up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله درمان فشار خون PDF
QR code - درمان فشار خون

درمان فشار خون

تنظيم فشار خون با گاز بوگندو

هرکس که دماغش اندکي هم کار مي کند، مي داند که تخم مرغ گنديده چه بوي ناخوشايندي دارد. اين بو در واقع بوي سولفيد هيدروژن است؛ همان گازي که باکتري هاي ساکن راست روده انسان توليد مي کنند. اکنون اما، دانشمندان يک تيم بين المللي کشف کرده اند که سلول هاي درون رگ هاي خوني موش ها و نيز آدم ها، ترديدي در اين نيست به طور طبيعي اين ماده گازي را مي سازند و جالب تر اينکه اين گاز بوگندو فشار خون را کنترل مي کند. اين پژوهشگران که دانشمندان دانشگاه جانز هاپکينز هم جزوشان هستند، متوجه شدند که سولفيد هيدروژن يا H۲S در لايه پوششي و نازک رگ هاي خوني توليد مي شود و در مقاله شان در ژورنال ساينس گزارش داده اند که H۲S، فشار خون را با شل کردن رگ هاي خوني تنظيم مي کند. اين جديدترين عضو خانواده «ميانجي هاي گازي» (Gasotransmiter)، مولکول هاي پيام بري هستند که در عمل، البته نه در شکل، شبيه سينگنال هاي شيميايي مانند اکسيدنيتريک، دو پامين و استيل کولين اند که پيام هاي بين سلول هاي عصبي را منتقل مي کنند و فعاليت هاي ذهن مغز را به راه مي اندازند يا متوقف مي کنند.
سليمان اشنايدر (S.H.Snyder)، عصب شناس جانز هاپکينز، پزشک و از نويسندگان اين مقاله، مي گويد: «اکنون که به نقش سولفيد هيدروژن در تنظيم فشار خون پي برده ايم، شايد بتوان درمان هاي دارويي جديدي را طراحي کرد که به عنوان جايگزيني براي روش هاي فعلي درمان پرفشاري، توليد H۲S را افزايش دهند. اين پژوهشگران براي پيش بردن پژوهش هاي شان از موش هايي استفاده کردند که ژن توليد آنزيم CSE در آنها تخريب شده بود. CSE از مدت ها پيش مسوول توليد H۲S پنداشته مي شد. پژوهشگران ابتدا سطح سولفيد هيدروژن را در بافت هاي مختلف بدن موش هايي که CSEشان تخريب شده بود، اندازه گرفتند و آنها را با موش هاي معمولي مقايسه کردند. آنها متوجه شدند که مقدار اين گاز در سيستم قلبي عروقي موش هاي تغييريافته به شدت کاهش يافته است. اين موش ها توسط دکتر ريووانگ از دانشگاه Lakehead، اونتاريو و دکتر لينگ يون وو از دانشگاه Saskatchewan، کانادا، مهندسي ژنتيک شدند. در عوض، موش هاي معمولي سطوح بالاتري از H۲S داشتند و اين مدرک واضحي است که نشان مي دهد سولفيد هيدروژن به طور طبيعي با کمک CSE در بافت هاي بدن پستانداران ساخته مي شود. سپس دانشمندان فشارسنج هاي بسيار کوچکي را به دم اين موش ها بستند و فشار خون شان را اندازه گرفتند که با توجه به پيک ۲۰درصدي نمودارها، با پرفشاري شديد در انسان قابل قياس بود و سرانجام نحوه واکنش رگ هاي خوني موش هاي دست کاري شده را نسبت به ميانجي عصبي شيميايي متاکولين، که باعث شل شدن رگ هاي خوني نرمال مي شود، مورد آزمايش قرار دادند.
رگ هاي خوني موش هاي تغيير يافته تقريبا به هيچ وجه شل نمي شدند و اين نشان مي دهد که سولفيد هيدروژن عامل اصلي شل شدن رگ هاست.
از آنجا که ميانجي هاي گازي در پستانداران بسيار نهفته اند، تصور مي شود که يافته هاي اين پژوهش مي تواند کاربردهاي گسترده اي در فيزيولوژي و درمان بيماري هاي انسان داشته باشد.
اشنايدر مي گويد: «اگر شل شدن رگ هاي خوني را ملاک قرار دهيم، به نظر مي رسد که سولفيد هيدروژن از اهميتي همپاي اکسيد نيتريک برخوردار باشد.» اکسيد نيتريک، نخستين ميانجي گازي است که دو دهه پيش نقش آن در تنظيم فشار خون کشف شد. وانگ، نويسنده اصلي مقاله، مي گويد صرف اينکه هر دوي اين مولکول هاي گازي عملکرد مشابهي دارند به اين معني نيست که مازاد بر احتياج اند. «طبيعت گام به گام بر پيچيدگي افزوده تا کنترل بهتر و محکم تري را براي عملکرد اعضاي بدن فراهم آورد و در اين مورد روي کنترل فشار خون دست گذاشته است.»
اشنايدر، از صاحب نظران اکسيد نيتريک (NO) است و آزمايشگاه وي در ۱۹۹۰ کشف کرد آنزيمي که توليد NO را به راه مي اندازد توسط يک مکانيسم پروتئيني موسوم به کلسيم کالمودولين فعال مي شود. او مي گويد که بررسي پيام برهاي گازي احتمالا کار بسيار پيچيده و بغرنجي است. «وقتي يک رشته عصبي تحريک مي شود، مقدار کمي ميانجي عصبي از خود رها مي کند. اما دوباره که برانگيخته شد، اين بار بسيار به سرعت و مقدار بيشتر ميانجي عصبي آزاد مي کند.
ميانجي هاي عصبي هميشه به شکل اندوخته وجود دارند و در حوضچه هاي ذخيره اي به نام وزيکول ها آماده اند. اما گازها را که نمي توان انبار کرد؛ آنها منتشر مي شوند. بنابراين هر وقت تحريک عصبي رخ مي دهد، آنزيم هم بايد براي ساخت اين ميانجي هاي گازي فعال شود.» اگرچه CSE، آنزيمي که سولفيد هيدروژن را فعال مي کند، بيش از نيم قرن پيش توصيف شده بود، اما اين پژوهش جديد براي نخسين بار نشان داد که اين آنزيم به همان روش آنزيم سازنده اکسيد نيتريک فعال مي شود و بنابراين ثابت کرد که سولفيد هيدروژن چگونه فشار خون را با شل کردن رگ هاي خوني تنظيم مي کند. وانگ مي گويد «برآورد اهميت زيست شناختي سولفيد هيدروژن يا نقش آن در فشار خون بالا و نيز انواع ديابت و بيماري هاي تحليل برنده اعصاب، دشوار است. در واقع بيشتر بيماري هاي انساني احتمالا تا اندازه اي با ميانجي هاي گازي سر و کار دارند.» اين پژوهش با پشتيباني سرويس بهداشت عمومي ايالات متحده و انستيتوي کانادايي پژوهش هاي مربوط به تندرستي و کمک هزينه دانشمندان پژوهشي انجام شد.

کم خوني وضعيتي است که درآن، تعداد يا اندازه گلبول هاي قرمز يا مقدار هموگلوبين موجود درخون کاهش يافته و تبادل اکسيژن و دي اکسيد کربن بين خون و سلول ها ...

کم‌ خوني ‌ANEMIA کم‌ خوني‌ وضعيتي‌ است‌ که‌ در آن‌ تعداد يا اندازه‌ گلبول‌هاي‌ قرمز و يا مقدار هموگلوبين‌موجود در خون‌ کاهش‌ يافته‌ و تبادل‌ اکسيژن‌ و ...

قلب تلمبه بدن است. کارخانه پمپاژ خون به تمام نقاط بدن که از چند ماه قبل از تولد تا آخرين لحظه زندگي يک لحظه هم از فعاليت نمي ايستد. براي زنده ماندن سل ...

● ديد کلي عمل دستگاه گردش خون بر آوردن نيازهاي بافتها است، يعني حمل مواد غذايي به بافتها ، حمل فراورده هاي زائد به خارج از بافتها ، رساندن هورمونها از ...

آنفولانزا يک بيماري ويروسي است که بخش‌هاي بالايي مجراهاي تنفسي را درگير مي‌کند. اين بيماري به‌ناگاه رخ مي‌دهد و نشانه‌هايي مانند تب، کوفتگي و درد در ب ...

از ميان آزمايش هاي گوناگوني که براي غربالگري و تشخيص بيماري ها انجام مي دهيم، آزمايش خون حس ديگري دارد. از درد ناچيز وارد شدن سوزن به دست مان که بگذري ...

پمترکسد و نگاهي جديد به درمان NSCLC و نياز به بازنگري مطالعات باليني در چند دهه اخير، به علت تغيير در اپيدميولوژي و افزايش تعداد عوامل شيمي درماني هدف ...

طي تاريخ مغز انسان در ناديده گرفته شدن خود نقش بسيار خوبي را ايفا کرده است. تمامي انسان ها از مصريان باستان گرفته تا ارسطو اهميت چنداني به نقش ماده مر ...

دانلود نسخه PDF - درمان فشار خون