up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله درختچه هاي زينتي PDF
QR code - درختچه هاي زينتي

درختچه هاي زينتي

هرس درختچه هاي زينتي

درختان و درختچهها به لحاظ زيبائي از نظر فرم، تنوع بوته، رنگ گل و شکلپذيري، اهميت بسيار زيادي در رابطه با فضاي سبز دارند. بهطور کلي اصلاح و بهبود نماي ظاهري درختچهها، قطع شاخههاي فرعي و بيمار، حذف شاخههاي ناخواسته از اهداف مهم هرس درختان و درختچههاي زينتي است.
در برخي از درختچهها، تنک کردن بوته بهمنظور ورود نور و هوا به داخل بوته موجب رشد و بهبود گياهان ميگردد. بعضي از درختچهها ممکن است با هرس ساليانه، گلهاي بزرگتر و زيباتر ولي به تعداد کمتر توليد نمايند. درختچهها بهندرت ممکن است در صورت هرس نکردن خشک شده و از بين بروند. ولي با هرس کردن ميتوان نماي کلي گياه را اصلاح و بهبود بخشيد.
● چگونه درختچهها را هرس نمائيم
هنگام کوتاه نمودن شاخهها، بايد از بالاي يک جوانه يا شاخه جوان که رشد آن رو به بيرون است شاخه را قطع نمود. زاويه برش بايد هم جهت با زاويه جوانه باشد، سطح برش نبايد افقي باشد. هنگام قطع کامل شاخه بايد سطح برش همسطح شاخه اصلي باشد، يعني برش بايد در محل اتصال يا شاخه اصلي صورت گيرد. پس از قطع شاخه بايد محل برش را صاف کرده و سپس با چسب باغباني پوشانيد تا از ورود بيماريها از محل برش جلوگيري نمود.
در موارد درختچههائي که نيازمند هرس سنگين هستند، استفاده از کود شيميائي کامل توصيه ميگردد. حتيالامکان بايد پاي بوته را با کود دامي پوسيده پوشانيد. شاخههاي ضعيف و کمرشد ميبايست سنگين، و شاخههاي قوي در صورتيکه فضا براي رشد آنها کافي باشد، سبک هرس شوند.
● هرس درختچههاي انبوه
برخي درختچهها بهويژه دائم سبزها بهندرت نياز به هرس دارند، مگر آنکه خيلي انبوه شده و با پايه آنها لخت شود. در صورت نياز در اوايل بهار تمام شاخههاي اصلي را از چند سانتيمتري سطح زمين قطع مينمائيم.
پس از انجام هرس بايد بهازاء هر مترمبع يک فنجان کود شيميائي کامل همراه با مالچ استفاده نموده و نيز بايد به گياه آب کافي بدهيم. درختچه در سالي که هرس شده گل نخواهد داد و فرم و شکل آن در عرض چند سال بهبود ميايبد.
اين روش براي درختچههائي مثل برگ بو، برگ نو، سرخدار، سنجهاي زينتي، ماهونيا و ... کاربرد دارد.
▪ برگ نو (نرون) Ligustrum sp.
زمان هرس: بهار، تابستان، زمستان
بوتههاي هرسنشده را هر ۴ سال يکبار در زمستان با قطع يکچهارم از شاخهها از پائين هرس مينمائيم. براي دادن شکل دلخواه به بوته در تابستان بايد شاخههاي ضعيف را از پايه قطع کرده و سرشاخههاي جديد را به اندازه موردنظر کوتاه نمائيم. در صورتيکه گياه (برگ نو) بهصورت پرچين استفاده شود، هرس بايد در تابستان انجام گيرد. براي اين منظور سطح بيروني بوته را از پائين به بالا شيب ميدهيم تا نور و هوا به سهولت به شاخههاي پائيني برسد.
پرچينهاي تازه فرمگرفته را بايستي يا قطع مرتب شاخهها، مرتباً هر سه تا چهار سال اول هرس نمود. تا پايه پهن و متراکمي بهوجود آيد. به همين دليل نبايد اجازه داد طول هر شاخه در فصل رشد بيش از ۱۵ سانتيمتر افزايش يابد. در اوايل بهار با قطع شاخهها به طول ۳۰ سانتيمتر يا کمتر بوته پرچين را جوان مينمائيم. در اين شرايط بوته به کود و آب فراوان در تابستان بعدي نياز خواهد داشت.
گونههاي دائم سبز که هرس نشده باشند ممکن است هر يک سال در ميان در زمستان بهصورت سنگين هرس شوند تا بوته شکل مرتبي بگيرد.
▪ شمشاد Buxus sp
زمان هرس: پائيز، بهار
شمشادها معمولاً هر مقدار و هر نوع هرسي را تحمل کنند و بدون هرس نيز بوتهها زيبا و متراکم هستند. شکل و اندازه نهائي براي هرس بستگي به نوع شمشاد دارد. در بوتههاي جوان، هنگام انتقال به محل اصلي بايد ريشه را نيز هرس نمود. پس از کاشت، بوته را تا سه سال مرتباً هرس کنيم تا متراکم گردد.
شمشادهائي را که بهمنظور استفاده از پرچين و با اشکال هندسي و مجسمهاي کاشته ميشوند ميبايستي مرتباً هرس نمائيم. قبل از پيدايش شاخههاي جديد در بهار با استفاده از قيچي هرس، شاخههاي توليد شده در اواخر تابستان قبل را هرس ميکنيم، شاخههاي جديد را بعد از آن که شروع به محکم شدن کردند قطع مينمائيم.
در آب و هواي معتدل، پرچين و اشکال مجسمهاي را در اواخر پائيز بايد هرس نمود تا در زمستان شکل جالب توجه و جمع و جور داشته باشند. شمشادها به بيماريها بهخصوص سفيدک سطحي بسيار حساسند که بهمحض مشاهده بيماري و يا آثار پريدگي رنگ در برگها، سرشاخه و يا شاخه بيمار را سريعاً تا جائي که بهنظر ميرسد بيمار است قطع مينمائيم.
معمولاً توصيه ميشود که در هرسهاي پرچيني قسمت پائين بزرگتر يا مساوي قسمت بالا باشد تا قسمت بالا روي قسمت پائين سايهاندازي نداشته باشد.

گياهاني خشبي در ختچه اي ويا به اندازه متوسط گوشتي ويا کم وبيش گوشتي بجز توده هاي کرکي در محل گره ها معمولا بي کرک .ساقه ها مشخصا بند بند برگ ها متقابل ...

گياهاني خشبي در ختچه اي ويا به اندازه ئ متوسط گوشتي ويا کم وبيش گوشتي بجز توده هاي کرکي در محل گره ها معمولا بي کرک .ساقه ها مشخصا بند بند برگ ها متقا ...

▪ نام علمي : Lagerstroemia SPP ▪ خانواده : LYTHRACEAE اين گياه داراي گونه هاي زيادي است كه برخي از آنها برگريز وعده اي هم هميشه سبز ميباشند. برگهايشان ...

●گل زعفران زينتي(کُروکُوس) CROCUS گل زعفران زينتي يا کروکوس Crocus جنسي از گياهان خانواده زنبق ها Iridaceae و داراي دو گروه : بهاره C.Vernus و پائيزه ...

● روش هاي کنترل آفات گياهان زينتي - توليد گياهان مقاوم به آفات؛ - استفاده از تکنيک هاي زراعي؛ - تکنيک رهاسازي نرهاي عقيم؛ - استفاده از تله هاي فرموني. ...

● جايگاه گلکاري در ايران ▪ اهميت تاريخي: قدمت کشت و کار و نگهداري گل ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورزي بوده است. با نگاهي به تاريخ و فرهنگ ايران ...

در فارسي هم موادي که بصورت طبيعي در گياه ساخته مي شوند و هم موادي که به صورت مصنوعي از خارج به گياه القا مي شوند را تحت عنوان هورمون مي شناسند، اما در ...

در باغ ايراني گلها را معمولا پاي درختان در حاشيه خيابانها مي کاشتند. ايرانيان از گلهايي استفاده مي شد که علاوه بر زيبايي داراي خواص مفيد ديگري نظير عط ...

دانلود نسخه PDF - درختچه هاي زينتي