up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله درختچه تاغ PDF
QR code - درختچه تاغ

درختچه تاغ

گياهاني خشبي در ختچه اي ويا به اندازه ئ متوسط گوشتي ويا کم وبيش گوشتي بجز توده هاي کرکي در محل گره ها معمولا بي کرک .ساقه ها مشخصا بند بند برگ ها متقابل مقدماتي وابتدايي يا کاملا رشد يافته .خطي سه گوشه کوتاه يا مستطيلي.گلها کوچک نر ماده يا ماده معمولا در محور برگهاي برگه مانندحائل .مولد گلاذين سنبله اي تنک يا متراکم يا پانيکول ها ي گسترده و پهن .قطعات گلپوش ۵ تائي .غشايي در حالت ميوه تمام قطعات رشد يافته وگسترده با بالهايي در نزديکي ميانه قطعات پرچم ها ۵تايي ميله هاي پرچم ها معمولادر قاعده پيوسته روي طبق زير تخمدا ني متناوب با پرچم هاي عقيم پرز دار-تخم مرغي .تخمدان با دو تاسه خامه معمولا کوتاه وضخيم.دانه ها افقي .البومين وجود ندارد جنين حلقوي .
۱) درختچه يا درختاني شن روي به ارتفاع ۱-۸ متر .ساقه هاي مسن با ترکها ي حلقوي .
۲) برگهايي فلس مانند با طولي بيشتر از عرض با سيخک فشرده زرد -قهوه اي به طول ۰ ۵ تا۱ميليمتر buge ex bosis&buhse H.persicum
۳) برگهاي فلس مانند با طول عرضي مساوي بدون سيخکي مشخص H.ammoden dron(C.A.Mey)Bunge ex fezl
۴) درختچه هايي معمولا غير شن روي به ارتفاع تا۱۰۰ سانتيمتر يا کمي بيشتر .ساقه هاي مسن بدون ترکه هاي حلقوي .گل آذين معمولا متراکم و درانتهاي شاخه هاي جانبي گسترده افقي ودر انتهاي شاخه هاي انتهايي.
▪ H.salicornicum(moq) bunge ex booiss
گونه ايست که نسبت به بقيه گونه هاي گياهي در امر مبارزه با تثبيت شنهاي روان مقاومت و موفقيت بيشتري دارد .
اين گياه از خا نواده اسفنا جيان است و داراي ۶ واريته مختلف به شرح زير است :
۱) سياه تاغ H.aphyllouom
۲) تاغ گرد آلودH.recarvum
۳) زرد تاغH.ammodemdrom
۴) سفيد تاغH.persicum
۵) H. griffithii
۶) H. articulatum
ساقه هاي جوان تاغ بند بند و سبز رنگ بوده وبه افيلا معروف است .
● انواع تاغ ها
▪ سيا ه تاغ HALOXYLON Ammodenderon:
درختچه اي با شاخه هاي فراوان به ارتفاع تا ۱۰۰-۲۰۰سانتيمتر .اغلب کروي شکل باپوست خاکستري مايل به سفيد شاخه هاي سال جاري سبز يا سبز کلمي شونده .طويل نسبتا گوشتي به قطر ۵ ۱تا۲ ميليمتر به ساقه فشرده . برگها نامشخص .به فلسهاي زگيل مانند متقابل نوک کند تبديل شده با کرک هاي کوتاه قاعده اي گلها منفرد در محور برگه هاي فلسي شکل .
روي شاخه هاي کوتاهي که سر انجام به شاخه هاي رويشي شکننده تبديل ميشود .برگک ها تخم مرغي پهن -خشن با لبه هاي غشايي -شفاف پهن هم اندازه گل .قطعات گلپوش خيلي کوچک تخم مرغي با لبه غشايي.کرکي در قاعده با کرک هاي زيگزاگي .در ميوهادر بالا به بالي به اندازه ۳ ۴ طولش تبديل مي شود .بالها تقريبا دايره اي حداقل سه تاي آنها در قاعده قلبي .دو تاي ديگر گاهي گوه اي .اغلب با صفحه اي به طول ۸-۱۰ ميليمتر .خميده يا گاهي در حالت رسيده مورب ايستاده .لوب هاي بالاي گلپوش ميوه دار واگرا .سپس ميوه در داخل حفره اي فنجان مانند قرار مي گيرد .ميوه سبز تيره -با راس محدب. با غده اي در مرکز و اطراف.
▪ زرد تاغHAGOXYLON Persicum:
درختي به ارتفاع تا ۵ cmبا تنه محکم چرو کيده و پوست خاکستري روشن با چوب سنگين شکننده .شاخه هاي سال قبل مايل به سفيد پوشيده با ترکهاي حلقوي متراکم شاخه هاي يک ساله سبز کم رنگ نسبتا سخت شکننده به قطر ۱-۲mmدرگياهان جوان راست در گياهان مسن اغلب سر به زير .برگها کوچک شده فلس مانند .منتهي به نوک گاهي فشرده به ساقه .گلها منفرد در محور برگها فلس مانند .
نوک کند .روي شاخه هاي معين خيلي کوتاه برگکها تخم مرغي -دايره اي در لبه ها غشايي با ناو کند هم اندازه گل . گلپوش نوک کند غشايي در انتها بال دار بالها تقريبا دايره اي يا تقرييبا کليوي شکل -نيم دايره اي .معمولا تا حدودي پيچيده -گرد شده و يا درقاعده تقريبا قلبي ميوه فشرده شده به قطر۲-۲ ۵mm
پراکنش جغرافيايي در ايران:
کرمان(غرب هامون جا زموريان شرق دشت لوت )سيستان وبلو چستان (اطراف نصرت اباد حاشيه مرز افغانستان بين کوه ملک سياه و زابل زاهدان به زابل ) سمنان(منطقه حفاظت شده توران : بين احمد آبادوزمان آباد ۲کيلومتري شمال چاه جم ۱۵کيلو متري جنوب شزق طرود چاه جم حسينيان به جندق ) اصفهان (جندق انارک رباط خان غرب طبس ۲۰-۳۰ کيلو متري خور به بيابانک )
پراکنش جهاني :
ايران فلسطين مصر سينا .اردن .جنوب عراق .عربستان سعودئ عمان .امارات متحده عربي .ترکمنستان .سرزمين هاي پست آسياي مرکزي .پاکستان .چين
▪ تراتHaloxylon Salicornicum:
درخچه اي يا نيمه درخچه اي افشان .به ارتفاع ۲۵ تا۱۰۰cmبا شاخه هاي يک ساله نا منظم بر خاسته از ساقه هاي کوتاه چوبي سال گذشته .شاخه هاي جوان کم وبيش ايستاده .شکننده به رنگ روشن تا سبز کلمي -عاجي رنگ يا به هنگام خشکي زرد مومي . برگها به فلسهاي کوتاه سه گوشه وکوچک تبديل شده .پيوسته فنجاني شکل .با لبه اي غشايي شکل .و کرک هاي پشمالو در داخل آن .گل آذين افشان .شامل سنبله هاي پراکنده به طول۳-۶cm اغلب در انتهاي شاخه هاي اصلي يا جانبي سبز .گلها با دو برگک تو گود تخم مرغي شکل.
با قاعده پشمالو .پرچم ها ۵ تايي .متناوب با پرچم هاي عقيم.خامه ها کوتاه کلاله ها دو تايي ميوه به همراه بال به عرض۷-۶mm
پراکنش جغرافيايي در ايران :
استانهاي خوزستان .بوشهر هرمز گان .بلوچستان .يزد .کرمان .و جنوب خراسان
پراکنش جهاني :
ايزان .مصر سينا .فلسطين .اردن .جنوب عراق .کويت .مرکز وشرق شبه جزيره عربستان .افغانستان .پا کستان (۳).
● مصارف چوب تاغ:
به علت کج ومعوج بودن براي کارهاي ساختماني مناسب نيست ولي بيشتر از آن براي سايبان وچتر استفاده مي شود . در کارهاي نجاري مصرفي ندارد .هيزم آن خوش سوز ومورد علاقه مردمان اطراف کوير مي باشد .
▪ اهميت از لحاظ چراي دام :
تاغ را نمي توان يک گياه علوفه اي بشمار آورد .ولي در پناه خودمحيط خاصي را ايجاد مي کند که گياهان علوفه اي بهتر بتوانند رشدکنند .در بين انواع تاغ ها تاغ سفيد خوشخوراکتر است.و موقع چراي آنها در اواخر پاييز وفصل زمستان شروع مي شود.
● حفاظت خاک:
اين گياه در مناطق کويري سبب مي شود که خاکهاي ماسه اي سبک کمتر در معرض فرسايش و باد رفتگي قرار بگيرد وبه عنوان باد شکن استفاده مي شود .
● جمع آوري بذر تاغ:
معمولا درختان ۱۰ تا۲۰ ساله و درختان پير تر مقدار بيشتري بذر مي دهند .بذور در اواسط آذر ماه رسيده وآماده جمع اوري است. براي جمع آوري مي توان کيسه را در زير شاخه قرار داد وبا تکان دادن شاخه بذر در داخل آن مي ريزد چون بذر ها داراي رطوبت هستند آنها را بايد در مکاني قرار داد تا جشک شود.
بذر تاغ بعد از جمع آوري وپاک کردن هر کيلوي آن بالغ بر۳۶۰ تا۳۷۰ هزار عدد است . قوه ناميه آن ۴تا۵ ماه پس از جمع آوري به خوبي حفظ مي شود .
● کشت:
حداکثر موفقيت بذر پاشي موقعي است که در دي ماه بذور زير برف کاشته يا روي برف کاشته شود. براي توليد نهال لازم است از اواخر بهمن تا اواسط اسفند بذوردرخزانه کشت وآبياري شود.در صورتيکه حرارت بين ۲۰-۱۵ سانتيگراد باشد بذور پس از سه يا چهار روز سبز خواهند شد. و بذور سبز شده در سه ماهه آخر سال جهت عرصه به شنزار خوب است .
▪ بردن نهالها در فروردين مناسب نمي باشد )
● روش کاشت در جاي اصلي:
نهالها را بر روي نوارهاي به عرض ۶ متر وبه فواصل ۳ متر از يکديگر ودر سه رديف مي کارند و فواصل بين هر نوار در حدود۱۰ تا۱۴ متر از يکديگر است . براي کاشت گودالي به عمق ۳۰ سانتي مترکنده ونهال را درگودال قرار مي دهند .
رشد ريشه هاي تاغ در سالهاي اول ودوم تا حدود ۲ ۵متر ودر سالهاي بعد تا۱۶ متر در خاک نفوذ مي کند .

گياهاني خشبي در ختچه اي ويا به اندازه متوسط گوشتي ويا کم وبيش گوشتي بجز توده هاي کرکي در محل گره ها معمولا بي کرک .ساقه ها مشخصا بند بند برگ ها متقابل ...

▪ نام علمي : Lagerstroemia SPP ▪ خانواده : LYTHRACEAE اين گياه داراي گونه هاي زيادي است كه برخي از آنها برگريز وعده اي هم هميشه سبز ميباشند. برگهايشان ...

درختان و درختچه ها به لحاظ زيبائي از نظر فرم، تنوع بوته، رنگ گل و شکل پذيري، اهميت بسيار زيادي در رابطه با فضاي سبز دارند. به طور کلي اصلاح و بهبود نم ...

درختان و درختچهها به لحاظ زيبائي از نظر فرم، تنوع بوته، رنگ گل و شکلپذيري، اهميت بسيار زيادي در رابطه با فضاي سبز دارند. بهطور کلي اصلاح و بهبود نماي ...

درختان و درختچه ها: اهميت اين‌گونه درختان در باغ ايراني، بيشتر ايجاد سايه و زيبايي است. اينگونه درختان كه اكثراً غير مثمر هستند بيشتر در محور اصلي باغ ...

اهميت اين گونه درختان در باغ ايراني، بيشتر ايجاد سايه و زيبايي است. اينگونه درختان که اکثراً غير مثمر هستند بيشتر در محور اصلي باغ کاشته مي شدند. در ا ...

واژه هورمون به موادمعيني اطلاق مي شود که در بخشي از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فيزيولوژيکي محسوسي در ديگر قسمتهاي آن به جا مي گذارد و د ...

عامل اين بيماري سه گونه قارچ مي باشد که توليد Blight مي کند : Botrytis squamosa B. cinerae B.allii پوسيدگي عميق قهوه اي با کپک خاکستري روي آن و اسکلرت ...

دانلود نسخه PDF - درختچه تاغ