدن اين افراد ممکن است باعث بروز واکنش هاي سمي شديد بشود. بنابراين پيش از شروع کموتراپي، باانجام يک تست آزمايشگاهي، پزشک قادر به تنظيم بهتر دوز دارو خواهد شد.
۳) تست UGT۱A۱ وارياسيون در ژن هاي مؤثر براين آنزيم را شناسايي مي کند. اين آنزيم نحوه ي شکسته شدن irinotecan (camptosar) را در شيمي درماني کانسر کولورکتال تعيين مي کند. در کمبود اين آنزيم، به دنبال شيمي درماني، تجمع مقادير سمي آن قادر است باعث سرکوب مغز استخوان، بروز عفونت و حتي مرگ بيمار شود. پس باانجام اين تست، پزشک قادر خواهد بود تا دوز مناسب را براي بيمار تعيين کند.
۴) تست دي هيدروپوريميدين دهيدروژناز. در صورت کمبود ژنتيکي اين آنزيم، در تجويز ۵ فلورواوراسيل، و اشکال در شکسته شدن دارو، واکنش هاي شديد و حتي کشنده به وجود مي آيد. بنابراين با اطلاع قبلي، امکان تنظيم دوز مناسب توسط پزشکان فراهم مي شود. مسلماً در آينده، فارماکوژنومي نقش بيشتري در طب ايفا خواهد کرد.
در حال حاضر، امکان انجام اين تست ها به طور گسترده فراهم نيست و بايد منتظر يافته هاي اميد بخش ديگري در زمينه ي طبابت بر مبناي خصوصيات شخصي باشيم.

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

آب درماني(هيدروپاتي) واژه ايست که براي درمان از طريق آب استفاده مي گردد.از زمانهايي که به ياد مي آيد،هم قبايل بدوي هم ملل متمدن آب را براي درمان بکار ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

ژن درماني شامل وارد کردن يک ژن به داخل يک سلول با هدف رسيدن به نوعي اثر درماني است با انتقال نسخه‌هاي واجد عملکرد ژن مربوط به بيمار اصلح خصوصيات برگشت ...

آنفولانزا يک بيماري ويروسي است که بخش‌هاي بالايي مجراهاي تنفسي را درگير مي‌کند. اين بيماري به‌ناگاه رخ مي‌دهد و نشانه‌هايي مانند تب، کوفتگي و درد در ب ...

پوست تان را در مقابل آفتاب بيمه کنيد . . . مواجهه با نور خورشيد براي بدن مزايا و معايبي دارد که به طول زمان و تعداد دفعات مواجهه، شدت نور و حساسيت پوس ...

پمترکسد و نگاهي جديد به درمان NSCLC و نياز به بازنگري مطالعات باليني در چند دهه اخير، به علت تغيير در اپيدميولوژي و افزايش تعداد عوامل شيمي درماني هدف ...

طي تاريخ مغز انسان در ناديده گرفته شدن خود نقش بسيار خوبي را ايفا کرده است. تمامي انسان ها از مصريان باستان گرفته تا ارسطو اهميت چنداني به نقش ماده مر ...

دانلود نسخه PDF - درمان هاي ضد سرطان