up
Search      menu
داروها :: مقاله داروهاي ضدتشنج PDF
QR code - داروهاي ضدتشنج

داروهاي ضدتشنج

تاثير داروهاي ضدتشنج بر داروهاي ضدبارداري خوراکي

● آيا داروهاي ضدتشنج بر داروهاي ضدبارداري خوراکي تاثير مي گذارند؟
تاکنون مطالعه اي يافت نشده است که به سنجش يا حتي برآورد افزايش ميزان بارداري زناني که از داروهاي ضدتشنج استفاده مي کنند، پرداخته باشد. تاثير داروهاي ضدتشنج بر القاي ايزوآنزيم کبدي سيتوکروم P۴۵۰ (CYP۴۵۰) و در نتيجه کاهش سطح هورمون هاي جنسي در زناني که داروهاي ضدبارداري خوراکي مصرف مي کنند، تاثيري شناخته شده است. اين فرآيند مي تواند موجب کاهش احتمالي اثربخشي داروهاي ضدبارداري خوراکي و در نتيجه افزايش احتمال بارداري هاي ناخواسته شود (سطح شواهد C، مبتني بر مطالعات همگروهي کوچک). داروهاي ضدتشنجي که باعث القاي اين ايزوآنزيم کبدي نمي شوند ظاهرا تاثير مخربي بر اثر بخشي داروهاي ضدبارداري خوراکي ندارند (سطح شواهد C، مبتني بر مطالعات همگروهي و کارآزمايي هاي تصادفي شده شاهددار کوچک).
▪ خلاصه شواهد
از داروهاي ضدتشنج بيشتر براي مشکلاتي مانند سردردهاي ميگرني، نشانگان هاي درد مزمن و اختلال دوقطبي استفاده مي شود. در صورتي که داروهاي ضدتشنج تاثير مخربي بر اثربخشي داروهاي ضدبارداري خوراکي داشته باشند، احتمال شکست در پيشگيري از بارداري افزايش خواهد يافت زيرا بيشتر زناني که تحت درمان با داروهاي ضدتشنج قرار دارند به طور همزمان از داروهاي ضدبارداري خوراکي استفاده مي کنند. داروهاي ضدتشنجي که بر ايزوآنزيم کبدي CYP۴۵۰ اثر القايي دارند (يا اصطلاحا داروهاي ضدتشنج القاکننده آنزيم)، باعث تسريع در روند تبديل استروژن و پروژسترون به متابوليت هاي غيرفعال آنها مي شوند و از اين رو کاهش غلظت سرمي هورمون هاي موجود در داروهاي ضدبارداري خوراکي را به دنبال دارند. برخي داروهاي ضدتشنج مي توانند با افزايش غلظت گلوبولين اتصال يابنده به هورمون هاي جنسي، با کاهش زيست فراهمي ترکيبات فعال داروهاي ضدبارداري خوراکي باعث تغيير در اثربخشي آنها شوند. مطالعات موجود تاکنون به بررسي ميزان باردار شدن بيماران نپرداخته اند و در عوض سطوح خوني هورمون ها يا الگوي خونريزي در بيماران را مورد ارزيابي قرار داده اند.
داروهاي ضدتشنج القا کننده آنزيم
فنوباربيتال يک دارو ضدتشنج القا کننده آنزيم است که با داروهاي ضدبارداري خوراکي تداخل دارد و موجب کاهش سطح هورمون هاي جنسي و نامنظمي در خونريزي قاعدگي مي شود. خونريزي در ميانه چرخه قاعدگي نشان دهنده کمبود استروژن و احتمال شکست در پيشگيري از بارداري است و به نظر مي رسد نشان دهنده کاهش اثربخشي داروهاي ضدبارداري خوراکي باشد. فني تويين (ديلانتين) نيز موجب کاهش سطوح هورمون هاي سرم مي شود و امکان خونريزي بين چرخه هاي قاعدگي را پديد مي آورد. کاربامازپين، فلبامات، اکسي کاربازپين و توپيرامات نيز وضعيت مشابهي ايجاد مي کنند.
داروهاي ضدتشنج غيرالقا کننده آنزيم
والپروييک اسيد تداخل شناخته شده اي با داروهاي ضدبارداري خوراکي ندارد. در يک مطالعه مشاهده اي در ۴ نفر از ۶ زني که تحت درمان با والپروييک اسيد بوده اند حتي افزايش سطح هورمون هاي جنسي مشاهده شده است. بنزوديازپين ها، گاباپنتين، لاموتريژين، لوتيراستام (levetiracetam) ، تياگابين و زونيساميد (zonisamide) نيز جزو دسته داروهاي ضدتشنج غيرالقا کننده آنزيم هستند که به نظر نمي رسد با داروهاي ضدبارداري خوراکي تداخل داشته باشند. مطالعات مدون درباره تداخلات احتمالي بين داروهاي ضدبارداري خوراکي و اتوسوکسيمايد تاکنون انجام نپذيرفته اند، با اين حال با توجه به اينکه اتوسوکسيمايد تاثير شناخته شده اي دال بر القاي آنزيم هاي کبدي ندارد اين تداخل بعيد به نظر مي رسد. در جدول يک داروهاي ضدتشنج القاکننده و غيرالقا کننده آنزيم فهرست شده اند.
● توصيه هاي ارايه شده
کالج متخصصان زنان و مامايي آمريکا(۱)(ACOG) معتقد است که با وجود فقدان داده هاي منتشر شده، استفاده از داروهاي ضدبارداري خوراکي حاوي ۳۵ ۳۰ ميکروگرم استروژن به جاي انواع ۲۵ ۲۰ ميکروگرمي در زنان مصرف کننده داروهاي ضدتشنج القاکننده آنزيم، اقدامي منطقي است.اين کالج همچنين توصيه مي کند که زنان تحت درمان با داروهاي ضدتشنج القا کننده آنزيم علاوه بر داروهاي ضدباداري خوراکي از کاندوم نيز استفاده کنند يا براي پيشگيري از بارداري از ابزارهاي داخل رحمي پيشگيري (IUD) کمک بگيرند. آکادمي نورولوژي آمريکا(۲)(AAN) نيز در بيانيه اجماعي خود استفاده از فرمولارسيون هاي حاوي حداقل ۵۰ ميکروگرم استروژن را در زنان مصرف کننده داروهاي ضدتشنج القاکننده آنزيم توصيه کرده است. اين آکادمي همچنان عنوان داشته است که اثربخشي داروهاي ضدبارداري خوراکي در زنان استفاده کننده از داروهاي ضدتشنج القاکننده آنزيم همچنان بيشتر از روش هاي مکانيکي است. سازمان جهاني بهداشت (WHO) معتقد است که نبايد از قرص هاي ترکيبي ضدبارداري خوراکي يا قرص هاي صرفا پروژستروني در زنان تحت درمان با داروهاي ضدتشنج القاکننده آنزيم استفاده کرد مگر اينکه روش پيشگيري بهتري براي بيمار در دسترس يا مناسب نباشد. با اين حال استفاده از مدروکسي پروژسترون (Depo Provera) همچنان يک روش توصيه شده محسوب مي شود.
▪ اظهارنظر باليني
در حيطه فعاليت پزشکان خانواده، تعداد قابل توجهي از زنان ديده مي شوند که به علت اختلالات تشنجي، ميگرن، انواع اختلالات خلقي و درد مزمن از داروهاي ضدتشنج استفاده مي کنند. از آنجايي که تصور مي شود برخي داروهاي ضدتشنج موجب شکست روش هاي ضدبارداري خوراکي شوند، آگاه کردن بيماران از احتمال باردار شدن در اين شرايط اقدامي منطقي به نظر مي رسد. با وجود فقدان داده ها درباره پيامد باردار شدن، استفاده از داروهاي ضدتشنج در زنان باردار بدون خطر نيست. داروهاي ضدتشنج قديمي تر خواص تراتوژن شناخته شده اي دارند و درباره داروهاي ضدتشنج جديدتر نيز اطلاعات کافي درباره بارداري در انسان وجود ندارد. در تمام زنان باروري که تحت درمان با داروهاي ضدتشنج قرار دارند، حتي درصورت عدم استفاده از داروهاي ضدبارداري خوراکي بايد درباره احتمال نقايص جنيني مشاوره شود و براي پيشگيري از نقايص لوله عصبي از مکمل فولات استفاده شود. به علاوه مکتوب کردن اطلاعات ارايه شده به بيمار نيز توصيه مي شود.

● پزشکي هسته اي بهتر از راديو درماني تصويربرداري به طريق هسته اي و تزريق و خوردن داروهاي هسته اي به هيچ وجه براي بدن مضر نيست. مواد راديواکتيوي که در ...

پزشكي هسته اي بهتر از راديو درماني پزشكي هسته اي شاخه اي از علم پزشكي است كه در آن از مواد راديواكتيو براي تشخيص و درمان بيماري استفاده مي شود. مواد ر ...

داروهاي رواني داروهايي که تصادفاً براي مقاصد ديگري مناسب شناخته شدند تا بيش از دهه 1905 بيماري هاي رواني با دارو قابل درمان نبودند. افراد مبتلا به شيز ...

داروهاي دريايي Sea Drugs ترکيبات فعال و مهمي هستند با شبکه هاي اتمي حيرت انگيز و شاخه داري که هيچ داروسازي تاکنون انديشه و روياي ساختن آنها را به ذهن ...

در سالهاي اخير داروهاي جديدي به ليست داروهاي ضد صرع (ضد تشنج) افزوده شده است. اين داروهاي جديد از تعديل داروهاي قديمي و فرمولاسيون يا از تأثير روي ميز ...

داروهاي ضدافسردگي داروهايي هستند که براي درمان افسردگي حاد و برخي شرايط ديگر (مثل اختلال شخصيت و اختلال اضطراب) مورد استفاده قرار مي گيرند. تأثير اين ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

خطاهاي دارويي از بيشترين موارد معمول خطاهاي پزشکي به شمار مي آيند. هر چند پزشکان مايل به پذيرفتن آن نيستند، بيشتر از دو سوم موارد خطاهاي دارويي در نتي ...

دانلود نسخه PDF - داروهاي ضدتشنج