up
Search      menu
داروها :: مقاله داروهاي سمپاتوميمتيک PDF
QR code - داروهاي سمپاتوميمتيک

داروهاي سمپاتوميمتيک

داروهايي که خود باعث پرفشاري خون مي شوند

تاثير داروهاي موجود در بازار جهاني دارو بر وضعيت فشارخون بيماران، همواره مورد بحث بوده است. ساده ترين داروهاي مطرح در اين زمينه، داروهاي غيرنسخه اي ضدسرفه و قرص هاي سرماخوردگي هستند که در ترکيب آنها فنيل پروپانولامين وجود دارد. امروزه ابتلا به افزايش فشارخون ناشي از مصرف دارو، به عنوان يکي از علل اصلي فشارخون ثانويه، رو به افزايش است...
داروهاي سمپاتوميمتيک
اثرات وابسته به دوز آمين هاي سمپاتوميمتيک در افزايش فشار خون به اثبات رسيده است. در گذشته آمين هاي سمپاتوميمتيک شامل آمفتامين ها و ترکيباتي مانند سودوافدرين، فنيل پروپانولامين و افدرين در برخي از فرآورده هاي غيرنسخه اي ضد سرفه و موثر در درمان سرماخوردگي به کار مي رفته اند، اما از آنجا که پروپانولامين عوارضي مانند فشارخون بالا و سکته مغزي را به همراه داشت، FDA در سال ۲۰۰۰ فروش آن را ممنوع کرد.
● سودوافدرين:
سودوافدرين يک متسع کننده برونش ها و منقبض کننده عروق مخاط بيني است که اگر در دوزاژ صحيح مورد استفاده قرار گيرد، بي خطر است. سودوافدرين براي درمان علايم التهاب و آبريزش بيني تجويز مي شود و اثرات آن بر فشارخون و تعداد ضربان قلب محدود است. به هر حال به دليل شباهت داروشناختي اين دارو با افدرين و فنيل پروپانولامين، مصرف آن در مبتلايان به فشارخون بالا محدود شده است. همچنين در بيماران با سابقه مشکلات قلبي عروقي، پس از شروع درمان با داروهاي حاوي سودوافدرين، فشارخون بايد به دقت تحت نظر قرار گيرد. تجويز اشکال آهسته رهش سودوافدرين به اشکال سريع الرهش آن ارجحيت دارد.
دکونژستانت هاي داخل بيني مانند اکسي متازولين به عنوان جايگزين سودوافدرين توصيه شده، زيرا بروز فشارخون بالا به دنبال مصرف دوزاژ مجاز اين دارو مشاهده نشده است.
● مشتقات آمفتامين:
برخي از داروهاي مورد استفاده در درمان نارکولپسي و اختلال بيش فعالي و کم توجهي، از لحاظ شيميايي بسيار شبيه به آمفتامين ها هستند. اين داروها شامل دکستروآمفتامين، مت آمفتامين و متيل فنيديت، محرک دستگاه عصبي مرکزي هستند. به تازگي FDA اخطاري را در مورد دکستروآمفتامين منتشر کرده، حاوي اين مطلب که درمان با محرک هاي دستگاه عصبي مرکزي در دوزاژ معمول در کودکان و نوجوانان مبتلا به مشکلات جدي قلبي و ناهنجاري هاي ساختماني قلب، با افزايش خطر مرگ ناگهاني همراه است. علاوه بر محدوديت مصرف اين دارو در کودکان و نوجوانان، محرک هاي دستگاه عصبي مرکزي در بزرگسالان با بيماري قلبي شناخته شده نيز افزايش خطر مرگ ناگهاني را به دنبال دارند.
● ضدالتهاب هاي غيراستروييدي
ضد التهاب هاي غيراستروييدي، اثرات ناخواسته اي روي فشارخون دارند. داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي هر دو آنزيم سيکلواکسيژناز يک و دو را مهار مي کنند که اين به کاهش ساخت پروستاگلاندين ها منتهي مي شود. افزايش فشارخون ناشي از مصرف داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي، به دليل اثرات کليوي اين داروهاست، زيرا موجب افزايش وابسته به دوز سديم و احتباس مايعات در بدن مي شود. هم چنين اين اثر به دنبال مصرف داروهاي مهارکننده آنزيم سيکلواکسيژناز دو مشاهده مي شود. آنزيم هاي سيکلواکسيژناز يک و دو، هر دو در کليه افراد سالم وجود دارند.
جاي گيري هرکدام از اين ايزوآنزيم ها، به دليل اثرگذاري متفاوت هر کدام از آنها بر عملکرد کليه است. پروستاگلندين هايي که به وسيله سيکلواکسيژناز يک توليد مي شوند، با القاي انبساط عروق در بستر عروقي کليوي، کاهش مقاومت عروق کليوي و در نتيجه افزايش خونرساني آن، بر هموستاز کليوي تاثيرگذارند.
پروستاگلندين هايي که به وسيله ايزوآنزيم سيکلواکسيژناز دو توليد مي شوند نيز اثرات ديورتيک و ناتريوتيک دارند. در بيماران با وضعيت هموديناميک مطلوب، اثرات هر دو ايزوآنزيم مذکور براي بقاي خونرساني کليوي ضروري است. از آنجا که داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي توليد پروستاگلندين ها به وسيله آنزيم هاي سيکلواکسيژناز يک و دو را مانع مي شوند، اثرات کليوي آنها چندان هم ناشايع نيست و در حدود يک تا پنج درصد از مصرف کنندگان داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي، آنها را تجربه مي کنند. مصرف داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي بسيار شايع است، بنابراين بسياري از بيماران مبتلا به فشارخون بالا در معرض خطر افزايش بيشتر فشار خون ناشي از مصرف اين داروها هستند. پس مبتلايان به فشارخون بالا بايد در زمان مصرف داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي تحت کنترل دقيق فشارخون باشند.
● کورتيکواستروييدها
همه کورتيکواستروييدها مي توانند به احتباس آب و نمک بينجامد. کورتيکواستروييدهاي با اثرات مينرالوکورتيکوئيدي قوي (مانند فلودروکورتيزون و هيدروکورتيزون) عارضه احتباس آب و نمک شديدتري ايجاد مي کنند. عارضه احتباس مايعات وابسته به کورتيکواستروييدها، موجب افزايش فشارخون مي شود، بنابراين با شروع مصرف اين داروها بيماران با سابقه فشارخون دچار مشکل در کنترل فشارخون مي شوند.
مکانيسم افزايش فشارخون با مصرف کورتيکواستروييدها، تحريک بيش از حد گيرنده هاي مينرالوکورتيکوئيد و در نتيجه احتباس سديم در کليه مرتبط است. افزايش فشارخون ناشي از کورتيکواستروييدها ممکن است به درمان با ديورتيک ها پاسخ دهد. به هر حال، تجويز ميزان دوز اثربخش اندک و درمان براي مدت کوتاه و با دوز پايه براي به حداقل رساندن اثرات جانبي توصيه مي شود.
● استروژن و پروژستين
مصرف مزمن داروهاي ضدبارداري خوراکي ممکن است به افزايش خفيف فشارخون در گروهي از زنان منتهي شود و اثرات ناخواسته اي بر سيستم قلبي عروقي بگذارد. طبق مطالعات، به کارگيري دوز بالاي استروژن در پنج درصد از زنان موجب افزايش فشارخون در محدوده سه تا شش ميلي متر جيوه در فشارخون سيستولي و دو تا پنج ميلي متر جيوه در فشار دياستولي مي شود. اين وضعيت در زناني که پيش از اين فشارخون بالا را در دوران بارداري نشان داده يا سابقه فاميلي فشارخون بالا داشته اند، بيشتر اتفاق مي افتد. هرچند که افزايش فشارخون ناشي از اين داروها خفيف است، ممکن است فشارخون بدخيم نيز رخ دهد. قطع مصرف دارو طي ۲ تا ۱۲ ماه به برگشت فشارخون به حد پايه منتهي مي شود، هرچند پروتئين اوري ممکن است باقي بماند.
● مکمل هاي غذايي
داروي «جنسينگ» به عنوان ترکيبي بي خطر به وسيله بسياري از بيماران به دلايل متعدد مورد استفاده قرار مي گيرد و همواره گفته شده که اين مکمل اثرات جانبي بسيار اندکي دارد، اما متخصصان معتقدند درصورتي که جنسينگ همراه با ساير داروهاي محرک سيستم عصبي در بيماران مبتلا به مشکلات قلبي عروقي مصرف شود، بايد احتياطات لازم درنظر گرفته شود. نشانگان سوء استفاده از جنسينگ شامل اسهال، افزايش فشارخون، مشکلات پوستي و بي خوابي تعريف شده است.
● مهارکننده هاي بازجذب سروتونين – نوراپي نفرين
▪ ونلافاکسين:
اين مهارکننده بازجذب سروتونين و نوراپي نفرين، در درمان افسردگي و اختلالات اضطرابي تجويز مي شود. مصرف دوز معمول ونلافاکسين آهسته رهش (۷۵ تا ۱۵۰ ميلي گرم)، فشارخون را در بيماران در حدود سه درصد افزايش مي دهد.
▪ سيبوترامين:
افزايش فشارخون ناشي از مصرف سيبوترامين هنوز به اثبات نرسيده است. سيبوترامين يک مهارکننده بازجذب سروتونين و اپي نفرين بوده و از لحاظ ساختار شيميايي شبيه آمفتامين است. مکانيسم اثر سيبوترامين در افزايش فشارخون در افراد با فشارخون طبيعي و بيماران با سابقه فشارخون، افزايش مقدار نوراپي نفرين در بدن است. بيماراني که پيش از شروع سيبوترامين فشارخون افزايش يافته دارند، در مقايسه با بيماراني که فشارخون طبيعي داشته اند، بيشتر در معرض خطر تجربه افزايش فشارخون هستند، بنابراين تجويز سيبوترامين بايد به بيماران بدون سابقه قبلي مشکلات قلبي عروقي محدود شود.
● سرکوب کننده هاي ايمني
▪ سيکلوسپورين:
نزديک به ۵۰ درصد از بيماراني که تحت عمل پيوند عضو قرار گرفته و سيکلوسپورين دريافت مي کنند، افزايش فشارخون را تجربه مي کنند و بيشتر آنها براي درمان فشارخون بالا به درمان نياز دارند.
▪ تاکروليموس:
در موارد شديد و مقاوم به درمان فشارخون ناشي از مصرف سيکلوسپورين، تاکروليموس گزينه خوبي است، البته تاکروليموس هم مانند سيکلوسپورين بر فشارخون اثرگذار است، هرچند که شيوع فشارخون ناشي از تاکروليموس کمتر از سيکلوسپورين است. به هر حال، فشارخون در بيماران تحت درمان با تاکروليموس يا سيکلوسپورين بايد به طور دقيق تحت کنترل باشد.

● پزشکي هسته اي بهتر از راديو درماني تصويربرداري به طريق هسته اي و تزريق و خوردن داروهاي هسته اي به هيچ وجه براي بدن مضر نيست. مواد راديواکتيوي که در ...

پزشكي هسته اي بهتر از راديو درماني پزشكي هسته اي شاخه اي از علم پزشكي است كه در آن از مواد راديواكتيو براي تشخيص و درمان بيماري استفاده مي شود. مواد ر ...

داروهاي رواني داروهايي که تصادفاً براي مقاصد ديگري مناسب شناخته شدند تا بيش از دهه 1905 بيماري هاي رواني با دارو قابل درمان نبودند. افراد مبتلا به شيز ...

داروهاي دريايي Sea Drugs ترکيبات فعال و مهمي هستند با شبکه هاي اتمي حيرت انگيز و شاخه داري که هيچ داروسازي تاکنون انديشه و روياي ساختن آنها را به ذهن ...

در سالهاي اخير داروهاي جديدي به ليست داروهاي ضد صرع (ضد تشنج) افزوده شده است. اين داروهاي جديد از تعديل داروهاي قديمي و فرمولاسيون يا از تأثير روي ميز ...

داروهاي ضدافسردگي داروهايي هستند که براي درمان افسردگي حاد و برخي شرايط ديگر (مثل اختلال شخصيت و اختلال اضطراب) مورد استفاده قرار مي گيرند. تأثير اين ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

خطاهاي دارويي از بيشترين موارد معمول خطاهاي پزشکي به شمار مي آيند. هر چند پزشکان مايل به پذيرفتن آن نيستند، بيشتر از دو سوم موارد خطاهاي دارويي در نتي ...

دانلود نسخه PDF - داروهاي سمپاتوميمتيک