up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله خيام PDF
QR code - خيام

خيام

شخصيت‭ ‬علمي‭ ‬خيام

«‬غياث الدين‭ ‬ابوالفتح‭ ‬عمربن‭ ‬ابراهيم‭ ‬خيام‭ ‬نيشابوري‮»‬‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ايرانيان‭ ‬و‭ ‬فارسي‮ ‬زبانان‭ ‬بلكه‭ ‬نزد‭ ‬جهانيان‭ ‬چهره اي‭ ‬سرشناس‭ ‬در‭ ‬ادبيات،‭ ‬رياضيات‭ ‬و‭ ‬نجوم‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‮ ‬رود‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬درباره‭ ‬رباعيات‭ ‬و‭ ‬نگرش‭ ‬فلسفي‭ ‬خيام‭ ‬اظهارنظرهاي‭ ‬متفاوتي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬غربيان‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬تمامي‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نوآوري‮ ‬هاي‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬نبوغ‭ ‬فكري‭ ‬او‭ ‬سر‭ ‬تعظيم‭ ‬فرود‭ ‬آورده اند‮.‬‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نوشتار‭ ‬به‭ ‬بررسي‭ ‬اظهارنظر‭ ‬منابع‭ ‬غربي‭ ‬درباره‭ ‬خيام‭ ‬مي‮ ‬پردازيم‮.‬
دايرهٔالمعارف‭ ‬آنلاين‭ ‬‮«‬ويكي‭ ‬پديا‮»‬‭ ‬در‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬مقاله‭ ‬مبسوط‭ ‬خود‭ ‬ذيل‭ ‬مدخل‭ ‬خيام‭ ‬مي‮ ‬نويسد‮:‬‭ ‬خيام‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬حياتش‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬تبحر‭ ‬در‭ ‬رياضيات‭ ‬مشهور‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ابداع هاي‭ ‬معروف‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬رياضيات،‭ ‬حل‭ ‬معادلات‭ ‬درجه‭ ‬‮٣‬‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬تقطيع‭ ‬سهمي‭ ‬به‭ ‬وسيله‭ ‬دايره‭ ‬است‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬برخي‭ ‬دانشمندان‭ ‬رويكرد‭ ‬هندسي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬جبري‭ ‬دنبال‭ ‬كرده‭ ‬بودند،‭ ‬اما‭ ‬خيام‭ ‬اين‭ ‬روش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬مكعبات‭ ‬تعميم‭ ‬داد‮.‬‭ ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬خيام‭ ‬‮«‬بسط‭ ‬دو‭ ‬جمله اي‮»‬‭ ‬را‭ ‬كشف‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظريات‭ ‬اقليدس‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬خطوط‭ ‬موازي‭ ‬نيز‭ ‬نقدهايي‭ ‬وارد‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬نقدها‭ ‬به‭ ‬اروپا،‭ ‬مركز‭ ‬گسترش‭ ‬هندسه‭ ‬نااقليدسي،‭ ‬نيز‭ ‬راه‭ ‬يافت‮.خيام‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٠٧٠١‬‭ ‬ميلادي‭ ‬معروف ترين‭ ‬اثر‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬علم‭ ‬جبر‭ ‬را‭ ‬تاليف‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬معادلات‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬درجه‭ ‬آنها‭ ‬دسته بندي‭ ‬و‭ ‬قواعدي‭ ‬براي‭ ‬حل‭ ‬معادلات‭ ‬درجه‭ ‬دو‭ ‬ارائه‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬راه حل هاي‭ ‬امروزي‭ ‬شباهت‭ ‬بسيار‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬خيام‭ ‬در‭ ‬كتاب‭ ‬خود‭ ‬روشي‭ ‬هندسي‭ ‬نيز‭ ‬براي‭ ‬حل‭ ‬معادلات‭ ‬درجه‭ ‬سه‭ ‬با‭ ‬ريشه هاي‭ ‬حقيقي‭ ‬ارائه‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬
در‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬درباره‭ ‬آرايه‭ ‬مثلثي‭ ‬ضرايب‭ ‬دو‭ ‬جمله اي،‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬‮«‬مثلث‭ ‬پاسكال‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬مطالبي‭ ‬آمده‭ ‬است‮.‬
خيام‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٧٧٠١‬‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬شرح‭ ‬ما‭ ‬اشكل‭ ‬من‭ ‬مصادرات‭ ‬كتاب‭ ‬اقليدس‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رشته‭ ‬تحرير‭ ‬درآورد‮.‬‭ ‬بخش‭ ‬مهمي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬به‭ ‬نقد‭ ‬فرضيه‭ ‬مشهور‭ ‬اقليدس‭ ‬درباره‭ ‬توازي‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬خيام‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬منتقدان‭ ‬پيشي‭ ‬گرفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬خيام‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين ها‭ ‬آثار‭ ‬مهم‭ ‬ديگري‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬هندسه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬نظريه‭ ‬نسبت ها‭ ‬به‭ ‬ر‭ ‬شته‭ ‬تحرير‭ ‬درآورده‭ ‬است‮.‬خيام‭ ‬در‭ ‬نجوم‭ ‬هم‭ ‬شهرت‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬سلطان‭ ‬ملكشاه‭ ‬سلجوقي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٣٧٠١‬م،‭ ‬از‭ ‬خيام‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬عده‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬دانشمندان‭ ‬برجسته،‭ ‬رصدخانه اي‭ ‬بنا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬علمي‭ ‬بپردازد‮.‬‭ ‬خيام‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬محاسبات‭ ‬دقيق‭ ‬نجومي،‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬شمسي‭ ‬را‭ ‬‮٦٥١٨٥٨٩١٢٤٢ ٥٦٣‬‭ ‬روز‭ ‬تعيين‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬تقويم‭ ‬شمسي‭ ‬براساس‭ ‬اين‭ ‬محاسبه،‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬‮٠٠٥٥‬‭ ‬سال،‭ ‬تنها‭ ‬يك‭ ‬ساعت‭ ‬خطا‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬تقويم‭ ‬گريگوري‭ ‬‮(‬ميلادي‮)‬‭ ‬رايج‭ ‬امروز،‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬‮٠٣٣٣‬‭ ‬سال،‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬خطا‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬خيام‭ ‬همچنين‭ ‬تقويم‭ ‬قديم‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬ملكشاه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تقويم‭ ‬رسمي‭ ‬اعلام‭ ‬شد‮.‬
خيام‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬رصدهاي‭ ‬نجومي‮ ‬اش‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬فارسي‮ ‬زبانان‭ ‬چهره‮ ‬‭ ‬شناخته‭ ‬شده اي‭ ‬است‮.‬از‭ ‬ديگر‭ ‬تلاش هاي‭ ‬علمي‭ ‬خيام‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬به‭ ‬ايستادگي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نظريه‭ ‬رايج‭ ‬مركزيت‭ ‬زمين‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬خيام‭ ‬با‭ ‬تشكيك‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نظريه،‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬غزالي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬قائل‭ ‬بود،‭ ‬بطلان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬وي‭ ‬براي‭ ‬اثبات‭ ‬گردش‭ ‬كره‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬سيارات‭ ‬ديگر،‭ ‬ماكتي‭ ‬از‭ ‬منظومه‭ ‬شمسي‭ ‬ساخت‭ ‬كه‭ ‬موقعيت‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬كرات‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خورشيد‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬داد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تبيين‭ ‬چگونگي‭ ‬پديد‭ ‬آمدن‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز،‭ ‬نظريه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ثابت‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬وي‭ ‬همچنين‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ستارگان‭ ‬اجرام‭ ‬ثابتي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬زمين،‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬جرم‭ ‬زيادشان‭ ‬آتش‭ ‬مي‮ ‬گيرند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خاكسترتبديل‭ ‬مي‮ ‬شوند‮.‬‭ ‬منجمان‭ ‬مسيحي‭ ‬قرن ها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬خيام‭ ‬همين‭ ‬نظريات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬امروزي‭ ‬مطرح‭ ‬كردند‮.‬
در‭ ‬‮«‬دايرهالمعارف‭ ‬شرق‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬درباره‭ ‬خيام‭ ‬چنين‭ ‬مي‮ ‬خوانيم‮:‬
خيام‭ ‬درس‭ ‬ال‭ ‬‮٧٧٠١‬‭ ‬م،‭ ‬كتابي‭ ‬مهم‭ ‬نوشت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬رياضيات‭ ‬اقليدسي‭ ‬پرداخت،‭ ‬مسائلي‭ ‬كه‭ ‬رياضيدانان‭ ‬اروپايي‭ ‬‮٠٠٦٥‬‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬يازيدند‮.‬‭ ‬به‭ ‬پاس‭ ‬خدمات‭ ‬نجومي‭ ‬خيام،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬دهانه هاي‭ ‬آتشفشاني‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬او‭ ‬ناميده‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬خيام،‭ ‬نام‭ ‬حدود‭ ‬‮٠٠٣‬‭ ‬رياضيدان‭ ‬بر‭ ‬پديده هاي‭ ‬طبيعي‭ ‬ماه‭ ‬نهاده‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آنها‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬به‭ ‬‮«‬ابوالوفاي‭ ‬بوزجاني‮»‬‭ ‬،‭ ‬‮«‬ابوريحان‭ ‬بيروني‮» ‬و‭ ‬‮«‬خوارزمي‮»‬‭ ‬اشاره‭ ‬كرد.در‭ ‬پايگاه‭ ‬اينترنتي‭ ‬answers.comدرباره‭ ‬خيام‭ ‬چنين‭ ‬مي‮ ‬خوانيم‮:‬
ثمره‭ ‬تلاش هاي‭ ‬خيام‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬همكارانش‭ ‬مجموعه اي‭ ‬از‭ ‬جدول هاي‭ ‬نجومي‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬‮«‬زيج‭ ‬ملكشاهي‮»‬‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬امروزه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬زيج،‭ ‬تنها‭ ‬جدول‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬ستاره‭ ‬ثابت‭ ‬شده‭ ‬باقي‭ ‬مانده‭ ‬است‮.‬‭ ‬عرض‭ ‬جغرافيايي‭ ‬اين‭ ‬ستارگان‭ ‬براي‭ ‬سال‭ ‬‮(٥٧٠١)‬‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬تقويم هاي‭ ‬ساساني‭ ‬و‭ ‬قيصري‭ ‬‮(‬Julian‮)‬‭ ‬رايج‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬‮٥١ ٥٦٣‬‭ ‬روز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خطاي‭ ‬زيادي‭ ‬دارد،‭ ‬خيام‭ ‬و‭ ‬همكارانش‭ ‬تلاش‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬خطا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برسانند‭ ‬و‭ ‬تقويم‭ ‬دقيقي‭ ‬استخراج‭ ‬كنند‮.‬
شهرت‭ ‬خيام‭ ‬در‭ ‬رياضيات‭ ‬بيشتر‭ ‬مديون‭ ‬شرح‭ ‬او‭ ‬بر‭ ‬‮«‬اصول‮»‬‭ ‬اقليدس‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬رساله اي‭ ‬در‭ ‬جبر‭ ‬است‮.‬‭ ‬خيام‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬اصول‭ ‬اقليدس،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ويژه‭ ‬تلاش‭ ‬كرده‭ ‬تا‭ ‬نكات‭ ‬مشكل‭ ‬اعداد‭ ‬گنگ‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اعداد‭ ‬گويا‭ ‬رفع‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬رهگذر،‭ ‬وي‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬اولين‭ ‬كسي‭ ‬دانست‭ ‬كه‭ ‬اعداد‭ ‬گنگ‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬اعداد‭ ‬حقيقي‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آورده‭ ‬است‮.‬خيام‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬رساله‭ ‬خود‭ ‬درباره‭ ‬جبر،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دسته بندي‭ ‬معادلات،‭ ‬معادلات‭ ‬درجه‭ ‬سه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬تقطيع‭ ‬مقاطع‭ ‬مخروطي‭ ‬حل‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬
‮«‬دايرهٔالمعارف‭ ‬دانشگاه‭ ‬كلمبيا‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ذكر‭ ‬دستاوردهاي‭ ‬علمي‭ ‬خيام‭ ‬مي‮ ‬نويسد‮:‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬خيام‭ ‬تحقيقات‭ ‬مهمي‭ ‬در‭ ‬رياضيات‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬شهرت‭ ‬علمي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬تحت الشعاع‭ ‬قدرت‭ ‬شاعري‮ ‬اش‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‮.‬‭ ‬رباعيات‭ ‬خيام‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬ترجمه‭ ‬آنها‭ ‬توسط‭ ‬‮«‬ادوارد‭ ‬فيتز‭ ‬جرالد‮»‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٩٥٨١‬‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬ناشناخته‭ ‬بود،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬‮ ‬آن‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬شد‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬برخي‭ ‬منتقدان‭ ‬ادبي‭ ‬معتقدند‭ ‬اين‭ ‬ترجمه‭ ‬از‭ ‬متن‭ ‬اصلي‭ ‬بسيار‭ ‬فاصله‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬اثري‭ ‬جداگانه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‮ ‬رود،‭ ‬اما‭ ‬شكي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬قدرت‭ ‬شعري‭ ‬خيام‭ ‬نيز‭ ‬همچون‭ ‬نبوغ‭ ‬علمي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بالايي‭ ‬بوده‭ ‬است.اما‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬رياضيات،‭ ‬كار‭ ‬خيام‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬گامي‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬اتحاد‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬جبر‭ ‬و‭ ‬هندسه‭ ‬دانست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬‮٧١‬‭ ‬م،‭ ‬توسط‭ ‬‮«‬دكارت‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬فرما‮»‬‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬خيام‭ ‬عقيده‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬جبر‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬بردن‭ ‬ترفندهايي‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬جواب‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬دانشي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬هندسه‭ ‬ارتباطي‭ ‬عميق‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬او‭ ‬همچنين‭ ‬با‭ ‬تكيه‭ ‬بر‭ ‬روش هاي‭ ‬هندسي‭ ‬خود‭ ‬معتقد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬معادلات‭ ‬داراي‭ ‬درجه‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬‮٣‬‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬جلوه‭ ‬خارجي‭ ‬ندارند،‭ ‬چون‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬عالم‭ ‬مشهود‭ ‬تنها‭ ‬سه‭ ‬بعد‭ ‬داريم‮.‬‭ ‬

حکيم عم خيام در سن ۲۴ سالگي به اصفهان رفت و به مدت ۱۸ سال در آنجا ماند. با حمايت ملک شاه سلجوقي و وزيرش نظام الملک، به همراه جمعي از دانشمندان و رياضي ...

حکيم عمر خيام (خيامي) در سال ۴۳۹ هجري (۱۰۴۸ ميلادي) در شهر نيشابور و در زماني به دنيا آمد که ترکان سلجوقيان بر خراسان، ناحيه اي وسيع در شرق ايران، تسل ...

مقام علميخيام از مقام شعرياش برتر است، چه او در دوره کمال علم است، و در علم جبر تأليف کرده، و يکي از کساني است که در حل معادلات سه مجهولي صاحب نظر بود ...

آيا در زندگي تان تاکنون عصباني شده ايد؟ مطمئنا جواب شما مثبت است. چرا که هر شخصي کم وبيش به علت اتفاقات خاصي که در زندگي پيش مي آيد حالات مختلفي از عص ...

جبار باغچه بان فرزند عسکر در سال ۱۲۶۴ خورشيدي در ايران متولد شد .جد او رضا از اهالي تبريز بود . پدرش عسکر در شهر ايروان با شغل معماري و قنادي روزگار م ...

دانلود نسخه PDF - خيام