up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله درجه حرارت هوا PDF
QR code - درجه حرارت هوا

درجه حرارت هوا

اندازه گيري انرژي گرمايي است كه در خاك و هوا قابل سنجش مي باشد.
● آنومالي دمايي :
در صورت مقايسه ميانگين درجه حرارت يك نقطه با ميانگين درجه حرارت تمام نقاط عرض جغرافيايي كه از همان نقطه عبور مي كند يك تفاوت دمايي مشاهده مي گردد كه اين اختلاف حرارت را آنومالي دمايي مي گويند.
● تغيير قائم دما :
درجه كاهش دما براي واحدي از افزايش ارتفاع در درون جو را لپس ريت مي نامند زماني كه در ارتباط با افازيش ارتفاع درجه حرارت هوا كاهش يابد، لپس ريت مثبت است.
● دماسنج :
(Thermometer) اندازه گيري درجه حرارت هوا توسط دستگاهي بنام دماسنج صورت مي گيرد اولين دماسنج در اواخر سده شانزدهم توسط گاليله اختراع و مورد انتقاد قرار گرفت در ساختمان آن از الكل استفاده شده است.
● مقياس هاي دماسنجي :
بطور كلي امروزه سه سيستم مقياس هاي دماسنجي مورد استفاده قرار مي گيرد.
● سيستم فارنهايت (Fahrenheit) :
در سيستم فارنهايت نقطه جوش و انجماد پايه درجه بندي را تشكيل مي دهد در سيستم فارنهايت آب در سي و دو درجه يخ مي بندد و در دويست و دوازده درجه مي جوشد و اين فاصله صد و هشتاد درجه را مي پوشاند.
● سيستم سلزيوس (Celsiuse) (سانتي گراد) :
در سيستم سلزيوس نقطه جوش و انجماد اساس درجه بندي را تشكيل مي دهد. در سيستم سلزيوس آب در صفر درجه يخ مي زند و در ده درجه مي جوشد و فاصله انجماد و جوش آن صد درجه سانتي گراد درجه بندي مي شود.
براي تبديل يك درجه سانتي گراد به فارنهايت و يا بالعكس از فرمول هاي زير مي توان استفاده كرد.
● سيستم مطلق (ِِAbsolute) :
سيستم مطلق از صفر مطلق شروع مي شود. صفر مطلق ۲۷۳درجه سانتي گراد زير نقطه انجماد آب است از اينرو نقطه انجماد دويست وسي وهفت درجه كلوين مي باشد.
● دماسنج حداكثر :
در ساختمان دماسنج حداكثر در قسمت لوله باريك مجاور مخزن يك قشر فشردگي وجود دارد كه اتصال دائم جيوه داخل مخزن و لوله باريك را قطع مي كند بطوري كه در مواقع افزايش حرارت، حجم اضافي جيوه قادر به عبور از داخل مخزن بوده ولي در مواقع كاهش درجه حرارت بازگشت مجدد جيوه، به داخل مخزن صورت نمي گيرد. در نتيجه حداكثر درجه حرارت اندازه گيري مي شود. اين امر معمولاً در شبانه روز يك بار صورت مي گيرد و براي به كار انداختن مجدد آن كافي است. با تكان دادن دستگاه جيوه به مخزن اوليه باز گردد.
● دماسنج حداقل :
در ساختمان دماسنج حداقل، به جاي جيوه از الكل سفيد استفاده مي كنند. در اين دماسنج، سوزني به طول تقريبي يك سانتي متر (اصطلاحاً اندكس ناميده مي شود) در داخل الكل لوله باريك دماسنج شناور است به اين ترتيب، در موقع ايجاد حرارت و در نتيجه انبساط حجم الكل، الكل به راحتي از اطراف سوزن عبور مي كند، بدون آنكه حركتي به آن بدهد در زمان كاهش درجه حرارت، الكل تا نقطه تماس با سطح خارجي سوزن از اطراف آن جريان يافته و از اين به بعد نيروي كشش سطحي سوزن را به اطراف مخزن دماسنج مي كشد اين حركت تا رسيدن درجه حرارت به حداقل خود ادامه يافته و سپس متوقف مي شود از اينرو قرائت حداقل حرارت در هر زماني كه باشد براحتي ميسر مي گردد.
● دمانگار (Thermograph) :
اين دماسنج ها اغلب براي آن نواحي بكار مي رود كه دسترسي به آنها در كوتاه مدت مشكل است و يا براي دقت بيشتر و كنترل درجه حرارت در ساعات مختلف، از اين دماسنج استفاده مي كنند.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

هواي شهر تهران به علت انباشته شدن انواع آلودگي هاي ناشي از سوخت هاي فسيلي جزو آلوده ترين شهر هاي دنيا است. غلظت سرب، منوكسيد كربن و ساير آلاينده هاي م ...

در جهان از عمر رسمي رشته هواشناسي بيش از يك قرن مي گذرد. اين رشته در ايران نيز سابقه زيادي دارد. اما مردم ما اعتماد چنداني به اين سازمان ندارند. امروز ...

دانلود نسخه PDF - درجه حرارت هوا